ส.ค. 02

2.3.(สกอ.)อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

2.2.(สกอ.)อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

2.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

2.การผลิตบัณฑิต

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 02

1.1.(สกอ.)กระบวนการพัฒนาแผน

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 01

2.8.(สกอ.)ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ส.ค. 01

๒.๑.(สมศ. ๑)บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 01

๒.๑๔.(สมศ. ๑๔)การพัฒนาคณาจารย์

NameSizeHits
NameSizeHits

ส.ค. 01

๒.๒.(สมศ. ๒)คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐ

NameSizeHits
NameSizeHits
Page 4 of 6« First...23456