มิ.ย. 19

ระบบจัดเก็บเอกสารรายงานประเมินตนเอง(sar59)

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/?p=629

ก.ค. 05

ระบบจัดเก็บเอกสารรายงานประเมินตนเอง(sar58)

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/?p=586

ส.ค. 02

4.1.3.(กพร.)ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
4.1.3.(กพร.)ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความร
RMUTT4.1.3-0-01 สรุปจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาต่างประเทศ195.8 KB1192

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/?p=207

ส.ค. 02

98.องค์ประกอบสำนักงาน ก.พ.ร.

NameSizeHits
NameSizeHits
4.1.3.(กพร.)ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความร
RMUTT4.1.3-0-01 สรุปจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาต่างประเทศ195.8 KB1192

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/?p=203

ส.ค. 02

97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์

NameSizeHits
NameSizeHits
๑.๑๖.๑.(สมศ. ๑๖.๑)ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
RMUTT 1-16.1-1-05 แผนปฏิบัติงานอัตลักษณ์ 54247.5 KB1166
RMUTT 1-16.1-1-06 นโยบายสภา203.8 KB950
RMUTT 1-16.1-1-08 ตารางเชื่องอัตลักษณ์ กลยุทธ์94.7 KB1156
RMUTT 1-16.1-1-2-11 ประกาศนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน357.8 KB998
RMUTT 1-16.1-3-01 แบบประเมินความคิดเห็น358.0 KB2461
RMUTT 1-16.1-3-02 รายงานผลการประเมินความความคิดเห็นของผู้เรียนและบุคลากร604.7 KB1064
RMUTT 1-16.1-4-02 รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์1.1 MB1166
RMUTT 1-16.1-4-03 รายงานประจำปี 54234.4 MB967

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/?p=200

ส.ค. 02

7.4.(สกอ.)ระบบบริหารความเสี่ยง

NameSizeHits
NameSizeHits

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/?p=188

ส.ค. 02

7.3.(สกอ.)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

NameSizeHits
NameSizeHits
7.3.(สกอ.)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
55arit7.3-1-01 รายงานการประชุมCIO562.2 KB653
55RMUTT 7.3-3-001 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ(ERP)463.1 KB560
55RMUTT 7.3-3-002 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล478.6 KB579
55RMUTT 7.3-3-003 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบรับสมัครสอบตรง510.7 KB578
55RMUTT 7.3-3-004 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Exchange Mail475.4 KB619
55RMUTT 7.3-3-005 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ BPM396.0 KB581
55RMUTT 7.3-4-001 รายงานการแจ้งปัญหาระบบ ERP188.9 KB659
55RMUTT 7.3-4-002 รายงานการปรับปรุงระบบสหกิจ262.1 KB614
55RMUTT 7.3-4-003 รายงานปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษา159.6 KB571
55RMUTT 7.3-4-004 รายงานการปรับปรุงระบบบุคลากร123.0 KB620
RMUTT7.3-1-01วิสัยทัศน์_แผนพัฒนา_สวส708.6 KB4113
RMUTT7.3-2-01 ภาพหน้าจอระบบบริหารงานบุคคล273.5 KB2250

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/?p=186

ส.ค. 02

7.2.(สกอ.)การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

NameSizeHits
NameSizeHits

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/?p=184

ส.ค. 02

7.1.(สกอ.)ภาวะผู้นำของคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีและผู้บริหารทุกระดับของสำนักงานอธิการบดี

NameSizeHits
NameSizeHits
7.1.(สกอ.)ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของส
RMUTT7.1-2-01รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 255490.3 KB1076
RMUTT7.1-2-02รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 2554108.7 KB1147
RMUTT7.1-2-03รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 2554241.7 KB1418
RMUTT7.1-2-04รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 2554124.8 KB1047
RMUTT7.1-2-05รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 255494.4 KB1027
RMUTT7.1-2-06รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 25551.5 MB1225
RMUTT7.1-2-07รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 2555 27-3-55172.4 KB1190
RMUTT7.1-2-08รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 255465.6 KB1008
RMUTT7.1-2-09รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 2554157.0 KB1051
RMUTT7.1-2-10รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 2554155.2 KB1075
RMUTT7.1-2-11รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่1 2555153.9 KB1122
RMUTT7.1-2-12รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่2 2555111.8 KB1447
RMUTT7.1-2-13รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่3 2555 แก้ไข89.0 KB1254

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/?p=182

ส.ค. 02

7.การบริหารและการจัดการ

NameSizeHits
NameSizeHits
7.1.(สกอ.)ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของส
RMUTT7.1-2-01รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 255490.3 KB1076
RMUTT7.1-2-02รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 2554108.7 KB1147
RMUTT7.1-2-03รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 2554241.7 KB1418
RMUTT7.1-2-04รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 2554124.8 KB1047
RMUTT7.1-2-05รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 255494.4 KB1027
RMUTT7.1-2-06รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 25551.5 MB1225
RMUTT7.1-2-07รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 2555 27-3-55172.4 KB1190
RMUTT7.1-2-08รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 255465.6 KB1008
RMUTT7.1-2-09รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 2554157.0 KB1051
RMUTT7.1-2-10รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 2554155.2 KB1075
RMUTT7.1-2-11รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่1 2555153.9 KB1122
RMUTT7.1-2-12รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่2 2555111.8 KB1447
RMUTT7.1-2-13รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่3 2555 แก้ไข89.0 KB1254
7.3.(สกอ.)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
55arit7.3-1-01 รายงานการประชุมCIO562.2 KB653
55RMUTT 7.3-3-001 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ(ERP)463.1 KB560
55RMUTT 7.3-3-002 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล478.6 KB579
55RMUTT 7.3-3-003 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบรับสมัครสอบตรง510.7 KB578
55RMUTT 7.3-3-004 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Exchange Mail475.4 KB619
55RMUTT 7.3-3-005 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ BPM396.0 KB581
55RMUTT 7.3-4-001 รายงานการแจ้งปัญหาระบบ ERP188.9 KB659
55RMUTT 7.3-4-002 รายงานการปรับปรุงระบบสหกิจ262.1 KB614
55RMUTT 7.3-4-003 รายงานปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษา159.6 KB571
55RMUTT 7.3-4-004 รายงานการปรับปรุงระบบบุคลากร123.0 KB620
RMUTT7.3-1-01วิสัยทัศน์_แผนพัฒนา_สวส708.6 KB4113
RMUTT7.3-2-01 ภาพหน้าจอระบบบริหารงานบุคคล273.5 KB2250

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/?p=180

Page 1 of 3123