ส.ค. 02

99. องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

4.1.3.(กพร.)ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

98.องค์ประกอบสำนักงาน ก.พ.ร.

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

10.องค์ประกอบตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

9.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

09. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

8.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

8.การเงินและงบประมาณ

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

7.4.(สกอ.)ระบบบริหารความเสี่ยง

NameSizeHits
NameSizeHits
Page 1 of 612345...Last »