ส.ค. 02

9.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

NameSizeHits
NameSizeHits
9.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
55 ARCH 9.1-4-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 13 ก.ย.55135.3 KB309
55 LAR 9.1-1-01 เป้าหมายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย5.1 MB159
55 LAR 9.1-1-02 ขอแจ้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายคุณภาพฯ1.7 MB139
55 LAR 9.1-1-03 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน497.4 KB139
55 LAR 9.1-1-04 นโยบายและแนวทางการดำเนินด้านการจัดการเรียนการสอน463.1 KB148
55 LAR 9.1-1-05 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์551.2 KB115
55 LAR 9.1-1-06 นโยบายและแนวทางการบริการวิชาการ461.3 KB131
55 LAR 9.1-1-07 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม364.3 KB108
55 LAR 9.1-1-08 แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม157.5 KB117
55 LAR 9.1-1-09 คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพ522.6 KB190
55 LAR 9.1-2-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานประกันคุณภา212.6 KB189
55 LAR 9.1-2-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้205.8 KB144
55 LAR 9.1-2-03 รายงานการประชุมฯ 12.2555279.1 KB185
55 LAR 9.1-2-04 หนังสือเชิญประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ861.1 KB102
55 LAR 9.1-3-01 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ฯ992.2 KB183
55 LAR 9.1-4-01 Print Screen ฐานข้อมูล RTIS284.3 KB102
55 LAR 9.1-4-02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1013.6 MB160
55 LAR 9.1-5-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2554126.2 KB151
55 LAR 9.1-5-02 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา22.5 MB118
55 LAR 9.1-6-01 Print Screen ฐานข้อมูล RTIS191.0 KB132
55 LAR 9.1-6-02 Print Screen ฐานข้อมูล SAR มหาวิทยาลัยฯ225.7 KB118
55 LAR 9.1-6-03 ตัวอย่างการ Upload ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน359.8 KB107
55 LAR 9.1-7-01 ผลการประเมินการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนโดยนัก711.2 KB149
55 LAR 9.1-7-02 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ปี 2555738.3 KB115
55 LAR 9.1-7-03 รายงานผลงานวิจัยตามความถนัดของชุุมชน924.4 KB120
55 LAR 9.1-7-04 ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินโครงการการวิจัยในชั้นเรียน12.8 MB114
55 LAR 9.1-7-05 ตัวอย่างผลการประเมินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม739.5 KB113
55 LAR 9.1-7-06 ตัวอย่างผลการประเมินการสอนและสื่อสนับสนุนการสอนโดยนักศึกษา111.8 KB138
55 LAR 9.1-8-01 รายงานโครงการประกันเครือข่าย5.9 MB125
55 LAR 9.1-8-02 การเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายฯ ของบุคลากร301.9 KB116
55 LAR 9.1-9-01 แบบรายงานการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย117.9 KB147
55 LAR 9.1-9-02 แบบสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2197.9 KB137
55 LAR 9.1-9-03 Print Screen เวปไซต์คณะฯ (แบบฟอร์ม SAR)142.2 KB125
55 OREG 9.1-2-03 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มทร.1.7 MB118
55 OREG 9.1-1-01 ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ772.7 KB121
55 OREG 9.1-1-02 ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องนโยบายฯการจัดการเรียนการสอน714.6 KB117
55 OREG 9.1-1-03 ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง นโยบายฯด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์830.6 KB128
55 OREG 9.1-1-04 ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง นโยบายฯด้านการบริการวิชาการ715.8 KB108
55 OREG 9.1-1-05 ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง นโยบายฯด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม592.8 KB132
55 OREG 9.1-2-01 คำสั่ง สวท.ที่ 13.2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา314.9 KB122
55 OREG 9.1-2-02 คำสั่ง สวท. ที่ 23.2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา532.8 KB102
55 OREG 9.1-2-04 รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 25543.2 MB97
55 OREG 9.1-2-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการ สวท. ครั้งที่ 7.25551.0 MB107
55 OREG 9.1-2-06 รายงานการประขุมคณะกรรมการ สวท.ครั้งที่ 9.25554.4 MB136
55 OREG 9.1-2-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการ สวท. ครั้งที่ 10.25551.7 MB116
55 OREG 9.1-2-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการ สวท.ครั้งที่ 3.25563.3 MB177
55 OREG 9.1-3-01 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจ้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพฯภายใน ประจำปี 2555895.1 KB106
55 OREG 9.1-4-01 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ปี 25552.0 MB115
55 OREG 9.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการ สวท. ครั้งที่ 9.25554.6 MB130
55 OREG 9.1-4-03 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งข้อมูลตารางเปรียบเทียบผลการประเมินฯ ประจำปี 25544.8 MB104
55 OREG 9.1-4-04 ขอส่งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10.25552.1 MB94
55 OREG 9.1-5-01 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งเป้าหมายการประกันคุณภาพฯ ปี 25554.7 MB92
55 OREG 9.1-6-01 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา3.6 MB108
55 OREG 9.1-7-01 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ภาค .25554.9 MB126
55 OREG 9.1-7-02 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลด้านงานทะเบียน225.7 KB98
55 OREG 9.1-7-03 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจและความต้องการในการให้บริการของ สวท.4.0 MB118
55 OREG 9.1-8-01 บันทึกข้อความ419.5 KB121
55 OREG 9.1-8-02 รายงานสรุป โครงการอบรมเครือข่ายฯ เรื่อง การเขียนโครงการตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA275.6 KB110
55AGR9.1-01 ประกาศนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ1.8 MB174
55AGR9.1-02 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า มทร ธัญบุรี3.4 MB142
55AGR9.1-03 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 มทร ธัญบุรี3.4 MB159
55AGR9.1-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร241.7 KB128
55AGR9.1-05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินเอง ประจำปีการศึกษา 2555319.3 KB153
55AGR9.1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการประจำคณะ10.0 MB170
55AGR9.1-07 นโยบายคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ393.4 KB135
55AGR9.1-08 นโยบายคุณภาพของคณะฯ123.6 KB137
55AGR9.1-09 เป้าหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ2.2 MB121
55AGR9.1-10 เป้าหมายคุณภาพของคณะฯ1.9 MB97
55AGR9.1-11 รายงานผลการประชุม นโยบาย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้721.8 KB123
55AGR9.1-12 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย (รอบ 9 เดือน)4.0 MB139
55AGR9.1-13 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย742.3 KB129
55AGR9.1-14 รายงานการประชุมงานประกันคุณภาพ6.5 MB114
55AGR9.1-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการประจำคณะฯ2.7 MB140
55AGR9.1-16 เล่มรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2553-2555349.5 KB139
55AGR9.1-17 ผลการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2554 (CHE-QA Online)3.3 MB134
55AGR9.1-18 แผนพัฒนาคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 25544.9 MB120
55AGR9.1-19 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ1.1 MB109
55AGR9.1-20 Print-Out หน้าเว็บไซต์604.9 KB105
55AGR9.1-21 ระบบ CHE-QA Online ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา671.0 KB104
55AGR9.1-22 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา3.9 MB113
55AGR9.1-23 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจผ้ใช้บัณฑิต1.5 MB124
55AGR9.1-24 ผลการประเมินนักวิจัยมี่ส่วนร่วมในการประเมินสิ่งสนับสนุนด้านงานวิจัย382.4 KB121
55AGR9.1-25 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ1.1 MB166
55AGR9.1-26 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย395.1 KB126
55AGR9.1-27 หนังสือส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน660.9 KB119
55AGR9.1-28 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ168.1 KB118
55AGR9.1-29 หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรม KM เครือข่าย206.0 KB105
55AGR9.1-30 หนังสือส่งบุคลากรเข้าร่วมด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน785.8 KB109
55AGR9.1-31 หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ504.3 KB116
55AGR9.1-32 รายงานประชุมสภาคณบดีเกษตร 3 55 (1)150.3 KB74
55AGR9.1-33 รายงานประชุมสภาคณบดีเกษตร 4 55136.6 KB84
55AGR9.1-34 รายงานประชุมสภาคณบดีเกษตร 1 56 (2)3.4 MB77
55AGR9.1-35 รายงานประชุมสภาคณบดีเกษตร 2 56 (1)326.6 KB79
55ARCH9.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกันคุณภาพการศึกษา576.2 KB123
55ARCH9.1-1-01ประกาศนโยบายคณะ4.4 MB114
55ARCH9.1-1-02คู่มือ สกอ5.2 MB105
55ARCH9.1-1-03คู่มือ สมศ7.0 MB84
55ARCH9.1-1-04คู่มือประกันคุณภาพ มทร.5.9 MB69
55ARCH9.1-1-05 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรของคณะ1.0 MB158
55ARCH9.1-1-06แผนพัฒนาคุณภาพ544.4 MB101
55ARCH9.1-1-07 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้396.7 KB123
55ARCH9.1-2-03 รายงานการประชุม3.5 MB112
55ARCH9.1-2-09คำสั่งแต่งตั้งคธะกรรมการประกันคุณภาพ882.5 KB76
55ARCH9.1-2-10 รายชื่อผู้นำนักศึกษาที่เป็น QA ของคณะฯ799.9 KB96
55ARCH9.1-2-11เป้าหมายประกัน 55387.5 KB99
55ARCH9.1-2-12 เป้าหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัย5.1 MB129
55ARCH9.1-3-13 มติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับตัวบ่งชี้อัตลักษณ์16.9 MB98
55ARCH9.1-4-18 Print Screen หน้าเว็บไซต์ Che-Qa Online321.7 KB104
55ARCH9.1-7-23แบบสอบถามความคิดเห็น2.6 MB191
55ARCH9.1-8-10 รายงานผลโครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ13.8 MB131
55ART9.1-01ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย3.0 MB173
55ART9.1-02ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน2.9 MB106
55ART9.1-03ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านงานวิจัยและงารสร้างสรรค์3.0 MB104
55ART9.1-04ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ3.0 MB135
55ART9.1-05ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงสิลปะและวัฒนธรรม2.9 MB108
55ART9.1-06คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับคณะฯวิชา118.7 KB129
55ART9.1-07คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพของคณะฯ2.9 MB140
55ART9.1-08คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อรับรองการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 25554.4 MB137
55ART9.1-09รายงานการประชุมประจำภาคการศึกษาและการติดตาม10.1 MB110
55ART9.1-10แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา7.4 MB132
55ART9.1-11ระบบ Che-Qa Online ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา4.6 MB125
55ART9.1-12หนังสือเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย1.5 MB119
55BUS 9.1-1-01 ประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ มทร ธัญบุรี253.4 KB129
55BUS 9.1-1-03 คู่มือประกันคุณภาพ สกอ1.3 MB104
55BUS 9.1-1-03 คู่มือประกันคุณภาพ สกอ1.3 MB82
55BUS 9.1-1-04 คู่มือประกันคุณภาพ สมศ ฉบับสถานศึกษา(ระดับอุดมศึกษา)3.5 MB102
55BUS 9.1-1-06 Print Screen ประกาศนโยบายคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ768.2 KB120
55BUS 9.1-1-07 เป้าหมายตัวบ่งชี้พร้อมผู้รับผิดชอบ - Copy2.4 MB100
55BUS 9.1-1-08 หลักฐานการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ679.8 KB126
55BUS 9.1-2-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ2.3 MB149
55BUS 9.1-2-02 นโยบายคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ332.9 KB90
55BUS 9.1-2-03 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ361.6 KB92
55BUS 9.1-2-04 เป้าหมายตัวบ่งชี้พร้อมผู้รับผิดชอบ2.4 MB82
55BUS 9.1-2-05 หลักฐานการเซนต์รับเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ386.6 KB102
55BUS 9.1-2-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระประกันคุณภาพ1.5 MB105
55BUS 9.1-3-01 อัตลักษณ์และเอกลักมหาวิทยาลัย190.3 KB212
55BUS 9.1-4-01 รายงานประกัะนคุณภาพ693.2 KB112
55BUS 9.1-4-02 ผลตรวจประกันคุณภาพ ปี 2554151.4 KB163
55BUS 9.1-4-03 Print Screen การบันทึก CHE Online378.1 KB103
55BUS 9.1-4-04 หลักฐานการติดตามผลการดำเนินงานประกัน353.5 KB107
55BUS 9.1-4-05 หลักฐานรายงานประกันให้ผู้บริหารทราบ1.7 MB117
55BUS 9.1-4-06 แผนและผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะsar54 คณะบริหารธุรกิจ165.5 KB162
55BUS 9.1-6-01 Print Screen การบันทึก CHE Online378.1 KB109
55BUS 9.1-6-02 รายการเอกสารหลักฐาน SAR ใน Web270.9 KB115
55BUS 9.1-7-01 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา429.1 KB115
55BUS 9.1-7-02 ผลประเมินพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต1.6 MB119
55BUS 9.1-7-03 ผลประเมินหลักสูตรนักศึกษาปีสุดท้าย634.7 KB89
55BUS 9.1-7-04 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลักสูตร775.9 KB111
55BUS 9.1-7-05 ผลประเมินสิ่งสนับสนุนวิจัย360.2 KB105
55BUS 9.1-7-06 ผลประเมินโครงการบริการวิชาการ1.5 MB170
55BUS 9.1-7-07 ผลประเมินทำนุงบำรุงศิลปะวัฒนธรรม1.6 MB130
55BUS 9.1-8-01 หลักฐานการเข้าร่วมเครือข่ายอาจารย์และเจ้าหน้าที่682.6 KB92
55BUS 9.1-8-02 หลักฐานเข้าร่วมเครือข่ายนักศึกษา688.0 KB92
55BUS9.1-1-02 คู่มือคุณภาพ RMUTT-QA-QM13.3 MB75
55BUS9.1-5-01745.8 KB90
55BUS9.1-5-02313.7 KB97
55BUS9.1-5-03ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์171.9 KB189
55BUS9.1-7-0884.1 KB102
55EN9.1-1-01 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 48.8 KB90
55EN9.1-1-02 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน46.1 KB98
55EN9.1-1-03 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย56.4 KB113
55EN9.1-1-04 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ45.0 KB103
55EN9.1-1-05 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม59.5 KB113
55EN9.1-1-06 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ193.3 KB99
55EN9.1-1-07 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน38.4 KB106
55EN9.1-1-08 ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์1.7 MB95
55EN9.1-1-08 คู่มือการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน1.7 MB104
55EN9.1-1-09 ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์599.9 KB73
55EN9.1-1-09 คู่มือการประกันคุณภาพระดับภาควิชา599.9 KB88
55EN9.1-2-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ226.8 KB100
55EN9.1-2-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์226.8 KB104
55EN9.1-2-02 รายงานการประชุมคณะ กรรมการประจำคณะ1.3 MB98
55EN9.1-2-03 หนังสือเข้าร่วมการประชุมเครือข่าย316.9 KB99
55EN9.1-2-04 การประชุมเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับ 4 มทร2.0 MB109
55EN9.1-3-01 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน131.0 KB91
55EN9.1-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ10.7 MB128
55EN9.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ1.3 MB91
55EN9.1-4-03 ผลการประเมิน ประจำปี 2554 พร้อมข้อเสนอแนะและการดำเนินงาน642.2 KB117
55EN9.1-4-04 ขั้นตอนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา348.4 KB118
55EN9.1-4-04 คู่มือการดำเนินงานการประกัรคุณภาพระดับภาควิชา348.4 KB137
55EN9.1-4-05 คู่มือการดำเนินงานการประกัรคุณภาพระดับหน่วยงาน480.0 KB89
55EN9.1-4-05ขั้นตอนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน480.0 KB101
55EN9.1-5-01 คู่มือการดำเนินงาน งานประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน1.7 MB95
55EN9.1-5-02 คู่มือการดำเนินงาน งานประกันคุณภาพระดับภาควิชา599.9 KB91
55EN9.1-5-03 รายงานการประเมินตนเองประจำปี 255482.5 KB197
55EN9.1-5-04 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนา271.3 KB73
55EN9.1-6-01 แบบรายงานผลการประเมินตนเอง SAR-25551.4 MB130
55EN9.1-6-02 แบบเก็บข้อมูล KPI384.5 KB102
55EN9.1-6-03 เว็บไซต์ Che-QA online4.0 KB81
55EN9.1-6-03 เว็บไซต์ Che-QA online62.2 KB120
55EN9.1-7-01 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณทิต94.0 KB95
55EN9.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ1.3 MB119
55EN9.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ1.3 MB88
55EN9.1-7-03 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน2.1 MB99
55EN9.1-7-04 ผลการดำเนินการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนะธรรม5.7 MB92
55EN9.1-7-05 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพที่ มทร.1.4 MB75
55EN9.1-7-06 แบบประเมินโครงการ 84 ชุมชน2.7 MB93
55EN9.1-7-07 แบบประเมินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างบานลอยน้ำส้ํ ําเร็จรูปจากโครงสรางเหล ้ ็ก2.4 MB108
55EN9.1-7-08 แบบประเมินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการย้อมผ้าม่อฮ่อม6.1 MB74
55EN9.1-7-09 แบบประเมินโครงการออกแบบและพิมพ์ลายบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ5.2 MB74
55EN9.1-7-10 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ100.0 KB76
55EN9.1-7-11 แบบสอบถามการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย66.6 KB473
55EN9.1-8-01 หนังสือเชิญการประชุมเครือข่าย1.1 MB110
55EN9.1-8-02 รายงานการประชุมภาพรวม เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มทร.ธัญบุรี , มศว. และ มจพ.)9.5 MB99
55EN9.1-9-01 คู่มือการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน599.9 KB99
55EN9.1-9-02 คู่มือการประกันคุณภาพระดับภาควิชา1.7 MB107
55EN9.1-9-02 คู่มือการประกันคุณภาพระดับภาควิชา1.7 MB90
55EN9.1-9-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานประกันคุณภาพ 4 มหาวิทยาลัย1.1 MB92
55HET9.1-1-01583.8 KB95
55HET9.1-1-02505.0 KB120
55HET9.1-1-03561.1 KB98
55HET9.1-1-04509.8 KB108
55HET9.1-1-0564.0 KB96
55HET9.1-1-05ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม86.9 KB95
55HET9.1-1-05ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม86.9 KB81
55HET9.1-1-06คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ425.6 KB123
55HET9.1-1-06คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ425.6 KB89
55HET9.1-1-06คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ425.6 KB74
55HET9.1-1-06คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ425.6 KB107
55HET9.1-1-07202.3 KB126
55HET9.1-1-081.7 MB102
55HET9.1-1-09277.1 KB107
55HET9.1-1-1082.5 KB103
55HET9.1-1-112.9 MB113
55HET9.1-1-124.7 MB93
55HET9.1-1-13ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม64.0 KB101
55HET9.1-2-022.3 MB114
55HET9.1-2-03135.3 KB147
55HET9.1-2-03 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้81.5 KB107
55HET9.1-2-03 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้81.5 KB130
55HET9.1-2-04หนังสือแสดงการเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ449.5 KB124
55HET9.1-2-04หนังสือแสดงการเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ449.5 KB88
55HET9.1-2-04หนังสือแสดงการเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ449.5 KB90
55HET9.1-3-011.3 MB106
55HET9.1-4-021.7 MB165
55HET9.1-4-03143.3 KB120
55HET9.1-4-04116.9 KB76
55HET9.1-4-05194.8 KB103
55HET9.1-7-01535.3 KB112
55HET9.1-8-019.7 MB101
55HET9.1-8-019.7 MB114
55HET9.1-8-02539.0 KB103
55HET9.1-8-02 โครงการประกันคุณภาพสำหรับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย9.5 MB100
55HET9.1-8-02 โครงการประกันคุณภาพสำหรับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย9.5 MB81
55IRD9.1-1-01 ประกาศ มทร ธัญบุรี นโยบายฯการประกันคุณภาพฯ176.5 KB91
55IRD9.1-2-01 เป้าหมายคุณภาพ สวพ. ปี 5563.7 KB75
55IRD9.1-2-01 เป้าหมายคุณภาพ สวพ. ปี 5563.7 KB75
55IRD9.1-2-02 คำสั่งแต่งตั้ง กก.ประกันฯ169.2 KB107
55IRD9.1-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ142.8 KB110
55IRD9.1-2-04 บันทึกข้อความเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพฯ493.9 KB117
55IRD9.1-3-01 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของ สวพ.404.6 KB144
55IRD9.1-4-01 เป้าหมายคุณภาพ สวพ. ปี 5551.5 KB104
55IRD9.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ142.8 KB138
55IRD9.1-4-03 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554100.9 KB134
55IRD9.1-4-04 บันทึกข้อความส่งแผนปรับปรุงฯ2.6 MB135
55IRD9.1-4-05 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา62.0 KB175
55IRD9.1-4-06 รายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา60.1 KB147
55IRD9.1-5-01 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย44.5 KB125
55IRD9.1-5-02 สรุปผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย491.3 KB142
55IRD9.1-5-03 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 55.docx142.2 KB156
55IRD9.1-6-01 แบบประเมินความพึงพอใจของผุ้รับบริการ966.4 KB125
55IRD9.1-6-02 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สวพ.529.3 KB101
55IRD9.1-7-01 บันทึกข้อความเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพฯ493.9 KB107
55MCT9.1-1-01 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย369.3 KB87
55MCT9.1-1-02 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน342.8 KB101
55MCT9.1-1-03 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย407.0 KB81
55MCT9.1-1-04 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ344.4 KB79
55MCT9.1-1-05 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม270.3 KB102
55MCT9.1-1-06 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ193.3 KB102
55MCT9.1-1-07 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ ศ 25531.3 MB81
55MCT9.1-1-08 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับภาควิชา673.8 KB95
55MCT9.1-2-02 คำสั่งแต่งตั้ง (VAT)552.2 KB117
55MCT9.1-2-03 คำสั่งแต่งตั้ง (PTAP)106.2 KB122
55MCT9.1-2-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะฯ425.2 KB117
55MCT9.1-2-05 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา58.6 KB83
55MCT9.1-2-06 เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555630.0 KB97
55MCT9.1-2-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ3.2 MB123
55MCT9.1-2-08 เอกสารบุคลากรร่วมเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ598.8 KB85
55MCT9.1-3-01 มติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับตัวบ่งชี้อัตลักษณ์190.3 KB83
55MCT9.1-4-02 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้1.5 MB100
55MCT9.1-4-04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา471.0 KB110
55MCT9.1-5-01 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี1.2 MB106
55MCT9.1-7-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ61.1 KB98
55MCT9.1-7-02 สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนด้านการวิจัย93.0 KB174
55MCT9.1-7-03 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านบริการวิชาการ1.1 MB166
55MCT9.1-7-05 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม129.0 KB385
55MCT9.1-8-01 หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรม KM เครือข่ายประกันคุณการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย385.2 KB80
55MCT9.1-8-02 รายงานผลโครงการสัมมนา เครือข่ายประกันคุณภาพระดับนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย9.5 MB126
55RMUT9.1-4-0227.4 MB82
55RMUT9.1-4-02 แผนพัฒนาปรับปรุง27.4 MB101
55RMUTT 9.1-5-01 ผลการดำเนินงานตาม KPI3.0 MB130
55RMUTT9.1-011.9 MB103
55RMUTT9.1-2-01 เป้าหมายคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย1.9 MB90
55RMUTT9.1-2-11 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ1.2 MB128
55RMUTT9.1-2-12 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย1.2 MB155
55RMUTT9.1-8-01 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ PDCA5.9 MB4113
55RMUTT9.1-8-02 ผลการดำเนินงานโครงการ QA นศ.9.5 MB119
55SCI9.1-1-01 ประกาศนโยบายด้านต่าง ๆ7.6 MB137
55SCI9.1-1-02 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ ศ.25535.2 MB113
55SCI9.1-1-03 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา7.0 MB122
55SCI9.1-1-04 คู่มือประกันคุณภาพ มทร ธัญบุรี RMUTT-QA-QM5.9 MB106
55SCI9.1-1-05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ1.8 MB151
55SCI9.1-1-06 แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 255427.6 MB105
55SCI9.1-1-07 รายงานผลตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน772.9 KB165
55SCI9.1-1-08รายงานการประชุม431.7 KB157
55SCI9.1-1-09 หนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25542.0 MB164
55SCI9.1-2-02 นโยบายคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13.8 MB61
55SCI9.1-2-03 เป้าหมายคุณภาพของคณะฯ ปีการศึกษา 255515.5 MB131
55SCI9.1-2-04 การกระจายเป้าหมายคุณภาพของคณะฯ ลงสู่บุคลากร195.2 KB124
55SCI9.1-2-05 (2) แผน-ผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจำปี 25552.7 MB105
55SCI9.1-2-05 แผน-ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพของคณะฯ ฝ่ายภาควิชาสาขาวิชา50.9 MB90
55SCI9.1-2-06 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ1.0 MB127
55SCI9.1-2-06 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ 9เดือน 12 เดือน4.2 MB103
55SCI9.1-2-07 แผน-ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพของคณะฯ ฝ่ายภาควิชาสาขาวิชา50.9 MB90
55SCI9.1-2-08 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ1.0 MB100
55SCI9.1-3-01 หลักฐานแสดงการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมองค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ3.0 MB131
55SCI9.1-3-02 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555-25583.9 MB103
55SCI9.1-3-03 นโยบายคุณภาพของคณะฯ13.7 MB108
55SCI9.1-4-01รายงานการประชุม538.2 KB178
55SCI9.1-4-03 หลักฐานแสดงการบันทึกข้อมูลลง CHE-QA Online2.0 MB112
55SCI9.1-5-01 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 2555153.1 KB146
55SCI9.1-6-01 KPI- TEMPLATE ในรูป EXCEL File160.7 KB111
55SCI9.1-6-02 การเก็บข้อมูล 3 ปีย้อนหลังใน Server ของมหาวิทยาลัยฯ175.8 KB112
55SCI9.1-6-03 Print-Out หน้าเว็บไซต์ของระบบฐานข้อมูลต่างๆ4.0 MB94
55SCI9.1-7-01 การมีส่วนร่วมด้านการเรียนการสอน41.1 MB130
55SCI9.1-7-03ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการ218.3 KB115
55SCI9.1-7-04การมีส่วนร่วมด้านการทำนุบำรุงฯ460.2 KB173
55SCI9.1-7-05 การมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการ9.1 MB184
55SCI9.1-8-01 คำสั่งของคณะฯ ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ3.3 MB175
55SCI9.1-8-02 หนังสือส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย7.8 MB165
55SCI9.1-8-03 สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพ10.3 MB105
55SCI9.1-9-01รายงานการประชุมวิชาการ11.2 MB1150
55TED9.1-01 ประกาศ มทร ธัญบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน369.3 KB106
55TED9.1-02 ประกาศ มทร ธัญบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน342.8 KB82
55TED9.1-03 ประกาศ มทร ธัญบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์407.0 KB95
55TED9.1-03 หนังสือแจ้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกัน (RMUTT-QA-KPI) 25555.1 MB94
55TED9.1-04 ประกาศ มทร ธัญบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ344.4 KB111
55TED9.1-04 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10-2555 ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา10.6 MB113
55TED9.1-05 ประกาศ มทร ธัญบุรี เรื่อง นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม270.3 KB118
55TED9.1-07 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของ ชุมชน หน่วยงานภายนอก1.1 MB106
55TED9.1-07 รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมให้ข้อมูลโครงการสำรวจความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษา 551.5 MB108
55TED9.1-07 สำเนารายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ (สถานประกอบการ)637.4 KB90
55TED9.1-07 สำเนารายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ (สถานประกอบการ)637.4 KB104
55TED9.1-08 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ1.1 MB107
55TED9.1-09 ตัวบ่งชี้คุณภาพคณะ3.1 MB96
55TED9.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555156.8 KB157
55TED9.1-12 หนังสือส่ง SAR1.1 MB106
55TED9.1-13 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ (มติสภา)4.0 MB113
55TED9.1-24 ตัวอย่างผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา2.5 MB94
55TMC9.1-1-01 ประกาศมทร ธัญบุรี เรื่องแนวนโยบายการประกันคุณภาพภายใน12.2 MB110
55TMC9.1-1-02ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน1.5 MB102
55TMC9.1-1-03ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย1.8 MB111
55TMC9.1-1-04ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ1.5 MB97
55TMC9.1-1-05 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม1.2 MB116
55TMC9.1-1-06คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า1.8 MB149
55TMC9.1-2-01ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในมทร ธัญบุรี7.4 MB102
55TMC9.1-2-02เป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1.5 MB97
55TMC9.1-2-03คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยฯ23.1 MB90
55TMC9.1-2-04บุคลากรรับผิดชอบงานประกัน2.3 MB112
55TMC9.1-2-05บันทึกแจ้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบ5.1 MB122
55TMC9.1-3-01 อัตลักษณ์เอกลักษณ์3.0 MB176
55TMC9.1-3-02เป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1.5 MB96
55TMC9.1-4-01บันทึกข้อความแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำแผนพัฒนาคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ3.2 MB139
55TMC9.1-4-02แผนพัฒนาคุณภาพปรับปรุง5.7 MB137
55TMC9.1-5-01เป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1.5 MB91
55TMC9.1-5-02บันทึกข้อความระดับสาขา2.3 MB102
55TMC9.1-5-03บันทึกข้อความระดับคณะ2.3 MB101
55TMC9.1-6-01เวบไซต์cheqa Online816.1 KB98
55TMC9.1-7-01การปรเมินผลการสอน 558.8 MB120
55TMC9.1-8-01สัมมนา 3 มหาวิทยาลัย3.1 MB113
55TMC9.1-8-02รายชื่อสัมมนา1.6 MB133
55TMC9.1-9-01 คำสั่ง554.1 KB130
55TMC9.1-9-02 รายงานการวิจัย809.5 KB2170
TQF4 สหกิจศึกษา 1-56286.9 KB232

ส.ค. 02

09. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
๙.๑๕.(สมศ. ๑๕)ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังก
53RMUTT15-01 แบบรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน142.6 KB125
53RMUTT15-02 แบบรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ป.2 ประจำปีการศึกษา 255328.2 KB90
53RMUTT15-02 แบบรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ป.2 ประจำปีการศึกษา 255349.6 KB106
54RMUTT15-03 แบบรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ป.2 ประจำปีการศึกษา 255449.6 KB94
54SCI9-15-01125.2 KB88
54SCI9-15-0120.3 KB94
9.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
55 ARCH 9.1-4-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 13 ก.ย.55135.3 KB309
55 LAR 9.1-1-01 เป้าหมายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย5.1 MB159
55 LAR 9.1-1-02 ขอแจ้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายคุณภาพฯ1.7 MB139
55 LAR 9.1-1-03 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน497.4 KB139
55 LAR 9.1-1-04 นโยบายและแนวทางการดำเนินด้านการจัดการเรียนการสอน463.1 KB148
55 LAR 9.1-1-05 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์551.2 KB115
55 LAR 9.1-1-06 นโยบายและแนวทางการบริการวิชาการ461.3 KB131
55 LAR 9.1-1-07 นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม364.3 KB108
55 LAR 9.1-1-08 แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม157.5 KB117
55 LAR 9.1-1-09 คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพ522.6 KB190
55 LAR 9.1-2-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานประกันคุณภา212.6 KB189
55 LAR 9.1-2-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้205.8 KB144
55 LAR 9.1-2-03 รายงานการประชุมฯ 12.2555279.1 KB185
55 LAR 9.1-2-04 หนังสือเชิญประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ861.1 KB102
55 LAR 9.1-3-01 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ฯ992.2 KB183
55 LAR 9.1-4-01 Print Screen ฐานข้อมูล RTIS284.3 KB102
55 LAR 9.1-4-02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1013.6 MB160
55 LAR 9.1-5-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2554126.2 KB151
55 LAR 9.1-5-02 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา22.5 MB118
55 LAR 9.1-6-01 Print Screen ฐานข้อมูล RTIS191.0 KB132
55 LAR 9.1-6-02 Print Screen ฐานข้อมูล SAR มหาวิทยาลัยฯ225.7 KB118
55 LAR 9.1-6-03 ตัวอย่างการ Upload ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน359.8 KB107
55 LAR 9.1-7-01 ผลการประเมินการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนโดยนัก711.2 KB149
55 LAR 9.1-7-02 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ปี 2555738.3 KB115
55 LAR 9.1-7-03 รายงานผลงานวิจัยตามความถนัดของชุุมชน924.4 KB120
55 LAR 9.1-7-04 ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินโครงการการวิจัยในชั้นเรียน12.8 MB114
55 LAR 9.1-7-05 ตัวอย่างผลการประเมินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม739.5 KB113
55 LAR 9.1-7-06 ตัวอย่างผลการประเมินการสอนและสื่อสนับสนุนการสอนโดยนักศึกษา111.8 KB138
55 LAR 9.1-8-01 รายงานโครงการประกันเครือข่าย5.9 MB125
55 LAR 9.1-8-02 การเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายฯ ของบุคลากร301.9 KB116
55 LAR 9.1-9-01 แบบรายงานการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย117.9 KB147
55 LAR 9.1-9-02 แบบสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2197.9 KB137
55 LAR 9.1-9-03 Print Screen เวปไซต์คณะฯ (แบบฟอร์ม SAR)142.2 KB125
55 OREG 9.1-2-03 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มทร.1.7 MB118
55 OREG 9.1-1-01 ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ772.7 KB121
55 OREG 9.1-1-02 ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องนโยบายฯการจัดการเรียนการสอน714.6 KB117
55 OREG 9.1-1-03 ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง นโยบายฯด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์830.6 KB128
55 OREG 9.1-1-04 ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง นโยบายฯด้านการบริการวิชาการ715.8 KB108
55 OREG 9.1-1-05 ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง นโยบายฯด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม592.8 KB132
55 OREG 9.1-2-01 คำสั่ง สวท.ที่ 13.2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา314.9 KB122
55 OREG 9.1-2-02 คำสั่ง สวท. ที่ 23.2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา532.8 KB102
55 OREG 9.1-2-04 รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 25543.2 MB97
55 OREG 9.1-2-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการ สวท. ครั้งที่ 7.25551.0 MB107
55 OREG 9.1-2-06 รายงานการประขุมคณะกรรมการ สวท.ครั้งที่ 9.25554.4 MB136
55 OREG 9.1-2-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการ สวท. ครั้งที่ 10.25551.7 MB116
55 OREG 9.1-2-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการ สวท.ครั้งที่ 3.25563.3 MB177
55 OREG 9.1-3-01 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจ้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพฯภายใน ประจำปี 2555895.1 KB106
55 OREG 9.1-4-01 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ปี 25552.0 MB115
55 OREG 9.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการ สวท. ครั้งที่ 9.25554.6 MB130
55 OREG 9.1-4-03 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งข้อมูลตารางเปรียบเทียบผลการประเมินฯ ประจำปี 25544.8 MB104
55 OREG 9.1-4-04 ขอส่งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10.25552.1 MB94
55 OREG 9.1-5-01 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งเป้าหมายการประกันคุณภาพฯ ปี 25554.7 MB92
55 OREG 9.1-6-01 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา3.6 MB108
55 OREG 9.1-7-01 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ภาค .25554.9 MB126
55 OREG 9.1-7-02 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลด้านงานทะเบียน225.7 KB98
55 OREG 9.1-7-03 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจและความต้องการในการให้บริการของ สวท.4.0 MB118
55 OREG 9.1-8-01 บันทึกข้อความ419.5 KB121
55 OREG 9.1-8-02 รายงานสรุป โครงการอบรมเครือข่ายฯ เรื่อง การเขียนโครงการตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA275.6 KB110
55AGR9.1-01 ประกาศนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ1.8 MB174
55AGR9.1-02 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า มทร ธัญบุรี3.4 MB142
55AGR9.1-03 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 มทร ธัญบุรี3.4 MB159
55AGR9.1-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร241.7 KB128
55AGR9.1-05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินเอง ประจำปีการศึกษา 2555319.3 KB153
55AGR9.1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการประจำคณะ10.0 MB170
55AGR9.1-07 นโยบายคุณภาพมหาวิทยาลัยฯ393.4 KB135
55AGR9.1-08 นโยบายคุณภาพของคณะฯ123.6 KB137
55AGR9.1-09 เป้าหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ2.2 MB121
55AGR9.1-10 เป้าหมายคุณภาพของคณะฯ1.9 MB97
55AGR9.1-11 รายงานผลการประชุม นโยบาย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้721.8 KB123
55AGR9.1-12 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย (รอบ 9 เดือน)4.0 MB139
55AGR9.1-13 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย742.3 KB129
55AGR9.1-14 รายงานการประชุมงานประกันคุณภาพ6.5 MB114
55AGR9.1-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการประจำคณะฯ2.7 MB140
55AGR9.1-16 เล่มรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2553-2555349.5 KB139
55AGR9.1-17 ผลการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2554 (CHE-QA Online)3.3 MB134
55AGR9.1-18 แผนพัฒนาคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 25544.9 MB120
55AGR9.1-19 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ1.1 MB109
55AGR9.1-20 Print-Out หน้าเว็บไซต์604.9 KB105
55AGR9.1-21 ระบบ CHE-QA Online ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา671.0 KB104
55AGR9.1-22 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา3.9 MB113
55AGR9.1-23 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจผ้ใช้บัณฑิต1.5 MB124
55AGR9.1-24 ผลการประเมินนักวิจัยมี่ส่วนร่วมในการประเมินสิ่งสนับสนุนด้านงานวิจัย382.4 KB121
55AGR9.1-25 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ1.1 MB166
55AGR9.1-26 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย395.1 KB126
55AGR9.1-27 หนังสือส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน660.9 KB119
55AGR9.1-28 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ168.1 KB118
55AGR9.1-29 หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรม KM เครือข่าย206.0 KB105
55AGR9.1-30 หนังสือส่งบุคลากรเข้าร่วมด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน785.8 KB109
55AGR9.1-31 หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ504.3 KB116
55AGR9.1-32 รายงานประชุมสภาคณบดีเกษตร 3 55 (1)150.3 KB74
55AGR9.1-33 รายงานประชุมสภาคณบดีเกษตร 4 55136.6 KB84
55AGR9.1-34 รายงานประชุมสภาคณบดีเกษตร 1 56 (2)3.4 MB77
55AGR9.1-35 รายงานประชุมสภาคณบดีเกษตร 2 56 (1)326.6 KB79
55ARCH9.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกันคุณภาพการศึกษา576.2 KB123
55ARCH9.1-1-01ประกาศนโยบายคณะ4.4 MB114
55ARCH9.1-1-02คู่มือ สกอ5.2 MB105
55ARCH9.1-1-03คู่มือ สมศ7.0 MB84
55ARCH9.1-1-04คู่มือประกันคุณภาพ มทร.5.9 MB69
55ARCH9.1-1-05 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรของคณะ1.0 MB158
55ARCH9.1-1-06แผนพัฒนาคุณภาพ544.4 MB101
55ARCH9.1-1-07 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้396.7 KB123
55ARCH9.1-2-03 รายงานการประชุม3.5 MB112
55ARCH9.1-2-09คำสั่งแต่งตั้งคธะกรรมการประกันคุณภาพ882.5 KB76
55ARCH9.1-2-10 รายชื่อผู้นำนักศึกษาที่เป็น QA ของคณะฯ799.9 KB96
55ARCH9.1-2-11เป้าหมายประกัน 55387.5 KB99
55ARCH9.1-2-12 เป้าหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัย5.1 MB129
55ARCH9.1-3-13 มติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับตัวบ่งชี้อัตลักษณ์16.9 MB98
55ARCH9.1-4-18 Print Screen หน้าเว็บไซต์ Che-Qa Online321.7 KB104
55ARCH9.1-7-23แบบสอบถามความคิดเห็น2.6 MB191
55ARCH9.1-8-10 รายงานผลโครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ13.8 MB131
55ART9.1-01ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย3.0 MB173
55ART9.1-02ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน2.9 MB106
55ART9.1-03ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านงานวิจัยและงารสร้างสรรค์3.0 MB104
55ART9.1-04ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ3.0 MB135
55ART9.1-05ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงสิลปะและวัฒนธรรม2.9 MB108
55ART9.1-06คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับคณะฯวิชา118.7 KB129
55ART9.1-07คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพของคณะฯ2.9 MB140
55ART9.1-08คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อรับรองการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 25554.4 MB137
55ART9.1-09รายงานการประชุมประจำภาคการศึกษาและการติดตาม10.1 MB110
55ART9.1-10แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา7.4 MB132
55ART9.1-11ระบบ Che-Qa Online ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา4.6 MB125
55ART9.1-12หนังสือเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย1.5 MB119
55BUS 9.1-1-01 ประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ มทร ธัญบุรี253.4 KB129
55BUS 9.1-1-03 คู่มือประกันคุณภาพ สกอ1.3 MB104
55BUS 9.1-1-03 คู่มือประกันคุณภาพ สกอ1.3 MB82
55BUS 9.1-1-04 คู่มือประกันคุณภาพ สมศ ฉบับสถานศึกษา(ระดับอุดมศึกษา)3.5 MB102
55BUS 9.1-1-06 Print Screen ประกาศนโยบายคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ768.2 KB120
55BUS 9.1-1-07 เป้าหมายตัวบ่งชี้พร้อมผู้รับผิดชอบ - Copy2.4 MB100
55BUS 9.1-1-08 หลักฐานการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ679.8 KB126
55BUS 9.1-2-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ2.3 MB149
55BUS 9.1-2-02 นโยบายคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ332.9 KB90
55BUS 9.1-2-03 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ361.6 KB92
55BUS 9.1-2-04 เป้าหมายตัวบ่งชี้พร้อมผู้รับผิดชอบ2.4 MB82
55BUS 9.1-2-05 หลักฐานการเซนต์รับเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ386.6 KB102
55BUS 9.1-2-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระประกันคุณภาพ1.5 MB105
55BUS 9.1-3-01 อัตลักษณ์และเอกลักมหาวิทยาลัย190.3 KB212
55BUS 9.1-4-01 รายงานประกัะนคุณภาพ693.2 KB112
55BUS 9.1-4-02 ผลตรวจประกันคุณภาพ ปี 2554151.4 KB163
55BUS 9.1-4-03 Print Screen การบันทึก CHE Online378.1 KB103
55BUS 9.1-4-04 หลักฐานการติดตามผลการดำเนินงานประกัน353.5 KB107
55BUS 9.1-4-05 หลักฐานรายงานประกันให้ผู้บริหารทราบ1.7 MB117
55BUS 9.1-4-06 แผนและผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะsar54 คณะบริหารธุรกิจ165.5 KB162
55BUS 9.1-6-01 Print Screen การบันทึก CHE Online378.1 KB109
55BUS 9.1-6-02 รายการเอกสารหลักฐาน SAR ใน Web270.9 KB115
55BUS 9.1-7-01 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา429.1 KB115
55BUS 9.1-7-02 ผลประเมินพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต1.6 MB119
55BUS 9.1-7-03 ผลประเมินหลักสูตรนักศึกษาปีสุดท้าย634.7 KB89
55BUS 9.1-7-04 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลักสูตร775.9 KB111
55BUS 9.1-7-05 ผลประเมินสิ่งสนับสนุนวิจัย360.2 KB105
55BUS 9.1-7-06 ผลประเมินโครงการบริการวิชาการ1.5 MB170
55BUS 9.1-7-07 ผลประเมินทำนุงบำรุงศิลปะวัฒนธรรม1.6 MB130
55BUS 9.1-8-01 หลักฐานการเข้าร่วมเครือข่ายอาจารย์และเจ้าหน้าที่682.6 KB92
55BUS 9.1-8-02 หลักฐานเข้าร่วมเครือข่ายนักศึกษา688.0 KB92
55BUS9.1-1-02 คู่มือคุณภาพ RMUTT-QA-QM13.3 MB75
55BUS9.1-5-01745.8 KB90
55BUS9.1-5-02313.7 KB97
55BUS9.1-5-03ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์171.9 KB189
55BUS9.1-7-0884.1 KB102
55EN9.1-1-01 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 48.8 KB90
55EN9.1-1-02 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน46.1 KB98
55EN9.1-1-03 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย56.4 KB113
55EN9.1-1-04 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ45.0 KB103
55EN9.1-1-05 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม59.5 KB113
55EN9.1-1-06 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ193.3 KB99
55EN9.1-1-07 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน38.4 KB106
55EN9.1-1-08 ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์1.7 MB95
55EN9.1-1-08 คู่มือการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน1.7 MB104
55EN9.1-1-09 ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์599.9 KB73
55EN9.1-1-09 คู่มือการประกันคุณภาพระดับภาควิชา599.9 KB88
55EN9.1-2-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ226.8 KB100
55EN9.1-2-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์226.8 KB104
55EN9.1-2-02 รายงานการประชุมคณะ กรรมการประจำคณะ1.3 MB98
55EN9.1-2-03 หนังสือเข้าร่วมการประชุมเครือข่าย316.9 KB99
55EN9.1-2-04 การประชุมเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับ 4 มทร2.0 MB109
55EN9.1-3-01 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน131.0 KB91
55EN9.1-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ10.7 MB128
55EN9.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ1.3 MB91
55EN9.1-4-03 ผลการประเมิน ประจำปี 2554 พร้อมข้อเสนอแนะและการดำเนินงาน642.2 KB117
55EN9.1-4-04 ขั้นตอนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา348.4 KB118
55EN9.1-4-04 คู่มือการดำเนินงานการประกัรคุณภาพระดับภาควิชา348.4 KB137
55EN9.1-4-05 คู่มือการดำเนินงานการประกัรคุณภาพระดับหน่วยงาน480.0 KB89
55EN9.1-4-05ขั้นตอนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน480.0 KB101
55EN9.1-5-01 คู่มือการดำเนินงาน งานประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน1.7 MB95
55EN9.1-5-02 คู่มือการดำเนินงาน งานประกันคุณภาพระดับภาควิชา599.9 KB91
55EN9.1-5-03 รายงานการประเมินตนเองประจำปี 255482.5 KB197
55EN9.1-5-04 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนา271.3 KB73
55EN9.1-6-01 แบบรายงานผลการประเมินตนเอง SAR-25551.4 MB130
55EN9.1-6-02 แบบเก็บข้อมูล KPI384.5 KB102
55EN9.1-6-03 เว็บไซต์ Che-QA online4.0 KB81
55EN9.1-6-03 เว็บไซต์ Che-QA online62.2 KB120
55EN9.1-7-01 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณทิต94.0 KB95
55EN9.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ1.3 MB119
55EN9.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ1.3 MB88
55EN9.1-7-03 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน2.1 MB99
55EN9.1-7-04 ผลการดำเนินการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนะธรรม5.7 MB92
55EN9.1-7-05 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพที่ มทร.1.4 MB75
55EN9.1-7-06 แบบประเมินโครงการ 84 ชุมชน2.7 MB93
55EN9.1-7-07 แบบประเมินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างบานลอยน้ำส้ํ ําเร็จรูปจากโครงสรางเหล ้ ็ก2.4 MB108
55EN9.1-7-08 แบบประเมินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการย้อมผ้าม่อฮ่อม6.1 MB74
55EN9.1-7-09 แบบประเมินโครงการออกแบบและพิมพ์ลายบนผลิตภัณฑ์สิ่งทอ5.2 MB74
55EN9.1-7-10 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ100.0 KB76
55EN9.1-7-11 แบบสอบถามการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย66.6 KB473
55EN9.1-8-01 หนังสือเชิญการประชุมเครือข่าย1.1 MB110
55EN9.1-8-02 รายงานการประชุมภาพรวม เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มทร.ธัญบุรี , มศว. และ มจพ.)9.5 MB99
55EN9.1-9-01 คู่มือการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน599.9 KB99
55EN9.1-9-02 คู่มือการประกันคุณภาพระดับภาควิชา1.7 MB107
55EN9.1-9-02 คู่มือการประกันคุณภาพระดับภาควิชา1.7 MB90
55EN9.1-9-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานประกันคุณภาพ 4 มหาวิทยาลัย1.1 MB92
55HET9.1-1-01583.8 KB95
55HET9.1-1-02505.0 KB120
55HET9.1-1-03561.1 KB98
55HET9.1-1-04509.8 KB108
55HET9.1-1-0564.0 KB96
55HET9.1-1-05ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม86.9 KB95
55HET9.1-1-05ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม86.9 KB81
55HET9.1-1-06คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ425.6 KB123
55HET9.1-1-06คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ425.6 KB89
55HET9.1-1-06คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ425.6 KB74
55HET9.1-1-06คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ425.6 KB107
55HET9.1-1-07202.3 KB126
55HET9.1-1-081.7 MB102
55HET9.1-1-09277.1 KB107
55HET9.1-1-1082.5 KB103
55HET9.1-1-112.9 MB113
55HET9.1-1-124.7 MB93
55HET9.1-1-13ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม64.0 KB101
55HET9.1-2-022.3 MB114
55HET9.1-2-03135.3 KB147
55HET9.1-2-03 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้81.5 KB107
55HET9.1-2-03 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้81.5 KB130
55HET9.1-2-04หนังสือแสดงการเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ449.5 KB124
55HET9.1-2-04หนังสือแสดงการเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ449.5 KB88
55HET9.1-2-04หนังสือแสดงการเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ449.5 KB90
55HET9.1-3-011.3 MB106
55HET9.1-4-021.7 MB165
55HET9.1-4-03143.3 KB120
55HET9.1-4-04116.9 KB76
55HET9.1-4-05194.8 KB103
55HET9.1-7-01535.3 KB112
55HET9.1-8-019.7 MB101
55HET9.1-8-019.7 MB114
55HET9.1-8-02539.0 KB103
55HET9.1-8-02 โครงการประกันคุณภาพสำหรับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย9.5 MB100
55HET9.1-8-02 โครงการประกันคุณภาพสำหรับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย9.5 MB81
55IRD9.1-1-01 ประกาศ มทร ธัญบุรี นโยบายฯการประกันคุณภาพฯ176.5 KB91
55IRD9.1-2-01 เป้าหมายคุณภาพ สวพ. ปี 5563.7 KB75
55IRD9.1-2-01 เป้าหมายคุณภาพ สวพ. ปี 5563.7 KB75
55IRD9.1-2-02 คำสั่งแต่งตั้ง กก.ประกันฯ169.2 KB107
55IRD9.1-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ142.8 KB110
55IRD9.1-2-04 บันทึกข้อความเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพฯ493.9 KB117
55IRD9.1-3-01 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของ สวพ.404.6 KB144
55IRD9.1-4-01 เป้าหมายคุณภาพ สวพ. ปี 5551.5 KB104
55IRD9.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ142.8 KB138
55IRD9.1-4-03 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554100.9 KB134
55IRD9.1-4-04 บันทึกข้อความส่งแผนปรับปรุงฯ2.6 MB135
55IRD9.1-4-05 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา62.0 KB175
55IRD9.1-4-06 รายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา60.1 KB147
55IRD9.1-5-01 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย44.5 KB125
55IRD9.1-5-02 สรุปผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย491.3 KB142
55IRD9.1-5-03 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 55.docx142.2 KB156
55IRD9.1-6-01 แบบประเมินความพึงพอใจของผุ้รับบริการ966.4 KB125
55IRD9.1-6-02 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สวพ.529.3 KB101
55IRD9.1-7-01 บันทึกข้อความเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพฯ493.9 KB107
55MCT9.1-1-01 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย369.3 KB87
55MCT9.1-1-02 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน342.8 KB101
55MCT9.1-1-03 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย407.0 KB81
55MCT9.1-1-04 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ344.4 KB79
55MCT9.1-1-05 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม270.3 KB102
55MCT9.1-1-06 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ193.3 KB102
55MCT9.1-1-07 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ ศ 25531.3 MB81
55MCT9.1-1-08 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับภาควิชา673.8 KB95
55MCT9.1-2-02 คำสั่งแต่งตั้ง (VAT)552.2 KB117
55MCT9.1-2-03 คำสั่งแต่งตั้ง (PTAP)106.2 KB122
55MCT9.1-2-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะฯ425.2 KB117
55MCT9.1-2-05 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา58.6 KB83
55MCT9.1-2-06 เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555630.0 KB97
55MCT9.1-2-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ3.2 MB123
55MCT9.1-2-08 เอกสารบุคลากรร่วมเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ598.8 KB85
55MCT9.1-3-01 มติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับตัวบ่งชี้อัตลักษณ์190.3 KB83
55MCT9.1-4-02 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้1.5 MB100
55MCT9.1-4-04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา471.0 KB110
55MCT9.1-5-01 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี1.2 MB106
55MCT9.1-7-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ61.1 KB98
55MCT9.1-7-02 สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนด้านการวิจัย93.0 KB174
55MCT9.1-7-03 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านบริการวิชาการ1.1 MB166
55MCT9.1-7-05 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม129.0 KB385
55MCT9.1-8-01 หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรม KM เครือข่ายประกันคุณการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย385.2 KB80
55MCT9.1-8-02 รายงานผลโครงการสัมมนา เครือข่ายประกันคุณภาพระดับนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย9.5 MB126
55RMUT9.1-4-0227.4 MB82
55RMUT9.1-4-02 แผนพัฒนาปรับปรุง27.4 MB101
55RMUTT 9.1-5-01 ผลการดำเนินงานตาม KPI3.0 MB130
55RMUTT9.1-011.9 MB103
55RMUTT9.1-2-01 เป้าหมายคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย1.9 MB90
55RMUTT9.1-2-11 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ1.2 MB128
55RMUTT9.1-2-12 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย1.2 MB155
55RMUTT9.1-8-01 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ PDCA5.9 MB4113
55RMUTT9.1-8-02 ผลการดำเนินงานโครงการ QA นศ.9.5 MB119
55SCI9.1-1-01 ประกาศนโยบายด้านต่าง ๆ7.6 MB137
55SCI9.1-1-02 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ ศ.25535.2 MB113
55SCI9.1-1-03 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา7.0 MB122
55SCI9.1-1-04 คู่มือประกันคุณภาพ มทร ธัญบุรี RMUTT-QA-QM5.9 MB106
55SCI9.1-1-05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ1.8 MB151
55SCI9.1-1-06 แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 255427.6 MB105
55SCI9.1-1-07 รายงานผลตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน772.9 KB165
55SCI9.1-1-08รายงานการประชุม431.7 KB157
55SCI9.1-1-09 หนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25542.0 MB164
55SCI9.1-2-02 นโยบายคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13.8 MB61
55SCI9.1-2-03 เป้าหมายคุณภาพของคณะฯ ปีการศึกษา 255515.5 MB131
55SCI9.1-2-04 การกระจายเป้าหมายคุณภาพของคณะฯ ลงสู่บุคลากร195.2 KB124
55SCI9.1-2-05 (2) แผน-ผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจำปี 25552.7 MB105
55SCI9.1-2-05 แผน-ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพของคณะฯ ฝ่ายภาควิชาสาขาวิชา50.9 MB90
55SCI9.1-2-06 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ1.0 MB127
55SCI9.1-2-06 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ 9เดือน 12 เดือน4.2 MB103
55SCI9.1-2-07 แผน-ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพของคณะฯ ฝ่ายภาควิชาสาขาวิชา50.9 MB90
55SCI9.1-2-08 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ1.0 MB100
55SCI9.1-3-01 หลักฐานแสดงการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมองค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ3.0 MB131
55SCI9.1-3-02 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555-25583.9 MB103
55SCI9.1-3-03 นโยบายคุณภาพของคณะฯ13.7 MB108
55SCI9.1-4-01รายงานการประชุม538.2 KB178
55SCI9.1-4-03 หลักฐานแสดงการบันทึกข้อมูลลง CHE-QA Online2.0 MB112
55SCI9.1-5-01 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 2555153.1 KB146
55SCI9.1-6-01 KPI- TEMPLATE ในรูป EXCEL File160.7 KB111
55SCI9.1-6-02 การเก็บข้อมูล 3 ปีย้อนหลังใน Server ของมหาวิทยาลัยฯ175.8 KB112
55SCI9.1-6-03 Print-Out หน้าเว็บไซต์ของระบบฐานข้อมูลต่างๆ4.0 MB94
55SCI9.1-7-01 การมีส่วนร่วมด้านการเรียนการสอน41.1 MB130
55SCI9.1-7-03ผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการ218.3 KB115
55SCI9.1-7-04การมีส่วนร่วมด้านการทำนุบำรุงฯ460.2 KB173
55SCI9.1-7-05 การมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการ9.1 MB184
55SCI9.1-8-01 คำสั่งของคณะฯ ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ3.3 MB175
55SCI9.1-8-02 หนังสือส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย7.8 MB165
55SCI9.1-8-03 สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพ10.3 MB105
55SCI9.1-9-01รายงานการประชุมวิชาการ11.2 MB1150
55TED9.1-01 ประกาศ มทร ธัญบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน369.3 KB106
55TED9.1-02 ประกาศ มทร ธัญบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน342.8 KB82
55TED9.1-03 ประกาศ มทร ธัญบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์407.0 KB95
55TED9.1-03 หนังสือแจ้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกัน (RMUTT-QA-KPI) 25555.1 MB94
55TED9.1-04 ประกาศ มทร ธัญบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ344.4 KB111
55TED9.1-04 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10-2555 ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา10.6 MB113
55TED9.1-05 ประกาศ มทร ธัญบุรี เรื่อง นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม270.3 KB118
55TED9.1-07 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของ ชุมชน หน่วยงานภายนอก1.1 MB106
55TED9.1-07 รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมให้ข้อมูลโครงการสำรวจความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษา 551.5 MB108
55TED9.1-07 สำเนารายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ (สถานประกอบการ)637.4 KB90
55TED9.1-07 สำเนารายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ (สถานประกอบการ)637.4 KB104
55TED9.1-08 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ1.1 MB107
55TED9.1-09 ตัวบ่งชี้คุณภาพคณะ3.1 MB96
55TED9.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555156.8 KB157
55TED9.1-12 หนังสือส่ง SAR1.1 MB106
55TED9.1-13 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ (มติสภา)4.0 MB113
55TED9.1-24 ตัวอย่างผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา2.5 MB94
55TMC9.1-1-01 ประกาศมทร ธัญบุรี เรื่องแนวนโยบายการประกันคุณภาพภายใน12.2 MB110
55TMC9.1-1-02ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน1.5 MB102
55TMC9.1-1-03ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัย1.8 MB111
55TMC9.1-1-04ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ1.5 MB97
55TMC9.1-1-05 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม1.2 MB116
55TMC9.1-1-06คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า1.8 MB149
55TMC9.1-2-01ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในมทร ธัญบุรี7.4 MB102
55TMC9.1-2-02เป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1.5 MB97
55TMC9.1-2-03คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยฯ23.1 MB90
55TMC9.1-2-04บุคลากรรับผิดชอบงานประกัน2.3 MB112
55TMC9.1-2-05บันทึกแจ้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบ5.1 MB122
55TMC9.1-3-01 อัตลักษณ์เอกลักษณ์3.0 MB176
55TMC9.1-3-02เป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1.5 MB96
55TMC9.1-4-01บันทึกข้อความแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำแผนพัฒนาคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ3.2 MB139
55TMC9.1-4-02แผนพัฒนาคุณภาพปรับปรุง5.7 MB137
55TMC9.1-5-01เป้าหมายคุณภาพตามองค์ประกอบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1.5 MB91
55TMC9.1-5-02บันทึกข้อความระดับสาขา2.3 MB102
55TMC9.1-5-03บันทึกข้อความระดับคณะ2.3 MB101
55TMC9.1-6-01เวบไซต์cheqa Online816.1 KB98
55TMC9.1-7-01การปรเมินผลการสอน 558.8 MB120
55TMC9.1-8-01สัมมนา 3 มหาวิทยาลัย3.1 MB113
55TMC9.1-8-02รายชื่อสัมมนา1.6 MB133
55TMC9.1-9-01 คำสั่ง554.1 KB130
55TMC9.1-9-02 รายงานการวิจัย809.5 KB2170
TQF4 สหกิจศึกษา 1-56286.9 KB232

ส.ค. 02

8.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

NameSizeHits
NameSizeHits
8.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
55 ARCH 8.1-1-01 แผนกลยุทธทางการเงิน163.4 KB160
55 ARCH 8.1-2-02(1) สัญญารับทุนวิจัยภายนอก (โครงการระบบยุติธรรมทางอาญา)2.5 MB136
55 ARCH 8.1-2-02(2) สัญญารับทุนวิจัยจากภายนอก (โครงการผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขัง)1.3 MB107
55 ARCH 8.1-3-03 เอกสารการจัดสรรงบประมาณจาก มหาวิทยาลัย1.2 MB121
55 ARCH 8.1-3-04 วิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณ2.3 MB100
55 ARCH 8.1-3-04 เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการและที่ได้รับจัดสรร12.2 MB121
55 ARCH 8.1-4-05 รายงานสถานการณ์ทางการเงินรอบ 9 เดือน75.4 KB94
55 ARCH 8.1-4-06 รายงานสถานการณ์ทางการเงินรอบ 12 เดือน694.3 KB93
55 ARCH 8.1-5-01 รายงานการเงินงปม.55254.5 KB268
55 ARCh 8.1-6-09 ผลตรวจ ตสน7.8 MB114
55 LAR 8.1-1-01 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ ศ 2555-25581.8 MB153
55 LAR 8.1-1-02 การจัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปี 2555355.1 KB98
55 LAR 8.1-1-03 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำ1.7 MB100
55 LAR 8.1-2-01 เอกสารการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน790.0 KB107
55 LAR 8.1-2-02 เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายได้523.4 KB155
55 LAR 8.1-2-03 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย13.6 MB117
55 LAR 8.1-2-05 รายงานการใช้จ่ายเงินไตรมาส3.1 MB130
55 LAR 8.1-3-01 เอกสารการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน731.5 KB107
55 LAR 8.1-3-02 เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายได้0001721.1 KB101
55 LAR 8.1-4-01รายงานผลการใช้จ่ายตามไตรมาส3.7 MB142
55 LAR 8.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วันที่ 15 พค2.6 MB128
55 LAR 8.1-4-02 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ1.8 MB122
55 LAR 8.1-4-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 21 สค.553.6 MB140
55 LAR 8.1-5-01 บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์สถานะการเงินปร141.2 KB103
55 LAR 8.1-5-02 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายรับงบประมาณแผ่นดินร127.2 KB96
55 LAR 8.1-5-03 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายได้ระหว่างป138.1 KB85
55 LAR 8.1-5-04 แผนภูมิการเปรียบเทียบรายจ่ายระหว่างหมวดงบประมาณ161.5 KB88
55 LAR 8.1-5-05 แผนภูมิเปรียบเงินงบประมาณแผ่นดินที่ใช้จ่ายจริงเ146.9 KB93
55 LAR 8.1-5-06 แผนภูมิเปรียบเงินงบประมาณรายได้ที่ใช้จ่ายจริงเท168.1 KB95
55 LAR 8.1-5-07 แผนภูมิเปรียบเงินงบประมาณรายได้ที่ใช้จ่ายจริงเท165.1 KB100
55 LAR 8.1-6-01รายงานการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิท250.3 KB98
55 LAR 8.1-7-01 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีง313.9 KB112
55 OREG 8.1-1-01แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558677.8 KB77
55 OREG 8.1-1-02บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี268.2 KB78
55 OREG 8.1-1-03คำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25556.5 MB80
55 OREG 8.1-1-04คำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปี 25555.4 MB80
55 OREG 8.1-2-01สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2555 (ไตรมาสที่ 4)2.6 MB191
55 OREG 8.1-2-02สรุปการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2555 (ไตรมาสที่ 4)1.5 MB155
55 OREG 8.1-3-01บันทึกข้อความเรื่องแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25551.7 MB79
55 OREG 8.1-3-02บันทึกข้อความเรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555(แยกสาขา) งวดที่12.2 MB93
55 OREG 8.1-4-01รายงานการใช้จ่าย ประจำปี 255514.0 MB73
55 OREG 8.1-4-025.7 MB63
55 OREG 8.1-4-03การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BPM ประจำปีงบประมาณ 25552.6 MB105
55 OREG 8.1-4-042.6 MB84
55 OREG 8.1-4-05รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ สวท. ครั้งที่ 1ปี 25554.1 MB99
55 OREG 8.1-4-06รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ สวท.5.5 MB110
55 OREG 8.1-4-07รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ สวท. ครั้งที่ 7 ปี 25556.7 MB94
55 OREG 8.1-4-08รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ สวท.10 ปี 25557.7 MB91
55 OREG 8.1-5-01 บันทึกข้อความเรื่องขอรายงานการใช้เงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปี 2555 ไตรมาสที่ 13.8 MB87
55 OREG 8.1-5-03 บันทึกข้อความเรื่องขอรายงานการใช้เงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปี 2555 ไตรมาสที่ 22.3 MB87
55 OREG 8.1-5-04 บันทึกข้อความเรื่องขอรายงานการใช้เงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปี 2555 ไตรมาสที่ 37.1 MB78
55 OREG 8.1-5-05 บันทึกข้อความเรื่องขอรายงานการใช้เงินงบประมาณ และเงินรายได้ ประจำปี 2555 ไตรมาสที่ 4282.3 KB86
55 OREG 8.1-6-01บันทึกข้อความเรื่องจัดส่งแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25554.2 MB80
55 OREG 8.1.1-5-2 ตารางเปรียบแทียบการเงิน ปี 2554 - 2555224.0 KB117
55AGR 8.1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน1.4 MB120
55AGR 8.1-02 กลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร328.8 KB241
55AGR 8.1-03 รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี งปม.255420.8 MB95
55AGR 8.1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ 12 มิ ย 255518.8 MB90
55AGR 8.1-06 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินที่จัดสรร2.4 MB113
55AGR 8.1-07 แนวปฏิบัติในการใช้เงิน3.5 MB109
55AGR 8.1-08 บันทึกแจ้งการจัดสรรเงินในการบริหารงานคณะ6.9 MB95
55AGR 8.1-09 บันทึกข้อความแจ้งการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี 255515.6 MB111
55AGR 8.1-10 บันทึกข้อความแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 255526.0 MB88
55AGR 8.1-12 รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี งปม.2555 รายไตรมาส54.5 MB98
55AGR 8.1-13 รายงานสถานะงานฟาร์มประจำปีงบประมาณ 25558.6 MB94
55AGR 8.1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวันที่ 22 ธ ค 2554 และ วันที่ 28 ก พ 255529.0 MB85
55AGR 8.1-15 รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 255515.8 MB93
55AGR 8.1-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวันที่ 12 มิ ย 255618.8 MB85
55AGR 8.1-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวันที่ 22 ธ ค.2554 และวันที่ 9 ต ค 255525.9 MB81
55AGR 8.1-20 บันทึกข้อความจัดส่งแผนการตรวจสอบประจำปี งปม.2555 จากหน่วยตรวจสอบภาย17.3 MB82
55AGR 8.1-21 บันทึกข้อความแจ้งผลการตรวจสอบการควบคุุมพัสดุ จากหน่วยตรวจสอบภาย10.9 MB107
55AGR 8.1-22 บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 25551.3 MB90
55AGR 8.1-23 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวันที่ 31 พ ค 2555 และวันที่ 26 ก ย 255530.2 MB87
55AGR 8.1-24 รายงานการประชุมคุณะกรรมการบริหารวันที่ 4 ก ย 2555 และ 9 ต ค 255529.2 MB81
55AGR8.1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการ2.3 MB96
55AGR8.1-11 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 25553.5 MB119
55AGR8.1-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวันที่ 24 มี ค.2555 และวันที่ 26 ก ย 255511.8 MB123
55AGR8.1-18 ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณ25.3 MB90
55ART8.1-01แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ ศ.2555-255819.0 MB71
55ART8.1-02แนวทางการจัดสรรงบประมาณ915.6 KB96
55ART8.1-04เอกสารการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน362.1 KB83
55ART8.1-05เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายได้2.0 MB86
55ART8.1-06แผนการใช้จ่ายเงิน1.5 MB109
55ART8.1-07สัญญาการรับงานบริการวิชาการจากภายนอก2.6 MB123
55ART8.1-08รายงานผลการใช้จ่ายเงิน574.9 KB51
55ART8.1-09แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555773.4 KB95
55ART8.1-10รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4-25551.5 MB137
55ART8.1-11รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5-25557.0 MB112
55ART8.1-12เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณประจำปี2555131.2 KB98
55ART8.1-13แผนภูมิการเปรียบเทียบผลผลิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างปี 2554-2555214.4 KB116
55ART8.1-14แผนภูมิการเปรียบเทียบผลผลิตทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างปี 2554-2555204.5 KB105
55ART8.1-15แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณรายได้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างปี 2554-2555198.9 KB92
55ART8.1-16แผนภูมิเปรียบเทียบเงินงบประมาณรายได้ด้านสังคมศาสตร์ประเภทรายจ่ายระหว่างปี 2554-2555202.1 KB104
55ART8.1-17คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 14-2556เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย704.3 KB87
55ART8.1-18การแจ้งผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินประจำปีงบประมาณ 25553.6 MB112
55ART8.1-19รายงานการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะศิลปกรรมศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของ สตน.653.4 KB111
55ART8.1-20รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5-2555622.4 KB112
55BUS8.1-1-01แผลกลยุทธ์ทางการเงิน101.4 KB96
55BUS8.1-1-03มาตรการประหยัด662.1 KB136
55BUS8.1-1-03แผลกลยุทธ์ทางการเงิน101.4 KB109
55BUS8.1-1-05ผลการใช้จ่ายประจำปี25548.3 KB93
55BUS8.1-2-02เอกสารการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน94.3 KB97
55BUS8.1-2-03เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้123.9 KB95
55BUS8.1-2-05แผนกลยุทธ์ทางการเงิน101.4 KB94
55BUS8.1-2-06รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส170.4 KB102
55BUS8.1-4-02 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ7.1 KB96
55BUS8.1-4-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ180.2 KB121
55BUS8.1-5-01ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายรับงบประมาณแผ่นดินระหว่างปี 2554-255533.3 KB104
55BUS8.1-5-02 ตารางแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายได้ระหว่างปี 2554-255533.3 KB91
55BUS8.1-5-03 ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายจ่ายระหว่างหมวดงบประมาณแผ่นดิน 2554-255533.3 KB94
55BUS8.1-5-04 ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายจ่ายระหว่างหมวดงบประมาณเงินรายได้ 2554-255533.3 KB88
55BUS8.1-5-05 ตารางแสดงการเปรียบเงินงบประมาณแผ่นดินที่ใช้จ่ายจริงเทียบงบประมาณที่ได้รับ 2554-255538.3 KB99
55BUS8.1-5-07 รายงานการประชุมพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของคณะกรรมการบริหารคณะ73.7 KB112
55BUS8.1-6-02 รายงานการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย162.3 KB109
55BUS8.1-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ52.4 KB98
55BUS8.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ135.5 KB107
55EN8.1-1-01 แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ10.9 MB106
55EN8.1-1-02 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558)978.6 KB86
55EN8.1-1-03 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน118.7 KB113
55EN8.1-2-01 หนังสือการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 25553.1 MB87
55EN8.1-2-02 หนังสือการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2555 5.5 MB97
55EN8.1-2-03 หนังสือการจัดสรรเงินหมวดค่าวัสดุจากเงินงบประมาณและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 25552.6 MB92
55EN8.1-2-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 13/2554 และครั้งที่ 14/2554446.8 KB196
55EN8.1-3-01 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555982.6 KB86
55EN8.1-3-01 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 25557.1 MB100
55EN8.1-4-01 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้แต่ละเดือน4.7 MB89
55EN8.1-4-02 รายงานการใช้เงินแต่ละไตรมาส (4ไตรมาส)483.6 KB79
55EN8.1-4-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2555,4/2555,6/2555589.6 KB285
55EN8.1-4-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 5415.8 KB126
55EN8.1-5-01 รายงานการเงินแต่ละไตรมาสเปรียบเทียบระหว่างปี 2554และปี 25551.2 MB82
55EN8.1-6-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์59.0 KB104
55EN8.1-6-02 หน้ังสือแจ้งผลตรวจสอบบัญชีและการเงินของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มทร.ธัญบุรี4.9 MB99
55EN8.1-7-01 รายงานการเงินแต่ละไตรมาสเปรียบเทียบระหว่างปีีงบประมาณ 2554และ 2555 1.2 MB81
55EN8.1-7-02 เป้าหมายชี้วัดในแต่ละแแผน308.0 KB88
55EN8.1-7-03 หนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2555519.6 KB87
55EN8.1-7-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2555137.5 KB181
55HET8.1-1-01 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน3.4 MB69
55HET8.1-1-035.3 MB104
55HET8.1-1-041.1 MB121
55HET8.1-1-05 กฎระเบียบข้อบังคับ8.4 MB90
55HET8.1-1-062.1 MB125
55HET8.1-2-015.5 MB167
55HET8.1-2-021.2 MB118
55HET8.1-2-032.0 MB105
55HET8.1-2-042.3 MB104
55HET8.1-2-05 แผนการใช้จ่าย2.5 MB76
55HET8.1-2-06 รายงานผลการใช้จ่ายเงินฯ1.4 MB69
55HET8.1-4-02 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ1.6 MB60
55HET8.1-4-03236.4 KB99
55HET8.1-4-041.0 MB103
55HET8.1-5-01127.4 KB93
55HET8.1-5-0269.6 KB101
55HET8.1-5-03137.0 KB88
55HET8.1-5-0488.3 KB111
55HET8.1-5-05137.4 KB108
55HET8.1-5-0670.4 KB106
55HET8.1-5-07236.4 KB105
55HET8.1-6-011.9 MB105
55HET8.1-6-021.5 MB129
55IRD8.1-1-02คำสั่งแต่งตั้งกก.วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรฯ148.2 KB103
55IRD8.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-255843.2 MB81
55IRD8.1-2-02 แผนปฏิบัติราชการประจำ ปี 255518.0 MB80
55IRD8.1-2-03 คำเสนอของบประมาณรายจ่าย 25557.0 MB89
55IRD8.1-2-04 คำเสนอของบประมาณรายได้ 25553.2 MB131
55IRD8.1-2-05 รายงานการประชุมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน49.8 KB104
55IRD8.1-3-01 ปฏิทินการดำเนินงาน 551.6 MB100
55IRD8.1-3-02 บันทึกข้อความการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย2.8 MB93
55IRD8.1-3-03 บันทึกข้อความการจัดสรรงบประมาณรายได้1.2 MB129
55IRD8.1-4-01 รายงานผลการดำเนินงานระบบ BPM5.4 MB103
55IRD8.1-4-02 บัญชีรายรับ-จ่าย รายไตรมาส168.6 KB169
55IRD8.1-4-03 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ185.6 KB106
55IRD8.1-4-04 รายงานการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้อำนวยการ483.8 KB92
55IRD8.1-5-01 รายงานการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 553.4 MB82
55IRD8.1-5-02 รายงานการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย รายได้ ประจำปี 553.5 MB94
55IRD8.1-5-03 รายงานการวิเคราะห์งบประมาณประจำปี 2553-55121.5 KB106
55IRD8.1-6-01โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน124.4 KB111
55IRD8.1-6-02 แผนการตรวจสอบปี 255582.9 KB131
55MCT8.1-1-01 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 25552.7 MB186
55MCT8.1-1-02 คำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25551.3 MB85
55MCT8.1-1-03 คำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 25552.2 MB81
55MCT8.1-1-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ242.6 KB86
55MCT8.1-1-05 แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2555904.6 KB70
55MCT8.1-2-01 บันทึกข้ออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชา 2555488.8 KB75
55MCT8.1-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ5.0 MB107
55MCT8.1-2-03 เอกสารการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 55689.1 KB106
55MCT8.1-2-04 เอกสารการจัดสรรเงินงบยุทธศาสตร์ฯ ปี 55456.1 KB93
55MCT8.1-2-05 เอกสารการจัดสรรเงินรายได้ ปี 55936.8 KB124
55MCT8.1-2-06 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส1.3 MB88
55MCT8.1-2-07 แนวปฏิบัติในการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ระหว่างปี1.4 MB80
55MCT8.1-4-01 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินรายได้ ปี 2555621.9 KB133
55MCT8.1-4-02 รายงานการประชุม กก ประจำคณะ เดือนมกราคม 555.2 MB95
55MCT8.1-4-03 รายงานการประชุม กก ประจำคณะ เดือนเมษายน 555.9 MB147
55MCT8.1-4-04 รายงานการประชุมกก ประจำคณะ เดือนกรกฎาคม 554.6 MB91
55MCT8.1-4-05 รายงานการประชุม กก ประจำคณะ เดือน ต ค 55555.2 KB113
55MCT8.1-5-01 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายรับงบประมาณรายจ่าย ระหว่างปี 2555 กับปี 2554618.4 KB99
55MCT8.1-5-02 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายรับ เงินรายได้ 2555 กับ 2554675.4 KB87
55MCT8.1-5-03 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ระหว่างปี 2555 กับปี 2554600.1 KB83
55MCT8.1-5-04 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรายจ่าย เงินรายได้ ระหว่างปี 2555 กับปี 2554264.8 KB86
55MCT8.1-5-05 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระหว่างเงินรายรับกับรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2555599.8 KB99
55MCT8.1-5-06 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบระหว่างเงินรายรับกับรายจ่าย เงินรายได้ ปี 2555257.7 KB77
55MCT8.1-6-01 โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน1.0 MB109
55MCT8.1-6-02 แผนการตรวจสอบภายใน ปี 2555 และ 25563.8 MB107
55MCT8.1-6-03 รายงานผลสรุปผลการตรวจสอบภายใน ปี 2555 และปี 25564.1 MB89
55MCT8.1-7-01 หนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ประจำปี 2555919.8 KB87
55MCT8.1-7-02 หนังสือเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 25551.0 MB102
55RMUTT8-02 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 255514.6 MB60
55RMUTT8-03 การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจและบุคลากร ปี 2555559.4 KB64
55RMUTT8.1-1-01มติสภาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ281.9 KB89
55RMUTT8.1-1-02มติสภาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน2.7 MB116
55RMUTT8.1-2-01 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554801.9 KB110
55RMUTT8.1-2-02 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 255510.3 MB111
55RMUTT8.1-2-03 การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25546.1 MB109
55RMUTT8.1-2-04 รายงานประชุมสำนักจัดการทรัพย์สิน1.9 MB105
55RMUTT8.1-2-05 ใบแรก สำนักจัดการทรัพย์สิน60.5 KB102
55RMUTT8.1-2-06สรุปเงินรายได้สจส 52-55148.5 KB141
55RMUTT8.1-2-07สรุปการดำเนินงานการจัดหารายได้ ประจำปี 2555107.1 KB103
55RMUTT8.1-4-01 สรุปรายงานการประชุม1.7 MB104
55RMUTT8.1-4-02ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกาเบิกจ่ายเงินเพิ่ม1.0 MB116
55RMUTT8.1-4-03การประชุมคณะกรรมการการเงินครั้งที่ 14.2 MB105
55RMUTT8.1-4-04การประชุมคณะกรรการการเงินครั้งที่ 22.0 MB88
55RMUTT8.1-4-05การประชุมคณะกรรการการเงินครั้งที่ 3336.1 KB95
55RMUTT8.1-4-06การประชุมคณะกรรการการเงินครั้งที่ 3(เพิ่ม)2.7 MB122
55RMUTT8.1-4-07การประชุมคณะกรรการการเงินครั้งที่ 43.0 MB98
55RMUTT8.1-4-08การประชุมคณะกรรการการเงินครั้งที่ 55.4 MB88
55RMUTT8.1-4-09การประชุมคณะกรรการการเงินครั้งที่ 5(เพิ่มเติม)6.5 MB140
55RMUTT8.1-4-10การประชุมคณะกรรการการเงินครั้งที่64.8 MB110
55RMUTT8.1-4-11การประชุมคณะกรรการการเงินครั้งที่74.9 MB99
55RMUTT8.1-4-12การประชุมคณะกรรการการเงินครั้งที่84.2 MB95
55RMUTT8.1-4-13การประชุมคณะกรรการการเงินครั้งที่910.4 MB93
55RMUTT8.1-4-14การประชุมคณะกรรการการเงินครั้งที่104.5 MB115
55RMUTT8.1-4-15การประชุมคณะกรรการการเงินครั้งที่117.1 MB104
55RMUTT8.1-4-16การประชุมคณะกรรการการเงินครั้งที่126.8 MB92
55RMUTT8.1-5-01คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและรายงานประชุม2.6 MB109
55RMUTT8.1-5-18งบแสดงฐานะการเงินณ วันที่ 31 ก ค.55และการวิเคราะห์งบการเงิน6.5 MB82
55RMUTT8.1-6-01รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมและแผนการตรวจสอบ1.4 MB69
55RMUTT8.1-6-02โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน277.3 KB103
55RMUTT8.1-7-01สรุปรายงานการประชุม1.7 MB88
55RMUTT8.1-7-02งบแสดงฐานะการเงินณ วันที่ 31 ก ค.55และการวิเคราะห์งบการเงิน6.5 MB71
55RMUTT8.1-7-03มติสภา10.3 MB91
55SCI8.1-1-01แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี414.2 KB126
55SCI8.1-1-02แผนกลยุทธ์ทางการเงิน299.9 KB134
55SCI8.1-1-03รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ906.1 KB158
55SCI8.1-2-01คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงิน522.0 KB105
55SCI8.1-2-02บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการบริการสังคม6.7 MB110
55SCI8.1-2-03รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ167.4 KB115
55SCI8.1-2-04หนังสือจัดส่งแผนการตรวจสอบประจำปี4.0 MB117
55SCI8.1-2-05หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน1.4 MB109
55SCI8.1-2-06หนังสือแจ้งเรื่องขอความร่วมมือประหยัดพลังงาน195.8 KB97
55SCI8.1-3-01หนังสืออนุมัติจัดสรรงบประมาณ5.3 MB123
55SCI8.1-3-02รายงานการใช้เงินรายไตรมาส13.3 MB83
55SCI8.1-3-03รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ193.3 KB112
55SCI8.1-4-01รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ8.9 MB92
55SCI8.1-5-01หนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ3.2 MB204
55SCI8.1-5-02หนังสือเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงานแผน259.2 KB104
55SCI8.1-5-03คู่มือการจัดคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี610.9 KB100
55SCI8.1-5-04รายงานสรุปการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี1.8 MB132
55SCI8.1-6-01หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน1.4 MB94
55SCI8.1-7-01รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ101.2 KB141
55SCI8.1-7-02รายงานการใช้เงินรายไตรมาส13.3 MB88
55TED8.1-01 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน10.6 MB91
55TED8.1-02 กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน7.0 MB107
55TED8.1-03 เอกสารจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 25554.8 MB101
55TED8.1-04 เอกสารจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ 25554.5 MB132
55TED8.1-05 แผนการใช้จ่ายเงิน670.7 KB94
55TED8.1-06 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายไตรมาส13.9 MB85
55TED8.1-07 ผลการใช้จ่ายเงิน2.6 MB91
55TED8.1-08 รายงานคณะกรรมการประจำคณะ4.3 MB118
55TED8.1-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ5.1 MB124
55TED8.1-10 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณ5.1 MB97
55TED8.1-11 แผนการตรวนสอบภายใน5.2 MB95
55TED8.1-12 รายงานการตรวจสอบภายใน6.7 MB120
55TMC 8.1-1-01 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกลยุทธ์และผู้รับผิดชอบด้านการเงิน656.7 KB95
55TMC 8.1-1-02 แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน268.0 KB111
55TMC 8.1-2-01 เอกสารแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและรายได้7.9 MB92
55TMC 8.1-2-02 คู่มือการจัดทำคำเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ ศ 2555836.5 KB102
55TMC 8.1-2-03 สรุปยอดการใช้จ่ายเงิน1.8 MB105
55TMC 8.1-2-04 โครงการบริการวิชาการ631.8 KB107
55TMC 8.1-4-01 รายงานทางการเงินประจำเดือนและรายไตรมาส641.4 KB112
55TMC 8.1-4-02 ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้1.5 MB136
55TMC 8.1-4-03 แผนการใช้จ่ายเงินและสรุปการใช้524.2 KB122
55TMC 8.1-4-04 การรายงานผลการใช้จ่ายผ่านระบบ BPM86.5 KB126
55TMC 8.1-4-05 รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1-2555229.1 KB79
55TMC 8.1-5-01 กราฟเปรียบเทียบ3.4 MB113
55TMC 8.1-5-02 เอกสารขออนุมัติโอนเงิน782.1 KB132
55TMC 8.1-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1-2555,ครั้งที่ 2-25555.0 MB129
55TMC 8.1-6-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน70.9 KB106
55TMC 8.1-6-02 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ4.2 MB116
55TMC 8.1-6-03 รายงานการตรวจสอบภายใน2.1 MB152
55TMC 8.1-7-02 การใช้เงินผ่านระบบ ERP90.5 KB96

ส.ค. 02

8.การเงินและงบประมาณ

NameSizeHits
NameSizeHits
8.การเงินและงบประมาณ
55IRD8.1-1-01 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน5.1 MB87

ส.ค. 02

7.4.(สกอ.)ระบบบริหารความเสี่ยง

NameSizeHits
NameSizeHits
7.4.(สกอ.)ระบบบริหารความเสี่ยง
55 7.4-2-3-4-01 รายงานการประชุม ครั้งที่1 25551.6 MB135
55 7.4-2-3-4-02 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 2555901.8 KB130
55 7.4-2-3-4-02 รายงานการประชุม ครั้งที่2 25551.5 MB88
55 7.4-2-3-4-04 แบบประเมินความเสี่ยง 952.8 KB88
55 7.4-5-01 รายงานการประชุมคระกรรมการประจำ สวท. ครั้งที่ 9 2555 (17 ก.ย. 55)223.2 KB179
55 ARCH7.4-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง92.9 KB107
55 ARCH7.4-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง165.7 KB141
55 ARCH7.4-2-03 ARCH-ERM-1165.0 KB106
55 ARCH7.4-4-05 ARCH-ERM-2102.0 KB110
55 ARCH7.4-5-06 ARCH-ERM-368.6 KB129
55 ARCH7.4-5-07 ARCH-ERM-449.6 KB174
55 ARCH7.4-5-08 แบบ ERM 563.3 KB104
55 ARCH7.4-5-09 แบบ ERM 676.0 KB97
55 ARCH7.4-6-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 551218114.9 KB242
55 ARCH7.4-6-10 แบบประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556141.7 KB133
55 ARCH7.4-6-11 แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556103.3 KB114
55 LAR 6.1-2-01 ม ค อ วิชาวิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ (01-010-001)243.5 KB84
55 LAR 7.4-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง171.1 KB99
55 LAR 7.4-2-01 คู่มือการบริหารความเสี่ยง823.7 KB105
55 LAR 7.4-2-02 แบบประเมินความเสี่ยง2.2 MB85
55 LAR 7.4-3-01 รายงานการประชุมบริหารความเสี่ยง วันที่ 8 มีค601.0 KB143
55 LAR 7.4-6-01 มติสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง222.7 KB125
55 LAR 7.4-6-02 รายงานการประชุมประจำคณะฯ วันที่ 21 สค.551.4 MB130
55 oreg 7.4-1-01 คำสั่ง สวท. ที่9.2555 เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน342.4 KB235
55 oreg 7.4-1-02 คำสั่ง สวท.ที่ 9.1 2555 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการบริหารความเสี่ยง417.4 KB72
55AGR 7.4-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง504.0 KB80
55AGR 7.4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง1.2 MB98
55AGR 7.4-03 คู่มือการบริหารความเสี่ยง31.3 MB108
55AGR 7.4-04 แบบประเมินความเสี่ยง (RT-ERM1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร3.5 MB88
55AGR 7.4-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง2.8 MB123
55AGR 7.4-06 แบบประเมินความเสี่ยง (RT-ERM1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร12.9 MB74
55AGR 7.4-07 แผนบริหารความเสี่ยง (RT-ERM2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร3.2 MB81
55AGR 7.4-08 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (RT-ERM3)3.4 MB86
55AGR 7.4-09 แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (RT-ERM4)3.2 MB83
55AGR 7.4-10 แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (RT-ERM5,6)824.5 KB84
55AGR 7.4-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ6.6 MB105
55AGR 7.4-12 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรประจำปีงบประมาณ 25561.2 MB83
55AGR 7.4-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง1.6 MB131
55AGR 7.4-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ4.9 MB128
55ART7.4-01คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง389.8 KB92
55ART7.4-02คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่3.1 MB123
55ART7.4-03รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง4.4 MB135
55ART7.4-04คู่มือการบริหารความเสี่ยง388.7 KB128
55ART7.4-05แบบประเมินความเสี่ยง(RMUTT-ERP1)7.0 MB93
55ART7.4-06รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่4.4 MB168
55ART7.4-07รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ4.5 MB131
55ART7.4-08แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง(RMUTT-ERM3)1.6 MB103
55ART7.4-09แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่(RMUTT-ERM4)8.7 MB98
55ART7.4-11แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 25565.1 MB127
55BUS7.4-1-01คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง37.3 KB130
55BUS7.4-1-02รายงานการประชุม37.9 KB99
55BUS7.4-1-02รายงานการประชุม37.9 KB81
55BUS7.4-1-02รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง34.2 KB107
55BUS7.4-2-01คู่มือการบริหารความเสี่ยง7.4 MB88
55BUS7.4-2-02แบบประเมินความเสี่ยง239.7 KB82
55BUS7.4-3-01แบบประเมินความเสี่ยง239.7 KB77
55BUS7.4-4-01แผนการบริหารความเสี่ยง55.9 KB107
55BUS7.4-5-01แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง82.7 KB100
55BUS7.4-5-02แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่24.0 KB111
55EN 7.4-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการบริหารความเสี่ยง24.3 KB84
55EN 7.4-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการบริหารความเสี่ยง24.3 KB84
55EN 7.4-1-02 คู่มือบริหารความเสี่ยง7.4 MB103
55EN 7.4-2-01 Swot Analysis67.2 KB130
55EN 7.4-2-02 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง (RN-ERM1)428.5 KB136
55EN 7.4-3-01 แบบประเมินความเสี่ยง (EN-ERM1)428.5 KB107
55EN 7.4-4-01 แผนบริหารความเสี่ยง (EN-ERM2)428.5 KB81
55EN 7.4-5-01 แบบติดตาม (EN-ERM3)132.2 KB96
55EN 7.4-5-02 แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (EN-ERM4)86.2 KB92
55EN 7.4-6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 17.0 MB114
55EN 7.4-6-02 ปัจจัยความเสี่ยง หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์165.4 KB273
55EN7.4-1-0193.8 KB89
55EN7.4-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ180.9 KB48
55HET7.4-1-01348.4 KB85
55HET7.4-1-021.3 MB103
55HET7.4-2-015.9 MB97
55HET7.4-2-027.2 MB99
55HET7.4-4-02852.2 KB91
55HET7.4-5-011.0 MB91
55HET7.4-5-021.4 MB98
55HET7.4-6-02580.2 KB92
55HET7.4-6-036.4 MB101
55IRD7.4-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง420.5 KB135
55IRD7.4-2-02 แบบประเมินความเสี่ยง (ERM1)2.5 MB127
55IRD7.4-3-01 แบบประเมินความเสี่ยง (ERM1)2.5 MB118
55IRD7.4-3-02 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง45.6 KB135
55IRD7.4-4-01 แบบประเมินความเสี่ยง (ERM1)2.5 MB140
55IRD7.4-4-02 แผนบริหารความเสี่ยง (ERM2)1.8 MB121
55IRD7.4-4-03 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง58.0 KB134
55IRD7.4-4-04 เอกสารแสดงผลการดำเนินงาน6.8 MB129
55IRD7.4-5-01 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ERM3)2.5 MB106
55IRD7.4-5-02 แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่1.1 MB160
55IRD7.4-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 1-56105.5 KB67
55IRD7.4-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 1-56105.5 KB107
55IRD7.4-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 1-56105.5 KB89
55IRD7.4-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 1-56105.5 KB67
55IRD7.4-5-04 สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ67.3 KB164
55IRD7.4-6-01 แบบประเมินความเสี่ยง 561.3 MB139
55IRD7.4-6-02 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 561.2 MB114
55IRD7.4.2.01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 2-5586.1 KB126
55MCT7.4-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง754.4 KB83
55MCT7.4-1-02 รายงานการประชุม กก บริหารความเสี่ยง2.2 MB319
55MCT7.4-2-01 คู่มือบริหารความเสี่ยง23.6 MB115
55MCT7.4-2-02 แบบประเมินความเสี่ยง (RMUTT-ERM1)11.7 MB99
55MCT7.4-4-01 แผนบริหารความเสี่ยง (RMUTT-ERM2)2.5 MB109
55MCT7.4-5-01 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (RMUTT-ERM3)3.3 MB81
55MCT7.4-5-02 แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (RMUTT-ERM4)473.1 KB149
55MCT7.4-5-03 รายงานการประชุม กก ประจำคณะ เดือน ก ย.55490.3 KB111
55MCT7.4-6-01 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยกก บริหารความเสี่ยง (RMUTT-ERM5)461.3 KB103
55MCT7.4-6-02 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (RMUTT-ERM6)435.4 KB85
55MCT7.4-6-03แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556131.2 KB145
55MCT7.4-6-04 มติสภา มทร ธ.129.4 KB54
55RMUTT7.4-1-01 คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง336.9 KB68
55RMUTT7.4-1-02 แบบบริหารความเสี่ยง RT-ERM28.8 MB42
55RMUTT7.4-1-02 แบบประเมินความเสี่ยง RT-ERM18.8 MB52
55RMUTT7.4-1-02 แบบรายงานผลความเสี่ยง RT-ERM38.8 MB45
55SCI7.4-1-01คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทย์ฯ1.1 MB123
55SCI7.4-2-01รายงานการประชุม2.6 MB135
55SCI7.4-2-02คู่มือการบริหารความเสี่ยง9.6 MB110
55SCI7.4-2-03แบบประเมินความเสี่ยง17.2 MB92
55SCI7.4-4-01แบบประเมินความเสี่ยง17.2 MB82
55SCI7.4-5-01แบบประเมินความเสี่ยง17.2 MB83
55SCI7.4-5-02แบบประเมินความเสี่ยง17.2 MB95
55SCI7.4-5-03รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ4.1 MB127
55SCI7.4-6-01แบบประเมินความเสี่ยง17.2 MB107
55TED7.4-01 คำสั่งคณะกรรมการความเสี่ยง536.3 KB110
55TED7.4-01.1 กำหนดการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2555119.7 KB99
55TED7.4-01.1 ระบบ Risk60.1 KB113
55TED7.4-02 คู่มือการบริหารความเสี่ยง มทร ธ.9.8 MB104
55TED7.4-03 รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2555880.2 KB154
55TED7.4-05 แผนบริหารบริหารความเสี่ยง ปี 2556734.9 KB121
55TMC 7.4-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน306.7 KB81
55TMC 7.4-2-01 คู่มือความเสี่ยง31.3 MB65
55TMC 7.4-2-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1585.0 KB125
55TMC 7.4-2-03 แบบประเมินความเสี่ยง (RMUTT-ERM 1)9.8 MB74
55TMC 7.4-3-01 อ้างอิงเอกสารหลักฐาน 55TMC 7.4-2-03 แบบประเมินความเสี่ยง (RMUTT-ERM 1)9.8 MB106
55TMC 7.4-4-01 แผนบริหารความเสี่ยง (RMUTT-ERM 2)1.9 MB94
55TMC 7.4-5-01 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (RMUTT-ERM 3)1.9 MB84
55TMC 7.4-5-02 แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (RMUTT-ERM 4)1.3 MB80
55TMC 7.4-5-03 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (RMUTT-ERM 5)311.2 KB74
55TMC 7.4-5-04 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (RMUTT-ERM 6)289.3 KB91
55TMC 7.4-6-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 55TMC 7.4-5-02 แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (RMUTT-ERM 4)1.3 MB81
55TMC 7.4-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2505.5 KB92
55TMC 7.4-6-04 แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2556507.9 KB171
RMUTT7.4-1-01 คำสั้งความเสี่ยง ประจำปี 2555336.9 KB52

ส.ค. 02

7.3.(สกอ.)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

NameSizeHits
NameSizeHits
7.3.(สกอ.)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
55airt7.3-2-002 www.arit.rmutt.ac.th0.0 B225
55airt7.3-2-001 www.rmutt.ac.th0.0 B59
55airt7.3-2-013 http://202.44.131.10/Login.asp2.3 KB64
55arit7.3-1-001 http://www.pld.rmutt.ac.th/10.7 MB81
55arit7.3-1-002 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา 501.9 KB119
55arit7.3-1-003 รายงานการประชุม CIO5.7 MB148
55arit7.3-2-003 http://www.library.rmutt.ac.th/0.0 B51
55arit7.3-2-004 www.moodle.rmutt.ac.th0.0 B388
55arit7.3-2-005 www.job.rmutt.ac.th0.0 B55
55arit7.3-2-006 http://mis2.rmutt.ac.th/building8.2 KB100
55arit7.3-2-007 http://mis2.rmutt.ac.th0.0 B53
55arit7.3-2-009 ระบบบัญชี 3 มิติ www.bpm.rmutt.ac.th0.0 B84
55arit7.3-2-010 http://mis2.rmutt.ac.th0.0 B53
55arit7.3-2-011 http://rmutt.smsmkt.com/0.0 B63
55arit7.3-2-012 http://www.library.rmutt.ac.th/0.0 B89
55arit7.3-2-013http://202.44.131.10/Login.asp2.3 KB72
55arit7.3-2-014 http://203.158.253.69/ 2.1 KB80
55arit7.3-2-015 http://www.research.rmutt.ac.th/0.0 B246
55arit7.3-2-016 www.repository.rmutt.ac.th21.4 KB56
55arit7.3-2-017 www.sar.rmutt.ac.th/sar5585.3 KB91
55arit7.3-3–001 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้านระบบสารสนเทศในภาพรวม38.4 KB102
55arit7.3-5-001 http://mis2.rmutt.ac.th/0.0 B66
55arit7.3-5-002 http://www.mua.go.th/30.4 KB46
55EN 7.3-1-02 แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2555388.7 KB115
55EN 7.3-3-01 ผลการประเมินความพึงพอใจ2.9 MB91
55EN 7.3-4-01 การบริหารจัดการและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ708.6 KB110
55EN7.3 – 4-02 หลักฐานแสดงการเพิ่มจุด Access Points23.1 MB90
55RMUTT7.3-01 รายงานการประชุมCIO562.2 KB83
55RMUTT7.3-02วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการ501.9 KB99
55RMUTT7.3-04 www.rmutt.ac.th0.0 B58
55RMUTT7.3-05 www.arit.rmutt.ac.th0.0 B195
55RMUTT7.3-06 www.library.rmutt.ac.th0.0 B52
55RMUTT7.3-07 www.moodle.rmutt.ac.th78.4 KB189
55RMUTT7.3-08 www.job.rmutt.ac.th148.5 KB86
55RMUTT7.3-10 http://mis2.rmutt.ac.th18.3 KB75
55RMUTT7.3-12 www.bpm.rmutt.ac.th9.9 KB69
55RMUTT7.3-13 http://mis2.rmutt.ac.th0.0 B42
55RMUTT7.3-14 http://rmutt.smsmkt.com/4.5 KB65
55RMUTT7.3-15 http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20070.0 B47
55RMUTT7.3-16 http://202.44.131.10/Login.asp2.3 KB77
55RMUTT7.3-17 http://203.158.253.69/2.1 KB60
55RMUTT7.3-18 http://www.research.rmutt.ac.th/0.0 B239
55RMUTT7.3-19 http://www.repository.rmutt.ac.th/21.4 KB53
55RMUTT7.3-20 http://www.sar.rmutt.ac.th/sar550.0 B79
55RMUTT7.3-21 http://mis2.rmutt.ac.th0.0 B45
55RMUTT7.3-25 สถิติจำนวนบุคลากร จำแนกหน่วยงาน ประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษา103.4 KB96
55RMUTT7.3-26 สถิติจำนวนบุคลากร จำแนกหน่วยงาน ประเภทบุคลากร และตำแหน่ง72.0 KB129
55RMUTT7.3-27รายงานการปรับปรุง ERP (ตัวอย่างดูงบคงเหลือ)180.3 KB113
55RMUTT7.3-28 รายการปรับปรุงงานทะเบียน (MA01ระบบทะเบียน)78.6 KB166
55RMUTT7.3-29 รายงานการปรับปรุงระบบบุคลากร( MA01 ระบบบุคลากร)79.5 KB149
55SCI7.3 – 2- 01 www.oreg.rmutt.ac.th82.0 B56
55SCI7.3 – 2- 02 www.ird.rmutt.ac.th90.9 KB232
55SCI7.3 – 2- 03 ระบบฐานข้อมูลจากต่างประเทศ http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9152160.5 KB97
55SCI7.3 – 2- 04 ระบบฐานข้อมูลในประเทศ http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9126123.9 KB177
55SCI7.3 – 2- 05 http://www.research.rmutt.ac.th/73.5 KB212
55SCI7.3 – 2- 06 http://www.bpm.rmutt.ac.th/9.9 KB82
55SCI7.3 – 2- 07 ภาพหน้าจอระบบบริหารงานบุคคล http://203.158.253.53/?wpfb_dl=253273.5 KB257
55SCI7.3 – 2- 08 http://www.rmutt.ac.th/144.9 KB52
55SCI7.3 – 2- 09 http://www.library.rmutt.ac.th/175.9 KB41
55SCI7.3 – 2- 10 http://www.moodle.rmutt.ac.th/80.1 KB278
55SCI7.3 – 2- 11 http://www.job.rmutt.ac.th/149.1 KB63
55SCI7.3 – 2- 12 http://mis.rmutt.ac.th/building/home.asp34.1 KB48
55SCI7.3 – 2- 13 http://mis2.rmutt.ac.th/18.3 KB44
55SCI7.3 – 2- 14 ภาพหน้าจอระบบ ERP775.9 KB90
55SCI7.3 – 2- 15 http://rmutt.smsmkt.com/4.5 KB62
55SCI7.3 – 2- 16 สถิติการใช้ฐานข้อมูล http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=12330116.9 KB291
55SCI7.3 – 2- 17 ระบบตรวจสอบสถานะระบบเครือข่าย http://202.44.131.10/2.3 KB60
55SCI7.3 – 2- 18 ระบบการตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย http://203.158.253.69/2.1 KB75
55SCI7.3 – 2- 19 http://www.sci.rmutt.ac.th/162.6 KB204
55SCI7.3 – 3 -01 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย2.9 MB93
55SCI7.3 – 3 -02 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของคณะฯ197.8 KB115
55SCI7.3 – 4-01 หลักฐานแสดงการเพิ่มจุด Access Points23.1 MB85
55SCI7.3 – 4-02 หลักฐานการขยายช่องสัญญาณระบบเครือข่าย32.2 KB95
55SCI7.3 – 4-03 หลักฐานแสดงการเพิ่มจุด Access Points ของคณะฯ2.2 MB108
55SCI7.3 –1- 01 กรอบการบริหารจัดการและแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ708.6 KB127
55SCI7.3 –1- 02 แผนงานระบบสารสนเทศของคณะฯ1.0 MB120
55SCI7.3-5-01 หลักฐานการจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา16.3 KB67
55SCI7.3-5-02 หลักฐานแสดงการบันทึกข้อมูลลง CHE-QA Online2.0 MB93
_55rmutt7.3-1-01 รายงานการประชุม CIO562.2 KB49
_55rmutt7.3-1-03 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา708.6 KB55
_55rmutt7.3-1-04 โครงการยุทธศาสตร์ CLUSTER ICT ปี55242.3 KB69
_55rmutt7.3-3-02 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ICT292.5 KB61

ส.ค. 02

7.2.(สกอ.)การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

NameSizeHits
NameSizeHits
7.2.(สกอ.)การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
55 ARCH 7.2-1-01 ประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ของ ม314.8 KB113
55 ARCH 7.2-2-02 รายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดการองค์ความรู้166.4 KB93
55 LAR 7.2-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจำปี284.9 KB108
55 LAR 7.2-1-01 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2555463.7 KB61
55 LAR 7.2-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้747.9 KB116
55 LAR 7.2-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 19 มิย546.2 KB84
55 LAR 7.2-2-01 รายงานการประชุมการจัดการความรู้ 17 กค.55434.0 KB79
55 LAR 7.2-3-01 ขั้นตอนเสนอสื่่อผ่านออนไลน์ RMUTT MOODLE558.1 KB118
55 LAR 7.2-3-02 โครงการมอบรางวัลการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนออนไ1.1 MB123
55 LAR 7.2-4-01 แบบรายงานผลการจัดการความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ทางเว็บไซด์534.1 KB87
55 LAR 7.2-4-01 แผนการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์753.8 KB111
55 Oreg 7.2-1-01 รายงานการประชุม สวท. ครั้งที่ 9.55223.2 KB80
55 Oreg 7.2-1-02 รายงานการประชุม สวท. ครั้งที่ 10.55458.1 KB78
55 Oreg 7.2-1-03 แผนการจัดการความรู้1.7 MB92
55 Oreg 7.2-2-01 รายชื่อการประชุม คร้งที่ 1_55 2_ 55 1_56 และประมวลภาพ4.0 MB96
55 Oreg 7.2-2-02 บันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญเป็นประธานการประชุม และเวิญประชุม 27 กย 55654.8 KB88
55 Oreg 7.2-2-03 บันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญเป็นประธานการประชุม และเชิญประชุม 19 ธค 55277.8 KB76
55 Oreg 7.2-2-04 บันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญเป็นประธานการประชุม และเชิญประชุม 7 ม.ค 561.6 MB91
55 Oreg 7.2-2-05 รายงานการประชุมการจัดทำองค์ความรู้องค์กร ครั้งที่ 1-55 2 ตค 55405.3 KB119
55 Oreg 7.2-2-06 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2.55 27 ธค 55384.5 KB82
55 Oreg 7.2-2-07 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1.56 14 มค 56361.9 KB71
55 Oreg 7.2-3-01 รายงานการจัดทำองค์ความรู้องค์กร17.0 MB72
55 Oreg 7.2-4-01 หน้าเว็บไซต์ของการจัดการองค์ความรู้895.1 KB80
55 Oreg 7.2-4-02 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งรายงานการจัดทำองค์ความรู้284.6 KB75
55 Oreg 7.2-5-01 คำสั่ง มทร ธ ที่1241_2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย ลว 5 กค 56996.2 KB80
55 Oreg 7.2-5-02 คำสั่ง สวท ที่ 17_2555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอนกลาง ลว 17 กย 55365.9 KB78
55 Oreg 7.2-5-03 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรมการพิจารณาการจัดทำตารางสอนกลาง 1 553.1 MB107
55 Oreg 7.2-5-04 ระบบประมวล แสดงหลักสูตรเทียบและระเบียบการเรียน2.8 MB79
55AGR7.2-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจำปี 25552.7 MB97
55AGR7.2-02 คู่มือการจัดการความรู้44.0 MB96
55AGR7.2-03 รายงานการประชุมคระกรรมการจัดการความรู้6.3 MB103
55AGR7.2-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ -แผนการจัดการความรู้13.5 MB143
55AGR7.2-05 (1) การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน97.0 KB218
55AGR7.2-05 (2) บัญชีรายชื่อการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน96.8 KB133
55AGR7.2-05 (3) การปลูกพืชไม่ใช้ดินโดยใช้น้ำสกัดชีวภาพ963.9 KB244
55AGR7.2-05 (4) การบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจด้านต่างๆ124.2 KB201
55AGR7.2-05 (5) บัญชีรายชื่อการบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจด้านต่างๆ91.0 KB164
55AGR7.2-05 (5) บัญชีรายชื่อการบูรณาการงานวิจัยกับพันธกิจด้านต่างๆ91.0 KB81
55AGR7.2-05 (6) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ2.4 MB116
55AGR7.2-05 รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 255595.1 KB221
55AGR7.2-06 เอกสารตัวอย่างการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้2.4 MB227
55AGR7.2-07 รายงานผลการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัย77.8 MB88
55AGR7.2-08 เอกสารการนำน้ำหมักชีวภาพ มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน956.8 KB136
55AGR7.2-09 เอกสารตัวอย่างการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้305.1 KB106
55AGR7.2-10 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์307.8 KB269
55ART7.2-01คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร2.8 MB101
55ART7.2-02คู่มือการจัดการความรู้1.4 MB137
55ART7.2-04รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย64.5 KB82
55ART7.2-05รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 25559.3 MB129
55ART7.2-06ตัวอย่างเอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้16.2 MB94
55ART7.2-07เอกสารการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน9.8 MB145
55ART7.2-08เอกสารการตั้งโจทย์งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน18.3 MB59
55ART7.2-10รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องหนัง24.5 MB91
55BUS7.2-1-01คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ปี5511.2 KB96
55BUS7.2-1-02คู่มือการจัดการความรู้91.7 KB96
55BUS7.2-1-03รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้41.6 KB102
55BUS7.2-2-01รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้23.4 KB96
55BUS7.2-3-01รายงานสรุปองค์ความรู้ปี5539.3 KB99
55BUS7.2-3-02เอกสารตัวอย่างการเผยแพร่องค์ความรู้1.4 MB171
55BUS7.2-4-01คู่มือการมาประยุกต์ใช้ห้องเรียนออนไลน์63.2 KB104
55BUS7.2-4-02เอกสารตัวอยางการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน98.6 KB89
55BUS7.2-4-03รายงานประชุมครั้งที่2-5647.3 KB100
55BUS7.2-5-01ตัวอย่างการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์60.2 KB102
55BUS7.2-5-02ข้อเสนอโครงการวิจัย62.1 KB92
55EN 7.2-2-01 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย708.4 KB110
55EN7.2-1-01 นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ10.1 MB118
55HET7.2-1-011.6 MB117
55HET7.2-1-01 หนังสือเลขที่ ศธ 0578.03.193180.8 KB61
55HET7.2-1-02505.0 KB103
55HET7.2-1-02 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ1.4 MB75
55HET7.2-2-015.4 MB123
55HET7.2-2-021.2 MB104
55HET7.2-3-013.8 MB100
55HET7.2-3-01 สรุปองค์ความรู้ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน1.0 MB78
55HET7.2-3-021.7 MB98
55HET7.2-3-02 สรุปองค์ความรู้ การบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม377.2 KB66
55HET7.2-3-03 อ้างอิงเว็บไซต์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ517.7 KB62
55HET7.2-4-0172.7 KB124
55HET7.2-4-021.7 MB90
55HET7.2-5-0172.7 KB158
55IRD7.2-1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้412.2 KB103
55IRD7.2-1-02 แผนการจัดการความรู้ 551.7 MB166
55IRD7.2-1-03 การแปลงแผนปฏิบัติราชการ774.8 KB119
55IRD7.2-2-01 รายงานผลการประชุม กก KM71.7 KB99
55IRD7.2-3-01 รายงานการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1-3427.4 KB135
55IRD7.2-3-02 รายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 47.6 KB154
55IRD7.2-4-01 เว็บไซต์การ สวพ.(การจัดการความรู้)965.7 KB104
55IRD7.2-4-02 บทความจากการพัฒนาความรู้7.6 MB159
55MCT7.2-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 55737.9 KB128
55MCT7.2-1-02 คู่มือการจัดการความรู้ มทร ธ.11.8 MB114
55MCT7.2-1-03 รายงานการประชุม กก KM ครั้งที่ 1165.0 KB156
55MCT7.2-1-04 แผนการจัดการความรู้ ปี 551.5 MB139
55MCT7.2-1-05 บันทึกส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ภายใน มทร ธ.3.1 MB96
55MCT7.2-2-01 หนังสือเชิญตัวแทนสาขาร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ455.4 KB101
55MCT7.2-2-01 หนังสือเชิญตัวแทนสาขาร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ455.4 KB96
55MCT7.2-2-02 แบบตอบรับการเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น783.1 KB141
55MCT7.2-2-03 หนังสือเชิญประชุมร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะฯ ครั้งที่ 2518.9 KB112
55MCT7.2-2-04 แบบตอบรับการเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2797.2 KB118
55MCT7.2-3-01 แบบรายงานผลการจัดการความรู้ ปี 55577.4 KB104
55MCT7.2-3-02 หนังสือเวียนแบบรายงานผลการจัดการความรู้ ปี 55469.1 KB85
55MCT7.2-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2767.2 KB101
55MCT7.2-4-01 คู่มือการใช้ Facebook เพื่อลดเวลาในการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนของนักศึกษา6.1 MB121
55MCT7.2-4-02 คู่มือการนำเอกสารการสอนและการบันทึกวิดีโอการสอนมาทำเป็นห้องเรียนออนไลน์15.7 MB138
55MCT7.2-4-03แบบแผนการบูรณาการนำงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน103.7 KB111
55SCI7.25.6 MB94
55SCI7.2-1-011.3 MB116
55SCI7.2-1-024.7 MB136
55SCI7.2-1-042.0 MB155
55SCI7.2-1-052.0 MB116
55SCI7.2-2-01รายชื่อKm วิจัย1.3 MB125
55SCI7.2-2-01รายชื่อการเรียนการสอน224.6 KB119
55SCI7.2-3-0117.1 MB107
55SCI7.2-3-02เล่ม KM กลุ่มวิจัย10.1 MB109
55SCI7.2-5-01การเรียนการสอนผ่าน Web367.0 KB102
55SCI7.2-5-02131.8 MB82
55TED7.2-01 คำสั่งแต่งตั้ง กก จัดการความรู้ คอ.55778.3 KB88
55TED7.2-02 คู่มือจัดการความรู้ มทรธ11.8 MB100
55TED7.2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1-55 (20 ธันวาคม 55)98.4 KB107
55TED7.2-04 องค์ความรู้ที่เผยแพร่15.7 MB145
55TMC 7.2-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้310.7 KB84
55TMC 7.2-1-02 บันทึกข้อความการเข้าร่วม Km มหาวิทยาลัยฯ2.4 MB134
55TMC 7.2-1-03 คู่มือการจัดการความรู้11.8 MB106
55TMC 7.2-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการKM 1-2555129.4 KB93
55TMC 7.2-2-01 RT-KM 1120.6 KB94
55TMC 7.2-2-02 RT-KM 2301.2 KB110
55TMC 7.2-3-01 สรุปองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปี 2555119.3 KB238
55TMC 7.2-3-02 การจัดการความรู้ ปี 25557.9 MB167
55TMC 7.2-4-01 ตัวอย่างการบูรณาการ10.6 MB151
55TMC 7.2-4-02 แนวทางการบูรณาการ201.2 KB167
55TMC 7.2-5-02 โครงการที่เสนอของบ 2557701.1 KB294

ส.ค. 02

7.1.(สกอ.)ภาวะผู้นำของคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีและผู้บริหารทุกระดับของสำนักงานอธิการบดี

NameSizeHits
NameSizeHits
7.1.(สกอ.)ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของส
55 0reg7.1-6-24เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน432.1 KB250
55 ARCH 7.1-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 26 เม ย 56134.1 KB159
55 ARCH 7.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 9 ก ค.5596.4 KB100
55 ARCH 7.1-2-04 เอกสารอนุมัติโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติฯ2.0 MB96
55 ARCH 7.1-3-06 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ2.3 MB112
55 ARCH 7.1-4-07 การมอบอำนาจแก่รองคณบดีในการปฏิบัติการ6.7 MB100
55 ARCH 7.1-4-08 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ2.6 MB113
55 ARCH 7.1-5-09 เอกสารอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงาน545.3 KB115
55 ARCH 7.1-5-10 เอกสารสรุปการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ368.0 KB85
55 ARCH 7.1-5-11 เอกสารอนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาต่อ403.6 KB96
55 ARCH 7.1-5-12 มาตรการประหยัด527.1 KB81
55 ARCH 7.1-5-13 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน108.2 KB85
55 ARCH 7.1-5-15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ694.1 KB113
55 ARCH 7.1-5-16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร186.0 KB87
55 ARCH 7.1-5-17 ประกาศนโยบายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์234.3 KB91
55 LAR 7.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ242.5 KB107
55 LAR 7.1-1-02 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ วันที่ 15 พค.551.8 MB156
55 LAR 7.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วันที่ 21 ส3.6 MB130
55 LAR 7.1-1-04 แบบประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำคณะ1.7 MB110
55 LAR 7.1-1-05 สรุบผลคณะกรรมการประจำคณะ46.3 KB101
55 LAR 7.1-2-01 บันทึกข้อความส่งแผน 4 ปี และแผนประจำปี 2555168.8 KB94
55 LAR 7.1-3-01 บันทึกข้อความ ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดฯปีงบป150.6 KB106
55 LAR 7.1-4-01 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชาสาขาวิชา1.1 MB109
55 LAR 7.1-4-02 แต่งตั้งคระกรรมการบริหารความเสี่ยง146.5 KB96
55 LAR 7.1-4-03 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี781.3 KB131
55 LAR 7.1-4-04 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิจัย1.8 MB112
55 LAR 7.1-5-01 รายงานการประชุม วันที่ 22 มีค.25551.3 MB84
55 LAR 7.1-5-02 รายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ366.3 KB90
55 LAR 7.1-5-03 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน185.4 KB91
55 LAR 7.1-6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ 13 มิย1.7 MB141
55 LAR 7.1-6-02 กล่องแสดงความคิดเห็น292.1 KB92
55 LAR 7.1-6-03 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานตัวบ่งชี้199.9 KB106
55 LAR 7.1-6-04 เว๊ปไซด์คณะ188.5 KB84
55 LAR 7.1-6-05 หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวิพากย์หลักสูตร835.4 KB134
55 LAR 7.1-6-06 ประกาศรับสมัครงาน1.6 MB111
55 LAR 7.1-6-07 ประกาศแจ้งการจัดสรรทุนการศึกษา189.1 KB89
55 OREG 7.1-1-03 คำสั่งที่ 1016.54ok565.8 KB84
55 OREG 7.1-1-05 คำสั่งที่ 1640_2555 416.6 KB88
55 oreg 7.1-1-08 รายงานการประชุม977.3 KB100
55 OREG 7.1-2-05 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2555 7.1-2-05 oreg. 7.1-2-05 ผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 (1)หน้า 211.3 MB87
55 oreg 7.1-3-01 แผนปฎิบัติราชการประจำปี 25551.2 MB76
55 oreg 7.1-4-01 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 402/2554 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ สวท.466.1 KB88
55 oreg 7.1-4-04 คำสั่ง สวท. ที่ 32/2555 มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการ1.5 MB70
55 oreg 7.1-4-05 คำสั่ง สวท. ที่ 31/2555 มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่749.6 KB112
55 oreg 7.1-4-06 คำสั่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 9/2556 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 359.5 KB75
55 oreg 7.1-6-02 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรายงานการใช้เงินงบประมาณ เงินรายได้ ปี 55 ไตรมาส 1 2 3 48.7 MB100
55 oreg 7.1-6-03 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรายงานการใช้เงินงบประมาณ เงินรายได้ ปี 55 ไตรมาส 1 2 3 4457.8 KB98
55 oreg 7.1-6-04 หนังสือ สวท. ที่ 012/2555oreg 7.1-6-04 ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี4.0 MB91
55 oreg 7.1-6-05 oreg 7.1-6-04 ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี910.2 KB91
55 oreg 7.1-6-06 การส่งค่าระดับคะแนน (เกรด) ผ่านทางเว็บไซต์841.4 KB143
55 oreg 7.1-6-07 ขั้นตอนการจัดทำตารางสอน10.0 MB138
55 oreg 7.1-6-08 การเพิ่มช่องทางการชำระเงินด้านบริการนักศึกษา1.0 MB76
55 oreg 7.1-6-09 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ลงทะเบียน339.4 KB77
55 oreg 7.1-6-10 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ขอทรานคริป569.5 KB87
55 oreg 7.1-6-11 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ขอหนังสือรับรอง432.0 KB78
55 oreg 7.1-6-12 แบบสรุปเปรียบเทียบขั้นตอนการลดรอบการทำงานการขอหนังสือรับรองการศึกษา229.0 KB79
55 oreg 7.1-6-13 แบบสรุปเปรียบเทียบขั้นตอนการลดรอบการทำงาน การขอทรานสคริป247.1 KB81
55 oreg 7.1-6-14 สรุปการประเมินความพึงพอและความต้องการของห้อง ONE STOP SERVICE2.4 MB87
55 oreg 7.1-6-15 คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก961.5 KB82
55 oreg 7.1-6-16 คำรับรองการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการ สวท978.9 KB73
55 oreg 7.1-6-18 เรื่องชี้แจงกรณีการร้องเรียน18.7 MB59
55 oreg 7.1-6-19 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์4.6 MB85
55 oreg 7.1-6-20 เรื่องรายงานผลการวิเคราะห์และสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจ3.8 MB85
55 oreg 7.1-6-21 การวิเคราะห์แบบประเมินหัวหน้าส่วนราชการ 202568คิดค่าเป็นร้อยละ627.1 KB95
55 oreg 7.1-6-22 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมินผู้บริหาร ชั้นต้น ปี2555967.8 KB80
55 oreg 7.1-6-23 ข้อบังคับ มทรธ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา2554141.5 KB83
55 oreg 7.1-6-25 โปรแกรมระบบทะเบียนนักศึกษา921.8 KB76
55 oreg 7.1-6-26 เว็บไซต์ สวท. ระบบบริการนักศึกษา671.6 KB148
55 oreg 7.1-6-28 ระบบนำส่งข้อมูลคลังอุดมศึกษา750.6 KB80
55 oreg 7.1-6-29 รายงานการประชุมการเตรียมมาตรการอุทกภัย ครั้งที่1 25551.5 MB118
55 oreg 7.1-6-30 รายงานการประชุม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน1.3 MB142
55 oreg 7.1-6-31 รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 25551.3 MB79
55 oreg 7.1-6-32 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าของข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี3.9 MB94
55 oreg 7.1-6-33 กก.ประจำ สวท. ครั้งที่ 7_2555 (23 ก.ค. 55)404.0 KB88
55 oreg 7.1-6-34 สำเนาบัตรผู้พิการ บุคลากร สวท691.2 KB73
55 oreg 7.1-7-01 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของ ผศ.พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์202.3 KB158
55 oreg 7.1-7-02 วิเคาระห์ข้อมูลและสรุปผลแบบประเมินหัวหน้าส่วนราชการ627.1 KB991
55 oreg 7.1-7-03 สรุปแบบประเมินผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ618.3 KB99
55 oreg 7.1-7-04 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปแบบประเมินผู้บริหาร สวท.ชั้นต้น922.1 KB78
55 oreg 7.1-7-05 วิเคาระห์ข้อมูลและสรุปผลแบบสำรวจความต้องการและความพึงพอใจในการให้บริการ3.6 MB86
55 oreg 7.1-7-06 รายงานการประชุม กก.ประจำ สวท. ครั้งที่ 4_2555 (27 เม.ย. 55)163.3 KB130
55 oreg 7.1-7-07 รายงานการประชุมผลการดำเนินการตามข้อเสนอ ครั้งที่1367.5 KB897
55 OREG 7.1.1-1-01ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ1.8 MB86
55 OREG 7.1.1-2-02 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 25551.2 MB76
55 OREG 7.1.1-3-01แผนปฏิบัติราชการประจำปี 25551.2 MB77
55 OREG 7.1.1.-6-01 แผนการเงิน432.2 KB82
55 oreg7.1-3-03 หนังสือ สวท ที่ 0578.15_1984 ลว 4 ตุลาคม 55375.3 KB66
55 oreg7.1-6-27 งานประกันคุณภาพ สวท475.5 KB129
55 SCI 7.1-1-012.9 MB72
55 SCI 7.1-1-025.8 MB86
55 SCI 7.1-1-031.5 MB111
55 SCI 7.1-1-044.5 MB138
55 SCI 7.1-1-054.7 MB68
55 SCI 7.1-1-061.5 MB81
55 SCI 7.1-1-072.4 MB146
55 SCI 7.1-1-089.4 MB81
55 SCI 7.1-1-092.0 MB75
55 SCI 7.1-1-102.4 MB87
55 SCI 7.1-1-1110.1 MB89
55 SCI 7.1-1-129.4 MB109
55 SCI 7.1-1-131.8 MB112
55 SCI 7.1-1-1423.8 MB64
55 SCI 7.1-1-154.4 MB91
55 SCI 7.1-1-1693.2 KB96
55 SCI 7.1-1-17290.7 KB107
55 SCI 7.1-1-185.7 MB103
55 SCI 7.1-1-19204.8 KB88
55 SCI 7.1-2-016.4 MB112
55 SCI 7.1-2-022.6 MB69
55 SCI 7.1-2-032.2 MB85
55 SCI 7.1-4-011.1 MB83
55 SCI 7.1-4-02273.8 KB87
55 SCI 7.1-4-032.4 MB78
55 SCI 7.1-4-04308.8 KB72
55 SCI 7.1-5-013.3 MB92
55 SCI 7.1-5-02648.7 KB81
55 SCI 7.1-5-03666.0 KB70
55 SCI 7.1-6-01266.4 KB122
55 SCI 7.1-6-02100.0 KB80
55 SCI 7.1-6-03328.9 KB94
55 SCI 7.1-6-04845.8 KB101
55 SCI 7.1-6-051.1 MB69
55 SCI 7.1-6-062.1 MB135
55 SCI 7.1-6-079.2 MB76
55 SCI 7.1-6-08139.5 KB101
55 SCI 7.1-6-095.5 MB82
55 SCI 7.1-6-102.6 MB81
55 SCI 7.1-6-11180.9 KB131
55 SCI 7.1-6-12442.8 KB76
55AGR7.1-01 พรบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ ศ.2548932.3 KB94
55AGR7.1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ983.0 KB89
55AGR7.1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่1 2555259.2 KB152
55AGR7.1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่2 2555274.7 KB103
55AGR7.1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่3 2555299.7 KB121
55AGR7.1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่1 2556226.7 KB114
55AGR7.1-07 ประกาศการคิดภาระงานขั้นต่ำ262.6 KB93
55AGR7.1-08 คำสั่งคณะอนุกรรมการในการดำเนินการ เรื่อง การจัดการความรู้316.2 KB97
55AGR7.1-09 รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะ277.5 KB140
55AGR7.1-10 เอกสารเผยแพร่2.2 MB96
55AGR7.1-11 รายงานประจำปี 25556.8 MB114
55AGR7.1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ936.7 KB163
55AGR7.1-13 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี787.3 KB107
55AGR7.1-14 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา1.1 MB89
55AGR7.1-15 คำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของรองคณบดี965.3 KB105
55AGR7.1-16 คำสั่งการมอบอำนาจให้รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี559.0 KB119
55AGR7.1-17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง155.0 KB90
55AGR7.1-18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ183.6 KB88
55AGR7.1-19 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านวิจัย308.2 KB94
55AGR7.1-20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม433.5 KB98
55AGR7.1-21 หนังสือจัดสรรเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย865.4 KB146
55AGR7.1-22 หนังสืออนุญาตไปฝึกอบรม สัมมนาทางด้านวิชาการ วิชาชีพ1.5 MB84
55AGR7.1-22 หนังสืออนุญาตไปฝึกอบรม สัมมนาทางด้านวิชาการ วิชาชีพ (1)1.5 MB72
55AGR7.1-23 รายงานการประชุมบุคลากร3.4 MB78
55AGR7.1-24 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร3.6 MB98
55AGR7.1-25 หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพัฒนาหลักสูตร515.4 KB109
55AGR7.1-26 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย2.1 MB89
55AGR7.1-27 การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา1.2 MB93
55AGR7.1-28 หนังสือรับนักศึกษาพิการ2.4 MB99
55AGR7.1-29 จัดสรรทุนการศึกษา939.7 KB102
55AGR7.1-30 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะ1.4 MB100
55ART7.1-01พรบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ ศ.2548209.2 KB4381
55ART7.1-02คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์1.5 MB90
55ART7.1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3-2555511.3 KB95
55ART7.1-04รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4-255596.3 KB132
55ART7.1-05รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2-25555.5 MB110
55ART7.1-06รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5-2555และครั้งที่ 1-2556697.8 KB107
55ART7.1-07แบบประเมินผลการบริหารงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์4.5 MB97
55ART7.1-08รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2-2556187.5 KB105
55ART7.1-09คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชา11.7 MB80
55ART7.1-10คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี1.5 MB95
55ART7.1-11เอกสารการจัดสรรงบประมาณพัฒนาทางวิชาการ-วิชาชีพของบุคลากร1.5 MB81
55ART7.1-12เอกสารการอนุมัติหรือเอกสารให้บุคลากรไปฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ-วิชาชีพ15.0 MB86
55ART7.1-13รายงานการประชุมบุคลากรในวาระแจ้งเพื่อทราบ5.7 MB105
55ART7.1-14รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร943.1 KB420
55ART7.1-15รายงานการประชุมการปรับเปลี่ยนคนทำงานครั้งที่ 1-2555522.6 KB67
55ART7.1-16คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพื่อรับรองการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 25554.4 MB56
55ART7.1-17รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1-2555 และ ครั้งที่ 2-25551.4 MB53
55ART7.1-18แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพนักศึกษาเครือข่ายประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย528.1 KB64
55ART7.1-19รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร418.9 KB50
55ART7.1-20คำสั่งที่ 88-2555เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน367.7 KB66
55ART7.1-21คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 21-2556 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ1.8 MB49
55ART7.1-22แบบประเมินผลการบริหารงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์4.5 MB54
55BUS 7.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที12555190.6 KB113
55BUS 7.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่22555665.0 KB110
55BUS 7.1-1-04 แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ(KPI template 7.1(1)) 93.4 KB126
55BUS 7.1-7-01 รายงานประจำปี 2555 บริหาร4.3 MB111
55BUS 7.1-7-01 รายงานประจำปี 2555 บริหาร4.3 MB61
55BUS 7.1-7-02 ผลการประเมินผลการดำเนินงานคณะบริหารธุรกิจ โดยกรรมการประจำคณะ111.4 KB84
55BUS7.1-1-01พรบ มทร2548145.7 KB92
55BUS7.1-1-02คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะบริหาร66.5 KB89
55BUS7.1-1-03รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่1-255539.3 KB82
55BUS7.1-1-04รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่2-2555334.1 KB93
55BUS7.1-1-05Printsceenเวปไซต์ประวัติของคณะกรรมการประจำคณะ190.2 KB109
55BUS7.1-1-06รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำปี2555234.9 KB81
55BUS7.1-1-07รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะ17.7 KB101
55BUs7.1-1-08Prinscreenเวปไซต์คณะกรรมการประจำคณะ63.6 KB72
55BUS7.1-2-02เอกสารที่แสดงใหัเห็นว่ามีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ4ปี187.7 KB87
55BUS7.1-2-03รายงานการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้41.7 KB84
55BUS7.1-3-03บันทึกข้อความแจ้งเวียนแผนและผลการดำเนินงาน91.4 KB93
55BUS7.1-4-01คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา347.0 KB78
55BUS7.1-4-02คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง61.7 KB108
55BUS7.1-4-03คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ22.6 KB91
55BUS7.1-4-04คำสั่งแต่งตั้งคณบดี12.6 KB84
55BUS7.1-5-01หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร51.2 KB94
55BUS7.1-5-02เอกสารการจัดสรรงบประมาณพัฒนาทางวิชาการ86.2 KB100
55BUS7.1-5-03เอกสารอนุญาตให้บุคลากรไปฝึกอบรมสัมนา803.7 KB118
55BUS7.1-5-05รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร2.4 MB98
55BUS7.1-6-03ช่องทางการับังความคิดเห็นของผู้บริหาร49.2 KB87
55BUS7.1-6-04รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร63.9 KB99
55BUS7.1-6-04หลักฐานการแต่งตั้งรักษาการคณบดี10.4 KB84
55BUS7.1-6-05ประกาศคู่มือระเบียบเบิกจ่ายเงินวิจัย106.5 KB73
55BUS7.1-6-05หลักความโปร่งใส1.2 MB94
55BUS7.1-6-06หลักฐานทุนให้ทุนการศึกษา131.1 KB138
55BUS7.1-6-07เอกสารที่แสดงใหัเห็นว่ามีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ4ปี187.7 KB72
55BUS7.1-7-02ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประจำคณะ71.4 KB92
55BUS7.1-7-03แผนพัฒนาปรับปรุง24.6 KB77
55EN 7.1-1-08 ข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการประจำคณะแนบ519.0 KB65
55EN 7.1-1-09 พรบ คณะกรรมการประจำคณะ แนบ305.7 KB63
55EN 7.1-3-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี2.8 MB85
55EN 7.1-6-05 แบบประเมินผู้บริหารคณะฯ235.1 KB81
55EN 7.1-6-07 ภาพกล่่องแสดงความคิดเห็น แนบบ13.5 MB53
55EN 7.1-6-08 ผู้ทรงคุณวุฒิ295.6 KB78
55EN 7.1-6-09 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการคณบดี 57.4 KB59
55EN 7.1-6-10 คำสั่งที่ วศ 030 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี 655.6 KB58
55EN 7.1-6-11 วศ 0596 แต่งตั้งรองคณบดี 22 กพ 54 1.4 MB54
55EN 7.1-6-12 วศ 1590 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา แนบ336.1 KB54
55EN 7.1-6-13 วศ 0327 ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน789.9 KB62
55EN 7.1-6-14 วศ 0534 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน 382.4 KB58
55EN 7.1-6-15 วศ 0748 ขอความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า 11.3 MB81
55EN 7.1-7-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/255682.3 KB59
55EN 7.1-7-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/255686.3 KB65
55EN 7.1-7-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2555102.7 KB69
55EN 7.1-7-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2555140.0 KB68
55EN 7.1-7-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2555180.9 KB59
55EN 7.1-7-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2555102.7 KB79
55EN7.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะฯ49.5 KB108
55EN7.1-1-02 รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2555119.5 KB84
55EN7.1-1-04 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ในการดำรงตำแหน่งคณบดี 231.9 KB100
55EN7.1-1-05 สรุปแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะฯ102.5 KB110
55EN7.1-1-06 แบบการประเมินตนเองในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์250.2 KB109
55EN7.1-1-07 แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี2.8 MB72
55EN7.1-2-012.8 MB83
55EN7.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี2.8 MB91
55EN7.1-2-02 เว็บไซต์คณะฯ 174.5 KB85
55EN7.1-2-03 รายงานการประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 1/25561.1 MB90
55EN7.1-3-02 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 25557.1 MB80
55EN7.1-3-03 ผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 รอบ 9 เดือน216.7 KB87
55EN7.1-3-04 ผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี รอบ 12 เดือน114.3 KB89
55EN7.1-4-01 คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดี122.0 KB98
55EN7.1-4-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ40.8 KB104
55EN7.1-4-03 คำสั่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง54.7 KB99
55EN7.1-4-04 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์กำกับดูแลการสอบ511.0 KB108
55EN7.1-5-01 หนังสือที่ ศธ 0578.18/0769 ลว. 15 ก.พ. 55 เรื่องแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 25551.4 MB93
55EN7.1-5-02 รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน600.7 KB108
55EN7.1-6-01 นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (Organizational Governance : OG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี456.8 KB137
55EN7.1-6-02 คำรับรองการปฎิบัติราชการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์120.4 KB95
55EN7.1-6-03 รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2555691.8 KB106
55EN7.1-6-04 แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี2.8 MB74
55EN7.1-7-01 แบบประเมินผู้บริหารของคณะฯ235.1 KB94
55EN7.1-7-02 เล่มสรุปมติคณะกรรมการประจำคณะ ปี 54-551.7 MB82
55EN7.1-7-03 ภาพข่าวการลงนามความร่วมมือ (MOU)2.3 MB158
55EN7.1-7-04 หนังสือส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อขอผลงานทางวิชาการ372.7 KB93
55HET7.1-1-01291.5 KB91
55HET7.1-1-02397.4 KB107
55HET7.1-1-033.2 MB138
55HET7.1-1-042.1 MB96
55HET7.1-1-052.6 MB90
55HET7.1-1-06746.1 KB93
55HET7.1-1-071.8 MB94
55HET7.1-1-082.0 MB100
55HET7.1-1-09461.0 KB90
55HET7.1-1-107.7 MB136
55HET7.1-1-1147.0 KB85
55HET7.1-2-015.9 MB115
55HET7.1-2-024.2 MB103
55HET7.1-2-032.1 MB103
55HET7.1-2-042.2 MB99
55HET7.1-2-054.3 MB95
55HET7.1-2-067.7 MB97
55HET7.1-2-071.5 MB96
55HET7.1-3-017.8 MB89
55HET7.1-3-027.8 MB79
55HET7.1-3-033.6 MB93
55HET7.1-4-011.1 MB101
55HET7.1-4-021.2 MB95
55HET7.1-4-03340.3 KB99
55HET7.1-4-04273.3 KB98
55HET7.1-4-0532.8 KB104
55HET7.1-5-012.1 MB81
55HET7.1-5-0210.8 MB100
55HET7.1-5-032.6 MB128
55HET7.1-6-015.8 MB70
55HET7.1-6-021.2 MB101
55HET7.1-6-03708.2 KB95
55HET7.1-6-042.2 MB97
55HET7.1-6-051.9 MB86
55HET7.1-6-06324.5 KB100
55HET7.1-6-07745.1 KB102
55HET7.1-6-08840.5 KB101
55HET7.1-6-09163.9 KB95
55HET7.1-6-10264.1 KB94
55HET7.1-6-11206.0 KB93
55HET7.1-6-12รายงานการประชุม2.1 MB96
55HET7.1-6-13244.6 KB92
55HET7.1-6-142.0 MB132
55HET7.1-6-15รายงานการประชุมประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี7.7 MB91
55HET7.1-7-011.0 MB88
55HET7.1-7-022.7 MB95
55IRD7.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ สวพ.1.4 MB119
55IRD7.1-1-02 ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ2.7 MB127
55IRD7.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 191.0 KB74
55IRD7.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 191.0 KB62
55IRD7.1-1-04 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ115.8 KB137
55IRD7.1-1-05 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ177.4 KB118
55IRD7.1-1-06 www.ird.rmutt.ac.th (ประวัติ กก.) 889.9 KB104
55IRD7.1-2-01 บันทึกแจ้งเวียนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ751.8 KB112
55IRD7.1-2-02 รายงานการประชุม บุคลากร พิเศษ48.3 KB105
55IRD7.1-2-03 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำส่วนราชการ 3-5572.0 KB128
55IRD7.1-2-04 www.ird.rmutt.ac.th(ระบบสารสนเทศงานวิจัย)497.9 KB73
55IRD7.1-2-05 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-255843.2 MB80
55IRD7.1-2-06 แผนปฏิบัติราชการประจำ ปี 255518.0 MB87
55IRD7.1-2-07 รายงานการประชุมคณะทำงานฯ2.0 MB108
55IRD7.1-2-08 รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย5.4 MB99
55IRD7.1-3-01 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำส่วนราชการ .3-5578.8 KB95
55IRD7.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 2-5688.5 KB111
55IRD7.1-3-03 รายงานผลการดำเนินโครงการ142.2 KB88
55IRD7.1-3-04 สรุปผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย491.3 KB84
55IRD7.1-3-05 หนังสือรายงานผลการดำเนินโครงการ840.9 KB92
55IRD7.1-4-01ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น985.2 KB87
55IRD7.1-4-02คำสั่งแต่งตั้งรอง ผอ.389.5 KB106
55IRD7.1-4-03 คำสั่งแต่งตั้ง ขรก.171.3 KB90
55IRD7.1-4-04 โครางการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการงานวิจัยฯ3.7 MB142
55IRD7.1-5-01 คู่มือการดำเนินงานวิจัย11.5 MB111
55IRD7.1-5-02 คู่มือการบริการวิชาการ3.1 MB102
55IRD7.1-5-03 บันทึกข้อความการจัดสรรงบประมาณรายปี 561.0 MB122
55IRD7.1-5-04 บันทึกข้อความการเข้ารับการอบรม3.7 MB217
55IRD7.1-5-05 รายงานการประชุมบุคลากร1-5697.1 KB69
55IRD7.1-5-05 รายงานการประชุมบุคลากร1-5697.1 KB142
55IRD7.1-6-01หลักธรรมาภิบาล77.5 KB116
55IRD7.1-6-02 สรุปผลการดำเนินงานหลักธรรมาภิบาล56.5 KB119
55IRD7.1-6-03 สรุปผลค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด491.3 KB70
55IRD7.1-6-04 รายงานการประชุมกก.ประจำส่วนราชการ187.0 KB100
55IRD7.1-6-05 รายงานการประชุมบุคลากร 2-55,1-56152.7 KB98
55IRD7.1-6-05 รายงานการประชุมบุคลากร 2-55,1-56152.7 KB95
55IRD7.1-6-06 มาตรการประหยัดพลังงาน240.3 KB86
55IRD7.1-6-07 รายงานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ837.1 KB97
55IRD7.1-7-01 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สวพ.529.3 KB105
55IRD7.1-7-02 รายงานการปรุมกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย5.4 MB130
55IRD7.1-7-02 สรุปผลแบบประเมินของบุคลากร สวพ.360.2 KB166
55IRD7.1-7-02 สรุปผลแบบประเมินของบุคลากร สวพ.360.2 KB84
55IRD7.1-7-03 รายงานการประชุมสภาวิชาการ 12-556.0 MB111
55IRD7.1-7-04 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย1.5 MB116
55MCT7.1-1-01 คำสั่งคณะกรรมการประจำคณะ เลขที่ 664.255462.1 KB86
55MCT7.1-1-02 คณะมีการพิจารณาแผน 4 ปี การประชุมครั้งที่ 5.55 ข้อ 4.4651.1 KB133
55MCT7.1-1-03 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9.55 วาระที่ 5586.4 KB76
55MCT7.1-1-04 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3.56 วาระที่ 5275.0 KB109
55MCT7.1-1-05 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9.55 วาระ 1 ข้อ 1.2 และ 1.3583.9 KB64
55MCT7.1-1-06 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6.55 วาระที่ 4 ข้อ 4.3579.8 KB86
55MCT7.1-1-07 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7.55 วาระที่ 3 ข้อ 3.5569.4 KB111
55MCT7.1-1-08 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11.55 วาระ 4 ข้อ 4.5503.4 KB107
55MCT7.1-1-09 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6.55 วาระ 3 ข้อ 3.3579.8 KB81
55MCT7.1-1-10 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6.55 วาระ 4 ข้อ 4.1579.8 KB85
55MCT7.1-1-11 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6.55 วาระ 3 ข้อ 3.1579.8 KB70
55MCT7.1-1-12 การประจำกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6.55 วาระ 4 ข้อ 4.4579.8 KB78
55MCT7.1-2-01 การประชุมติดตามผลดำเนินงาน จากการประชุมกรรมการ 9.55 วาระที่ 4 ข้อ 4.1584.7 KB93
55MCT7.1-2-02 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 10.55 วาระ 3 ข้อ 3.6464.2 KB103
55MCT7.1-2-03 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6.55 วาระ 4 ข้อ 4.1579.8 KB94
55MCT7.1-2-04 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6.55 วาระ 4 ข้อ 4.1563.0 KB84
55MCT7.1-3-01 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25551.9 MB96
55MCT7.1-3-02 การประชุมกรรมการประจำคณะ 6.55 วาระ 1 ข้อ 3.4583.9 KB97
55MCT7.1-3-03 การประชุมกรรมการประจำคณะ 11.55 วาระ 1 ข้อ 3.7525.5 KB142
55MCT7.1-4-01 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพงานวิจัย51.9 KB101
55MCT7.1-4-02 คำสั่งคณะเลขที่ 038.2556 วันที่ 24 เมย 56184.8 KB86
55MCT7.1-5-01 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8.55 วาระ 4 ข้อ 4.2465.5 KB87
55MCT7.1-6-01 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7.55 วาระ 4 ข้อ 4.1569.4 KB62
55MCT7.1-6-02 การขอใช้สถานที่เพ่ือถ่ายทำมิวสิกวีดีโอ57.1 KB78
55MCT7.1-6-06 คำส่ังแต่งตั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ คำสั่งเลขที่ 010.56 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 5647.5 KB79
55MCT7.1-6-07 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6.55 วาระ 4 ข้อ 4.1579.8 KB87
55MCT7.1-6-08 การประฃุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 755 วาระ 4 ข้อ 4.1569.4 KB58
55MCT7.1-6-10 คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร เลขที่ 157.12554325.4 KB85
55MCT7.1-6-11 คำส่ั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองคณบดี เลขที่ 155.2554571.5 KB78
55MCT7.1-6-12 คำสั่งคณะ แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ30.5 KB71
55MCT7.1-6-13 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2.56 วาระ 4 ข้อ 4.1421.9 KB109
55MCT7.1-6-14 การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11.55วาระ 4 ข้อ 4.4532.0 KB83
55MCT7.1-7-01 การประชุมครั้งที่ 4.2556 วาระ 3 ข้อ 3.3539.2 KB108
55MCT7.1.7-02 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ76.1 KB85
55oreg 7.1-4-03 คำสั่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ 12/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 25551.0 MB112
55oreg 7.1-5-01 แผนพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2553-2556 177.9 KB87
55oreg 7.1-6-01 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2555 803.5 KB78
55oreg 7.1-6-17 คำสั่ง สวท.เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกล่องความคิดเห็น353.3 KB74
55oreg 7.1-6-35 คำสั่ง สวท.เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ934.4 KB109
55oreg7.1--1-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 22 เมษายน 2556 ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 255271.7 KB90
55oreg7.1--2-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 17 กันยายน 2555 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2555223.2 KB97
55oreg7.1-1-01 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2548291.5 KB131
55oreg7.1-1-02 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. 25512.7 MB157
55oreg7.1-1-04 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1335/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555363.1 KB80
55oreg7.1-1-06 ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553358.8 KB87
55oreg7.1-1-07 คำสั่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ พิเศษ/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555298.1 KB119
55oreg7.1-1-09 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555–25581.2 MB76
55oreg7.1-1-11 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2555 (จากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558)643.9 KB101
55oreg7.1-1-12 สรุปแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2555 525.7 KB86
55oreg7.1-1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 5/2556 วัน 20 พฤษภาคม 2556 ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการประเมินการบริหารงานของสำนักฯ และผู้บริหารสำนักฯ227.9 KB103
55oreg7.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555–25581.2 MB89
55oreg7.1-2-02 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 25551.2 MB82
55oreg7.1-2-03 เอกสารประกอบการประเมินผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 10.8 MB78
55oreg7.1-2-04 ตัวอย่างหลักฐานการเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Outlook หน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน5.2 MB88
55oreg7.1-2-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ระเบียบวาระที่ 5.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 362.1 KB97
55oreg7.1-2-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 18 มิถุนายน 2555 ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฎิบัติราชการประจำปี ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน174.3 KB126
55oreg7.1-2-09 เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา663.7 KB92
55oreg7.1-3-02หนังสือ สวท. ที่ ศธ 0578.15/0711 วันที่ 11 เมษายน 2555 เรื่อง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน293.3 KB163
55oreg7.1-4-02คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1215/2555 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 455.6 KB73
55oreg7.1-5-02 หนังสือ สวท. ที่ ศธ 0578.15/1403 วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปทัศนศึกษาและพัฒนาบุคลากร 8.2 MB102
55oreg7.1-5-03 หนังสือ สวท. ที่ ศธ 0578.15/1704 วันที 3 กันยายน 2555 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร2.9 MB115
55oreg7.1.1-1-10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 25551.2 MB74
55RMUTT7-13-01ผลประเมินอธิการบดี9.9 MB89
55RMUTT7.1-1-01209.2 KB77
55RMUTT7.1-1-0292.2 KB47
55RMUTT7.1-1-0390.3 KB52
55RMUTT7.1-1-0472.0 KB44
55RMUTT7.1-1-0578.9 KB54
55RMUTT7.1-1-0670.5 KB47
55RMUTT7.1-1-0789.6 KB51
55RMUTT7.1-1-0873.5 KB53
55RMUTT7.1-1-0988.4 KB48
55RMUTT7.1-1-1093.3 KB53
55RMUTT7.1-1-11131.3 KB51
55RMUTT7.1-1-12156.7 KB50
55RMUTT7.1-1-13181.7 KB54
55RMUTT7.1-1-14รายงานผลการประเมินอธิการบดี723.3 KB94
55RMUTT7.1-3-15รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่4 2555152.0 KB66
55RMUTT7.1-3-16รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่5 2555216.0 KB113
55RMUTT7.1-3-17รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่6 2555140.8 KB119
55RMUTT7.1-3-18รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่7 2555194.8 KB83
55RMUTT7.1-3-19รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่8 2555 (24-9-55)194.2 KB66
55RMUTT7.1-3-20รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่9 2555 1-11-55129.6 KB114
55RMUTT7.1-3-21รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่10 2555 (7-12-55)490.9 KB138
55RMUTT7.1-3-22รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่1 2556 (8-1-56)862.7 KB129
55RMUTT7.1-3-23รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่2 2556 (29-1-56)362.0 KB84
55RMUTT7.1-3-24รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่3 2556 (6-2-56)199.7 KB76
55RMUTT7.1-3-25รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่4 2556 (8-3-56)214.0 KB178
55RMUTT7.1-3-26รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่5 2556 (10-4-56)511.3 KB165
55RMUTT7.1-4-27มอบหมายหน้าที่15.8 MB39
55RMUTT7.1-4-28คำสั่งมอบหมายหน้าที่ รอง อมทร (ฉบับที่ 2)61.4 KB64
55RMUTT7.1-4-29คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ผช อมทร (2)81.9 KB65
55RMUTT7.1-7-14รายงานผลการประเมินอธิการบดี723.3 KB47
55RMUTT7.1-7-30ผลประเมินอธิการบดี9.9 MB47
55SCI7.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 656 วันที่ 14 ส ค.2556 พิจารณา มคอ.7115.5 KB121
55SCI7.1-5-02 รายงานการประชุมบุคลากรของคณะฯ 255693.5 KB135
55TED7.1-01 ข้อบังคับ มทร ธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ2.6 MB83
55TED7.1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ409.6 KB95
55TED7.1-02 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม2.0 MB85
55TED7.1-03 รายงานการประชุม กก ประจำคณะ ครั้งที่ 1-55 (5 ม ค.55)1.8 MB99
55TED7.1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 2555122.4 KB198
55TED7.1-04 รายงานการประชุม กก ประจำคณะ ครั้งที่ 2-55 (8 มิ ย.55)2.5 MB126
55TED7.1-05 รายงานการประชุม กก ประจำคณะ ครั้งที่ 3-55 (12 ก พ.56)6.8 MB99
55TED7.1-06 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ729.2 KB94
55TED7.1-07.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1-55 (5 มิ ย.55)2.2 MB127
55TED7.1-07.2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2-55 (8 ส ค.55)2.0 MB90
55TED7.1-07.3รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3-55 (18 Dก ย.55)1.5 MB90
55TED7.1-07.4 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4-55 (17 ธ ค.55)3.7 MB114
55TED7.1-07.5 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5-55 (25 ม ค.56)4.0 MB113
55TED7.1-07.6 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6-55 (14 มี ค.56)4.1 MB112
55TED7.1-08 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ภายในคณะ3.9 MB98
55TED7.1-09 ภาพประกอบโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ262.9 KB87
55TED7.1-10 มาตรการประหยัดพลังงาน189.1 KB92
55TED7.1-11 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน217.6 KB180
55TED7.1-12 หน้าเว็บ Internet Outlook426.6 KB104
55TED7.1-13 การจัดบริการข้อมูล ข่าวสาร ให้นักศึกษา ผ่านช่องทางต่างๆ ของคณะ460.2 KB78
55TED7.1-13 การจัดบริการข้อมูล ข่าวสาร ให้นักศึกษา ผ่านช่องทางต่างๆ ของคณะ460.2 KB86
55TED7.1-14 รายงานประจำปี 2554-2555 (14-3-56)7.4 MB347
55TED7.1-15 ภาพหน้าเว็บไซต์ เผยแพร่ งานวิจัย งานแผน ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ576.6 KB99
55TED7.1-16 ภาพหน้าเว็บไซต์ รายงานผลการประเมินตนเอง CHE QA ONLINE498.5 KB90
55TED7.1-17 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ977.0 KB91
55TMC 7.1-1-01 พรบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ ศ 2548291.5 KB102
55TMC 7.1-1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1.3 MB109
55TMC 7.1-1-03 รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1-2555229.1 KB117
55TMC 7.1-1-04 ระเบียบว่าด้วยเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าบำรุงหน่วยงาน พ ศ 2555408.4 KB111
55TMC 7.1-1-05 ประกาศ เรื่องกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล1.9 MB99
55TMC 7.1-1-06 ประกาศ เรื่องกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย341.2 KB79
55TMC 7.1-1-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2-2555154.2 KB228
55TMC 7.1-1-08 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ259.6 KB101
55TMC 7.1-1-09 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยf628.7 KB85
55TMC 7.1-1-10 คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำระเบียบว่าด้วยเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินบำรุงหน่วยงาน272.7 KB103
55TMC 7.1-1-11 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย259.6 KB67
55TMC 7.1-3-03 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5-2555101.9 KB159
55TMC 7.1-3-04 เอกสารเผยแพร่แผนและผลการดำเนินงานที่สำคัญ Outlookกลุ่มบุคลากรของวิทยาลัยฯ388.1 KB71
55TMC 7.1-4-01คำสั่ง เลขที่ 71-2555 มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ238.7 KB77
55TMC 7.1-4-02 คำสั่งเลขที่ 6.1-2555 เรื่องมอบอำนาจให้บุคลากรปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ267.5 KB84
55TMC 7.1-4-03 ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา718.5 KB74
55TMC 7.1-4-04 คำสั่งเลขที่ 97-2555 แต่งตั้งบุคลากร857.1 KB102
55TMC 7.1-4-05 คำสั่งแต่งตั้งอื่นๆ 1.1.5 MB102
55TMC 7.1-5-01 มีหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร1.9 MB89
55TMC 7.1-5-02 เอกสารการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 25551.0 MB91
55TMC 7.1-5-04 เอกสารการอนุมัติและเอกสารอนุญาตให้บุคลากรไปฝึกอบรมสัมนา7.7 MB108
55TMC 7.1-5-06 รายงานการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร9.2 MB352
55TMC 7.1-6-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน384.5 KB85
55TMC 7.1-6-05 Www Tmc Rmutt Ac Th242.6 KB76
55TMC 7.1-6-06 ภาพกล่องรับความคิดเห็น218.5 KB72
55TMC 7.1-6-07 Feacbook วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย216.5 KB66
55TMC 7.1-7-01 รายงานผลการประเมินคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ257.2 KB98
5EN 7.1-1-03 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะฯ316.0 KB104
รายงานครั้งที่ 4-2556 (15 พ ค.56)179.4 KB96
สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการและวิจัย1.2 MB165

ส.ค. 02

7.การบริหารและการจัดการ

NameSizeHits
NameSizeHits
7.การบริหารและการจัดการ
55HET7.1-2-08 รายงานการประชุม 1.25552.7 MB61
55HET7.1-3-01 บันทึกข้อความการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย รายได้ประจำปี 25553.9 MB66
55HET7.1-4-06 แบบบันทึกข้ออนุญาตออกนอกสถานที่รายนางปราณี จิตต์ระวัง316.2 KB54
55HET7.1-6-15 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม964.9 KB46
55HET7.1-6-16 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ3.7 MB65

ส.ค. 02

6.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

NameSizeHits
NameSizeHits
6.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
55 LAR 3.2-3-05โครงการแห่เทียน3.3 MB81
55 LAR 3.2-3-05โครงการแห่เทียน3.3 MB77
55 LAR 6.1- 4-02สรุปผลโครงการวันมัคคุเทศก์ไทย4.3 MB103
55 LAR 6.1-1-01 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25551.0 MB157
55 LAR 6.1-1-01.1 แผนและผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม338.7 KB98
55 LAR 6.1-1-01แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555136.5 KB108
55 LAR 6.1-1-01โครงการช่วยเหลือคนตกน้ำ2.7 MB97
55 LAR 6.1-1-02โครงการลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน8.6 MB136
55 LAR 6.1-1-03โครงการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งภูมิปัญญาไทย6.2 MB1415
55 LAR 6.1-1-05 รายงานผลโครงการการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส773.5 KB67
55 LAR 6.1-1-06 โครงการสืบทอดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา807.9 KB70
55 LAR 6.1-1.05 รายงานผลโครงการการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส386.4 KB62
55 LAR 6.1-2-01 ม ค อ วิชาวิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ (01-010-001)243.5 KB246
55 LAR 6.1-2-02 ม ค อ วิชาภาษากับวัฒนธรรม(01-324-204)252.8 KB68
55 LAR 6.1-2-02 ม ค อ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(01-720-014)252.8 KB253
55 LAR 6.1-2-03 ม ค อ การจัดการเชิงการท่องเที่ยว (01-720-014)184.0 KB74
55 LAR 6.1-2-03 ม ค อ วิชาภาษากับวัฒนธรรม(01-324-204)184.0 KB247
55 LAR 6.1-2-06 โครงการการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส6.1 MB132
55 LAR 6.1-3-01หนังสือนำส่งผลงานโครงการส่งหน่วยงานต่างๆ1.2 MB91
55 LAR 6.1-3-02 หน้าเว็บไซต์คณะฯ396.6 KB72
55 LAR 6.1-4-01 ใบส่งเกรดวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม1.5 MB148
55 LAR 6.1-4-01 ใบส่งเกรดวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม1.5 MB78
55 LAR 6.1-4-02มคอ.5 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ1.6 MB136
55 LAR 6.1-5-01มคอ.3 รายวิชา การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม1.4 MB101
55 LAR 6.1-5-02รายงานผลโครงการมัคคุเทศก์ไทย 25553.3 MB94
55 TMC 6.1-1-02แผนและผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 25556.5 MB153
55 TMC 6.1-1-04 รายงานผลโครงการงานบูชาบรมครูชีวกโก มารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย1.5 MB105
55 TMC 6.1-5-01 รายงานผลโครงการงานบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 25542.9 MB123
55 TMC 6.1-5-02 รายงานผลโครงการงานบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 25551.5 MB62
55AGR6.1-01 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 และ 25561.8 MB99
55AGR6.1-02 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย78.7 MB77
55AGR6.1-02(1) รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2555200.4 KB78
55AGR6.1-02(2) รูปภาพพืชสมุนไพรและบัว3.7 MB74
55AGR6.1-03 แผนการและผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน3.9 MB123
55AGR6.1-04 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด29.3 MB64
55AGR6.1-05 เอกสารเผยแพร่ผลงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม7.7 MB80
55AGR6.1-06 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประจำปีการศึกษา 25546.3 MB75
55ARCH6.1-1-01 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม608.1 KB88
55ARCH6.1-1-02 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร580.9 KB90
55ARCH6.1-1-03 แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม1.2 MB97
55ARCH6.1-1-04 รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2555 จำนวน 2 โครงการ16.4 MB62
55ARCH6.1-2-05 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ สถาปัตย์ราชมงคลอาสาอนุรักษ์12.5 MB151
55ARCH6.1-2-06 แผนการสอนรายวิชาสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น1.2 MB161
55ARCH6.1-3-07 Print Screen Web1.5 MB101
55ARCH6.1-5-08 รายงานผลโครงการรักพื้นถิ่นสืบสานฯ ตลาดร้อยปีคลอง3 รังสิต ปีการศึกษา 2554707.1 KB69
55ARCH6.1-6-09 รายงานผลโครงการปูนหมัก ปูนตำ ปูนปั้น สร้างสรรค์ศิลปะไทย619.4 KB66
55ART6.1-01แผนปฏิบัติงานประจำงบประมาณ 2555 และ 2556 ในส่วนผลผลิตทำนุ4.3 MB130
55ART6.1-02รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างประติมากรรมนูนสูงต้นแบบประติมากรรมพุทธประวัติ3.8 MB114
55ART6.1-03รายงานผลการดำเนินโครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างสิลปกรรมตามประเพณีโบราณ4.3 MB80
55ART6.1-04รายงานโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฎศิลป์ดนตรี4.1 MB155
55ART6.1-05เผยแพร่ผลงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม2.2 MB45
55ART6.1-06แนวการสอนวิชาหน้าพาทย์178.4 KB86
55ART6.1-07วิชาทักษะปฏิบัตินาฎศิลป์ไทย 3200.6 KB105
55ART6.1-08กิจกรรมสโมสรนักศึกษาที่มีส่วนร่วมพิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ดนตรี1.0 MB56
55BUS 6.1-1-01คู่มือการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา8.1 MB76
55BUS 6.1-1-04 รายงานผลดำเนินงานโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี1.2 MB109
55BUS 6.1-1-06 รายงานผลดำเนินงานโครงการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่893.7 KB76
55BUS6.1-1-02รายงานผลดำเนินโครงการด้านศาสนาและวัฒนธรรม6.3 MB88
55BUS6.1-1-05รายงานผลดำเนินงานโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม50.8 KB74
55BUS6.1-2-01มคอ.3รายวิชาประวัติลัทธิทางเศรษฐกิจ243.3 KB122
55EN 6.1-1-01 ประกาศของมหาวิทยาลัย368.6 KB59
55EN 6.1-1-02 แผนปฎิบัติราชการประจำปี5.4 MB75
55EN 6.1-1-02 แผนปฎิบัติราชการประจำปี5.4 MB68
55EN 6.1-2-02 มคอ.3 วิชา Apparel Design227.4 KB77
55EN 6.1-5-01 คำเสนอขอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ ปีการศึกษา 25551.1 MB78
55EN 6.1-5-02 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการและภาพกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม5.7 MB60
55EN 9.1-3-01 ตัวบ่งขี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน2.2 MB69
55EN6.1-1-01 ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ368.6 KB52
55EN6.1-1-02 แผนปฎิบัติราชการประจำปี7.1 MB80
55EN6.1-1-03 ผนปฎิบัติราชการ 4 ปี2.8 MB145
55EN6.1-1-04 เอกสารการขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ โครงการการบูรณาการวิชาการสิ่งทอกับการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมม่อฮ่อม3.5 MB65
55EN6.1-1-05 รายงานผลการดำเนินโครงการการบูรณาการวิชาการสิ่งทอกับการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมม่อฮ่อม5.7 MB64
55EN6.1-2-01 มคอ.3 วิชา Basic Textile Dyeing Processing (ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ)171.3 KB162
55EN6.1-2-02 มคอ.3 วิชา Apparel Design (อ.นารีรัตน์ จริยะปัญญา)227.4 KB68
55EN6.1-2-03 Powerpoint ของนักศึกษาจัดทำเพื่อสอนนักศึกษาคนอื่นๆ1.9 MB1769
55EN6.1-2-04 แผ่นพับจากนักศึกษาจัดทำเพื่อแจกในนิทรรศการ3.0 MB140
55EN6.1-4-01 รายงานผลโครงการ การบูรณาการวิชาการสิ่งทอกับการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมม่อฮ่อม5.7 MB69
55HET6.1-1-01160.3 KB75
55HET6.1-1-0286.9 KB82
55HET6.1-1-03119.0 KB84
55HET6.1-1-04173.6 KB85
55HET6.1-1-05 รายงานผลการดำเนินโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทยประปี พ ศ.25555.6 MB76
55HET6.1-1-066.1 MB108
55HET6.1-2-02223.2 KB94
55HET6.1-2-031.6 MB97
55HET6.1-2-04688.5 KB104
55HET6.1-3-012.7 MB117
55HET6.1-4-02(สร้างสรรค์สู่ชุมชน)38.9 MB65
55HET6.1-4-03 รายงานผลการดำเนินโครงการช่อพวงชมพูน้อมใจไหว้ครู1.8 MB74
55HET6.1-4-04รายงานผลการดำเนินงานโครงการแห่เทียนพรรษา952.9 KB95
55HET6.1-4-05 รายงานผลการดำเนินโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทยประปี พ ศ.25555.6 MB106
55HET6.1-5-01 แบบสรุปผลการประเมินความสำเร็จของการบูรณาการ ฯ ประจำปีการศึกษา 25551.2 MB228
55HET6.1-5-0236.5 KB56
55HET6.1-5-0236.5 KB73
55MCT6.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี7.0 MB96
55MCT6.1-1-03 เอกสารจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2556680.9 KB97
55MCT6.1-1-04 แผนฝ่ายพัฒนานักศึกษา2.1 MB77
55MCT6.1-1-05 โครงการบูรณาการความรู้2.4 MB83
55MCT6.1-1-05รายงานผลโครงการบูรณาการความรู้สืบสานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม851.6 KB182
55MCT6.1-1-06รายงานผลโครงการ MCT รวมใจสืบสานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม136.9 KB287
55MCT6.1-1-07 รายงานผลการดำเนินการ โครงการสร้างสื่อฯ1.8 MB154
55MCT6.1-1-07 รายงานผลการดำเนินการโครงการสร้างสื่อเพื่อสร้างจิตสำนึกฯ3.5 MB61
55MCT6.1-2-02 มคอ.3แผนการสอนวิชาศึกษาเฉพาะทาง 22.0 MB165
55MCT6.1-2-03 ภาพถ่ายผลงานชิ้นงาน จากการบูรณาการโครงการฯ3.5 MB80
55MCT6.1-5-01 ภาพผลงาน เรื่องการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ1.5 MB117
55MCT6.1-5-01 เรื่องการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอหัวโขนด้วยเทคนิค (Object VR)1.4 MB87
55MCT6.1-5-02 หนังสือการนำไปใช้ประโยชน์ จากสาขานาฎศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทย38.1 KB73
55MCT6.1-7-04 แผนฝ่ายพัฒนานักศึกษา2.1 MB82
55MCT6.1-7-04 แผนฝ่ายพัฒนานักศึกษา2.1 MB79
55MCT6.1.5.02 หนังสือการนำไปใช้ประโยชน์207.0 KB73
55SCI6.1-1-01375.5 KB70
55SCI6.1-1-023.8 MB75
55SCI6.1-1-03171.2 KB73
55SCI6.1-2-019.4 MB147
55SCI6.1-2-021.2 MB74
55SCI6.1-2-0352.1 MB59
55SCI6.1-2-041.3 MB91
55SCI6.1-2-0517.3 MB41
55SCI6.1-3-01684.8 KB76
55SCI6.1-3-021.3 MB71
55SCI6.1-4-0152.1 MB49
55SCI6.1-4-0217.3 MB55
55SCI6.1-5-01272.7 KB83
55TED6.1-01.2 ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษา1.7 MB84
55TED6.1-03.1 ศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน5.3 MB125
55TED6.1-03.2 ศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน2.8 MB99
55TED6.1-03.2 ศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน2.8 MB68
55TED6.1-05 Print หน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม361.6 KB71
55TED6.1-06 รายงานประจำปีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม1.3 MB69
55TED6.1-07 TED KPI บรูณาการศิลปะวัฒนธรรม130.3 KB81
55TED6.1-08.1 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 255413.6 MB708
55TMC 6.1-1-01ประกาศมทร ธัญบุรีด้านทำนุ913.1 KB127
55TMC6.1-1-03แผนและผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์460.4 KB114
55TMC6.1-1-04รายงานผลโครงการ490.0 KB89
55TMC6.1-1-05การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555620.4 KB93
55TMC6.1-2-01 แบบบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา483.2 KB118
55TMC6.1-2-02แบบบูรณาการกับการเรียนการสอน476.2 KB117
55TMC6.1-3-01www Tmc Rmutt Ac Th306.7 KB75
55TMC6.1-3-02ภาพถ่ายบอร์ดทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม2.8 MB98
55TMC6.1-4-01แบบรายงานการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม963.9 KB110
MCT6.1-2-03 ผลงาน ชิ้นงาน จากการบูรณาการโครงการฯ2.8 MB91
Page 1 of 3123