ส.ค. 02

7.3.(สกอ.)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

7.2.(สกอ.)การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

7.1.(สกอ.)ภาวะผู้นำของคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีและผู้บริหารทุกระดับของสำนักงานอธิการบดี

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

7.การบริหารและการจัดการ

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

6.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

6.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

5.2.(สกอ.)กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

5.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

5.การบริการทางวิชาการแก่สังคม

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

4.3.(สกอ.)เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวน

NameSizeHits
NameSizeHits
Page 2 of 612345...Last »