ส.ค. 02

99. องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”

NameSizeHits
NameSizeHits

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/sar55/?p=209

ส.ค. 02

97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์

NameSizeHits
NameSizeHits
๕.๑๘.๑.(สมศ. ๑๘.๑)ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในปร
55RMUTT 18.1-42 ประกาศนียบัตร1.9 MB199
55RMUTT18.2-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตามหนังสือเลขที่ 168.1/255574.8 KB86
๑.๑๖.๑.(สมศ. ๑๖.๑)ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
55 LAR 10.1-1-02 การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์299.6 KB150
55 LAR 10.1-1-02 หนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการวิพากย์หลักสูตร2.0 MB130
55 LAR 10.1-1-02 หนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการวิพากย์หลักสูตร2.0 MB167
55 LAR 10.1-1-03 หลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว1.9 MB180
55 LAR 10.1-1-03 โครงสร้างหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว1.9 MB146
55 LAR 10.1-1-04 คำอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้อง978.5 KB139
55 LAR 10.1-2-01 มาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาวิชาการท่องเที่ยว2.1 MB127
55 LAR 10.1-2-01 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวด 4 ด้านคุณธรรมจริยธรรม1.3 MB147
55 LAR 10.1-3-02 กฏหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม1.2 MB184
55 LAR 10.1-4-01 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา7.9 MB142
55 LAR 10.1.1 ประกาศอัตลักษณ์ มทร ธัญบุรี215.5 KB139
55IRD10.1.1-1-01 กระบวนการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร3.0 MB136
55IRD10.1.1-1-02 กระบวนการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ2.8 MB134
55IRD10.1.1-1-03 กระบวนการปฏิบัติงานฝ่ายบริการและเผยแพร่งานวิจัย1.6 MB148
55IRD10.1.1-1-04 ผลการดำเนินงานฝ่ายบริหาร3.6 MB101
55IRD10.1.1-1-05 ผลการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ2.9 MB119
55IRD10.1.1-1-06 ผลการดำเนินงาน ฝบว.9.7 MB160
55IRD10.1.1-2-01 กระบวนการปฏิบัติงานหลังปรับลดขั้นตอน4.1 MB101
55IRD10.1.1-3-01 แผนพัฒนาบุคลากร56.6 KB216
55IRD10.1.1-3-02 สรุปผลการพัฒนาบุคลากร สวพ.63.2 KB156
55IRD10.1.1-4-01 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฝ่ายบริหาร528.3 KB123
55IRD10.1.1-4-02 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ฝว.10.2 MB141
55IRD10.1.1-4-03 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ฝบว.2.1 MB144
55RMUTT16.1-01 นโยบายการพัฒนา มทร.ธัญบุรีสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554203.8 KB113
55RMUTT16.1-02 บันทึกข้อความ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ ศธ 0578.30/0123 ลงวันที่ 11 เม.ย.55 แจ้งประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มทร.ธัญบุรี2.0 MB141
55RMUTT16.1-03 แฟ้มโครงการกิจกรรมเชิงรุกเพื่อสรรหาผู้ที่มีศักยภาพเข้าศึกษา16.0 MB98
55RMUTT16.1-04 แฟ้มโครงการกิจกรรม/ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ส่งเสริมสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กลนุทธ์หน่วยงาน กลยุทธ์วิธีการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย106.9 MB101
55RMUTT16.1-05 RMUTT HOT NEWS ธัญบุรีเผยคะแนน ก.พ.ร.(ผลสำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต)4.0 MB150
55RMUTT16.1-06 รายงานผลโครงการ Retreat ของสภามหาวิทยาลัย 9 มทร. ระหว่างวันที่ 23-23 ธันวาคม 2555 รร.แม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพ16.8 MB87
55RMUTT16.1-07 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555220.2 KB148
55RMUTT16.1-08 รายงานการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2555204.3 KB117
55RMUTT16.1-09 บันทึกไว้ในวันร่วมกันฝ่ามหาอุทกภัย 54 หน้า 63-67773.8 KB132
55RMUTT16.1-10 แฟ้มผลการดำเนินงานที่บรรลุตามเอกลักษณ์และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม32.4 MB91
55RMUTT16.1-11 แฟ้มข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 255521.7 MB99
55RMUTT16.1-12 รายงานประจำปี 2555 หน้า 131 รวมพลคนเก่ง7.6 MB103
55RMUTT16.1-13 Print หน้าเว็บ มทร.ธัญบุรี หน้ารางวัลเกียรติยศและหน้างานวิจัยสิ่งประดิษฐ์184.0 KB134
97.องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
55ARCH10.1.1-1-01แผนปฏิบัติราชการ4ปี23.2 MB82
55ARCH10.1.1-25.2 MB135
55ARCH10.1.1-2-02คำสั่งแต่งตั้งคณะกกรมการพัฒนาหลักสูตร669.2 KB123
55ARCH10.1.1-2-03คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากย์หลักสูตร255.1 KB123
55ARCH10.1.1-2-04.2หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ2.9 MB159
55ARCH10.1.1-2-04หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ1.2 MB138
55ARCH10.1.1-2-05มาตรฐานผลการเรียนรู้255.3 KB118
55ARCH10.1.1-32.4 MB132
55ARCH10.1.1-3-06.2แผนการสอนการฝึกประสบการณ์2.0 MB154
55ARCH10.1.1-3-06เอกสารรายวิชาการฝึกประสบการณ์340.6 KB126
55ARCH10.1.1-3-071.4 MB127
55ARCH10.1.1-3-08400.2 KB127
55ARCH10.1.1-56.8 MB88
55ARCH10.1.1-559.9 MB77
55ARCH10.1.1-5-091.9 MB122
55ART10.1.1-02รายวิชาหลักการวิจัยทางศิลปะ15.0 MB117
55ART10.1.1-03ตัวอย่างรายวิชาปฏิบัติวิชาชีพทางสาขา224.5 KB118
55ART10.1.1-04รายวิชาศิลปนิพนธ์9.1 MB150
55ART10.1.1-05รายวิชาสุนทรียศาสตร์15.3 MB112
55ART10.1.1-06คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร13.4 MB100
55ART10.1.1-08หนังสือเชิญตารางสอนอาจารย์พิเศษของแต่ละหลักสูตร797.1 KB98
55ART10.1.1-09มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวด 4 ด้านคุณธรรมจริยธรรม3.0 MB103
55ART10.1.1-11รายวิชาเครื่องหนังเบื้องต้น18.2 MB76
55ART10.1.1-12หมวด 4 ด้านทักษะทางปัญญาในเล่มหลักสูตร TQF1.5 MB102
55ART10.1.1-13ศิลปนิพนธ์16.8 MB104
55ART10.1.1-14เอกสารผลการแข่งขัน4.8 MB108
55SCI10.1.1-01 มคอ 3 ชีววิทยาของยีสต์6.1 MB154
55SCI10.1.1-01 มคอ.3 การใช้โปรแกรมสำหรับสำนักงานสมัยใหม่5.0 MB136
55SCI10.1.1-01 มคอ.3 วิชาเคมีทั่วไป5.6 MB144
55SCI10.1.1-01 มคอ3 วิชาการโปรแกรมขั้นสูง5.6 MB122
55SCI10.1.1-01มคอ.3 ชีวสถิติ7.5 MB108
55SCI10.1.1-01มคอ.3 ชีวสถิติ7.5 MB126
55SCI10.1.1-01มคอ.3 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข5.3 MB191
55SCI10.1.1-01มคอ.3 วิชาปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์4.7 MB144
55SCI10.1.1-2-018.5 MB105
55SCI10.1.1-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณา มคอ.72.0 MB144
55SCI10.1.1-2-04332.7 KB282
55SCI10.1.1-3-01-1 ขั้นตอนสหกิจศึกษา97.8 KB109
55SCI10.1.1-4-01 เกียรติบัตรของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล13.1 MB113
55SCI10.1.1-4-02การแสดงความยินดีผ่านเว็บฯ461.9 KB131
55TED10.1-02 ตัวอย่างหนังสือส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา ฝึกงาน ฝึกสอน สังเกตการสอน1.6 MB216
55TED10.1-03 นักศึกษาฝึกงาน ประเทศกัมพูชา7.9 MB132
55TED10.1-04 ตัวอย่างผลงานนักศึกษาที่เผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์810.7 KB110
55TED10.1-05 เกียรติบัตรนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ด้านวิชาการ1.7 MB117

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/sar55/?p=200

ส.ค. 02

4.2.(สกอ.)ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

NameSizeHits
NameSizeHits
4.2.(สกอ.)ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
55 ARCH 4.2-1-01 ระเบียบกองทุนวิจัย407.4 KB115
55 ARCH 4.2-1-02 หลักเกณฑ์การให้เงินกองทุนมนับมนุนการวิจัย206.9 KB97
55 ARCH 4.2-1-03 ชั้นตอนการขอรับทุนนำเสนอผลงานต่างประเทศ267.4 KB102
55 ARCH 4.2-1-04 หนังสือขอรับงบประมาณสนับสนุนการเผนแพร่งานวิจัย อ ปณิตา สงวนทรัพย์351.8 KB100
55 ARCH 4.2-1-04 หนังสือขอรับทุน อวชิระ1.7 MB107
55 LAR 4.2-2-01 คำสั่งกรรมการบริหารงานวิจัย270.7 KB114
55 LAR 4.2-2-02 การวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย850.7 KB123
55 LAR 4.2-2-03 บทความวิจัยผ่านเว็บไซต์คณะ245.5 KB131
55 LAR 4.2-4-01 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์2.2 MB135
55 LAR 4.2-5-01เว็บไซต์คณะฯ233.8 KB129
55AGR4.2-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558 มทร ธัญบุรี863.8 KB112
55AGR4.2-02 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ1 ปี ของคณะ1.4 MB101
55AGR4.2-03 (1) ประกาศ มทร ธัญบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์376.8 KB114
55AGR4.2-03 ประกาศ มทร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย493.5 KB113
55AGR4.2-04 ประกาศ มทร เรื่อง หลักเกณฑ์จ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย459.9 KB113
55AGR4.2-05 แผนผังแสดงระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรค์ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย139.4 KB148
55AGR4.2-06 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านงานวิจัย302.0 KB113
55AGR4.2-07 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย163.1 KB121
55AGR4.2-08 รายงานผลการประชุมแผนกวิจัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย3.9 MB108
55AGR4.2-09 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์144.4 KB131
55AGR4.2-10 เอกสารเผยแพร่งานวิจัยผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ1.0 MB120
55AGR4.2-11 เอกสารผลงานวิจัยและหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก466.6 KB116
55AGR4.2-12 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ ศ 2551831.6 KB142
55AGR4.2-13 โครงสร้างหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร ธัญบุรี753.7 KB123
55ARCH4.2-4-07 รายการหลักฐานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใช้ประโยชน์จำนวน 34 ชิ้น3.8 MB117
55ART4.2-01คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้172.2 KB103
55ART4.2-02รายงานการประชุมคณะ185.2 KB79
55ART4.2-04หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ผลงานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1.3 MB81
55ART4.2-05โครงสร้างของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร ธัญุบรี93.1 KB136
55BUS4.2-2-01คำสั่งแต่งตั้งคณะอณุกรรมการวิจัย2.1 MB127
55BUS4.2-2-01คำสั่งแต่งตั้งคณะอณุกรรมการวิจัย378.2 KB112
55BUS4.2-2-02รายงานการประชุมคณะทำงาน2.6 MB112
55BUS4.2-2-03บทความวิจัยฉบับย่อเผยแพร่ผ่านเว็บคณะ886.8 KB130
55BUS4.2-4-01ตัวอย่างหนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์194.5 KB98
55BUS4.2-5-01โครงสร้างองค์กร718.6 KB101
55BUS4.2-5-02โครงสร้างบ่มเพาะวิสาหกิจ559.8 KB116
55EN 4.2-1-05 ระเบียบ TLO885.2 KB100
55EN 4.2-1-06 ระเบียบ UBI356.3 KB123
55EN 4.2-2-02 เว๊บไซต์งานวิจัยของคณะฯ91.5 KB117
55EN 4.2-2-06 รายชื่อส่งวารสาร112.6 KB265
55EN 4.2-6-04 การใช้ระบบ NRPM Ongoing Monitoring801.1 KB95
55EN4.2-1-01 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์105.2 KB106
55EN4.2-1-02 เว๊บไซต์งานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์91.5 KB152
55EN4.2-2-0195.3 KB108
55EN4.2-2-01 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้าน การวิจัยและงานสร้าง สรรค์108.5 KB82
55EN4.2-2-02 เว๊บไซต์งานวิจัยของคณะฯ 100.8 KB100
55EN4.2-2-03 คณะกรรมการวารสารวิศวฯ (ภายใน)1.5 MB131
55EN4.2-2-04 คณะกรรมการวารสารวิศวฯ (ภายใน2)781.5 KB159
55EN4.2-2-05 คณะกรรมการวารสารวิศวฯ (ภายนอก)1.3 MB139
55EN4.2-3-01 วารสารคณะฯ เล่ม 1-21.5 MB120
55EN4.2-4-01-ทุนวิจัยใช้ประโยชน์9.8 MB1271
55EN4.2-4-01_รายงาน ทุนวิจัยใช้ประโยชน์9.8 MB149
55EN4.2-4-02 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์(ดร กฤษณ์ชนม์)184.1 KB143
55EN4.2-5 02 สิทธิบัตร,อนุสิทธิบัตร3.3 MB107
55EN4.2-5-01 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้าน การวิจัยและงานสร้าง สรรค์ ข้อ 3.3105.2 KB122
55HET4.2-2-02 คำสั่งที่ 872555293.7 KB86
55HET4.2-3-01216.3 KB112
55HET4.2-3-03แผ่นพับการผลิตไข่เค็ม155.1 KB703
55HET4.2-4-01487.4 KB120
55HET4.2-4-02727.2 KB129
55IRD4.2.1-1-01 ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ217.0 KB135
55IRD4.2.1-1-02 ประกาศกองทุนส่งเสริมการวิจัย การนำเสนอผลงานฯ186.3 KB110
55IRD4.2.1-1-03 โครงสร้างสำนักจัดการทรัพย์สิน518.0 KB253
55IRD4.2.1-1-04 โครงสร้างการบริหาร UBI41.4 KB123
55IRD4.2.1-2-01 ระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุน5.2 MB107
55IRD4.2.1-2-01 เว็บไซต์ สวพ. การจัดการความรู้กลุ่มงานวิจัย546.2 KB115
55IRD4.2.1-2-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย1.8 MB137
55IRD4.2.1-2-03 www.news.rmutt.ac.th704.0 KB247
55IRD4.2.1-3-01 เว็บไซต์ สวพ.634.8 KB112
55IRD4.2.1-3-02 จดหมายข่าว สวพ.18.0 MB105
55IRD4.2.1-5-01 โครงสร้าง TLO527.4 KB250
55IRD4.2.1-5-02 ขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญหา39.3 KB130
55IRD4.2.1-5-03 โครงสร้าง UBI41.4 KB139
55MCT4.2-1-01 ระเบียบว่าด้วยก้องทุนส่งเสริมงานวิจัย108.8 KB101
55MCT4.2-1-02 ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์107.9 KB94
55MCT4.2-1-03 เอกสารขอไปเผยแพร่งานวิจัยต่างประเทศ945.5 KB119
55MCT4.2-2-01 Print Out ระบบฐานข้อมูล สวพ233.8 KB123
55MCT4.2-2-03 รายงานวิจัยการพัฒนาหมึกพิมพ์สกรี2.0 MB87
55MCT4.2-4-01 แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 255564.7 KB123
55MCT4.2-4-02 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์งานวิจัยงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 25553.4 MB120
55MCT4.2-5-01 ระเบียบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา103.9 KB119
55RMUTT4.2-02เอกสารแสดงการนำเสนอผลงาน3.9 MB125
55RMUTT4.2-13 จุลสารราชมงคลธัญบุรี3.9 MB145
55RMUTT4.2-14 ข่าวจากหนังสือพิมพ์3.3 MB203
55RMUTT4.2-15 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์คณะศิลปกรรมศาสตร์11.7 MB105
55RMUTT4.2-18 งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์คณะเทคโนโลยีการ108.7 KB295
55RMUTT4.2-19 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์คณะคหกรรม37.0 MB85
55RMUTT4.2-20 งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์24.7 MB68
55RMUTT4.2-22 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ วิทยาลัยการแพทยแผนไทย1.2 MB117
55RMUTT4.2-26 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์คณะสื่อสารมวลชน5.2 MB127
55SCI4.2-1-01497.1 KB92
55SCI4.2-1-021.8 MB120
55SCI4.2-1-032.8 MB102
55SCI4.2-1-042.3 MB100
55SCI4.2-1-05442.8 KB209
55SCI4.2-2-012.7 MB125
55SCI4.2-2-0217.0 MB111
55SCI4.2-3-015.2 MB108
55SCI4.2-3-027.5 MB108
55SCI4.2-5-011.9 MB101
55SCI4.2-5-024.6 MB145
55SCI4.2-5-0354.0 MB92
55SCI4.2-5-044.2 MB121
55TED4.2-01 ระเบียบ มทร ธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย108.8 KB96
55TED4.2-02 เอกสารระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย10.0 MB99
55TED4.2-03.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารวิจัย661.1 KB134
55TED4.2-03.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 2556540.6 KB127
55TED4.2-04 หน้าเว็บไซต์เผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัย1.6 MB114
55TED4.2-05 Print Out หน้าเว็บแสดงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิจัย1.0 MB116
55TED4.2-07.1 ระเบียบ มทร ธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ ศ.25511.1 MB113
55TED4.2-07.2 เอกสารหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี2.7 MB115
55TMC4.2-1-02หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ ศ 2553103.2 KB87
55TMC4.2-2-01 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี192.8 KB97
55TMC4.2-3-01บทความวิจัยที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์373.8 KB119
55TMC4.2-4-01 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์1.1 MB145
55TMC4.2-5-01โครงสร้างจัดการทรัพย์สินมทร ธัญบุรี62.0 KB94
55TMC4.2-5-02 โครงสร้างหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ41.4 KB99

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/sar55/?p=166

ส.ค. 02

4.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

NameSizeHits
NameSizeHits
4.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
55 ARCH 4.1-1-01 ประกาศและขั้นตอนการเสนอหัวข้อวิจัย526.3 KB104
55 ARCH 4.1-2-04 รายงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา9.2 MB2724
55 ARCH 4.1-3-05 เอกสารอบรมการเขียนผลงานวิชาการและบทความ2.2 MB87
55 ARCH 4.1-5-08 คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย90.7 KB89
55 ARCH 4.1-5-11 โครงการนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์3.0 MB97
55 LAR 4.1-1-01 คู่มือประกันด้านงานวิจัย3.1 MB122
55 LAR 4.1-1-02 ประกาศนโยบายด้านการวิจัย562.8 KB121
55 LAR 4.1-1-03 หนังสือนำโครงการวิจัย ปี552.0 MB141
55 LAR 4.1-1-04 หนังสือแจ้งโครงการวิจัย ปี551.6 MB164
55 LAR 4.1-1-05 สัญญารับทนวิจัย13.4 MB145
55 LAR 4.1-1-06 บันทึกข้อตกลงการจ้าง532.1 KB126
55 LAR 4.1-1-07 รายงานความก้าวหน้าวิจัย1.5 MB126
55 LAR 4.1-1-08 หนังสือนำรายงานวิจัย3.9 MB133
55 LAR 4.1-1-09 มคอ.3 และ มคอ.53.3 MB110
55 LAR 4.1-1-09 มคอ.3 และ มคอ.5 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร582.3 KB881
55 LAR 4.1-1-10 สรุปงานวิจัยตีพิพม์233.4 KB139
55 LAR 4.1-1-11 สรุปงานวิจัยไปใช้ประโยชน์476.9 KB141
55 LAR 4.1-2-01 หนังสือนำโครงการวิจัย289.4 KB146
55 LAR 4.1-3-01 โครงการสำนักจัดการทรัพย์สิน382.2 KB123
55 LAR 4.1-3-02 รายงานผลการดำเนินงานปี55617.3 KB124
55 LAR 4.1-3-03 หนังสือตอบขอบคุณนักวิจัย218.5 KB129
55 LAR 4.1-3-04 เว็บไซต์เผยแพร่จรรยาบรรณ919.6 KB105
55 LAR 4.1-5-01 คำสั่งแต่งตั้ง รฝว.517.2 KB132
55 LAR 4.1-5-02 โครงสร้าง สวพ.213.3 KB110
55 LAR 4.1-5-03 ภาพถ่ายห้องสมุดคณะฯ214.5 KB126
55 LAR 4.1-5-04 เว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัย213.6 KB140
55 LAR 4.1-5-05 เว็บไซต์ สวส.711.4 KB123
55 LAR 4.1-5-06 คู่มือ NRPM4.8 MB110
55 LAR 4.1-5-07 ระเบียบกองทุนวิจัย ปี57108.8 KB96
55 LAR 4.1-6-01 แบบสรุปการใช้จ่ายเงินวิจัย1.3 MB153
55 LAR 4.1-6-02 ผลการประเมินด้านงานวิจัย1.4 MB145
55 LAR 4.1-7-01 ประกาศรางวัลการตีพิมพ์งานวิจัย135.6 KB140
55 LAR 4.1-7-02 ประกาศสนับสนุนงานวิจัย199.5 KB119
55 LAR 4.1-7-03 ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์บทความวิจัย ปี53125.2 KB102
55 LAR 4.1-8-01 วิธีการและระบบจัดการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ244.4 KB119
55AGR4.1-01 แผนด้านการวิจัยของคณะฯ1.3 MB137
55AGR4.1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านงานวิจัย1.8 MB139
55AGR4.1-03 แผนผังแสดงระบบและกลไกบริหารงานวิจัยของคณะฯ1.5 MB141
55AGR4.1-03(1) แผนผังแสดงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย1.5 MB115
55AGR4.1-03(2) คู่มือการบริหารโครงการวิจัยสำหรับผู้วิจัย5.7 MB94
55AGR4.1-04 หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ สวพ.24.7 MB88
55AGR4.1-05 หนังสือแจ้งรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี12.0 MB112
55AGR4.1-06 สัญญารับทุน219.3 KB137
55AGR4.1-07 หนังสือรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 255523.3 MB89
55AGR4.1-08 หนังสือส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2.2 MB129
55AGR4.1-09 เล่มรายงานผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Research-base Learning2.0 MB121
55AGR4.1-10 แบบรายงานการตีพิมพ์บทความวิจัย ปี 255513.2 KB180
55AGR4.1-11 แบบรายงานการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ประจำปี 255589.1 KB171
55AGR4.1-12 เล่มรายงานผลการวิจัย1.4 MB106
55AGR4.1-13 เอกสารประกอบการเรียนวิศวกรรมอาหาร 1789.0 KB104
55AGR4.1-14 โครงสร้างหน่วยจัดการทรัพย์สินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล1.0 MB106
55AGR4.1-15 หนังสือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ1.6 MB110
55AGR4.1-16 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของคณะฯ10.5 MB101
55AGR4.1-17 เว็บไซต์ของ สวพ ที่เผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัย1.6 MB95
55AGR4.1-18 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการของคณะฯ (1)1.3 MB205
55AGR4.1-19 โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา461.8 KB120
55AGR4.1-20 ภาพถ่ายห้องสมุดของคณะฯ715.2 KB103
55AGR4.1-21 หน้าเว็บไซต์ที่เผยแพร่ฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย5.9 MB117
55AGR4.1-22 หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ1.0 MB109
55AGR4.1-23 คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูล NRPM2.4 MB98
55AGR4.1-24 หนังสือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานนำเสนอในการปรชุมวิชาการ12.5 MB100
55AGR4.1-25 ระเบียบมหาวิทยาลัย มทร ธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย1.8 MB114
55AGR4.1-26สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนด้านงานวิจัย3.6 MB97
55AGR4.1-27 ประกาศ มทร เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย1.0 MB191
55AGR4.1-28 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี ของ มทร ธัญบุรีและคณะฯ1.0 MB103
55AGR4.1-28 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี ของ มทร ธัญบุรีและคณะฯ1.0 MB103
55AGR4.1-29 แผนผังระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น295.9 KB130
55AGR4.1-30 ข้อเสนอโครการวิจัย เรื่อง ความหลากหลายและแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชันโรง9.1 MB125
55AGR4.1-31 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมทร ธัญบุรี พ ศ 2555-25593.0 MB100
55ARCH4.1-1-01 ประกาศ มทร ธ เรื่อง นโยบายด้านการวิจัย848.0 KB111
55ARCH4.1-1-02 สรุปงานส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและผลการสนับสนุน3.6 MB146
55ARCH4.1-1-02 สรุปงานส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและผลการสนับสนุน3.6 MB119
55ARCH4.1-2-03190.9 KB145
55ARCH4.1-2-03 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์11.5 MB151
55ARCH4.1-3-04 หน้าเวบเพจ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี1.0 MB131
55ARCH4.1-3-04 หน้าเวบเพจ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี1.0 MB118
55ARCH4.1-3-05 หน้าเวบเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา912.5 KB130
55ARCH4.1-3-05 หน้าเวบเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา912.5 KB117
55ARCH4.1-4-06 สรุปงานวิจัยประจำปีและสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย12.3 MB120
55ARCH4.1-4-06 สรุปงานวิจัยประจำปีและสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย12.3 MB93
55ARCH4.1-5-07 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัย571.8 KB124
55ARCH4.1-5-07 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัย571.8 KB109
55ARCH4.1-5-08 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร578.0 KB136
55ARCH4.1-5-08 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร578.0 KB106
55ARCH4.1-5-09 หน้าเวบเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา2.4 MB102
55ARCH4.1-5-09 หน้าเวบเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา2.4 MB95
55ARCH4.1-5-10 ภาพถ่ายห้องสมุดของคณะฯ1.1 MB123
55ARCH4.1-5-10 ภาพถ่ายห้องสมุดของคณะฯ1.1 MB113
55ARCH4.1-5-11 บันทึกข้อความ อบรมการเปขียนผลงานวิชาการ403.2 KB115
55ARCH4.1-5-11 หนังสือเชิญนักวิจัยที่รับงบประมาณ เข้าร่วมประชุม1.2 MB118
55ARCH4.1-5-12 หนังสือแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัย381.7 KB114
55ARCH4.1-6-12 หนังสือส่งเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2.7 MB141
55ARCH4.1-6-13 หนังสือส่งเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2.7 MB84
55ARCH4.1-6-13รายงานการประชุมงานวิจัยและประเมินผล1.1 MB127
55ARCH4.1-6-14 สรุปรายงานการประชุมงานวิจัยและประเมินผล1.1 MB104
55ARCH4.2-1-01 ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ ศ.25514.1 MB121
55ARCH4.2-1-02 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการภารกิจวิจัย1.0 MB132
55ARCH4.2-1-03 ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย2.0 MB120
55ARCH4.2-1-04 หนังสือขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของ อ วชิระ แสงรัศมี13.7 MB100
55ARCH4.2-2-05 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิจัย1.3 MB142
55ARCH4.2-3-06 หน้าเวบเพจคณะเชื่อมโยงสรุปองค์ความรู้1.5 MB127
55ARCH4.3-02 สัญญาจ้าง โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ต้องขัง12.3 MB106
55ARCH4.3-03 สัญญาจ้างโครงการวิจัยการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบยุติธรรมทางอาญา22.4 MB83
55ART4.1-01คู่มือการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ1.7 MB124
55ART4.1-02หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนา270.7 KB107
55ART4.1-03หนังสือแจ้งการได้รับสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ2555และสัญญารับทุนวิจัย465.7 KB99
55ART4.1-03แบบรายงานงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย36.9 KB91
55ART4.1-04หนังสือรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ25551.1 MB110
55ART4.1-05หนังสือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 25551.9 MB107
55ART4.1-06การออกแบบเพื่อสื่อเอกลักษณ์พื้นถิ่นจากงานจิตรกรรมฝาผนังไทย2.8 MB94
55ART4.1-07มคอ.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย158.0 KB103
55ART4.1-08คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย515.6 KB112
55ART4.1-09โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา68.4 KB116
55ART4.1-10ภาพถ่ายห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์606.7 KB119
55ART4.1-11หน้าเว็บไซต์คณะฯที่เผยแพร่ฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย419.6 KB111
55ART4.1-12หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ927.2 KB115
55ART4.1-13คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูล NRPM2.8 MB96
55ART4.1-14เอกสารการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย7.1 MB88
55ART4.1-15เอกสารการประชุมเครือข่ายงานวิจัย 9 ราชมงคล8.0 MB117
55ART4.1-16ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ ศ.255185.3 MB76
55ART4.1-17รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์831.4 KB101
55ART4.1-18เอกสารรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ NRPM80.0 KB102
55ART4.1-19รายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย411.5 KB104
55ART4.1-20งานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีนาฎศิลป์บ้านดงละคร2.9 MB81
55BUS4.1-1-01คู่มือการบริหารงานวิจัย8.1 MB137
55BUS4.1-1-01คู่มือประกันคุณภาพด้านงานวิจัย3.4 MB89
55BUS4.1-1-02หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย1.3 MB128
55BUS4.1-1-03หนังสือแจ้งการได้รับการสนับสนุนงานวิจัยปี551.0 MB117
55BUS4.1-1-04สัญญารับทุนวิจัยปีงบประมาณ25552.9 MB119
55BUS4.1-1-05หนังสือรายงานความก้าวหน้า10.0 MB148
55BUS4.1-1-06หนังสือรายงานวิจัย11.8 MB118
55BUS4.1-1-07ตัวอย่างเอกสารถ่ายทอดงานวิจัย12.5 MB146
55BUS4.1-1-08รายงานสรุปการตีพิมพ์105.3 KB110
55BUS4.1-1-09รายงานสรุปการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์144.7 KB111
55BUS4.1-2-01 โครงการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ มคอ.3 มคอ.513.8 MB86
55BUS4.1-2-01ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญา14.1 MB126
55BUS4.1-3-01โครงสร้างหน่วยจัดการทรัพย์สินมทร ธัญบุรี515.1 KB134
55BUS4.1-3-02โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของสวพ29.9 MB85
55BUS4.1-3-03การอบรมระบบฐานข้อมูลงานวิจัย1.1 MB136
55BUS4.1-3-04โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ8.8 MB113
55BUS4.1-3-05เวปไซต์ของสวพ681.8 KB139
55BUS4.1-5--03ภาพถ่ายห้องสมุดของคณะ5.3 MB127
55BUS4.1-5-01คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย2.4 MB125
55BUS4.1-5-02 โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา138.8 KB119
55BUS4.1-5-04เวปไซต์ที่เผยแพร่ฐานข้อมูลสนับสนุนวิจัย829.9 KB109
55BUS4.1-5-05หน้าเวปไซต์ของสวพ1.1 MB121
55BUS4.1-5-06เอกสารการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ5.1 MB116
55BUS4.1-5-07เอกสารการประชุมเครือข่ายวิจัย9ราชมงคล2.7 MB128
55BUS4.1-6-02รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์12.7 MB103
55BUS4.1-6-03รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินด้านวิจัย2.7 MB108
55BUS4.1-6-04รายงานประเมินสิ่งสนับสนุน1.9 MB153
55BUS4.1-7-01ร่างสนับสนุนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย8.9 MB143
55EN 4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดูแล งานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์261.2 KB97
55EN 4.1-1-01 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร82.8 KB84
55EN 4.1-1-02 รายชื่อบทความตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ และนานาชาติ313.9 KB108
55EN 4.1-1-02 โครงการวิจัยขอรับการสนับสนุนปี 2556763.6 KB119
55EN 4.1-1-03 จำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปี 255582.8 KB88
55EN 4.1-1-03 ประกาศกองทุนวิจัย676.4 KB124
55EN 4.1-1-04 รายงานผลการดำเนินงานและการขอขยายเวลา ประจำปี 25553.4 MB90
55EN 4.1-1-04 เกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนงานวิจัย484.5 KB127
55EN 4.1-1-07 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะ151.4 KB121
55EN 4.1-1-08 สัญญารับทุนงานวิจัยที่ได้รับจัดสรรประจำปี 25554.9 MB112
55EN 4.1-1-09 กลไกการบริหารงานวิจัย1.7 MB116
55EN 4.1-1-10 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี765.4 KB113
55EN 4.1-1-12 นโยบายมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัย563.9 KB137
55EN 4.1-3-04 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนบทความวิจัย6.9 MB92
55EN 4.1-3-05 โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย2.4 MB105
55EN 4.1-4-03 ตารางสรุปโครงการวิจัย ปี 2555421.4 KB205
55EN 4.1-4-04 ตารางสรุปงบประมาณปี 255512.7 KB81
55EN 4.1-4-05 งานวิจัยภายนอก7.0 MB89
55EN 4.1-4-06 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร82.8 KB78
55EN 4.1-4-07 หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอ สวพ.ปี 2555763.6 KB99
55EN 4.1-4-08 จำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปี 255582.8 KB63
55EN 4.1-4-09 รายงานผลการดำเนินงานและการขอขยายเวลา ประจำปี 25553.4 MB93
55EN 4.1-4-10 สัญญารับทุนงานวิจัยที่ได้รับจัดสรรประจำปี 25554.9 MB70
55EN 4.1-4-11 งานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์ ในปี 2555129.0 KB72
55EN 4.1-4-12 เอกสารหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ และนานาชาติ ในปี 2555219.1 KB97
55EN 4.1-5-02 คู่มืองานวิจัย (NRPM)815.8 KB95
55EN 4.1-6-01 การขอขยายเวลาและรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย3.4 MB83
55EN 4.1-6-01 การขอขยายเวลาและรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย3.4 MB83
55EN 4.1-6-02 หนังสือนำส่งเล่มฉบับสมบูรณ์1.3 MB131
55EN 4.1-6-05 สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 255581.5 KB171
55EN 4.1-7-01 แผนการปรับปรุงผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปี 2555 ของ สวพ18.0 MB88
55EN4.1-1-05 เอกสารหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ และนานาชาติ ในปี 2555 218.1 KB135
55EN4.1-1-06 งานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์ ในปี 2555 131.6 KB95
55EN4.1-1-07 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี209.7 KB103
55EN4.1-1-11 คู่มือบริหารงานวิจัย5.7 MB120
55EN4.1-2-01163.0 KB128
55EN4.1-2-02 ใบงาน57.3 KB130
55EN4.1-4-01 อนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน1.3 MB144
55EN4.1-4-02 อนุมัติงบรายได้390.4 KB105
55EN4.1-5-01 คำสั่งรองวิชาการฯ262.4 KB116
55EN4.1-5-02 คำสั่งหัวหน้างานวิจัยฯ261.2 KB122
55EN4.1-5-06 หน้าปกEMSES20121.0 MB116
55EN4.1-5-07 คู่มือ NPRM4.8 MB122
55EN4.1-6-03 การติดตามและประเมินผลจากระบบ NRPM426.0 KB101
55EN4.1-8-01 หนังสือสัญญาและรับรองทุนจากสกอ อ สมพิศ 56737.0 KB122
55HET4.1-1-01334.3 KB141
55HET4.1-1-02107.9 KB94
55HET4.1-1-031.0 MB125
55HET4.1-1-04108.8 KB96
55HET4.1-1-053.9 MB114
55HET4.1-1-06296.1 KB153
55HET4.1-1-07525.9 KB141
55HET4.1-1-08252.1 KB129
55HET4.1-1-09734.9 KB320
55HET4.1-1-10155.2 KB135
55HET4.1-1-11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ2.5 MB147
55HET4.1-2-01401.4 KB132
55HET4.1-2-02 มคอ.3 วิชาแผนงานพิเศษเรื่องอาหารและโภชนาการ111.3 KB101
55HET4.1-3-0285.8 KB126
55HET4.1-3-03103.9 KB111
55HET4.1-5-02549.9 KB113
55HET4.2-3-01216.3 KB106
55IRD4.1.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านนโยบายฯ557.4 KB133
55IRD4.1.1-1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย1.8 MB134
55IRD4.1.1-1-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ สวพ.1.4 MB135
55IRD4.1.1-1-04 ชุดคู่มือการบริหารงานวิจัย1.7 MB147
55IRD4.1.1-1-05 ระเบียบกองทุนส่งเสริมการวิจัย1.0 MB128
55IRD4.1.1-1-06 ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัย1.3 MB124
55IRD4.1.1-1-07 ระเบียบ ทรัพย์สินทางปัญญา1.1 MB140
55IRD4.1.1-1-08 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย117.6 KB110
55IRD4.1.1-1-09 โครงการฯ พัฒนาคุณภาพการวิจัย29.9 MB103
55IRD4.1.1-1-10 เกฑณ์การจัดลำดับข้อเสนอฯ130.6 KB138
55IRD4.1.1-1-11 สรุปจำนวนโครงการวิจัยปี 554.8 MB140
55IRD4.1.1-1-12 สรุปจำนวนโครงการวิจัยปี 564.0 MB120
55IRD4.1.1-1-13 หนังสือติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานวิจัยรายไตรมาส4.4 MB149
55IRD4.1.1-1-14 บทสรุปผู้บริหาร ปี 55 ไตรมาส 4340.7 KB121
55IRD4.1.1-1-15 รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย5.4 MB92
55IRD4.1.1-3-01 โครงการฯ พัฒนาคุณภาพการวิจัย29.9 MB101
55IRD4.1.1-3-02 โครงการฯ พัฒนานักวิจัยและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์61.2 MB94
55IRD4.1.1-3-03 โครงการฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัย46.5 MB103
55IRD4.1.1-3-04 เว็บไซต์ สวพ. (จรรยาบรรณนักวิจัย)2.0 MB92
55IRD4.1.1-3-05 โครงสร้าง TLO57.8 KB140
55IRD4.1.1-4-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านโนยบายฯ557.4 KB141
55IRD4.1.1-4-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย1.8 MB163
55IRD4.1.1-4-03 บันทึกฯ จัดสรรเงินโครงการวิจัย3.1 MB151
55IRD4.1.1-4-03 แบบประเมืนและเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอโครงการ257.2 KB145
55IRD4.1.1-4-03 แบบประเมืนและเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอโครงการ257.2 KB72
55IRD4.1.1-4-04 เว็บไซต์เผยแพร่แหล่งทุน408.5 KB106
55IRD4.1.1-4-05 หนังสือ ปชส.แหล่งทุน29.5 MB105
55IRD4.1.1-5-01 เว็บไซต์ สวพ.1.2 MB145
55IRD4.1.1-5-02 ฐานข้อมูล NRPM763.2 KB139
55IRD4.1.1-5-03 เครือข่ายความร่วมมือ5.7 MB131
55IRD4.1.1-5-07 สรุป ผลการประกวดผลงานวิจัยในงาน WIAF2012433.0 KB99
55IRD4.1.1-5-07 สรุป ผลการประกวดผลงานวิจัยในงาน WIAF2012433.0 KB136
55IRD4.1.1-6-01 บันทึกติดตามผลโครงการวิจัย2.3 MB148
55IRD4.1.1-6-02 แบบรายงานความก้าวหน้า317.7 KB149
55IRD4.1.1-6-03 ฐานข้อมูล NRPM272.6 KB99
55IRD4.1.1-6-04 แบบรายงานความก้าวหน้า NRPM309.4 KB127
55IRD4.1.1-6-05 สรุปผลการประเมินการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย563.1 KB135
55IRD4.1.1-6-06 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ฯ1.6 MB127
55IRD4.1.1-6-07 สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนด้านการวิจัย93.0 KB106
55IRD4.1.1-6-07 สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนด้านการวิจัย93.0 KB81
55IRD4.1.1-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ2.2 MB106
55IRD4.1.1-7-01 หนังสือแจ้งนักวิจัยการขอรับทุนสนับสนุน489.7 KB112
55IRD4.1.1-7-01 หนังสือแจ้งนักวิจัยการขอรับทุนสนับสนุน489.7 KB100
55IRD4.1.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 3-565.0 MB145
55IRD4.1.1-7-03 แผนการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ32.1 KB129
55IRD4.1.1-7-04 หนังสือขอนุมัติงบประมาณ3.2 MB127
55IRD4.1.1-7-05 แผนการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูล1.2 MB131
55IRD4.1.1-8-01 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย117.6 KB130
55IRD4.1.1-8-02 การจัดกลุ่มงานวิจัย176.2 KB132
55IRD4.1.1-8-03 โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น5.8 MB132
55IRD4.1.1-8-04 หนังสือติดตามความก้าวหน้า826.6 KB139
55MCT4.1-1-01 แบบเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 255610.2 MB90
55MCT4.1-1-02 หนังสือจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ประจำ 2556561.4 KB108
55MCT4.1-1-03 ตัวอย่างเอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย674.3 KB136
55MCT4.1-1-04 ตัวอย่างเอกสารส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย1.4 MB121
55MCT4.1-1-05 แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ปี 255565.3 KB89
55MCT4.1-1-06 แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 255564.7 KB93
55MCT4.1-2-02 งานวิจัยการทดลองบันทึกแสงอินฟาเรดฯ188.0 KB149
55MCT4.1-2-04 งานวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ1.3 MB116
55MCT4.1-2-05 เอกสารการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับงานวิจัย1.2 MB106
55MCT4.1-3-01 จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ919.6 KB114
55MCT4.1-3-02 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา103.9 KB93
55MCT4.1-4-01 สัญญาการรับทุนงานวิจัย อรุวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์553.4 KB115
55MCT4.1-4-02 สัญญาการรับทุนงานวิจัย ณัฐวิภา สินสุวรรณ551.4 KB137
55MCT4.1-4-03 สัญญาการรับทุนงานวิจัย กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข553.5 KB123
55MCT4.1-4-04 สัญญาการรับทุนงานวิจัย รัตติกาล เจนจัด546.3 KB119
55MCT4.1-4-05 สัญญาการรับทุนงานวิจัย ประทุมทอง ไตรรัตน์499.2 KB166
55MCT4.1-4-06 สัญญาการรับทุนงานวิจัย อัครเดช ทองสว่าง534.5 KB122
55MCT4.1-5-01 โครงสร้าง152.0 KB115
55MCT4.1-5-02 บริการห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรการเรียนรู้ มทร ธัญบุรี1.3 MB113
55MCT4.1-5-03 ระบบบริหารงานวิจัย NRPM3.7 MB98
55MCT4.1-5-04 Print Out ประชาสัมพันธ์ สวพ183.1 KB121
55MCT4.1-6-01 เอกสารรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย3.4 MB114
55MCT4.1-6-01 เอกสารรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย 553.6 MB118
55MCT4.1-6-02 สรุปการประเมินสิ่งสนับสนุนงานวิจัย93.0 KB91
55MCT4.1-7-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพงานวิจัย51.9 KB136
55RMUTT4.1-19 งานวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน ศิลปกรรมฯ3.0 MB93
55RMUTT4.1-20 งานวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอนคณะบริหาร3.8 MB100
55RMUTT4.1-44 สรุปผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย106.1 KB109
55RMUTT4.1-6-02 หนังสือแจ้งรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ 568.6 MB138
55RMUTT4.1-6-03 หนังสือติดตามนักวิจัยเบิกจ่ายเงินโครงการ356.7 KB119
55RMUTT4.2-27รายงานผลการดำเนินงาน TLO11.9 MB132
55SCI-4.1-7-05 ห้องสมุด-แผนปรับปรุง600.1 KB103
55SCI4.1-1-01 คู่มือบริหารงานวิจัย5.7 MB105
55SCI4.1-1-02816.0 KB121
55SCI4.1-1-0322.6 MB88
55SCI4.1-1-0422.6 MB90
55SCI4.1-1-04 ตัวอย่างสัญญารับทุน7.8 MB64
55SCI4.1-1-04 ตัวอย่างสัญญารับทุนnew7.8 MB111
55SCI4.1-1.02 หนังสือนำส่งl สวพ.4.7 MB111
55SCI4.1-1.03 หนังสือแจ้งการได้รับทุน4.7 MB111
55SCI4.1-2-012.9 MB80
55SCI4.1-2-01ข้อเสนองานวิจัยการคัดแยกจุลินทรีย์7.1 MB109
55SCI4.1-2-02 ภาพถ่ายนักศึกษาเก็บข้อมูล386.0 KB84
55SCI4.1-2-03โครงงานนักศึกษาชีววิทยาเรื่องการคัดแยกแบคทีเรียฯ7.1 MB88
55SCI4.1-3-018.6 MB91
55SCI4.1-3-018.6 MB91
55SCI4.1-3-01รายชื่ออาจารย์ที่พัฒนาศักยภาพ8.6 MB83
55SCI4.1-3-0235.2 MB79
55SCI4.1-3-02 รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการคลีนิควิจัย9.4 MB68
55SCI4.1-3-0317.2 MB72
55SCI4.1-3-03เอกสารการจัดงานแสดงความยินดี17.2 MB76
55SCI4.1-4-01275.5 KB134
55SCI4.1-4-01งบวิจัยภายใน275.5 KB87
55SCI4.1-4-02275.7 KB110
55SCI4.1-4-02งบวิจัยภายนอก275.7 KB152
55SCI4.1-5-011.4 MB106
55SCI4.1-5-01ภาพห้องปฏิบัติการวิจัย1.4 MB117
55SCI4.1-5-022.1 MB106
55SCI4.1-5-02 ภาพศูนย์เครื่องมือ2.1 MB109
55SCI4.1-5-031.5 MB117
55SCI4.1-5-03 ภาพห้องสมุด1.5 MB119
55SCI4.1-5-041.7 MB125
55SCI4.1-5-04 ภาพห้องบริการ IT1.7 MB123
55SCI4.1-5-051.8 MB134
55SCI4.1-5-051.8 MB113
55SCI4.1-5-05 สรุปงานวิจัยตีพิมพ์139.2 KB271
55SCI4.1-5-061.4 MB109
55SCI4.1-5-061.4 MB108
55SCI4.1-5-072.5 MB150
55SCI4.1-5-072.5 MB125
55SCI4.1-5-082.1 MB117
55SCI4.1-5-082.1 MB111
55SCI4.1-5-094.9 MB116
55SCI4.1-5-09 ประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร ให้เงินส่งเสริมงานวิจัย4.9 MB93
55SCI4.1-5-104.9 MB107
55SCI4.1-5-10ค่าตอบแทนตีพิมพ์4.9 MB92
55SCI4.1-5-113.0 MB106
55SCI4.1-5-11NRPM3.0 MB99
55SCI4.1-5-12131.7 MB83
55SCI4.1-5-12 เอกสารจัดประชุมวิชาการ131.7 MB77
55SCI4.1-5-1330.2 MB97
55SCI4.1-5-13 เอกสารอบรมที่ปรึกษานักวิจัย9.4 MB84
55SCI4.1-5-14 ภาพการประกวดงานวิจัยของนักศึกษา304.3 KB91
55SCI4.1-6-0110.5 MB89
55SCI4.1-6-01 แบบประเมินผลสำเร็จการให้ทุน646.4 KB104
55SCI4.1-6-0225.5 MB82
55SCI4.1-6-02เอกสารรายงานความก้าวหน้า25.5 MB88
55SCI4.1-6-0310.5 MB96
55SCI4.1-6-03แบบประเมินความพึงพอใจของนักวิจัยต่อการสนับสนุนด้านการวิจัย 255558.8 KB106
55SCI4.1-6-0510.5 MB77
55SCI4.1-7-0110.5 MB83
55SCI4.1-7-01สรุปผลการประเมินผลสำเร็จการให้ทุน1.3 MB107
55SCI4.1-7-0210.5 MB71
55SCI4.1-7-0310.5 MB103
55SCI4.1-7-03 ศูนย์เครื่องมือ662.4 KB90
55SCI4.1-7-0410.5 MB74
55SCI4.1-7-04 สรุปผลการประเมินระบบสารสนเทศ-แผนปรับปรุง55.5 KB72
55SCI4.1-7-04 สรุปผลการประเมินระบบสารสนเทศ-แผนปรับปรุง55.5 KB106
55SCI4.1-7-0510.5 MB87
55SCI4.1-7-0710.5 MB103
55SCI4.1-7.06 กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย42.9 KB92
55TED4.1-01 คู่มือการบริหารงานวิจัย1.7 MB129
55TED4.1-01.1-คู่มือการบริหารโครงการวิจัย สำหรับผู้วิจัย339.0 KB113
55TED4.1-01.2แผนการดำเนินงานด้านการวิจัยปี 2554122.4 KB123
55TED4.1-01.3 คำสั่งคณะกรรมการวิจัย902.5 KB122
55TED4.1-01.4 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ มทร ธัญบุรี (พ ศ.2555-2559)117.6 KB97
55TED4.1-01.5 เกณฑ์การจัดลำดับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2555130.6 KB114
55TED4.1-02.1 หนังสือส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 55 (แทนงานวิจัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้)864.6 KB119
55TED4.1-02.2 หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งปม แผ่นดิน 551.6 MB100
55TED4.1-02.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบ รายได้ 553.6 MB114
55TED4.1-02.4 หนังสือประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยส่งงบรายได้ 55235.0 KB108
55TED4.1-02.5 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการนักวิจัยใหม่1.1 MB120
55TED4.1-02.6 งานวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทนวิจัย1.2 MB123
55TED4.1-03 โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ ศ.25553.5 MB113
55TED4.1-04 สัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 255514.6 MB99
55TED4.1-06 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผศ ดร สุภาพร รายได้ 55193.3 KB119
55TED4.1-07 วิจัยบูรณาการกับบริการวิชาการแก่สังคม1.1 MB115
55TED4.1-10 วิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน4.9 MB386
55TED4.1-11 หน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัย6.9 MB96
55TED4.1-12 หนังสือส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณนักวิจัย699.0 KB131
55TED4.1-12.1 หนังสืออนุมัติการพัฒนาอาจารย์ด้านงานวิจัย6.3 MB89
55TED4.1-13 หนังสือแจ้งการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ ศ.25552.8 MB98
55TED4.1-14 หนังสือแต่งตั้งคณะทำงานนโยบายยุทธศาสตร์725.4 KB131
55TED4.1-15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะครุศาสตร์366.3 KB111
55TED4.1-16 หน้าweb คณะฯ ใช้งานNRPM3.1 MB132
55TED4.1-17 หนังสืออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ-นำเสนอผลงาน6.0 MB110
55TED4.1-18 ภาพสิ่งสนับสนุนการวิจัย ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการในคณะฯ82.5 KB96
55TED4.1-19 ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายเงิน87.8 KB113
55TED4.1-20 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 8 มี ค.56 .71.5 KB373
55TED4.1-21 เล่มสมบูรณ์ ผศ ดร สุภาพร193.3 KB105
55TED4.1-22 หนังสือส่งผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนงานวิจัยเสนอคณบดี1.0 MB129
55TED4.1-23 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย3.8 MB131
55TED4.1-24 หน้าเว็บไซต์แสดงระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการวิจัย2.3 MB90
55TED4.1-25 โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น5.0 MB102
55TMC 4.1-3-02 คู่มือการใช้ระบบ NRPM Ongoing Monitoring801.1 KB86
55TMC 4.1-3-04 คู่มือการดำเนินงานวิจัย6.4 MB105
55TMC4.1-1-00 ระเบียบมทร ธัญบุรี เรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์1.8 MB158
55TMC4.1-1-01 คู่มือการบริหารงานวิจัย9.5 MB93
55TMC4.1-1-02 ข้อเสนอโครงการวิจัย2.5 MB113
55TMC4.1-1-03 หนังสือแจ้งรายชื่อโครงการ3.4 MB103
55TMC4.1-1-04 สัญญารับทุน30.6 MB83
55TMC4.1-1-05Liver Fluke-induced Hepatic Oxysterols Stimulate DNA Damage And Apoptosis In2.4 MB132
55TMC4.1-1-06Increased Expression Of TLR-2, COX-2, And SOD-2 Genes In The Peripheral Blood Leukoc382.8 KB117
55TMC4.1-1-07กิจกรรมการวิจัย1.9 MB95
55TMC4.1-2-01ฝึกประสบการณ์6.6 MB94
55TMC4.1-2-02 รายงานปฏิบัติการสหกิจ3.5 MB115
55TMC4.1-2-03เวชกรรมไทย27.0 MB84
55TMC4.1-2-04 รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาสุขภาพพื้นฐาน2.4 MB106
55TMC4.1-2-05ปัญหาพิเศษ6.3 MB127
55TMC4.1-2-06รายงานวิชาปัญหาพิเศษ15.0 MB518
55TMC4.1-3-01 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ ศ 25101.5 KB82
55TMC4.1-3-03 เอกสารประกอบโครงการ สวพ พบนักวิจัย49.6 MB83
55TMC4.1-3-05จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ912.8 KB90
55TMC4.1-4-01 หนังสือแจ้งรายชื่อโครงการ3.4 MB126
55TMC4.1-4-02 สัญญารับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ30.5 MB103
55TMC4.1-4-03 สัญญารับทุนงบประมาณรายได้5.8 MB108
55TMC4.1-5-01คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย2.8 MB105
55TMC4.1-5-02หนังสือแต่งตั้งคะณะกรรมการพิจารณางานวิจัย2.7 MB126
55TMC4.1-5-03เอกสารประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลหนังสืออิเลคโทรนิกส์777.7 KB120
55TMC4.1-5-04ภาพถ่ายห้องสมุด CKC รังสิต376.5 KB100
55TMC4.1-5-05หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ749.7 KB115
55TMC4.1-5-06คู่มือการใช้ระบบ NRPM Ongoing Monitoring801.1 KB97
55TMC4.1-5-07เอกสารสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุม7.9 MB140
55TMC4.1-5-08หนังสือลงนามความร่วมมือเครือข่ายการจัดประชุมวิชาการ3.2 MB118
55TMC4.1-5-09เอกสารการประชุมเครือข่ายงานวิจัย 9 ราชมงคล4.7 MB102
55TMC4.1-5-10ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ ศ 2551106.3 KB107
55TMC4.1-6-01 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์3.5 MB99
55TMC4.1-6-02 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบnrpm10.4 MB117
55TMC4.1-6-03แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย วพท491.0 KB152
55TMC4.1-7-01 หนังสือแต่งตั้งคะณะกรรมการพิจารณางานวิจัย2.7 MB125
55TMC4.1-7-02 ระเบียบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1.7 MB136
55TMC4.1-8-01แผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย43.2 MB79
55TMC4.1-8-02 รายงานโครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชนและท้องถิ่น1.9 MB89
55TMC4.1-8-03 โครงร่างวิจัยการรวบรวมและจัดเก็บตำรายาสมุนไพร6.3 MB89
55TMC4.1-8-04แผนการสอนวิชาผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพความงาม209.3 KB171
5IRD4.1.1-5-06 สรุปผลการประกวดผลงานวิจัยในงาน KWA 2013469.6 KB129
Copy Of 55SCI4.1-7-02แผนปรับปรุงการประเมินผลสำเร็จการให้ทุน1.3 MB100
ภาพภ่ายห้องสมุด111.2 KB82

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/sar55/?p=164

ส.ค. 02

4.การวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
4.การวิจัย
55HET4.1-3-04 บันทึกขอเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service For National375.8 KB96
55HET4.1-5-03 ภาพห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ494.9 KB81
55HET4.1-5-04 มีการประเมินผลการใช้สถานที่ในคณะฯแบบสรุป119.4 KB92
55HET4.1-5-05 เอกสารขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลา338.6 KB92
4.1.(สกอ.)ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
55 ARCH 4.1-1-01 ประกาศและขั้นตอนการเสนอหัวข้อวิจัย526.3 KB104
55 ARCH 4.1-2-04 รายงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา9.2 MB2724
55 ARCH 4.1-3-05 เอกสารอบรมการเขียนผลงานวิชาการและบทความ2.2 MB87
55 ARCH 4.1-5-08 คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย90.7 KB89
55 ARCH 4.1-5-11 โครงการนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์3.0 MB97
55 LAR 4.1-1-01 คู่มือประกันด้านงานวิจัย3.1 MB122
55 LAR 4.1-1-02 ประกาศนโยบายด้านการวิจัย562.8 KB121
55 LAR 4.1-1-03 หนังสือนำโครงการวิจัย ปี552.0 MB141
55 LAR 4.1-1-04 หนังสือแจ้งโครงการวิจัย ปี551.6 MB164
55 LAR 4.1-1-05 สัญญารับทนวิจัย13.4 MB145
55 LAR 4.1-1-06 บันทึกข้อตกลงการจ้าง532.1 KB126
55 LAR 4.1-1-07 รายงานความก้าวหน้าวิจัย1.5 MB126
55 LAR 4.1-1-08 หนังสือนำรายงานวิจัย3.9 MB133
55 LAR 4.1-1-09 มคอ.3 และ มคอ.53.3 MB110
55 LAR 4.1-1-09 มคอ.3 และ มคอ.5 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร582.3 KB881
55 LAR 4.1-1-10 สรุปงานวิจัยตีพิพม์233.4 KB139
55 LAR 4.1-1-11 สรุปงานวิจัยไปใช้ประโยชน์476.9 KB141
55 LAR 4.1-2-01 หนังสือนำโครงการวิจัย289.4 KB146
55 LAR 4.1-3-01 โครงการสำนักจัดการทรัพย์สิน382.2 KB123
55 LAR 4.1-3-02 รายงานผลการดำเนินงานปี55617.3 KB124
55 LAR 4.1-3-03 หนังสือตอบขอบคุณนักวิจัย218.5 KB129
55 LAR 4.1-3-04 เว็บไซต์เผยแพร่จรรยาบรรณ919.6 KB105
55 LAR 4.1-5-01 คำสั่งแต่งตั้ง รฝว.517.2 KB132
55 LAR 4.1-5-02 โครงสร้าง สวพ.213.3 KB110
55 LAR 4.1-5-03 ภาพถ่ายห้องสมุดคณะฯ214.5 KB126
55 LAR 4.1-5-04 เว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัย213.6 KB140
55 LAR 4.1-5-05 เว็บไซต์ สวส.711.4 KB123
55 LAR 4.1-5-06 คู่มือ NRPM4.8 MB110
55 LAR 4.1-5-07 ระเบียบกองทุนวิจัย ปี57108.8 KB96
55 LAR 4.1-6-01 แบบสรุปการใช้จ่ายเงินวิจัย1.3 MB153
55 LAR 4.1-6-02 ผลการประเมินด้านงานวิจัย1.4 MB145
55 LAR 4.1-7-01 ประกาศรางวัลการตีพิมพ์งานวิจัย135.6 KB140
55 LAR 4.1-7-02 ประกาศสนับสนุนงานวิจัย199.5 KB119
55 LAR 4.1-7-03 ประกาศหลักเกณฑ์การตีพิมพ์บทความวิจัย ปี53125.2 KB102
55 LAR 4.1-8-01 วิธีการและระบบจัดการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ244.4 KB119
55AGR4.1-01 แผนด้านการวิจัยของคณะฯ1.3 MB137
55AGR4.1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านงานวิจัย1.8 MB139
55AGR4.1-03 แผนผังแสดงระบบและกลไกบริหารงานวิจัยของคณะฯ1.5 MB141
55AGR4.1-03(1) แผนผังแสดงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย1.5 MB115
55AGR4.1-03(2) คู่มือการบริหารโครงการวิจัยสำหรับผู้วิจัย5.7 MB94
55AGR4.1-04 หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ สวพ.24.7 MB88
55AGR4.1-05 หนังสือแจ้งรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี12.0 MB112
55AGR4.1-06 สัญญารับทุน219.3 KB137
55AGR4.1-07 หนังสือรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 255523.3 MB89
55AGR4.1-08 หนังสือส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2.2 MB129
55AGR4.1-09 เล่มรายงานผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Research-base Learning2.0 MB121
55AGR4.1-10 แบบรายงานการตีพิมพ์บทความวิจัย ปี 255513.2 KB180
55AGR4.1-11 แบบรายงานการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ประจำปี 255589.1 KB171
55AGR4.1-12 เล่มรายงานผลการวิจัย1.4 MB106
55AGR4.1-13 เอกสารประกอบการเรียนวิศวกรรมอาหาร 1789.0 KB104
55AGR4.1-14 โครงสร้างหน่วยจัดการทรัพย์สินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล1.0 MB106
55AGR4.1-15 หนังสือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ1.6 MB110
55AGR4.1-16 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของคณะฯ10.5 MB101
55AGR4.1-17 เว็บไซต์ของ สวพ ที่เผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัย1.6 MB95
55AGR4.1-18 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการของคณะฯ (1)1.3 MB205
55AGR4.1-19 โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา461.8 KB120
55AGR4.1-20 ภาพถ่ายห้องสมุดของคณะฯ715.2 KB103
55AGR4.1-21 หน้าเว็บไซต์ที่เผยแพร่ฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย5.9 MB117
55AGR4.1-22 หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ1.0 MB109
55AGR4.1-23 คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูล NRPM2.4 MB98
55AGR4.1-24 หนังสือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานนำเสนอในการปรชุมวิชาการ12.5 MB100
55AGR4.1-25 ระเบียบมหาวิทยาลัย มทร ธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย1.8 MB114
55AGR4.1-26สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนด้านงานวิจัย3.6 MB97
55AGR4.1-27 ประกาศ มทร เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย1.0 MB191
55AGR4.1-28 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี ของ มทร ธัญบุรีและคณะฯ1.0 MB103
55AGR4.1-28 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี ของ มทร ธัญบุรีและคณะฯ1.0 MB103
55AGR4.1-29 แผนผังระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น295.9 KB130
55AGR4.1-30 ข้อเสนอโครการวิจัย เรื่อง ความหลากหลายและแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชันโรง9.1 MB125
55AGR4.1-31 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของมทร ธัญบุรี พ ศ 2555-25593.0 MB100
55ARCH4.1-1-01 ประกาศ มทร ธ เรื่อง นโยบายด้านการวิจัย848.0 KB111
55ARCH4.1-1-02 สรุปงานส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและผลการสนับสนุน3.6 MB146
55ARCH4.1-1-02 สรุปงานส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและผลการสนับสนุน3.6 MB119
55ARCH4.1-2-03190.9 KB145
55ARCH4.1-2-03 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์11.5 MB151
55ARCH4.1-3-04 หน้าเวบเพจ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี1.0 MB131
55ARCH4.1-3-04 หน้าเวบเพจ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี1.0 MB118
55ARCH4.1-3-05 หน้าเวบเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา912.5 KB130
55ARCH4.1-3-05 หน้าเวบเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา912.5 KB117
55ARCH4.1-4-06 สรุปงานวิจัยประจำปีและสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย12.3 MB120
55ARCH4.1-4-06 สรุปงานวิจัยประจำปีและสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย12.3 MB93
55ARCH4.1-5-07 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัย571.8 KB124
55ARCH4.1-5-07 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัย571.8 KB109
55ARCH4.1-5-08 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร578.0 KB136
55ARCH4.1-5-08 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร578.0 KB106
55ARCH4.1-5-09 หน้าเวบเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา2.4 MB102
55ARCH4.1-5-09 หน้าเวบเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา2.4 MB95
55ARCH4.1-5-10 ภาพถ่ายห้องสมุดของคณะฯ1.1 MB123
55ARCH4.1-5-10 ภาพถ่ายห้องสมุดของคณะฯ1.1 MB113
55ARCH4.1-5-11 บันทึกข้อความ อบรมการเปขียนผลงานวิชาการ403.2 KB115
55ARCH4.1-5-11 หนังสือเชิญนักวิจัยที่รับงบประมาณ เข้าร่วมประชุม1.2 MB118
55ARCH4.1-5-12 หนังสือแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัย381.7 KB114
55ARCH4.1-6-12 หนังสือส่งเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2.7 MB141
55ARCH4.1-6-13 หนังสือส่งเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2.7 MB84
55ARCH4.1-6-13รายงานการประชุมงานวิจัยและประเมินผล1.1 MB127
55ARCH4.1-6-14 สรุปรายงานการประชุมงานวิจัยและประเมินผล1.1 MB104
55ARCH4.2-1-01 ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ ศ.25514.1 MB121
55ARCH4.2-1-02 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการภารกิจวิจัย1.0 MB132
55ARCH4.2-1-03 ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย2.0 MB120
55ARCH4.2-1-04 หนังสือขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการของ อ วชิระ แสงรัศมี13.7 MB100
55ARCH4.2-2-05 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิจัย1.3 MB142
55ARCH4.2-3-06 หน้าเวบเพจคณะเชื่อมโยงสรุปองค์ความรู้1.5 MB127
55ARCH4.3-02 สัญญาจ้าง โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ต้องขัง12.3 MB106
55ARCH4.3-03 สัญญาจ้างโครงการวิจัยการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบยุติธรรมทางอาญา22.4 MB83
55ART4.1-01คู่มือการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ1.7 MB124
55ART4.1-02หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สถาบันวิจัยและพัฒนา270.7 KB107
55ART4.1-03หนังสือแจ้งการได้รับสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ2555และสัญญารับทุนวิจัย465.7 KB99
55ART4.1-03แบบรายงานงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย36.9 KB91
55ART4.1-04หนังสือรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ25551.1 MB110
55ART4.1-05หนังสือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 25551.9 MB107
55ART4.1-06การออกแบบเพื่อสื่อเอกลักษณ์พื้นถิ่นจากงานจิตรกรรมฝาผนังไทย2.8 MB94
55ART4.1-07มคอ.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย158.0 KB103
55ART4.1-08คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย515.6 KB112
55ART4.1-09โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา68.4 KB116
55ART4.1-10ภาพถ่ายห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์606.7 KB119
55ART4.1-11หน้าเว็บไซต์คณะฯที่เผยแพร่ฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย419.6 KB111
55ART4.1-12หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ927.2 KB115
55ART4.1-13คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูล NRPM2.8 MB96
55ART4.1-14เอกสารการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย7.1 MB88
55ART4.1-15เอกสารการประชุมเครือข่ายงานวิจัย 9 ราชมงคล8.0 MB117
55ART4.1-16ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ ศ.255185.3 MB76
55ART4.1-17รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์831.4 KB101
55ART4.1-18เอกสารรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ NRPM80.0 KB102
55ART4.1-19รายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย411.5 KB104
55ART4.1-20งานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีนาฎศิลป์บ้านดงละคร2.9 MB81
55BUS4.1-1-01คู่มือการบริหารงานวิจัย8.1 MB137
55BUS4.1-1-01คู่มือประกันคุณภาพด้านงานวิจัย3.4 MB89
55BUS4.1-1-02หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย1.3 MB128
55BUS4.1-1-03หนังสือแจ้งการได้รับการสนับสนุนงานวิจัยปี551.0 MB117
55BUS4.1-1-04สัญญารับทุนวิจัยปีงบประมาณ25552.9 MB119
55BUS4.1-1-05หนังสือรายงานความก้าวหน้า10.0 MB148
55BUS4.1-1-06หนังสือรายงานวิจัย11.8 MB118
55BUS4.1-1-07ตัวอย่างเอกสารถ่ายทอดงานวิจัย12.5 MB146
55BUS4.1-1-08รายงานสรุปการตีพิมพ์105.3 KB110
55BUS4.1-1-09รายงานสรุปการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์144.7 KB111
55BUS4.1-2-01 โครงการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ มคอ.3 มคอ.513.8 MB86
55BUS4.1-2-01ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญา14.1 MB126
55BUS4.1-3-01โครงสร้างหน่วยจัดการทรัพย์สินมทร ธัญบุรี515.1 KB134
55BUS4.1-3-02โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของสวพ29.9 MB85
55BUS4.1-3-03การอบรมระบบฐานข้อมูลงานวิจัย1.1 MB136
55BUS4.1-3-04โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ8.8 MB113
55BUS4.1-3-05เวปไซต์ของสวพ681.8 KB139
55BUS4.1-5--03ภาพถ่ายห้องสมุดของคณะ5.3 MB127
55BUS4.1-5-01คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย2.4 MB125
55BUS4.1-5-02 โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา138.8 KB119
55BUS4.1-5-04เวปไซต์ที่เผยแพร่ฐานข้อมูลสนับสนุนวิจัย829.9 KB109
55BUS4.1-5-05หน้าเวปไซต์ของสวพ1.1 MB121
55BUS4.1-5-06เอกสารการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ5.1 MB116
55BUS4.1-5-07เอกสารการประชุมเครือข่ายวิจัย9ราชมงคล2.7 MB128
55BUS4.1-6-02รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์12.7 MB103
55BUS4.1-6-03รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินด้านวิจัย2.7 MB108
55BUS4.1-6-04รายงานประเมินสิ่งสนับสนุน1.9 MB153
55BUS4.1-7-01ร่างสนับสนุนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย8.9 MB143
55EN 4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดูแล งานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์261.2 KB97
55EN 4.1-1-01 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร82.8 KB84
55EN 4.1-1-02 รายชื่อบทความตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ และนานาชาติ313.9 KB108
55EN 4.1-1-02 โครงการวิจัยขอรับการสนับสนุนปี 2556763.6 KB119
55EN 4.1-1-03 จำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปี 255582.8 KB88
55EN 4.1-1-03 ประกาศกองทุนวิจัย676.4 KB124
55EN 4.1-1-04 รายงานผลการดำเนินงานและการขอขยายเวลา ประจำปี 25553.4 MB90
55EN 4.1-1-04 เกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนงานวิจัย484.5 KB127
55EN 4.1-1-07 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะ151.4 KB121
55EN 4.1-1-08 สัญญารับทุนงานวิจัยที่ได้รับจัดสรรประจำปี 25554.9 MB112
55EN 4.1-1-09 กลไกการบริหารงานวิจัย1.7 MB116
55EN 4.1-1-10 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี765.4 KB113
55EN 4.1-1-12 นโยบายมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัย563.9 KB137
55EN 4.1-3-04 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนบทความวิจัย6.9 MB92
55EN 4.1-3-05 โครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย2.4 MB105
55EN 4.1-4-03 ตารางสรุปโครงการวิจัย ปี 2555421.4 KB205
55EN 4.1-4-04 ตารางสรุปงบประมาณปี 255512.7 KB81
55EN 4.1-4-05 งานวิจัยภายนอก7.0 MB89
55EN 4.1-4-06 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร82.8 KB78
55EN 4.1-4-07 หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอ สวพ.ปี 2555763.6 KB99
55EN 4.1-4-08 จำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปี 255582.8 KB63
55EN 4.1-4-09 รายงานผลการดำเนินงานและการขอขยายเวลา ประจำปี 25553.4 MB93
55EN 4.1-4-10 สัญญารับทุนงานวิจัยที่ได้รับจัดสรรประจำปี 25554.9 MB70
55EN 4.1-4-11 งานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์ ในปี 2555129.0 KB72
55EN 4.1-4-12 เอกสารหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ และนานาชาติ ในปี 2555219.1 KB97
55EN 4.1-5-02 คู่มืองานวิจัย (NRPM)815.8 KB95
55EN 4.1-6-01 การขอขยายเวลาและรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย3.4 MB83
55EN 4.1-6-01 การขอขยายเวลาและรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย3.4 MB83
55EN 4.1-6-02 หนังสือนำส่งเล่มฉบับสมบูรณ์1.3 MB131
55EN 4.1-6-05 สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 255581.5 KB171
55EN 4.1-7-01 แผนการปรับปรุงผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปี 2555 ของ สวพ18.0 MB88
55EN4.1-1-05 เอกสารหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ และนานาชาติ ในปี 2555 218.1 KB135
55EN4.1-1-06 งานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์ ในปี 2555 131.6 KB95
55EN4.1-1-07 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรวิจัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี209.7 KB103
55EN4.1-1-11 คู่มือบริหารงานวิจัย5.7 MB120
55EN4.1-2-01163.0 KB128
55EN4.1-2-02 ใบงาน57.3 KB130
55EN4.1-4-01 อนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน1.3 MB144
55EN4.1-4-02 อนุมัติงบรายได้390.4 KB105
55EN4.1-5-01 คำสั่งรองวิชาการฯ262.4 KB116
55EN4.1-5-02 คำสั่งหัวหน้างานวิจัยฯ261.2 KB122
55EN4.1-5-06 หน้าปกEMSES20121.0 MB116
55EN4.1-5-07 คู่มือ NPRM4.8 MB122
55EN4.1-6-03 การติดตามและประเมินผลจากระบบ NRPM426.0 KB101
55EN4.1-8-01 หนังสือสัญญาและรับรองทุนจากสกอ อ สมพิศ 56737.0 KB122
55HET4.1-1-01334.3 KB141
55HET4.1-1-02107.9 KB94
55HET4.1-1-031.0 MB125
55HET4.1-1-04108.8 KB96
55HET4.1-1-053.9 MB114
55HET4.1-1-06296.1 KB153
55HET4.1-1-07525.9 KB141
55HET4.1-1-08252.1 KB129
55HET4.1-1-09734.9 KB320
55HET4.1-1-10155.2 KB135
55HET4.1-1-11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ2.5 MB147
55HET4.1-2-01401.4 KB132
55HET4.1-2-02 มคอ.3 วิชาแผนงานพิเศษเรื่องอาหารและโภชนาการ111.3 KB101
55HET4.1-3-0285.8 KB126
55HET4.1-3-03103.9 KB111
55HET4.1-5-02549.9 KB113
55HET4.2-3-01216.3 KB106
55IRD4.1.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านนโยบายฯ557.4 KB133
55IRD4.1.1-1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย1.8 MB134
55IRD4.1.1-1-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ สวพ.1.4 MB135
55IRD4.1.1-1-04 ชุดคู่มือการบริหารงานวิจัย1.7 MB147
55IRD4.1.1-1-05 ระเบียบกองทุนส่งเสริมการวิจัย1.0 MB128
55IRD4.1.1-1-06 ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัย1.3 MB124
55IRD4.1.1-1-07 ระเบียบ ทรัพย์สินทางปัญญา1.1 MB140
55IRD4.1.1-1-08 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย117.6 KB110
55IRD4.1.1-1-09 โครงการฯ พัฒนาคุณภาพการวิจัย29.9 MB103
55IRD4.1.1-1-10 เกฑณ์การจัดลำดับข้อเสนอฯ130.6 KB138
55IRD4.1.1-1-11 สรุปจำนวนโครงการวิจัยปี 554.8 MB140
55IRD4.1.1-1-12 สรุปจำนวนโครงการวิจัยปี 564.0 MB120
55IRD4.1.1-1-13 หนังสือติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานวิจัยรายไตรมาส4.4 MB149
55IRD4.1.1-1-14 บทสรุปผู้บริหาร ปี 55 ไตรมาส 4340.7 KB121
55IRD4.1.1-1-15 รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย5.4 MB92
55IRD4.1.1-3-01 โครงการฯ พัฒนาคุณภาพการวิจัย29.9 MB101
55IRD4.1.1-3-02 โครงการฯ พัฒนานักวิจัยและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์61.2 MB94
55IRD4.1.1-3-03 โครงการฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัย46.5 MB103
55IRD4.1.1-3-04 เว็บไซต์ สวพ. (จรรยาบรรณนักวิจัย)2.0 MB92
55IRD4.1.1-3-05 โครงสร้าง TLO57.8 KB140
55IRD4.1.1-4-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านโนยบายฯ557.4 KB141
55IRD4.1.1-4-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย1.8 MB163
55IRD4.1.1-4-03 บันทึกฯ จัดสรรเงินโครงการวิจัย3.1 MB151
55IRD4.1.1-4-03 แบบประเมืนและเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอโครงการ257.2 KB145
55IRD4.1.1-4-03 แบบประเมืนและเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอโครงการ257.2 KB72
55IRD4.1.1-4-04 เว็บไซต์เผยแพร่แหล่งทุน408.5 KB106
55IRD4.1.1-4-05 หนังสือ ปชส.แหล่งทุน29.5 MB105
55IRD4.1.1-5-01 เว็บไซต์ สวพ.1.2 MB145
55IRD4.1.1-5-02 ฐานข้อมูล NRPM763.2 KB139
55IRD4.1.1-5-03 เครือข่ายความร่วมมือ5.7 MB131
55IRD4.1.1-5-07 สรุป ผลการประกวดผลงานวิจัยในงาน WIAF2012433.0 KB99
55IRD4.1.1-5-07 สรุป ผลการประกวดผลงานวิจัยในงาน WIAF2012433.0 KB136
55IRD4.1.1-6-01 บันทึกติดตามผลโครงการวิจัย2.3 MB148
55IRD4.1.1-6-02 แบบรายงานความก้าวหน้า317.7 KB149
55IRD4.1.1-6-03 ฐานข้อมูล NRPM272.6 KB99
55IRD4.1.1-6-04 แบบรายงานความก้าวหน้า NRPM309.4 KB127
55IRD4.1.1-6-05 สรุปผลการประเมินการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย563.1 KB135
55IRD4.1.1-6-06 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ฯ1.6 MB127
55IRD4.1.1-6-07 สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนด้านการวิจัย93.0 KB106
55IRD4.1.1-6-07 สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนด้านการวิจัย93.0 KB81
55IRD4.1.1-7-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ2.2 MB106
55IRD4.1.1-7-01 หนังสือแจ้งนักวิจัยการขอรับทุนสนับสนุน489.7 KB112
55IRD4.1.1-7-01 หนังสือแจ้งนักวิจัยการขอรับทุนสนับสนุน489.7 KB100
55IRD4.1.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 3-565.0 MB145
55IRD4.1.1-7-03 แผนการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ32.1 KB129
55IRD4.1.1-7-04 หนังสือขอนุมัติงบประมาณ3.2 MB127
55IRD4.1.1-7-05 แผนการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูล1.2 MB131
55IRD4.1.1-8-01 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย117.6 KB130
55IRD4.1.1-8-02 การจัดกลุ่มงานวิจัย176.2 KB132
55IRD4.1.1-8-03 โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น5.8 MB132
55IRD4.1.1-8-04 หนังสือติดตามความก้าวหน้า826.6 KB139
55MCT4.1-1-01 แบบเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 255610.2 MB90
55MCT4.1-1-02 หนังสือจัดสรรเงินงบประมาณรายได้ประจำ 2556561.4 KB108
55MCT4.1-1-03 ตัวอย่างเอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย674.3 KB136
55MCT4.1-1-04 ตัวอย่างเอกสารส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย1.4 MB121
55MCT4.1-1-05 แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ปี 255565.3 KB89
55MCT4.1-1-06 แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 255564.7 KB93
55MCT4.1-2-02 งานวิจัยการทดลองบันทึกแสงอินฟาเรดฯ188.0 KB149
55MCT4.1-2-04 งานวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของคณะฯ1.3 MB116
55MCT4.1-2-05 เอกสารการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับงานวิจัย1.2 MB106
55MCT4.1-3-01 จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ919.6 KB114
55MCT4.1-3-02 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา103.9 KB93
55MCT4.1-4-01 สัญญาการรับทุนงานวิจัย อรุวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์553.4 KB115
55MCT4.1-4-02 สัญญาการรับทุนงานวิจัย ณัฐวิภา สินสุวรรณ551.4 KB137
55MCT4.1-4-03 สัญญาการรับทุนงานวิจัย กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข553.5 KB123
55MCT4.1-4-04 สัญญาการรับทุนงานวิจัย รัตติกาล เจนจัด546.3 KB119
55MCT4.1-4-05 สัญญาการรับทุนงานวิจัย ประทุมทอง ไตรรัตน์499.2 KB166
55MCT4.1-4-06 สัญญาการรับทุนงานวิจัย อัครเดช ทองสว่าง534.5 KB122
55MCT4.1-5-01 โครงสร้าง152.0 KB115
55MCT4.1-5-02 บริการห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรการเรียนรู้ มทร ธัญบุรี1.3 MB113
55MCT4.1-5-03 ระบบบริหารงานวิจัย NRPM3.7 MB98
55MCT4.1-5-04 Print Out ประชาสัมพันธ์ สวพ183.1 KB121
55MCT4.1-6-01 เอกสารรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย3.4 MB114
55MCT4.1-6-01 เอกสารรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย 553.6 MB118
55MCT4.1-6-02 สรุปการประเมินสิ่งสนับสนุนงานวิจัย93.0 KB91
55MCT4.1-7-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพงานวิจัย51.9 KB136
55RMUTT4.1-19 งานวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน ศิลปกรรมฯ3.0 MB93
55RMUTT4.1-20 งานวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอนคณะบริหาร3.8 MB100
55RMUTT4.1-44 สรุปผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย106.1 KB109
55RMUTT4.1-6-02 หนังสือแจ้งรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ 568.6 MB138
55RMUTT4.1-6-03 หนังสือติดตามนักวิจัยเบิกจ่ายเงินโครงการ356.7 KB119
55RMUTT4.2-27รายงานผลการดำเนินงาน TLO11.9 MB132
55SCI-4.1-7-05 ห้องสมุด-แผนปรับปรุง600.1 KB103
55SCI4.1-1-01 คู่มือบริหารงานวิจัย5.7 MB105
55SCI4.1-1-02816.0 KB121
55SCI4.1-1-0322.6 MB88
55SCI4.1-1-0422.6 MB90
55SCI4.1-1-04 ตัวอย่างสัญญารับทุน7.8 MB64
55SCI4.1-1-04 ตัวอย่างสัญญารับทุนnew7.8 MB111
55SCI4.1-1.02 หนังสือนำส่งl สวพ.4.7 MB111
55SCI4.1-1.03 หนังสือแจ้งการได้รับทุน4.7 MB111
55SCI4.1-2-012.9 MB80
55SCI4.1-2-01ข้อเสนองานวิจัยการคัดแยกจุลินทรีย์7.1 MB109
55SCI4.1-2-02 ภาพถ่ายนักศึกษาเก็บข้อมูล386.0 KB84
55SCI4.1-2-03โครงงานนักศึกษาชีววิทยาเรื่องการคัดแยกแบคทีเรียฯ7.1 MB88
55SCI4.1-3-018.6 MB91
55SCI4.1-3-018.6 MB91
55SCI4.1-3-01รายชื่ออาจารย์ที่พัฒนาศักยภาพ8.6 MB83
55SCI4.1-3-0235.2 MB79
55SCI4.1-3-02 รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการคลีนิควิจัย9.4 MB68
55SCI4.1-3-0317.2 MB72
55SCI4.1-3-03เอกสารการจัดงานแสดงความยินดี17.2 MB76
55SCI4.1-4-01275.5 KB134
55SCI4.1-4-01งบวิจัยภายใน275.5 KB87
55SCI4.1-4-02275.7 KB110
55SCI4.1-4-02งบวิจัยภายนอก275.7 KB152
55SCI4.1-5-011.4 MB106
55SCI4.1-5-01ภาพห้องปฏิบัติการวิจัย1.4 MB117
55SCI4.1-5-022.1 MB106
55SCI4.1-5-02 ภาพศูนย์เครื่องมือ2.1 MB109
55SCI4.1-5-031.5 MB117
55SCI4.1-5-03 ภาพห้องสมุด1.5 MB119
55SCI4.1-5-041.7 MB125
55SCI4.1-5-04 ภาพห้องบริการ IT1.7 MB123
55SCI4.1-5-051.8 MB134
55SCI4.1-5-051.8 MB113
55SCI4.1-5-05 สรุปงานวิจัยตีพิมพ์139.2 KB271
55SCI4.1-5-061.4 MB109
55SCI4.1-5-061.4 MB108
55SCI4.1-5-072.5 MB150
55SCI4.1-5-072.5 MB125
55SCI4.1-5-082.1 MB117
55SCI4.1-5-082.1 MB111
55SCI4.1-5-094.9 MB116
55SCI4.1-5-09 ประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร ให้เงินส่งเสริมงานวิจัย4.9 MB93
55SCI4.1-5-104.9 MB107
55SCI4.1-5-10ค่าตอบแทนตีพิมพ์4.9 MB92
55SCI4.1-5-113.0 MB106
55SCI4.1-5-11NRPM3.0 MB99
55SCI4.1-5-12131.7 MB83
55SCI4.1-5-12 เอกสารจัดประชุมวิชาการ131.7 MB77
55SCI4.1-5-1330.2 MB97
55SCI4.1-5-13 เอกสารอบรมที่ปรึกษานักวิจัย9.4 MB84
55SCI4.1-5-14 ภาพการประกวดงานวิจัยของนักศึกษา304.3 KB91
55SCI4.1-6-0110.5 MB89
55SCI4.1-6-01 แบบประเมินผลสำเร็จการให้ทุน646.4 KB104
55SCI4.1-6-0225.5 MB82
55SCI4.1-6-02เอกสารรายงานความก้าวหน้า25.5 MB88
55SCI4.1-6-0310.5 MB96
55SCI4.1-6-03แบบประเมินความพึงพอใจของนักวิจัยต่อการสนับสนุนด้านการวิจัย 255558.8 KB106
55SCI4.1-6-0510.5 MB77
55SCI4.1-7-0110.5 MB83
55SCI4.1-7-01สรุปผลการประเมินผลสำเร็จการให้ทุน1.3 MB107
55SCI4.1-7-0210.5 MB71
55SCI4.1-7-0310.5 MB103
55SCI4.1-7-03 ศูนย์เครื่องมือ662.4 KB90
55SCI4.1-7-0410.5 MB74
55SCI4.1-7-04 สรุปผลการประเมินระบบสารสนเทศ-แผนปรับปรุง55.5 KB72
55SCI4.1-7-04 สรุปผลการประเมินระบบสารสนเทศ-แผนปรับปรุง55.5 KB106
55SCI4.1-7-0510.5 MB87
55SCI4.1-7-0710.5 MB103
55SCI4.1-7.06 กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย42.9 KB92
55TED4.1-01 คู่มือการบริหารงานวิจัย1.7 MB129
55TED4.1-01.1-คู่มือการบริหารโครงการวิจัย สำหรับผู้วิจัย339.0 KB113
55TED4.1-01.2แผนการดำเนินงานด้านการวิจัยปี 2554122.4 KB123
55TED4.1-01.3 คำสั่งคณะกรรมการวิจัย902.5 KB122
55TED4.1-01.4 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ มทร ธัญบุรี (พ ศ.2555-2559)117.6 KB97
55TED4.1-01.5 เกณฑ์การจัดลำดับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2555130.6 KB114
55TED4.1-02.1 หนังสือส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 55 (แทนงานวิจัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้)864.6 KB119
55TED4.1-02.2 หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งปม แผ่นดิน 551.6 MB100
55TED4.1-02.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบ รายได้ 553.6 MB114
55TED4.1-02.4 หนังสือประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยส่งงบรายได้ 55235.0 KB108
55TED4.1-02.5 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการนักวิจัยใหม่1.1 MB120
55TED4.1-02.6 งานวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทนวิจัย1.2 MB123
55TED4.1-03 โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ ศ.25553.5 MB113
55TED4.1-04 สัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 255514.6 MB99
55TED4.1-06 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผศ ดร สุภาพร รายได้ 55193.3 KB119
55TED4.1-07 วิจัยบูรณาการกับบริการวิชาการแก่สังคม1.1 MB115
55TED4.1-10 วิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน4.9 MB386
55TED4.1-11 หน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัย6.9 MB96
55TED4.1-12 หนังสือส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณนักวิจัย699.0 KB131
55TED4.1-12.1 หนังสืออนุมัติการพัฒนาอาจารย์ด้านงานวิจัย6.3 MB89
55TED4.1-13 หนังสือแจ้งการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ ศ.25552.8 MB98
55TED4.1-14 หนังสือแต่งตั้งคณะทำงานนโยบายยุทธศาสตร์725.4 KB131
55TED4.1-15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะครุศาสตร์366.3 KB111
55TED4.1-16 หน้าweb คณะฯ ใช้งานNRPM3.1 MB132
55TED4.1-17 หนังสืออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ-นำเสนอผลงาน6.0 MB110
55TED4.1-18 ภาพสิ่งสนับสนุนการวิจัย ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการในคณะฯ82.5 KB96
55TED4.1-19 ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายเงิน87.8 KB113
55TED4.1-20 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 8 มี ค.56 .71.5 KB373
55TED4.1-21 เล่มสมบูรณ์ ผศ ดร สุภาพร193.3 KB105
55TED4.1-22 หนังสือส่งผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนงานวิจัยเสนอคณบดี1.0 MB129
55TED4.1-23 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย3.8 MB131
55TED4.1-24 หน้าเว็บไซต์แสดงระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการวิจัย2.3 MB90
55TED4.1-25 โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น5.0 MB102
55TMC 4.1-3-02 คู่มือการใช้ระบบ NRPM Ongoing Monitoring801.1 KB86
55TMC 4.1-3-04 คู่มือการดำเนินงานวิจัย6.4 MB105
55TMC4.1-1-00 ระเบียบมทร ธัญบุรี เรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์1.8 MB158
55TMC4.1-1-01 คู่มือการบริหารงานวิจัย9.5 MB93
55TMC4.1-1-02 ข้อเสนอโครงการวิจัย2.5 MB113
55TMC4.1-1-03 หนังสือแจ้งรายชื่อโครงการ3.4 MB103
55TMC4.1-1-04 สัญญารับทุน30.6 MB83
55TMC4.1-1-05Liver Fluke-induced Hepatic Oxysterols Stimulate DNA Damage And Apoptosis In2.4 MB132
55TMC4.1-1-06Increased Expression Of TLR-2, COX-2, And SOD-2 Genes In The Peripheral Blood Leukoc382.8 KB117
55TMC4.1-1-07กิจกรรมการวิจัย1.9 MB95
55TMC4.1-2-01ฝึกประสบการณ์6.6 MB94
55TMC4.1-2-02 รายงานปฏิบัติการสหกิจ3.5 MB115
55TMC4.1-2-03เวชกรรมไทย27.0 MB84
55TMC4.1-2-04 รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาสุขภาพพื้นฐาน2.4 MB106
55TMC4.1-2-05ปัญหาพิเศษ6.3 MB127
55TMC4.1-2-06รายงานวิชาปัญหาพิเศษ15.0 MB518
55TMC4.1-3-01 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ ศ 25101.5 KB82
55TMC4.1-3-03 เอกสารประกอบโครงการ สวพ พบนักวิจัย49.6 MB83
55TMC4.1-3-05จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ912.8 KB90
55TMC4.1-4-01 หนังสือแจ้งรายชื่อโครงการ3.4 MB126
55TMC4.1-4-02 สัญญารับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ30.5 MB103
55TMC4.1-4-03 สัญญารับทุนงบประมาณรายได้5.8 MB108
55TMC4.1-5-01คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย2.8 MB105
55TMC4.1-5-02หนังสือแต่งตั้งคะณะกรรมการพิจารณางานวิจัย2.7 MB126
55TMC4.1-5-03เอกสารประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลหนังสืออิเลคโทรนิกส์777.7 KB120
55TMC4.1-5-04ภาพถ่ายห้องสมุด CKC รังสิต376.5 KB100
55TMC4.1-5-05หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ749.7 KB115
55TMC4.1-5-06คู่มือการใช้ระบบ NRPM Ongoing Monitoring801.1 KB97
55TMC4.1-5-07เอกสารสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุม7.9 MB140
55TMC4.1-5-08หนังสือลงนามความร่วมมือเครือข่ายการจัดประชุมวิชาการ3.2 MB118
55TMC4.1-5-09เอกสารการประชุมเครือข่ายงานวิจัย 9 ราชมงคล4.7 MB102
55TMC4.1-5-10ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ ศ 2551106.3 KB107
55TMC4.1-6-01 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์3.5 MB99
55TMC4.1-6-02 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบnrpm10.4 MB117
55TMC4.1-6-03แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย วพท491.0 KB152
55TMC4.1-7-01 หนังสือแต่งตั้งคะณะกรรมการพิจารณางานวิจัย2.7 MB125
55TMC4.1-7-02 ระเบียบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1.7 MB136
55TMC4.1-8-01แผนยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย43.2 MB79
55TMC4.1-8-02 รายงานโครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชนและท้องถิ่น1.9 MB89
55TMC4.1-8-03 โครงร่างวิจัยการรวบรวมและจัดเก็บตำรายาสมุนไพร6.3 MB89
55TMC4.1-8-04แผนการสอนวิชาผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพความงาม209.3 KB171
5IRD4.1.1-5-06 สรุปผลการประกวดผลงานวิจัยในงาน KWA 2013469.6 KB129
Copy Of 55SCI4.1-7-02แผนปรับปรุงการประเมินผลสำเร็จการให้ทุน1.3 MB100
ภาพภ่ายห้องสมุด111.2 KB82
4.2.(สกอ.)ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
55 ARCH 4.2-1-01 ระเบียบกองทุนวิจัย407.4 KB115
55 ARCH 4.2-1-02 หลักเกณฑ์การให้เงินกองทุนมนับมนุนการวิจัย206.9 KB97
55 ARCH 4.2-1-03 ชั้นตอนการขอรับทุนนำเสนอผลงานต่างประเทศ267.4 KB102
55 ARCH 4.2-1-04 หนังสือขอรับงบประมาณสนับสนุนการเผนแพร่งานวิจัย อ ปณิตา สงวนทรัพย์351.8 KB100
55 ARCH 4.2-1-04 หนังสือขอรับทุน อวชิระ1.7 MB107
55 LAR 4.2-2-01 คำสั่งกรรมการบริหารงานวิจัย270.7 KB114
55 LAR 4.2-2-02 การวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย850.7 KB123
55 LAR 4.2-2-03 บทความวิจัยผ่านเว็บไซต์คณะ245.5 KB131
55 LAR 4.2-4-01 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์2.2 MB135
55 LAR 4.2-5-01เว็บไซต์คณะฯ233.8 KB129
55AGR4.2-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558 มทร ธัญบุรี863.8 KB112
55AGR4.2-02 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ1 ปี ของคณะ1.4 MB101
55AGR4.2-03 (1) ประกาศ มทร ธัญบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์376.8 KB114
55AGR4.2-03 ประกาศ มทร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย493.5 KB113
55AGR4.2-04 ประกาศ มทร เรื่อง หลักเกณฑ์จ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย459.9 KB113
55AGR4.2-05 แผนผังแสดงระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรค์ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย139.4 KB148
55AGR4.2-06 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านงานวิจัย302.0 KB113
55AGR4.2-07 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย163.1 KB121
55AGR4.2-08 รายงานผลการประชุมแผนกวิจัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย3.9 MB108
55AGR4.2-09 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์144.4 KB131
55AGR4.2-10 เอกสารเผยแพร่งานวิจัยผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ1.0 MB120
55AGR4.2-11 เอกสารผลงานวิจัยและหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก466.6 KB116
55AGR4.2-12 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ ศ 2551831.6 KB142
55AGR4.2-13 โครงสร้างหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร ธัญบุรี753.7 KB123
55ARCH4.2-4-07 รายการหลักฐานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใช้ประโยชน์จำนวน 34 ชิ้น3.8 MB117
55ART4.2-01คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้172.2 KB103
55ART4.2-02รายงานการประชุมคณะ185.2 KB79
55ART4.2-04หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ผลงานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1.3 MB81
55ART4.2-05โครงสร้างของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร ธัญุบรี93.1 KB136
55BUS4.2-2-01คำสั่งแต่งตั้งคณะอณุกรรมการวิจัย2.1 MB127
55BUS4.2-2-01คำสั่งแต่งตั้งคณะอณุกรรมการวิจัย378.2 KB112
55BUS4.2-2-02รายงานการประชุมคณะทำงาน2.6 MB112
55BUS4.2-2-03บทความวิจัยฉบับย่อเผยแพร่ผ่านเว็บคณะ886.8 KB130
55BUS4.2-4-01ตัวอย่างหนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์194.5 KB98
55BUS4.2-5-01โครงสร้างองค์กร718.6 KB101
55BUS4.2-5-02โครงสร้างบ่มเพาะวิสาหกิจ559.8 KB116
55EN 4.2-1-05 ระเบียบ TLO885.2 KB100
55EN 4.2-1-06 ระเบียบ UBI356.3 KB123
55EN 4.2-2-02 เว๊บไซต์งานวิจัยของคณะฯ91.5 KB117
55EN 4.2-2-06 รายชื่อส่งวารสาร112.6 KB265
55EN 4.2-6-04 การใช้ระบบ NRPM Ongoing Monitoring801.1 KB95
55EN4.2-1-01 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์105.2 KB106
55EN4.2-1-02 เว๊บไซต์งานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์91.5 KB152
55EN4.2-2-0195.3 KB108
55EN4.2-2-01 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้าน การวิจัยและงานสร้าง สรรค์108.5 KB82
55EN4.2-2-02 เว๊บไซต์งานวิจัยของคณะฯ 100.8 KB100
55EN4.2-2-03 คณะกรรมการวารสารวิศวฯ (ภายใน)1.5 MB131
55EN4.2-2-04 คณะกรรมการวารสารวิศวฯ (ภายใน2)781.5 KB159
55EN4.2-2-05 คณะกรรมการวารสารวิศวฯ (ภายนอก)1.3 MB139
55EN4.2-3-01 วารสารคณะฯ เล่ม 1-21.5 MB120
55EN4.2-4-01-ทุนวิจัยใช้ประโยชน์9.8 MB1271
55EN4.2-4-01_รายงาน ทุนวิจัยใช้ประโยชน์9.8 MB149
55EN4.2-4-02 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์(ดร กฤษณ์ชนม์)184.1 KB143
55EN4.2-5 02 สิทธิบัตร,อนุสิทธิบัตร3.3 MB107
55EN4.2-5-01 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้าน การวิจัยและงานสร้าง สรรค์ ข้อ 3.3105.2 KB122
55HET4.2-2-02 คำสั่งที่ 872555293.7 KB86
55HET4.2-3-01216.3 KB112
55HET4.2-3-03แผ่นพับการผลิตไข่เค็ม155.1 KB703
55HET4.2-4-01487.4 KB120
55HET4.2-4-02727.2 KB129
55IRD4.2.1-1-01 ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ217.0 KB135
55IRD4.2.1-1-02 ประกาศกองทุนส่งเสริมการวิจัย การนำเสนอผลงานฯ186.3 KB110
55IRD4.2.1-1-03 โครงสร้างสำนักจัดการทรัพย์สิน518.0 KB253
55IRD4.2.1-1-04 โครงสร้างการบริหาร UBI41.4 KB123
55IRD4.2.1-2-01 ระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุน5.2 MB107
55IRD4.2.1-2-01 เว็บไซต์ สวพ. การจัดการความรู้กลุ่มงานวิจัย546.2 KB115
55IRD4.2.1-2-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย1.8 MB137
55IRD4.2.1-2-03 www.news.rmutt.ac.th704.0 KB247
55IRD4.2.1-3-01 เว็บไซต์ สวพ.634.8 KB112
55IRD4.2.1-3-02 จดหมายข่าว สวพ.18.0 MB105
55IRD4.2.1-5-01 โครงสร้าง TLO527.4 KB250
55IRD4.2.1-5-02 ขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญหา39.3 KB130
55IRD4.2.1-5-03 โครงสร้าง UBI41.4 KB139
55MCT4.2-1-01 ระเบียบว่าด้วยก้องทุนส่งเสริมงานวิจัย108.8 KB101
55MCT4.2-1-02 ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์107.9 KB94
55MCT4.2-1-03 เอกสารขอไปเผยแพร่งานวิจัยต่างประเทศ945.5 KB119
55MCT4.2-2-01 Print Out ระบบฐานข้อมูล สวพ233.8 KB123
55MCT4.2-2-03 รายงานวิจัยการพัฒนาหมึกพิมพ์สกรี2.0 MB87
55MCT4.2-4-01 แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 255564.7 KB123
55MCT4.2-4-02 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์งานวิจัยงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 25553.4 MB120
55MCT4.2-5-01 ระเบียบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา103.9 KB119
55RMUTT4.2-02เอกสารแสดงการนำเสนอผลงาน3.9 MB125
55RMUTT4.2-13 จุลสารราชมงคลธัญบุรี3.9 MB145
55RMUTT4.2-14 ข่าวจากหนังสือพิมพ์3.3 MB203
55RMUTT4.2-15 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์คณะศิลปกรรมศาสตร์11.7 MB105
55RMUTT4.2-18 งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์คณะเทคโนโลยีการ108.7 KB295
55RMUTT4.2-19 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์คณะคหกรรม37.0 MB85
55RMUTT4.2-20 งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์24.7 MB68
55RMUTT4.2-22 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ วิทยาลัยการแพทยแผนไทย1.2 MB117
55RMUTT4.2-26 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์คณะสื่อสารมวลชน5.2 MB127
55SCI4.2-1-01497.1 KB92
55SCI4.2-1-021.8 MB120
55SCI4.2-1-032.8 MB102
55SCI4.2-1-042.3 MB100
55SCI4.2-1-05442.8 KB209
55SCI4.2-2-012.7 MB125
55SCI4.2-2-0217.0 MB111
55SCI4.2-3-015.2 MB108
55SCI4.2-3-027.5 MB108
55SCI4.2-5-011.9 MB101
55SCI4.2-5-024.6 MB145
55SCI4.2-5-0354.0 MB92
55SCI4.2-5-044.2 MB121
55TED4.2-01 ระเบียบ มทร ธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย108.8 KB96
55TED4.2-02 เอกสารระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย10.0 MB99
55TED4.2-03.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารวิจัย661.1 KB134
55TED4.2-03.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 2556540.6 KB127
55TED4.2-04 หน้าเว็บไซต์เผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัย1.6 MB114
55TED4.2-05 Print Out หน้าเว็บแสดงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิจัย1.0 MB116
55TED4.2-07.1 ระเบียบ มทร ธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ ศ.25511.1 MB113
55TED4.2-07.2 เอกสารหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี2.7 MB115
55TMC4.2-1-02หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ ศ 2553103.2 KB87
55TMC4.2-2-01 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี192.8 KB97
55TMC4.2-3-01บทความวิจัยที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์373.8 KB119
55TMC4.2-4-01 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์1.1 MB145
55TMC4.2-5-01โครงสร้างจัดการทรัพย์สินมทร ธัญบุรี62.0 KB94
55TMC4.2-5-02 โครงสร้างหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ41.4 KB99
4.3.(สกอ.)เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวน
01-Sompit 561.6 MB136
02-Prachum1.0 MB206
03-Ming1.4 MB116
04-Prachum1.0 MB206
05-Teadkriat628.3 KB121
06-Jindarat1.4 MB124
07-Werasak632.6 KB141
08-Sompit1.4 MB129
09-Teadkriat2.1 MB128
55 LAR 4.3-01826.0 KB107
55 LAR 4.3-02791.7 KB109
55 LAR 4.3-03848.6 KB107
55 LAR 4.3-04846.0 KB103
55 LAR 4.3-05861.5 KB99
55 LAR 4.3-06866.4 KB104
55 LAR 4.3-07920.5 KB106
55 LAR 4.3-08861.9 KB117
55 LAR 4.3-09855.9 KB108
55 LAR 4.3-10833.8 KB129
55 LAR 4.3-11989.8 KB121
55 LAR 4.3-11859.4 KB112
55 LAR 4.3-12856.7 KB100
55 LAR 4.3-13849.2 KB89
55 LAR 4.3-14877.1 KB112
55 LAR 4.3-15896.9 KB118
55 LAR 4.3-16869.0 KB107
55 LAR 4.3-17835.7 KB114
55AGR4.3-013.1 MB139
55AGR4.3-01 แบบรายงานงบประมาณ เงินสนับสนุนงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2555 (6)218.8 KB127
55AGR4.3-023.7 MB143
55AGR4.3-02 แบบรายงานงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555210.6 KB130
55AGR4.3-02(1)10.5 MB119
55AGR4.3-02(2)3.7 MB116
55AGR4.3-033.4 MB110
55AGR4.3-043.9 MB106
55AGR4.3-053.6 MB102
55AGR4.3-063.2 MB118
55AGR4.3-073.8 MB110
55AGR4.3-083.2 MB123
55AGR4.3-093.4 MB108
55AGR4.3-103.3 MB116
55AGR4.3-114.0 MB109
55AGR4.3-123.4 MB121
55AGR4.3-133.4 MB103
55AGR4.3-144.7 MB144
55AGR4.3-153.4 MB108
55AGR4.3-163.5 MB113
55AGR4.3-173.3 MB93
55AGR4.3-183.4 MB121
55AGR4.3-193.8 MB114
55AGR4.3-207.8 MB97
55AGR4.3-213.8 MB105
55AGR4.3-227.1 MB104
55AGR4.3-234.1 MB110
55AGR4.3-249.8 MB112
55AGR4.3-255.1 MB167
55AGR4.3-266.3 MB97
55ARCH4.3-01 สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย560.5 KB113
55ARCH4.3-01การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ(QFD)1.6 MB114
55ARCH4.3-02 สัญญาจ้าง โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ต้องขัง12.3 MB65
55ARCH4.3-02แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารพักอาศัย1.6 MB102
55ARCH4.3-03 สัญญาจ้างโครงการวิจัยการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบยุติธรรมทางอาญา22.4 MB79
55ARCH4.3-03การพัฒนาระบบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดสำเร็จรูปเพื่อการประหยัดพลังงาน1.5 MB98
55ARCH4.3-04 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย จ พังงา2.0 MB114
55ARCH4.3-04การพัฒนางานออกแบบแผ่นพื้น1.5 MB101
55BUS4.3-10ความคาดหวังของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม27.6 KB78
55BUS4.3-10ความคาดหวังของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล2.0 MB114
55BUS4.3-11การรับรู้ของบุคลากรในองค์กรที่มีต่อประชาคมอาเซียน-ผศ สุดาพร2.1 MB99
55BUS4.3-12ปัจจัยด้านทัศนติและปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวไทย1.9 MB121
55BUS4.3-13ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค1.9 MB121
55BUS4.3-14แรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน40.1 KB79
55BUS4.3-14แรงจูงใจและความพึงพอใจในงานความผูกพันธ์ต่อองค์การของบุคลากร2.0 MB124
55BUS4.3-15การเปรียบเทียบความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1.9 MB108
55BUS4.3-16การใช้งานเว็บไซต์เครือข่าวยสังคมออนไลน์เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย-ผศ ดร สุรีรัตน์1.7 MB119
55BUS4.3-17การศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของมทร ธัญบุรีสำหรับการจัดการเรียนการสอน1.8 MB113
55BUS4.3-18ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วังปลาหน้าวัดริมคลองรังสิต2.0 MB117
55BUS4.3-19ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ปฎิบัติงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร1.9 MB149
55BUS4.3-1การวิเคราะห์ศักยภาพในการส่งออกไก่แปรรูปของไทยสู่ตลาดโลก-ผศ ทรรศิน2.0 MB166
55BUS4.3-20ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของผู้ลงทุนในเขตกรุงเทพฯ2.0 MB117
55BUS4.3-21ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์2.0 MB115
55BUS4.3-22การเตรียมความพร้อมด่านศุลกากรไทย-ลาว2.0 MB109
55BUS4.3-23การจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจ ปทุมธานี-อ กิ่งกาญจน์1.9 MB113
55BUS4.3-24การจัดการความรู้ของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนในจ ปทุมธานี-รศ วสันต์2.0 MB118
55BUS4.3-25ปัจจัยกำหนดความต้องการความรู้ด้านบริหารของชุมชนจังหวัดปทุมธานี-ผศ กฤติยา2.0 MB128
55BUS4.3-26แบบจำลองเชิงสาเหตุของการปรับตัวในการปฏิบัติงานของนศ ชั้นปีที่41.9 MB106
55BUS4.3-27ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้มุ่งสู่ความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติ6.0 MB144
55BUS4.3-28ประสิทธิภาพและคุณภาพการจ้างคนภายนอก(OUTSOURCE)4.1 MB138
55BUS4.3-29ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง-ดร นพวรรณ5.2 MB110
55BUS4.3-2การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษาตลาดน้ำจ ฉะเชิงเทรา2.0 MB127
55BUS4.3-3กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม36.5 KB104
55BUS4.3-3กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมโพลีเมอร์ไทย1.9 MB107
55BUS4.3-4ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจต่อการมีส่วนร่วมจิตอาสา52.3 KB99
55BUS4.3-4ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจต่อการมีส่วนร่วมจิตอาสาของนศ มทร ธัญบุรี-อ สัญจิตา2.1 MB129
55BUS4.3-5แนวทางการจัดการของมทร ธัญบุรีเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2.8 MB122
55BUS4.3-6แบบจำลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรในมทร ธัญบุรี1.9 MB143
55BUS4.3-7ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของนศ มหาวิทยาลัยในเขตกทม2.0 MB101
55BUS4.3-7ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต40.8 KB95
55BUS4.3-8ทัศนคติที่มีต่อการออมและพฤติกรรมการใช้จ่ายของนศ มทร ธัญบุรี2.0 MB120
55BUS4.3-9ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วในการยอมรับประชาคมอาเซียนของประชาชนในปทุมธานี1.8 MB125
55EN4.3-0165.7 KB73
55EN4.3-01304.2 KB118
55EN4.3-0265.4 KB95
55EN4.3-0267.3 KB104
55EN4.3-0362.9 KB89
55EN4.3-0365.7 KB97
55EN4.3-0465.1 KB98
55EN4.3-0465.7 KB89
55EN4.3-0563.3 KB107
55EN4.3-0565.4 KB82
55EN4.3-0663.9 KB77
55EN4.3-0662.9 KB100
55EN4.3-0763.2 KB87
55EN4.3-0765.1 KB98
55EN4.3-0863.3 KB85
55EN4.3-0862.9 KB83
55EN4.3-0963.9 KB116
55EN4.3-0968.0 KB106
55EN4.3-1 แบบรายงานงบประมาณ เงินสนับสนุน งานวิจัยภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 255598.8 KB177
55EN4.3-1063.2 KB119
55EN4.3-1075.7 KB90
55EN4.3-1162.9 KB96
55EN4.3-1162.2 KB83
55EN4.3-1268.0 KB88
55EN4.3-1267.8 KB96
55EN4.3-1375.7 KB124
55EN4.3-13294.7 KB89
55EN4.3-1462.2 KB101
55EN4.3-1567.8 KB155
55EN4.3-16294.7 KB106
55EN4.3-1767.2 KB108
55EN4.3-1767.2 KB106
55EN4.3-1860.7 KB110
55EN4.3-1860.7 KB93
55EN4.3-1963.4 KB92
55EN4.3-1963.4 KB105
55EN4.3-2 แบบรายงานงบประมาณ เงินสนับสนุน งานวิจัยภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 255538.9 KB108
55EN4.3-2064.5 KB111
55EN4.3-2064.5 KB73
55EN4.3-2163.6 KB109
55EN4.3-2163.6 KB110
55EN4.3-2263.2 KB106
55EN4.3-2263.2 KB94
55EN4.3-2364.9 KB92
55EN4.3-2364.9 KB107
55EN4.3-2462.4 KB103
55EN4.3-2462.4 KB77
55EN4.3-2562.7 KB102
55EN4.3-2562.7 KB101
55EN4.3-2663.6 KB87
55EN4.3-2663.6 KB101
55EN4.3-2763.7 KB84
55EN4.3-2763.7 KB97
55EN4.3-2865.1 KB100
55EN4.3-2865.1 KB91
55EN4.3-2964.9 KB110
55EN4.3-2964.9 KB89
55EN4.3-3064.8 KB90
55EN4.3-3064.8 KB104
55EN4.3-3163.5 KB107
55EN4.3-3163.5 KB99
55EN4.3-3261.4 KB140
55EN4.3-3261.4 KB103
55EN4.3-3361.8 KB138
55EN4.3-3361.8 KB89
55EN4.3-3462.9 KB117
55EN4.3-3462.9 KB90
55EN4.3-3563.0 KB109
55EN4.3-3563.0 KB83
55EN4.3-3671.4 KB103
55EN4.3-3671.4 KB86
55EN4.3-3763.4 KB84
55EN4.3-3763.4 KB102
55EN4.3-3862.2 KB86
55EN4.3-3862.2 KB89
55EN4.3-3962.8 KB97
55EN4.3-3962.8 KB92
55EN4.3-4063.9 KB118
55EN4.3-4063.9 KB75
55EN4.3-4163.4 KB143
55EN4.3-4163.4 KB89
55EN4.3-4249.7 KB98
55EN4.3-4249.7 KB120
55EN4.3-4362.2 KB101
55EN4.3-4362.2 KB81
55EN4.3-4462.3 KB95
55EN4.3-4462.3 KB85
55EN4.3-4561.6 KB101
55EN4.3-4561.6 KB116
55EN4.3-4666.8 KB124
55EN4.3-4666.8 KB85
55EN4.3-4773.4 KB77
55EN4.3-4773.4 KB107
55EN4.3-4863.3 KB84
55EN4.3-4863.3 KB104
55EN4.3-4966.8 KB104
55EN4.3-4966.8 KB82
55EN4.3-5063.5 KB105
55EN4.3-5063.5 KB92
55EN4.3-5164.8 KB98
55EN4.3-5164.8 KB91
55EN4.3-5263.1 KB121
55EN4.3-5263.1 KB80
55EN4.3-5370.4 KB101
55EN4.3-5370.4 KB121
55EN4.3-5462.2 KB106
55EN4.3-5462.2 KB103
55EN4.3-5564.8 KB106
55EN4.3-5564.8 KB92
55EN4.3-5662.7 KB93
55EN4.3-5662.7 KB115
55EN4.3-5763.6 KB87
55EN4.3-5763.6 KB109
55EN4.3-5862.1 KB98
55EN4.3-5862.1 KB79
55EN4.3-5966.3 KB110
55EN4.3-5966.3 KB131
55EN4.3-60232.2 KB96
55EN4.3-60232.2 KB115
55EN4.3-6162.1 KB119
55EN4.3-6162.1 KB81
55EN4.3-6263.1 KB105
55EN4.3-6263.1 KB88
55EN4.3-6361.3 KB112
55EN4.3-6361.3 KB86
55EN4.3-64107.2 KB115
55EN4.3-6465.7 KB109
55EN4.3-6575.8 KB89
55EN4.3-6565.2 KB111
55EN4.3-66699.3 KB112
55EN4.3-66178.5 KB95
55EN4.3-67248.3 KB97
55EN4.3-67121.5 KB106
55HET4.3-01536.2 KB107
55HET4.3-02493.8 KB120
55HET4.3-03544.8 KB135
55HET4.3-04547.1 KB109
55HET4.3-05564.3 KB135
55HET4.3-06501.1 KB122
55HET4.3-07559.2 KB110
55HET4.3-08543.8 KB117
55HET4.3-09521.3 KB112
55HET4.3-10523.6 KB125
55HET4.3-11530.5 KB124
55HET4.3-12563.1 KB132
55HET4.3-13518.9 KB115
55HET4.3-14524.0 KB119
55HET4.3-15547.6 KB111
55HET4.3-16563.3 KB127
55RMUTT4.3-01 แบบรายงานสรุปงบประมาณงานวิจัยมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 255575.4 KB97
55RMUTT4.3-02 แบบรายงานงบประมาณงานวิจัยภายในมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2555295.9 KB326
55RMUTT4.3-03 แบบรายงานงบประมาณงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 255567.1 KB152
55SCI4.3-01536.3 KB128
55SCI4.3-022.5 MB113
55SCI4.3-031.7 MB104
55SCI4.3-042.7 MB103
55SCI4.3-05589.2 KB122
55SCI4.3-064.8 MB115
55SCI4.3-07616.2 KB104
55SCI4.3-081.7 MB107
55SCI4.3-091.8 MB127
55SCI4.3-102.4 MB107
55SCI4.3-111.6 MB124
55SCI4.3-12585.7 KB135
55SCI4.3-135.5 MB99
55SCI4.3-141.6 MB115
55SCI4.3-151.6 MB111
55SCI4.3-16569.5 KB135
55SCI4.3-171.6 MB135
55SCI4.3-18562.3 KB114
55SCI4.3-1911.0 MB68
55SCI4.3-20933.9 KB117
55SCI4.3-212.7 MB113
55SCI4.3-222.6 MB160
55SCI4.3-23888.2 KB112
55SCI4.3-241.6 MB119
55SCI4.3-25591.5 KB123
55SCI4.3-26927.7 KB136
55SCI4.3-27918.5 KB120
55SCI4.3-28935.7 KB121
55SCI4.3-291.7 MB127
55SCI4.3-302.6 MB114
55SCI4.3-31934.9 KB111
55SCI4.3-322.6 MB112
55SCI4.3-331.8 MB116
55SCI4.3-343.3 MB117
55SCI4.3-35949.5 KB98
55SCI4.3-362.6 MB113
55SCI4.3-37580.3 KB111
55SCI4.3-382.7 MB102
55SCI4.3-392.7 MB110
55SCI4.3-402.8 MB113
55SCI4.3-412.8 MB128
55SCI4.3-421.6 MB129
55SCI4.3-431.7 MB118
55SCI4.3-441.6 MB119
55SCI4.3-451.6 MB124
55SCI4.3-462.8 MB99
55SCI4.3-4725.2 MB98
55SCI4.3-4813.0 MB101
55SCI4.3-4913.6 MB168
55SCI4.3-501.3 MB130
55TED4.3 สรุปเงินวิจัย ภายนอก55107.9 KB131
55TED4.3-011.4 MB117
55TED4.3-01-สรุปเงินวิจัยภายในตามวันทำสัญญา138.6 KB94
55TED4.3-01.1 สัญญารับทุน งบประมาณแผ่นดิน 568.1 MB113
55TED4.3-01.2 สัญญารับทุน งบประมาณรายได้ 569.3 MB85
55TED4.3-021.3 MB111
55TED4.3-02 สรุปเงินวิจัย ภายนอก55107.9 KB106
55TED4.3-02.1 GIZ เงินวิจัยภายนอก 555.3 MB97
55TED4.3-031.4 MB116
55TED4.3-041.3 MB118
55TED4.3-051.4 MB120
55TED4.3-061.4 MB113
55TED4.3-071.3 MB108
55TED4.3-081.4 MB118
55TED4.3-091.3 MB97
55TED4.3-101.3 MB108
55TED4.3-111.3 MB113
55TED4.3-121.4 MB112
55TED4.3-131.3 MB104
55TED4.3-144.1 MB118
55TED4.3-151.3 MB117
55TED4.3-สรุปเงินวิจัยภายในตามวันทำสัญญา138.6 KB124
55TMC4.3-01 แบบสรุปเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์40.4 KB132
55TMC4.3-1-01-01 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี17.0 MB71
55TMC4.3-1-01-02 ผลของสารสกัดจากบัวหลวง13.6 MB95
55TMC4.3-1-01-03 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริม2.7 MB101
55TMC4.3-1-01-04 การศึกษาลักษณะผู้นำของนักศึกษา วพท3.1 MB101
55TMC4.3-1-01-05กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน12.2 MB106
๔.๕.(สมศ. ๕)งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ห
55AGR๔ ๕(สมศ ๕ )แบบรายงานการตีพิมพ์บทความวิจัย ปี 255513.2 KB128
55AGR๔ ๕-๐๑5.9 MB165
55AGR๔ ๕-๐๒5.9 MB285
55AGR๔ ๕-๐๓5.9 MB164
55AGR๔ ๕-๐๔4.8 MB126
55AGR๔ ๕-๐๕638.8 KB138
55ART๔ ๕-01 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง2.0 MB113
55ART๔ ๕-02 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช-การอนุรักษ์และสือบทอดโขน(ผู้หญิง)ให้แก่เยาวชน3.5 MB107
55ART๔ ๕-03 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช-ทักษะกระบวนการสอนนาฎศิลป์และดุริยางค์ไทย3.5 MB88
55ART๔ ๕-04 The Reflection Buddhist Art Siam Srilanka 2131.2 KB109
55ART๔ ๕-05ครุศิลปะ 1168.2 KB110
55ART๔ ๕-06ต้นธารแห่งความสุข367.3 KB101
55ART๔ ๕-07 11 THAI CONTEMPORARY ARTIST A WARD548.0 KB115
55BUS๔-๕-๐๑ แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่105.3 KB217
55BUS๕-๐๒อิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน6.1 MB107
55BUS๕-๐๓ความคิดเห็นและรูปแบบการตัดสินใจ5.6 MB101
55BUS๕-๐๔ความคิดเห็นต่อประโยชน์อุปสรรค5.6 MB107
55BUS๕-๐๕ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้มุ่งสู่ความปลอดภัย8.5 MB192
55BUS๕-๐๖บุคลิกภาพและอารมณ์ต่อความคาดหวัง7.7 MB116
55BUS๕-๐๗การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรม9.3 MB122
55BUS๕-๐๘ความคิดเห็นด้านจริยธรรม7.5 MB172
55BUS๕-๐๙Factor Influencing14.3 MB92
55BUS๕-๑๐Developmetn Of Accounting Education And Accreditation14.2 MB80
55BUS๕-๑๑Developmetn Of The Accounting Profession In The Kingdom11.5 MB94
55BUS๕-๑๒The Competitiveness Of Small And Medium6.5 MB92
55BUS๕-๑๓Student's Perspectives On Benefits4.2 MB105
55BUS๕-๑๔Improvement Of Garbage Collecting4.2 MB104
55BUS๕-๑๕ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์12.2 MB103
55BUS๕-๑๖การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน10.1 MB108
55BUS๕-๑๗แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ19.0 MB77
55BUS๕-๑๘Strategic Economic Assessment On The Tourism6.3 MB88
55BUS๕-๑๙กลยุทธ์การจูงใจการท่องเที่ยวระยะยาว3.2 MB107
55BUS๕-๒๐แรงจูงใจและความผูกพันธ์ต่อองค์กร3.2 MB102
55BUS๕-๒๑การลงทุนในไอที14.7 MB106
55BUS๕-๒๒Key Factors Influencing Capital Structure Decision4.3 MB110
55BUS๕-๒๓Impacts Of Dividend Announcement4.3 MB101
55BUS๕-๒๔The Determinants Of Sticky Cost Behavior17.3 MB80
55BUS๕-๒๕Capital–Labor Substitution6.2 MB81
55BUS๕-๒๖แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยความผูกพันของพนักงาน14.2 MB83
55EN๔ ๕-๐๐๑ การศึกษาเปรียบเทียบค่าความร้อนของก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซชีวภาพ947.3 KB175
55EN๔ ๕-๐๐๒ การใช้เศษขยะพลาสติกจากโรงงานรองเท้าสำหรับเป็นมวลรวมในผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบา901.2 KB128
55EN๔ ๕-๐๐๓ การค้นหา-การระบุตำแหน่งจุดที่เกิดความผิดพร่อง และการจัดจำแนกคุณภาพไฟฟ้าโดยใช้วิธีการแปลงเวฟเล็ต1.1 MB96
55EN๔ ๕-๐๐๔ การศึกษาการปรับจูนสายอากาศโมโนโพลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยการเพิ่มสตับรูปตัวไอสำหรับประยุกต์ใช้งานย่านความถี่แถบคู่1.2 MB83
55EN๔ ๕-๐๐๕ ระบบเรดาร์ทะลุพื้นดินระยะใกล้กับสายอากาศสำหรับความถี่แถบกว้างยิ่ง911.5 KB91
55EN๔ ๕-๐๐๖ โทรศัพท์พื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยี RFID1.0 MB91
55EN๔ ๕-๐๐๗ การพัฒนาเทคนิคการประมวลผลสัญญาณเสียงพูดแบบฐานเวลาจริงโดยใช้บอร์ดเอฟพีจีเอ 967.7 KB85
55EN๔ ๕-๐๐๘ วงจรกรองผ่านแถบแบบไม่สมมาตรโดยรูปแบบสายป้อนสัญญาณอินเตอร์ดิจิตอล1.1 MB106
55EN๔ ๕-๐๐๙ สายอากาศโมโนโพลรูปตัววีที่มีการปรับจูนระนาบกราวด์สำหรับประยุกต์ใช้งานย่านความถี่กว้าง1.1 MB95
55EN๔ ๕-๐๑๐ การกำเนิดสัญญาณพัลส์ทางไฟฟ้าแบบสั้นยิ่งสำหรับเทคโนโลยีแถบกว้างยิ่ง962.6 KB90
55EN๔ ๕-๐๑๑ การพัฒนาเทคนิคในการแยกแยะเสียงโฆษะและเสียงอโฆษะบนพื้นฐาน LSP Coefficients1.1 MB90
55EN๔ ๕-๐๑๒ เทคนิคการเปรียบเทียบเวฟเล็ตสำหรับอัตราการบีบอัดใหม่ของสัญญาณเสียง1.3 MB115
55EN๔ ๕-๐๑๓ สายอากาศโมโนโพลรูปตัววายสำหรับการใช้งานย่านความถี่แถบคู่ 1.2 MB91
55EN๔ ๕-๐๑๔ การขยายแบนด์วิดท์ของสายอากาศช่องเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีสตับรูปตัวไอแบบแถวลำดับสำหรับการสื่อสารไร้สาย1.1 MB112
55EN๔ ๕-๐๑๕ การออแบบสายอากาศแบบโมโนโพลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับประยุกต์ใช้งานย่านความถี่กว้างยิ่งด้วยเทคนิคการเซาะร่อง965.7 KB92
55EN๔ ๕-๐๑๖ อัลกอริทึมสกหรับการฝังและการถอดลายน้ำดิจิตอลสำหรับภาพสีบนพื้นฐานการแปลงเวฟเล็ตแพกเกตส์กับแบนด์ย่อยที่ดีที่สุด1.1 MB85
55EN๔ ๕-๐๑๗ ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าของระบบโฟโตโวลตาอิก10 กิโลวัตต์สูงสุดชินดเชื่อมต่อกับระบบแรงต่ำภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1.1 MB122
55EN๔ ๕-๐๑๘ การพยากรณ์แนวโน้มของการผลิตกำลังไฟฟ้าจากโฟโตโวลทาอิกโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม936.4 KB90
55EN๔ ๕-๐๑๙ ผลของไฟฟ้ากระแสตรงต่อสมบัติเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติ1.1 MB92
55EN๔ ๕-๐๒๐ การวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานในระบบลิฟต์แบบรีเจนเนอเรทีฟ (ERU)1.1 MB91
55EN๔ ๕-๐๒๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จำลองด้วยโปรแกรมMATLAB/Simulink แบบทันเวลา 1.0 MB115
55EN๔ ๕-๐๒๒ หลักการออกแบบระบบการจัดการแบตเตอรี่ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน1.1 MB92
55EN๔ ๕-๐๒๓ การศึกษาความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในกรณีที่มีการใช้รถยนต์PHV และ EV1.1 MB118
55EN๔ ๕-๐๒๔ การควบคุมความถึ่-โหลดของระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงโดยใช้ตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิก 1.0 MB94
55EN๔ ๕-๐๒๕ การวางแผนเพื่อยกระดับเสถียรภาพแรงดันสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี987.4 KB95
55EN๔ ๕-๐๒๖ การออกแบบอัลกอริธึม สำหรับค้นหาตำแหน่งความผิดพร่องระบบจำหน่าย 22 kV1.1 MB90
55EN๔ ๕-๐๒๗ การศึกษาเสถียรภาพแรงดันของระบบ IEEE 6BUS เชื่อมับกังหันลม995.3 KB122
55EN๔ ๕-๐๒๘ การศึกษาและเปรียบเทียบการลดการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติด้วยอัตรา913.5 KB110
55EN๔ ๕-๐๒๙ การออกแบบระบบจำหน่ายสายอากาศ 22kVโดยโครงข่ายประสาทเทียม967.6 KB87
55EN๔ ๕-๐๓๐ การหาตำแหน่งและขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบจำหน่ายเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยวิธีการเคลื่อนตัวของกล่มอนุภาคที่เหมาะที่สุด894.6 KB103
55EN๔ ๕-๐๓๑ การชดเชยแรงดันตกชั่วครู่ด้วยอุปกรณ์ชดเชยแรงดันตกชั่วครู่แบบอนุกรม1.1 MB78
55EN๔ ๕-๐๓๒ ศึกษาปรากฎการณ์หลังจากฟ้าผ่าสำหรับระบบท่อส่งปิโตรเลียมใต้ดิน1.1 MB100
55EN๔ ๕-๐๓๓ ออกแบบทรานสดิวเซอร์วัดมุมโดยใช้ฮิลเอ็ฟเฟคทเซ็นเซอร์960.4 KB99
55EN๔ ๕-๐๓๔ การจำลองการทำงานวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามระดับสำหรับแหล่งกำเนิดพลังงานทดแทน951.4 KB164
55EN๔ ๕-๐๓๕ การพัฒนาเรือรดน้ำไฟฟ้าเพื่อเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องยนต์ดีเซล1.2 MB96
55EN๔ ๕-๐๓๖ การศึกษาสมรรถนะเครื่องแช่แข็งขนาดเล็กที่ใช้สารทำความเย็น R-22 กับ COLD572.9 KB255
55EN๔ ๕-๐๓๗ การเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนระหว่างแบบจำลองกับการทดลอง635.8 KB142
55EN๔ ๕-๐๓๘ การพัฒนาซอร์ฟแวร์สำหรับการตรวจสอบความเสียหายของระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์590.1 KB197
55EN๔ ๕-๐๓๙ การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าปลากะตัก1.4 MB126
55EN๔ ๕-๐๔๐ การจำแนกวัยของมะพร้าวอ่อนด้วยสมบัติทางกายภาพ เสียงและแสง1.3 MB109
55EN๔ ๕-๐๔๑ การเปลี่ยนแปลงลักษระทางคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว1.5 MB205
55EN๔ ๕-๐๔๒ วัสดุประหยัดพลังงานที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร2.1 MB63
55EN๔ ๕-๐๔๓ การวิเคราะห์รูปแบบการเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าของโมโลเทอร์โมอิเล็กทริค TEG12750D1.9 MB71
55EN๔ ๕-๐๔๔ การเตรียมท่อนาโนจากแร่อิลเมไนท์ของไทยด้วยวิธีไฮโรเทอร์มอล 2.2 MB73
55EN๔ ๕-๐๔๕ วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบ SVPWM โดยใช้เทคนิคการควบคุมแรงดันในแกน DQ Frame1.7 MB272
55EN๔ ๕-๐๔๖ การเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านโดยการสวิตช์ด้วยวิธีการพัลส์วิดธ์มอดูเลชั่นรูปคลื่อนไซน์1.8 MB72
55EN๔ ๕-๐๔๗ การประหยัดพลังงานระบบลิฟท์แบบรีเจนเนอเรทีฟ กรณีศึกษาอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.8 MB76
55EN๔ ๕-๐๔๘ การหาตำแหน่งและขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบจำหน่ายเพื่อปรับปรุงแรงดันและลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยวิธีการเคลื่อนตัวของกลุ่มอนุภาคที่เหมาะที่สุด1.8 MB114
55EN๔ ๕-๐๔๙ แบบจำลองวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามระดับสำหรับแหล่งกำเนิดพลังงานทดแทน1.8 MB70
55EN๔ ๕-๐๕๐ แบบจำลองเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEMFC ร่วมกับวงจรแปลงผันแบบวงจรทอนระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink1.8 MB75
55EN๔ ๕-๐๕๑ เครื่องจำลองกังหันลมด้วยมอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุ้นแยก2.0 MB84
55EN๔ ๕-๐๕๒ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบเพื่อการติดตั้งตัวนำล่อฟ้าในระบบโฟโตโวลตาอิก1.8 MB73
55EN๔ ๕-๐๕๓ การศึกษาใบกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 1.5 MW ด้วยโปรแกรมพลศาสตร์ของไหล1.9 MB78
55EN๔ ๕-๐๕๔ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพกังหันลมขนาด 1 กิโลวัตต์ เพื่อการสูบน้ำ1.7 MB63
55EN๔ ๕-๐๕๕ การออกแบบเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงแบบอัตโนมัติระบบพลังงานแสงอาทิตย์2.0 MB238
55EN๔ ๕-๐๕๖ การศึกษาการวัดความเร็วลม ด้วยพัดลมระบายความร้อน 1.8 MB67
55EN๔ ๕-๐๕๗ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบทันเวลา2.0 MB83
55EN๔ ๕-๐๕๘ หลักการออกแบบระบบการจัดการแบตเตอรี่ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน1.7 MB78
55EN๔ ๕-๐๕๙ การพยากรณ์แนวโน้มของการผลิตกำลังไฟฟ้าจากโฟโตโวลตาอิกโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม1.8 MB271
55EN๔ ๕-๐๖๐ การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นฉนวนความร้อนและการรับกำลังของคอนกรีตบล็อกผสมน้ำยางธรรมชาติ : กรณีผสมมวลรวมขนาดต่างกัน1.1 MB119
55EN๔ ๕-๐๖๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นฉนวนความร้อนและการรับกำลังของคอนกรีตบล็อก ผสมน้ำยางธรรมชาติ : กรณีผสมน้ำยางชนิดต่างกัน1.1 MB110
55EN๔ ๕-๐๖๒ การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรออกแบบบล็อกปูพื้นภายนอกอาคารเพื่อลดอุณหภูมิ1.1 MB158
55EN๔ ๕-๐๖๓ การกำจัดสีน้ำเสียด้วยสารส้มร่วมกับแกลบเผา : กรณีโรงงานสุราแช่พื้นบ้าน2.5 MB129
55EN๔ ๕-๐๖๔ อิฐปูพื้นภายนอกอาคารอุณหภูมิต่ำระบายน้ำได้2.7 MB220
55EN๔ ๕-๐๖๕ การสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าแบบกึ่งอัตโนมัติ1.8 MB140
55EN๔ ๕-๐๖๖ การใช้ดินขาวจากจังหวัดอุตรดิษถ์เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก568.3 KB149
55EN๔ ๕-๐๖๗ การบริหารความเสี่ยงของการออกแบบท่อในอุตสาหการรมปิโตรเคมีขนาดเล็ก908.4 KB113
55EN๔ ๕-๐๖๘ การทดแทนผงอลูมิเนียมด้วยผงตะกอนเซรามิกในการผลิตคอนกรีตมวลเบา1.4 MB144
55EN๔ ๕-๐๖๙ การศึกษาอิทธิพลของความหยาบผิวของดอร์บิสในงานลากขึ้นรูปโลหะแผ่นแบบไม่สมมาตร1.0 MB119
55EN๔ ๕-๐๗๐ การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพหัวเจาะน้ำบาดาลสำหรับชนบท 855.0 KB179
55EN๔ ๕-๐๗๑ อิทธิพลของตัวแปรในการอัดขึ้นรูปเย็นต่อการไหลตัวของโลหะและโครงสร้างมหภาค ของอลูมิเนียมผสม850.6 KB96
55EN๔ ๕-๐๗๒ การศึกษาอิทธิพลของแรงกดชิ้นงานในกระบวนการลากขึ้นรูปลึกเหล็กคาร์บอนรีดเย็น SPCC ด้วยการเคลื่อนที่ ของของเหลว877.2 KB129
55EN๔ ๕-๐๗๓ การประยุกต์การเชื่อมมิกในการต่อชนแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 และแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม AISI4301.1 MB114
55EN๔ ๕-๐๗๔ อิทธิพลในการลากขึ้นรูปลึกโลหะนอกกลุ่มเหล็กด้วยกระบวนการไฮโดรไดนามิกส์877.5 KB97
55EN๔ ๕-๐๗๕ การพัฒนาถ่านอัดแท่งจากกากมะพร้าวเป็นพลังงานทดแทน901.3 KB179
55EN๔ ๕-๐๗๖ การศึกษาประสิทธิภาพของสารหล่อลื่นในงานลากขึ้นรูปถ้วยสี่เหลี่ยมจจตุรัสแบบมีปีกสำหรับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง813.8 KB321
55EN๔ ๕-๐๗๗ การศึกษาสภาวะความเครียดบนแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมในการลากขึ้นรูปด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิก915.2 KB120
55EN๔ ๕-๐๗๘ การออกแบบและสร้างเครื่องเชื่อมเสียดทาน1.1 MB118
55EN๔ ๕-๐๗๙ การเตรียมและสมิบัติการผลิต H2 ของท่อนาโนจากผง TiO2 สีขาวราคาถูกด้วยชุดถังปฏิกรณ์ที่สร้างขึ้นเองในประเทศ1.1 MB114
55EN๔ ๕-๐๘๐ อิทธิพลความเร็วเดินแนวเชื่อมเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงดึงรอยต่อชนแผ่นเทเลอร์แบล็งค์อลูมิเนียมผสม 60631.1 MB106
55EN๔ ๕-๐๘๑ การศึกษาอิทธิพลของรัศมีบ่าดายในการลากขึ้นรูปถ้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบมีปีกสำหรับเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์799.5 KB112
55EN๔ ๕-๐๘๒ ศึกษาอิทธิพลรูปทรงของตัวกวน และอุณหภูมิการเชื่อม เสียดทานแบบกวนที่มีผลต่อสมบัติทางกลรอยต่อชนอลูมิเนียม 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม 3041.2 MB131
55EN๔ ๕-๐๘๓ อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงเฉือนของรอยต่อเกยของอลูมิเนียมผสมเกรดAA1100 และ AA60631.2 MB112
55EN๔ ๕-๐๘๔ ปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดต่อความต้านทานแรงดึงเฉือยของการเชื่อมเสียดทานแบบจุดระหว่างอลูมิเนียมผสม AA1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี SGACC867.5 KB100
55EN๔ ๕-๐๘๕ การศึกษาสมบัติการเชื่อมเสียดทานแบบกวนซ้ำแนวของรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียม AA6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI4301.2 MB99
55EN๔ ๕-๐๘๖ อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อแรงที่ใช้ในการขึ้นรูปโดยกระบวนขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการสัมผัสเป็นจุด941.3 KB103
55EN๔ ๕-๐๘๗ การใช้ตะกอนดินเซรามิคเป็นส่วนผสมในการผลิตกระเบื้องบุผนัง1.1 MB192
55EN๔ ๕-๐๘๘ การลดการแตกหักในดรงสีข้าว (ส่วนที่ 1 การอบแห้ง ทำความสะอาดและกะเทาะ)782.4 KB253
55EN๔ ๕-๐๘๙ Fiber Spun from Poly (lactic acid) Blended with Poly (butylenes-succinate-co-adipate) (PBSA)839.1 KB284
55EN๔ ๕-๐๙๐ การใช้เครือข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์แนวโน้มของการผลิตกำลังไฟฟ้าจากโฟโตโวลตาอิก4.0 MB145
55EN๔ ๕-๐๙๑ การออกแบบฉนวนยางธรรมชาติสำหรับฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ4.2 MB199
55EN๔ ๕-๐๙๒ การออกแบบทรงกลมรวมแสงและการประยุกต์ใช้เซนซอร์รับแสงเขนาดเล็กต้นทุนต่ำสำหรับการวัดฟลักซ์ความส่องสว่างของหลอดไฟควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์4.1 MB135
55EN๔ ๕-๐๙๓ การเปรียบเทียบการควบคุมความถี่-โหลดของระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างตัวควบคุมพีไอและฟัซซี่ลอจิก4.0 MB91
55EN๔ ๕-๐๙๔ การวิเคราะห์ปรากฎการณ์ฟ้าผ่าสำหรับระบบท่อส่งปิโตรเลียมใต้ดินและแนวทางการป้องกัน4.0 MB93
55EN๔ ๕-๐๙๕ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการถูกฟ้าผ่าและออกแบบการติดตั้งตัวนำล่อฟ้าในระบบโฟโตโวลตาอิก 4.3 MB111
55EN๔ ๕-๐๙๖ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพร่วมกับเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าสำหรับประเมินผลความถูกต้องเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 4.1 MB88
55EN๔ ๕-๐๙๗ ชุดแสดงข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน4.2 MB79
55EN๔ ๕-๐๙๘ สายอากาศโมโนโพลรูปแคมป์เปอร์สำหรับประยุกต์ใช้งานย่านความถี่แถบคู่1.3 MB113
55EN๔ ๕-๐๙๙ สายอากาศแบบโมโนโพลรูปหางปลาที่มีการปรับระนาบกราวด์รูปสี่เหลี่ยมคางหมูสำหรับประยุกต์ใช้งานย่านความถี่แถบกว้าง 1.3 MB92
55EN๔ ๕-๑๐๐ สายอากาศโมโนโพลรูปแก้วแชมเปญสำหรับการประยุกต์ใช้งานย่านความถี่แถบคู่1.3 MB81
55EN๔ ๕-๑๐๑ สายอากาศแบบช่องเปิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีการเซาะร่องรูปตัวยูคู่ที่สตับสำหรับประยุกต์ใช้งานย่านความถี่แถบกว้างยิ่ง1.3 MB124
55EN๔ ๕-๑๐๒ การออกแบบวงจรกรองความถี่ผ่านทุกความถี่อันดับที่หนึ่งที่สามารถปรับค่าได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วงจร OTA แบบเอาท์พุตเดี่ยว1.2 MB95
55EN๔ ๕-๑๐๓ การตรวจหาวัตถุโดยใช้เทคนิคมาร์จินอลสเปซและมอร์โฟโลยี 1.4 MB122
55EN๔ ๕-๑๐๔ การตรวจจับการเปลี่ยนภาพวิดีโมโดยใช้กราฟแจกแจงความถี่ของเฟรมภาพย่อย1.3 MB116
55EN๔ ๕-๑๐๕ การจัดทำดัชนีมาชิกเวกเตอร์รหัสแบบเรียงลำดับของ การบีบอัดสัญญาณเสียงโดยใช้ LVQ1.3 MB95
55EN๔ ๕-๑๐๖ การประยุกต์ใช้วิธีการรวมกลุ่มลิ้งค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของค่าปริมาณงานในระบบแลนไร้สาย1.5 MB102
55EN๔ ๕-๑๐๗ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และรูปแบบกำหนดการเชิงเส้นสำหรับการหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี2.1 MB133
55EN๔ ๕-๑๐๘ การศึกษาการกลายสภาพเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็ก เพื่อการประยุกต์ใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีเจนเนอเรทีฟ 3.0 MB130
55EN๔ ๕-๑๐๙ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเชิงเส้นชนิดสเตเตอร์คู่ โดยใช้เทคนิคสเปซเวอเตอร์พัลส์วิทมอดูเลชั่น1.7 MB136
55EN๔ ๕-๑๑๐ การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อช่วยคำนวณรายการอุปกรณืในระบบจำหน่ายสายส่งขึงอากาศ 22 kV1.5 MB99
55EN๔ ๕-๑๑๑ การศึกษาเสถียรภาพแรงดันของระบบ PEA 22Kเชื่อมกับกังหันลมลำตะคอง1.6 MB88
55EN๔ ๕-๑๑๒ การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรขนาด 5 kW 1.9 MB98
55EN๔ ๕-๑๑๓ การประเมินด้านเทคนิคการใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่ต้นน้ำน่าน1.8 MB83
55EN๔ ๕-๑๑๔ การศึกษากังหันน้ำผลิตไฟฟ้าในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 1.6 MB114
55EN๔ ๕-๑๑๕ การวิเคราะห์เสถียรภาพสภาวะชั่วครู่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่เชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้า : กรณีจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระ1.7 MB82
55EN๔ ๕-๑๑๖ การออกแบบเครื่องให้ออกซิเจนในน้ำด้วยใบพัดตีน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์1.8 MB116
55EN๔ ๕-๑๑๗ การวิเคราะห์และออกแบบคอนเวอร์เตอร์อัตราขยายแรงดันสูง โดยใช้เทคนิคการเหลี่อมกระแสด้านเข้าสำหรับระบบผลิตกำลังไฟฟ้าจากเซลล์1.7 MB85
55EN๔ ๕-๑๑๘ การศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมเตาหลอมวัสดุแบบเหนี่ยวนำโดยใช้พลังงานต่ำ1.6 MB87
55EN๔ ๕-๑๑๙ ระบบตรวจหาตำแหน่งโลหะในคอนกรีตด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า1.8 MB83
55EN๔ ๕-๑๒๐ ระบบตรวจรู้และจัดเก็บข้อมูลภายในอาคารอนุรักษ์พลังงาน1.8 MB79
55EN๔ ๕-๑๒๑ อิทธิพลของอุณหภูมิการอบคืนตัวที่มีผลต่อสมบัติทางกลของวัสดุ AISI 41401.6 MB186
55EN๔ ๕-๑๒๒ การวิเคราะห์แผงผลิตน้ำร้อนจากวัสดุโพลิเมอร์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์1.8 MB102
55EN๔ ๕-๑๒๓ แผงรับความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทำจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก : ผลของค่าการนำความร้อนและขนาดพื้นที่ดูดซับแสง1.8 MB95
55EN๔ ๕-๑๒๔ การศึกษาอิทธิพลของกาวในการเชื่อมประกบแผ่นวัสดุแซนวิช1.5 MB82
55EN๔ ๕-๑๒๕ การศึกษาอิทธิพลของแรงกดในกระบวนการขึ้นรูปลึกชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรต่อความหนาผิวจากการขึ้นรูปของเหล็ก SPCC-SD1.8 MB90
55EN๔ ๕-๑๒๖ การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเชิงวิชาการเพื่อการเข้าใจที่ยั่งยืนในชุมชน1.7 MB77
55EN๔ ๕-๑๒๗ Development On Dispersion Of Carbon Nanotubes Reinforced Biodegradable Polymer Nanocomposites426.9 KB86
55EN๔ ๕-๑๒๘ อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมแบบหมุนวนอิเลกโทรดต่อสมบัติของโลหะเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิท 3041.5 MB90
55EN๔ ๕-๑๒๙ การออกแบบและสร้างเครื่องปลิดหัวมันสำปะหลัง1.5 MB114
55EN๔ ๕-๑๓๐ ระบบควบคุมการสะท้อนแสงอาทิตย์สำหรับระบบตัวรับรังสีรวมกลาง2.1 MB97
55EN๔ ๕-๑๓๑ Development of Dynamic Voltage Restorer by Using the Topotogy of Diode-Clamped Three-Level Converter2.0 MB80
55EN๔ ๕-๑๓๒ Simulation of Three-Level Power Back-To-Back CircuitFor Renewable Energy Sources2.0 MB103
55EN๔ ๕-๑๓๓ Design of an Algorithm For Faults Location on 22 kV Distribution System1.9 MB71
55EN๔ ๕-๑๓๔ Modeling of Grid-connected with Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG)by Using Vector Control1.9 MB81
55EN๔ ๕-๑๓๕ Analysis Overvoltage Problem at Terminal of Induction Motors1.8 MB74
55EN๔ ๕-๑๓๖ Design and Analysis of Interleaved Boost Converter for Renewable EnergyApplications1.9 MB70
55EN๔ ๕-๑๓๗ Load-Frequency Control of Interconnected Power Systemby using Fuzzy Logic Controller1.9 MB63
55EN๔ ๕-๑๓๘ Finite EleMent Method to Determine Critical Weightof Flexible Pipe ConvetingFluid Subjected to and Moments522.2 KB75
55EN๔ ๕-๑๓๙ Instability of Variable-Arc-Length Elastica Subjected to End Moment497.2 KB81
55EN๔ ๕-๑๔๐ Autonomous Waypoint Tracking of Kayak Boat using State-Variable FeedbackControl819.2 KB84
55EN๔ ๕-๑๔๑ Natural Fiber Reinforced Poly (Latic Acid)/Poly (Butylene Succinate-Co-Apipate) Blend Composites by Micro-Braiding Yarn Technique)3.3 MB73
55EN๔ ๕-๑๔๒ Properties and Characterization of Vulcanized Deproteinized Natural Rubber3.1 MB72
55EN๔ ๕-๑๔๓ Preparation and characterization of ternary blends of poly (lactic acid),poly(butylene adipate-co-terephthalate) and biodegradable 3.3 MB68
55EN๔ ๕-๑๔๔ Crystallization and mechanical performance of CaCo3 filled plasticized poly(lactic acid)3.2 MB69
55EN๔ ๕-๑๔๕ Processing and properties of polypropylene/high densitypolyethylene/ethylene vinyl acetate blend slit yarn3.3 MB75
55EN๔ ๕-๑๔๖ Mechanical properties of textile in rotational molding3.3 MB70
55EN๔ ๕-๑๔๗ Melt spun polycarbonate filaments foroptical fiber3.1 MB63
55EN๔ ๕-๑๔๘ Effect of blend ratio and compatibilizercontent on properties of polyamide6/ polypropylene blend fibers3.1 MB78
55EN๔ ๕-๑๔๙ Fabricatio of Shaped Zno/Nylon Fibers for Wear Comfort3.1 MB64
55EN๔ ๕-๑๕๐ Natural Fiber Reinforced Poly (Latic Acid)/Starch Blend Biocomposites With Sticky Rice Flour3.1 MB94
55EN๔ ๕-๑๕๑ APPLICATION OF THREE-LEVEL DIODE- CLAMPED COMVERTER ON10 KW DISTRIBUTION VOLTAGERESTORER2.0 MB86
55EN๔ ๕-๑๕๒ A DESIGN OF SINGLE PHASE INDUCTION GENERATOR FOR WATERFALL HYDRO TURBINE 2.1 MB86
55EN๔ ๕-๑๕๓ ANALYSIS OF LIGHTNING PHENOMENA FOR UNDERGROUND PETROLEUM PIPELINE SYSTEM1.8 MB87
55EN๔ ๕-๑๕๔ RENEWABLE ENERGY BASEDACTIVE COOLING SYSTEM1.9 MB83
55EN๔ ๕-๑๕๕ REAL-TIME SIMULATION OF A PHOTOVOLTAIC CELL/MODULE UNDER THE SINGLE DILDE MODEL1.8 MB82
55EN๔ ๕-๑๕๖ NUMERICAL SIMULATION OF A SOLAR-BIOMASS HYBRIDCOOLING SYSTEM:MODEL VALIDATION2.0 MB80
55EN๔ ๕-๑๕๗ MATHEMATIC MODEL AND ESPERIMENT OF TEMPERATURE EFFECT ON DISCHARGE OF LEAD-ACID BATTERY FOR PV SYSTEMS 1.8 MB75
55EN๔ ๕-๑๕๘ DOUBLE-SIDED LINEAR INDUCTION MOTOR CONTROL USING SPACE VECTOR PULSEWIDTH MODULATION TECHNIQUE1.9 MB92
55EN๔ ๕-๑๕๙ STUDY TO THE VOLTAGE STABILITY OF 22KV PEA BUS CONNECTED BY LAMTAKONG WIND TURBINE1.8 MB90
55EN๔ ๕-๑๖๐ MODELING OF PEM FUEL CELL WITH DC/DC BUCK CONVERTER BY MATLAB/SIMULINGK1.9 MB82
55EN๔ ๕-๑๖๑ APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN MATERIALSESTIMATION OF 22 KV OVERHEAD LINES1.7 MB85
55EN๔ ๕-๑๖๒ PERFORMANCE STUDY AND ANALYSIS OF MICRO HYDROTURBINE AND PV FOR ELECTRICITYGENERATOR CASE STUDY: BUNNASOPIT SCHOOL,NAN PROVINCE 1.9 MB87
55EN๔ ๕-๑๖๓ MODELING OF GRID-CONNECTED WITH PERMANENT MAGNETSYNCHRONOUS GENERATOR (PMSG) USING VOLTAGE VECTORCONTROL1.9 MB80
55EN๔ ๕-๑๖๔ DESIGN OF REAL TIME MANAGEMENT UNIT FOR POWER BATTERY IN PV-HYBRID POWER SUPPLYSBY APPLICATION OF COULOMB COUNTING 2.2 MB71
55EN๔ ๕-๑๖๕ OPTIMAL DISTRIBUTED GENERATION PLACEMENT AND SIZING FOR POWERLOSS REDUCTION USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION1.8 MB82
55EN๔ ๕-๑๖๖ A COMPUTER PROGRAM FOR EVALUATING THE RISK OF LIGHTNING AND DESIGNING INSTALLATION OF LIGHTNING ROD FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEM2.2 MB86
55EN๔ ๕-๑๖๗ STUDY OF ENERGY SAVING FROM ELEVATOR ENERGY REGENERATIVE UNIT (EERU) CASESTUDY : RMUTT, THAILAND1.8 MB88
55EN๔ ๕-๑๖๘ VOLTAGE CONTROL BY DQ FRAME TECHNIQUE OF SVPWM AC-DC CONVERTER1.8 MB91
55EN๔ ๕-๑๖๙ STUDY OF GENERATOR REACTION ON PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTORFOR ENERGY REGENERATIVEAPPLICATIONS1.9 MB82
55EN๔ ๕-๑๗๐ HIGH VOLTAGE GAIN INTERLEAVED DC BOOSTCONVERTER APPLICATION FOR PHOTOVOLTAIC GENERATION SYSTEM1.9 MB89
55EN๔ ๕-๑๗๑ WATER WASTE TREATMENTSTAND ALONE PHOTOVOLTAICSYSTEM2.1 MB80
55EN๔ ๕-๑๗๒ THREE-LEVEL BACK-TO-BACK CONVERTER SIMULATION FOR WIND TURBINE ENERGYSOURCE1.9 MB83
55EN๔ ๕-๑๗๓ EFFECT ON COMPRESSIVE STRENGTH OF REPLACING SANDBY DOLOMITE IN CONCRETE2.1 MB92
55EN๔ ๕-๑๗๔ RENEWABLE FEERGY FEASIBILITY STUDY: CASE STUDY FOR A MAIN TELEPHONE FIXED-LINE EXCHANGE UNIT IN THAILAND1.9 MB84
55EN๔ ๕-๑๗๕ COMPARATIVE EVALUATION ON PRODUCT PROPERTIES AND ENERGY CONSUMPTION OF SINGLE MICROWAVE DRYER AND COMBINATION OF MICROWAVE AND HOT AIR DRYER FOR DURIAN PEEL PARTICLEBOARDS2.3 MB83
55EN๔ ๕-๑๗๖ SURFACE TREATMENT OF NATURAL FIBERS WITH FLEXIBLE EPOXY RESIN1.9 MB90
55EN๔ ๕-๑๗๗ MORPHOLOGICALAND IMPACT PROPERTY OF FLEXIBLE EPOXY TREATED NAUTRAL FIBERSREINFORCED POLY (LACTIC ACID)COMPOSITES1.9 MB84
55EN๔ ๕-๑๗๘ MECHANICAL PROPERTIES OF BOMBOO CHARCOAL REINFORCED PLA COMPOSITES1.8 MB83
55EN๔ ๕-๑๗๙ PREPARATION OF POLYMER BLENDS BETWEEN POLY (LACTIC ACID) AND PLY (BUTYLENE ADIPATE-CO-TEREPHTHALATE)AND BIODEGRADABLE POLYMERS AS COMPATIBILIZERS1.8 MB93
55EN๔ ๕-๑๘๐ HYDROTHERMAL PREPARATION AND H2 EVOLUTION FROMWATER-SPLITTING REACTION OF NANOTUBES CONSTRUCTEDFROM LOW-COST WHITE PIGMENTTiO22.2 MB62
55EN๔ ๕-๑๘๑ CHARACTERIZATION OF FLOWER-LIKE TITANATEAND TITANIA NANOWIRESON TITANIUM PLATE SUBSTRATE2.3 MB76
55EN๔ ๕-๑๘๒ SYNTHESIS OF POLY (D-LACTIC ACID) USING A 2-STEPS DIRECT POLYCONDENSATION PROCESS1.8 MB77
55EN๔ ๕-๑๘๓ MECHANICAL PROPERTIES OF SILK FIBER REINFORCED POLY (LACTIC ACID) COMPOSITE1.9 MB75
55EN๔ ๕-๑๘๔ DESIGN OF SUPPORT INSULATOR FOR L.T.FUSE SWITCH FROM COMPOSITE MATERIAL2.0 MB93
55EN๔ ๕-๑๘๕ PREPARATION OF NANOTUBES FORM NATURAL ILMENITE MINERAL BY HYDROTHERMAL METHOD2.6 MB73
55EN๔ ๕-๑๘๖ MECHANHICAL PROPERTY OF SURFACE MODIFIED NATURAL FIBER REINFORCED POLY(LACTIC ACID) COMPOSITES1.9 MB101
55EN๔ ๕-๑๘๗ THE ELECTROMECHANICAL PROPERTIES OF CROSSLINKED NATURAL RUBBER การศึกษาอิทธิพลของความหยาบผิวของดอร์บิสในงาน1.8 MB84
55EN๔ ๕-๑๘๘ THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF BIODEGRADABLE POLYESTER/SILICA NANOCOMPOSITES1.9 MB88
55EN๔ ๕-๑๘๙ THE MECHANICAL PROPERTIES OF VULCANIZED DEPROTIENIZED NATURAL RUBBERA STUDY OF ENERGYMSAVING 1.9 MB100
55EN๔ ๕-๑๙๐ A STUDY OF ENERGYM SAVING IN BUKLDING THROUGH THERMAL INSULATION WITH PLYWOOD INSERTED HONEYCOMB SANDWICH PANELS2.2 MB79
55EN๔ ๕-๑๙๑ HYDROTHERMAL PREPARATION AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF NANOSHEETS FROM NATURAL ILMENITE MINERAL2.1 MB91
55EN๔ ๕-๑๙๒ STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND DIELECTRIC PROPERTIES OF La1-XCoXFeo3 AND LaFE1-XCoXO3 SYNTHESIZED VIA METALORGANIC COMPLEXES2.0 MB86
55EN๔ ๕-๑๙๓ SIMPLE HYDROTHERMAL PREPARATION OF ZINC OXIDE POWDERS USING THAI AUTOCLAVE UNIT2.0 MB86
55EN๔ ๕-๑๙๔ IMPACT PROPERTY OF FLEXIBLE EPOXY TREATED NATURAL FIBER REINFORCED PLA COMPOSITES1.9 MB94
55EN๔ ๕-๑๙๕ MECHANICAL PROPERTY OF SURFACE MODIFIED NATURAL FIBER REINFORCED PLA BIOCOMPOSITES1.9 MB79
55EN๔ ๕-๑๙๖ MECHANICAL PROPERTIES OF SILK FIBER REINFORCED PLA COMPOSITE1.9 MB93
55EN๔ ๕-๑๙๗ EFFECT OF FLEXIBLE EPOXY TREATED ON SURFACE MORPHOLOGY OF NATURAL FIBERS1.9 MB92
55EN๔ ๕-๑๙๘ EFFECTS OF MELT SPINNING CONDITIONS ON CROSS-SECTIONAL FEATURES OF POLY (LACTIC ACID) FIBERS2.3 MB69
55EN๔ ๕-๑๙๙ SEPARATION OF D, L-LACTIC ACID BY FILTRATION PROCESS1.8 MB84
55EN๔ ๕-๒๐๐ Cystallization Behavior and Flame Retardancy of Poly (Lactic Acid) filled with Glass Bead and Hybrid Composites259.7 KB104
55EN๔ ๕-๒๐๑ Application of Morlet Wavelet in The Stress-Time History Editing of Horizontal Axis Wind Turbine Blades1.3 MB118
55EN๔ ๕-๒๐๒ Novel Method to Control Temperature on Aluminum Side Using Customized Proportional Controller Based on Disturbance Observer1.0 MB132
55EN๔ ๕-๒๐๓ Use of Trichoderma reesei RT-P1 crude enzyme powder for ethanol fermentation of sweet sorghum fresh stalks632.6 KB97
55EN๔ ๕-๒๐๔ Application of low altitude remote sensing (LARS) platform for monitoring crop growth and weed infestation in a soybean plantation1.5 MB105
55EN๔ ๕-๒๐๕ Synthesis of Titanate Nanotubes from Thai Leucoxene Mineral355.8 KB101
55EN๔ ๕-๒๐๖ Compatibilization on of Recycled Poly (ethylene terephthalate) and Polypropylene Blends : Effect of Polypropylene Molecular Weight on Homogeneity and Compatibility146.2 KB109
55EN๔ ๕-๒๐๗ Effect of Pellet Size and Compatibization on Thermal Decomposition Kinetic of Recycled Polyethylene Terephthalate/Recycled Polypropylene Blend622.1 KB113
55EN๔ ๕-๒๐๘ Spinning and Characterization of Silica/Polypropylene Nanocomposite Fibers692.9 KB101
55EN๔ ๕-๒๐๙ The effect of molar ratio of TiO 2/WO 3 nanocomposites on visible light prepared by hydrothermal method87.6 KB98
55EN๔ ๕-๒๑๐ Effects of crosslinking ratio, model drugs, and electric field strength on electrically controlled release for alginatebased hydrogel100.7 KB88
55EN๔ ๕-๒๑๑ Use of Trichoderma reesei RT-P1 crude enzyme powder for ethanol fermentation of sweet sorghum fresh stalks95.0 KB86
55EN๔.๕ แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ปี 2555218.1 KB189
55HET4.5-012.7 MB189
55HET4.5-025.1 MB125
55HET4.5-033.5 MB128
55HET4.5-044.7 MB104
55HET4.5-053.2 MB282
55HET4.5-06900.5 KB229
55HET4.5-076.8 MB114
55HET4.5-085.6 MB101
55HET4.5-096.9 MB108
55HET4.5-107.6 MB101
55HET4.5-114.9 MB116
55MCT๔ ๕ แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ปี 255565.3 KB234
55MCT๔ ๕-016.8 MB78
55MCT๔ ๕-027.7 MB76
55MCT๔ ๕-035.0 MB94
55MCT๔ ๕-045.5 MB93
55MCT๔ ๕-054.5 MB108
55MCT๔ ๕-065.4 MB77
55MCT๔ ๕-0711.1 MB73
55MCT๔ ๕-087.7 MB81
55MCT๔ ๕-0918.3 MB61
55MCT๔ ๕-1014.0 MB128
55MCT๔ ๕-1116.2 MB69
55MCT๔ ๕-127.8 MB86
55MCT๔ ๕-137.9 MB95
55MCT๔ ๕-147.8 MB83
55MCT๔ ๕-157.9 MB76
55SCI๔ ๕-๐๑12.8 MB165
55SCI๔ ๕-๐๒10.0 MB122
55SCI๔ ๕-๐๓8.8 MB136
55SCI๔ ๕-๐๔17.7 MB151
55SCI๔ ๕-๐๕3.6 MB100
55SCI๔ ๕-๐๖5.1 MB112
55SCI๔ ๕-๐๗10.2 MB115
55SCI๔ ๕-๐๘10.0 MB119
55SCI๔ ๕-๐๙3.9 MB102
55SCI๔ ๕-๑๐6.8 MB110
55SCI๔ ๕-๑๑8.7 MB117
55SCI๔ ๕-๑๒10.2 MB109
55SCI๔ ๕-๑๓8.5 MB118
55SCI๔ ๕-๑๔8.5 MB116
55SCI๔ ๕-๑๕8.8 MB119
55SCI๔ ๕-๑๖7.0 MB83
55SCI๔ ๕-๑๗9.0 MB108
55SCI๔ ๕-๑๘9.6 MB95
55SCI๔ ๕-๑๙8.8 MB113
55SCI๔ ๕-๒๐10.1 MB101
55SCI๔ ๕-๒๑20.0 MB79
55SCI๔ ๕-๒๒19.4 MB69
55SCI๔ ๕-๒๓18.5 MB77
55SCI๔ ๕-๒๔18.3 MB79
55SCI๔ ๕-๒๕20.4 MB75
55SCI๔ ๕-๒๖23.4 MB74
55SCI๔ ๕-๒๗20.1 MB85
55SCI๔ ๕-๒๘20.1 MB87
55SCI๔ ๕-๒๙20.5 MB91
55SCI๔ ๕-๓๐23.2 MB84
55SCI๔ ๕-๓๑14.2 MB96
55SCI๔ ๕-๓๒11.9 MB142
55SCI๔ ๕-๓๓4.7 MB106
55SCI๔ ๕-๓๔4.3 MB103
55SCI๔ ๕-๓๕13.0 MB116
55SCI๔ ๕-๓๖4.0 MB99
55SCI๔ ๕-๓๗6.3 MB123
55SCI๔ ๕-๓๘5.5 MB107
55SCI๔ ๕-๓๙4.5 MB112
55SCI๔ ๕-๔๐5.5 MB102
55SCI๔ ๕-๔๑4.8 MB111
55SCI๔ ๕-๔๒4.5 MB127
55SCI๔ ๕-๔๓4.3 MB112
55SCI๔ ๕-๔๔4.9 MB106
55SCI๔ ๕-๔๕11.7 MB108
55SCI๔ ๕-๔๖5.1 MB102
55SCI๔ ๕-๔๗5.5 MB124
55SCI๔ ๕-๔๘9.1 MB113
55SCI๔ ๕-๔๙5.1 MB115
55SCI๔ ๕-๕๐4.3 MB114
55SCI๔ ๕-๕๑8.8 MB107
55SCI๔ ๕-๕๒6.4 MB124
55SCI๔ ๕-๕๓6.6 MB120
55SCI๔ ๕-๕๔16.3 MB93
55SCI๔ ๕-๕๕9.1 MB103
55SCI๔ ๕-๕๖7.0 MB99
55SCI๔ ๕-๕๗8.2 MB105
55SCI๔ ๕-๕๘8.1 MB95
55SCI๔ ๕-๕๙6.1 MB105
55SCI๔ ๕-๖๐10.2 MB106
55SCI๔ ๕-๖๑5.5 MB106
55TED๔.๕-๐๑การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความร้อนของก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซชีวภาพ1.6 MB88
55TED๔.๕-๐๒การออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับการแสดงข้อมูลภาพของการสืบค้นเชิงความหมายบนออนโทโลยีงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์1.6 MB135
55TED๔.๕-๐๓ความทนทานของภาวะผิดพร่องของสถาปัตยกรรมระบบตรวจหาและป้องกันการบุกรุกโดยใช้ระบบพหุเอเจนต์1.9 MB116
55TED๔.๕-๐๔กรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้ออนโทโลยีสำหรับสอนซ่อมเสริมด้วยรบบจัดการเนื้อหาการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ1.4 MB111
55TED๔.๕-๐๕การพัฒนาเครื่องกรองก๊าซชีวภาพ1.8 MB101
55TED๔.๕-๐๖การพัฒนาเครื่องกรองก๊าซชีวภาพ1.8 MB225
55TED๔.๕-๐๗การเก็บก๊าซชีวภาพจากโคลนมาใช้ประโยชน์1.8 MB234
55TED๔.๕-๐๘เครื่องควบคุมภาระไฟฟ้าในสำนักงานหรือห้องเรียน2.0 MB153
55TED๔.๕-๐๙เอดูเทนเมนต์ : การศึกษาแนวใหม่ที่โดนใจวัยรุ่น915.1 KB111
55TED๔.๕-๑๐ศึกษาอิทธิพลรูปทรงของตัวกวน และอุณหภูมิการเชื่อมเสียดทานแบบกวนที่มีผลต่อสมบัติทางกลรอบต่อชนอลูมิเนียม 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม 3042.0 MB146
55TED๔.๕-๑๑Study of Second-Harmonic Suppression with a Stepped-Impedance Triangular Resonator for Enhancing Planar Bandpass Filters Performance.1.9 MB110
55TED๔.๕-๑๒การพัฒนาสายอากาศไดโพลที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณแบบระนาบร่วมเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านการสื่อสารไร้สาย1.8 MB104
55TED๔.๕-๑๓การออกแบบวงจรไมโครสตริปไดเพล็กเซอร์ที่มีย่านหยุดแถบความถี่กว้าง2.0 MB115
55TED๔.๕-๑๔การออกแบบวงจรไดเพล็กเซอร์ที่มีย่านหยุดแถบความถี่กว้างกับการใช้ฮาร์โมนิกส์หลายโหมดลดความถี่ปลอมเทียม1.7 MB140
55TED๔.๕-๑๕การพัฒนาสายอากาศไดโพลที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณสติปแบบระนาบร่วมเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านการสื่อสารไร้สาย1.5 MB111
55TED๔.๕-๑๖การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับย่านความถี่ 1,800 MHz1.7 MB97
55TED๔.๕-๑๗การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมมือกัน เรื่องสายอากาศไมโครเวฟ สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม1.8 MB147
55TED๔.๕-๑๘การศึกษาสภาพการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม เรื่องสายอากาศ ไมโครสตริป หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1.7 MB98
55TED๔.๕-๑๙การพัฒนาสายอากาศไดโพลที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณสตริปแบบจนายเพื่อประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย347.2 KB107
55TED๔.๕-๒๐การฝึกอบรบและสาธิตการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว1.5 MB116
55TED๔.๕-๒๒Development of an Edutainment for Learning Support of Bachelor Degree1.3 MB101
55TED๔.๕-๒๓ASEAN Vocational Teacher Curriculum713.6 KB96
55TED๔.๕-๒๔Speed Control of Electric Powered Wheelchair Using PID Control Algorithm Based on Embedded System755.1 KB92
55TED๔.๕-๒๕การเปรียบเทียบค่าความร้อนของหัวก๊าซ LPG แบบหัวเดี่ยว1.2 MB129
55TED๔.๕-๒๖A New THz Frequency Band Generation for Optical radio System of RFID Applications947.5 KB110
55TED๔.๕-๒๗A Novel optical radio on fiber multi-channel by micro ring resonator system959.5 KB96
55TED๔.๕-๒๘The Study and Analysis on Air-Interface Problems over GSM Cellular Network in Central Pattaya Area.753.9 KB182
55TED๔.๕-๒๙Hybrid system based Fuzzy-PID control of High Speed Nonlinear Hydraulic Servo System and Simulation Analysis2.2 MB99
55TED๔.๕-๓๐A design of wide-stopband microstrip diplexers with multiorder spurious-mode suppression using stepped-impedance resonators97.4 KB118
55TED๔.๕-๓๑A fast synchronously rotating reference frame-based voltage sag detection under practical grid voltages for voltage sag compensation systems96.2 KB100
55TED๔๕-๒๑Geographic Information System (GIS) Management Strategies for schools in Bangkok Metropolitan Administration2.7 MB93
55TMC4.5-03 แบบรายงานการวิจัยปี 5550.0 KB119
55TMC4.5-03-01 ความชุกและปัจจัยความเสี่ยงของภาวะความดันโลหิตสูง ระยะเริ่มต้นในชุมชน21.3 MB85
55TMC4.5-3-02Liver Fluke23.6 MB77
55TMC4.5-3-03 Increased29.4 MB98
สมศ.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 55105.0 KB184
สมศ.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 55105.0 KB93
๕๕ LAR ๔ ๕-๑-๐๑ แบบรายงานสรุปฯการตีพิมพ์เผยแพร่ปี 2555175.1 KB126
๕๕ LAR ๔ ๕-๑-๐๑ แบบรายงานสรุปฯการตีพิมพ์เผยแพร่ปี 2555 - Copy175.1 KB105
๕๕ LAR ๔ ๕-๑-๐๒ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อฯ6.8 MB97
๕๕ LAR ๔ ๕-๑-๐๓ คุณภาพการบริการฯ11.8 MB113
๔.๖.(สมศ. ๖)งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
55AGR๔ ๖-๐๑8.1 MB158
55AGR๔ ๖-๐๑ แบบรายงานการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ประจำปี 255595.0 KB244
55AGR๔ ๖-๐๒2.5 MB102
55AGR๔ ๖-๐๓3.0 MB153
55AGR๔ ๖-๐๔2.9 MB116
55AGR๔ ๖-๐๕3.3 MB125
55AGR๔ ๖-๐๖1.4 MB119
55AGR๔ ๖-๐๗2.3 MB136
55AGR๔ ๖-๐๘6.7 MB97
55AGR๔ ๖-๐๙4.9 MB98
55AGR๔ ๖-๑๐3.4 MB97
55AGR๔ ๖-๑๑5.2 MB94
55AGR๔ ๖-๑๒3.1 MB97
55AGR๔ ๖-๑๓2.8 MB130
55AGR๔ ๖-๑๔1.4 MB224
55AGR๔ ๖-๑๕3.1 MB102
55AGR๔ ๖-๑๖2.6 MB97
55AGR๔ ๖-๑๗3.6 MB114
55AGR๔ ๖-๑๘2.5 MB147
55AGR๔ ๖-๑๙3.3 MB109
55AGR๔ ๖-๒๐6.9 MB110
55AGR๔ ๖-๒๑4.1 MB154
55AGR๔ ๖-๒๒2.3 MB115
55AGR๔ ๖-๒๓3.0 MB93
55AGR๔ ๖-๒๔3.2 MB80
55AGR๔ ๖-๒๕7.0 MB109
55AGR๔ ๖-๒๖3.3 MB98
55AGR๔ ๖-๒๗2.7 MB117
55AGR๔ ๖-๒๘3.5 MB129
55AGR๔ ๖-๒๙3.3 MB125
55AGR๔ ๖-๓๐2.9 MB96
55AGR๔ ๖-๓๑6.0 MB147
55AGR๔ ๖-๓๒2.5 MB102
55AGR๔ ๖-๓๓2.6 MB208
55AGR๔ ๖-๓๔9.8 MB128
55AGR๔ ๖-๓๕4.4 MB113
55AGR๔ ๖-๓๖3.8 MB129
55AGR๔ ๖-๓๗3.6 MB99
55AGR๔ ๖-๓๘5.3 MB168
55AGR๔ ๖-๓๙5.1 MB130
55ART๔ ๖-01หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ.311.8 KB149
55ART๔ ๖-02ภาพการรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร3.0 MB123
55ART๔ ๖-03หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์จากกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านเชิงดอยสกลนคร2.9 MB112
55ART๔ ๖-04หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์กลุ่มผลิตภัณฑ์จากการะดาษสับปะรด (คนสยาม)1.4 MB104
55ART๔ ๖-05หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง บางหลวง ปทุมธานี1.2 MB125
55ART๔ ๖-06หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง บางหลวง ปทุมธานี1.0 MB111
55ART๔ ๖-07หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์กลุ่มอาชีพงานแฮนด์เมด3.7 MB101
55ART๔ ๖-08หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ผลงานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1.3 MB93
55ART๔ ๖-09หนังสือรับรองหนังสือพระคาถาอาการวัตตาสูตร1.7 MB102
55ART๔ ๖-10หนังสือขอบคุณจากสำนักสงฆ์หนองทรายทองและภาพวาดจำนวน 12 รูป1.6 MB115
55BUS๔ ๖-๐๒ความรู้ความเข้าใจของผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต4.3 MB105
55BUS๔ ๖-๐๓แนวทางการอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้รถจักรยาน4.0 MB96
55BUS๔ ๖-๐๔แรงจูงใจและความผูกพันธ์ต่อองค์การ2.6 MB110
55BUS๔ ๖-๐๕ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยว4.2 MB102
55BUS๔ ๖-๐๖ความพึงพอใจของลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการและสนับสนุน4.5 MB109
55BUS๔ ๖-๐๗ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์2.7 MB93
55BUS๔ ๖-๐๘ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนศ ผู้ปกครองและชุมชน2.2 MB115
55BUS๔ ๖-๐๙ทัศนะของนศ ต่อการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง5.7 MB110
55BUS๔ ๖-๑๐กลยุทธ์การจูงใจการท่องเที่ยวระยะยาว5.2 MB97
55BUS๔ ๖-๑๑กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์บัว2.2 MB96
55BUS๔ ๖-๑๒บทบาทของผู้บริหารในการสร้างทีมงาน3.3 MB103
55BUS๔ ๖-๑๓การศึกษาความพึงพอใจของพนง นิคมอุตสาหกรรมนวนคร4.5 MB116
55BUS๔ ๖-๑๔ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ2.7 MB114
55BUS๔ ๖-๑๕ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลาง2.0 MB128
55BUS๔ ๖-๑๖ทัศนคติของนศ ในระดับอุดมศึกษาต่อกิจกรรมรับน้อง5.7 MB624
55BUS๔ ๖-๑๗การศึกษาการให้บริการสวัสดิการสังคม3.6 MB119
55BUS๔ ๖-๑๘ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชน3.9 MB120
55BUS๔ ๖-๑๙การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว จ นครนายก1.9 MB115
55BUS๔ ๖-๒๐ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้มุ่งสู่ความปลอดภัย1.9 MB104
55BUS๔ ๖-๒๑การพยากรณ์ผลกระทบภายนอก6.9 MB147
55BUS๔ ๖-๒๒การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราโดยการบูรณาการ7.6 MB327
55BUS๔ ๖-๒๓กลยุทธ์สร้างความยั่งยืนเพื่อการท่องเที่ยว6.7 MB112
55BUS๔ ๖-๒๔แผนการตลาดเพื่อส่งเสริมคุณค่าครัวไทยสู่อาเซียน12.4 MB389
55BUS๔ ๖-๒๕การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน1.8 MB125
55BUS๔ ๖-๒๖กลไกการจัดกิจกรรมออมทรัพย์2.2 MB110
55BUS๔ ๖-๒๗มุมมองของนศ ต่อประโยชน์ของโครงการสหกิจศึกษา4.1 MB121
55BUS๔ ๖-๒๘รูปแบบการดำรงชีวิตและความสุขมวลรวมของนศ.1.9 MB123
55BUS๔ ๖-๒๙การพัฒนามาตรฐานอาชีพนักบัญชี3.4 MB110
55BUS๔ ๖-๓๐ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือน4.5 MB126
55BUS๔ ๖-๓๑การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับกลุ่มOTOP3.0 MB115
55BUS๔ ๖-๓๒การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง5.4 MB130
55BUS๔ ๖-๓๓การประเมินหลักสูตรบริหาร4.7 MB105
55BUS๔ ๖-๓๔การรับรู้และการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวปรัชญา2.6 MB104
55BUS๔ ๖-๓๕การจัดการคุณภาพของธุรกิจบริการสุขภาพ5.9 MB112
55BUS๔ ๖-๓๖การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว2.5 MB96
55BUS๔ ๖-๓๗การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1.8 MB132
55BUS๔ ๖-๓๘การกำหนดยุทธศาสตร์4.1 MB124
55BUS๔ ๖-๓๙การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงบริการทางการแพทย์4.6 MB105
55BUS๔ ๖-๔๐ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม3.9 MB110
55BUS๔ ๖-๔๑การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน2.8 MB118
55BUS๔ ๖-๔๒คุณลักษณะบัณฑิตสาขาการบัชีและการเงิน4.9 MB101
55BUS๔ ๖-๔๓รูปแบบการประยุกต์ใช้และแนวทางการขับเคลื่อน2.6 MB168
55BUS๔ ๖-๔๔การจัดการความรู้ของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาบัญชี5.3 MB95
55BUS๔ ๖-๔๕การศึกษาเชิงประจักษ์4.7 MB103
55BUS๔ ๖-๔๖พฤติกรรมเข้าร่วมกิจกรรมของนศ มทร ธัญบุรี2.9 MB108
55BUS๔ ๖-๔๗ข้อเรียกร้องของแรงงานไทย2.4 MB120
55BUS๔ ๖-๔๘บทบาทและการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษา3.7 MB111
55BUS๔ ๖-๔๙กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร3.9 MB102
55BUS๔ ๖-๕๐ผลกระทบของการขายายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่3.1 MB105
55BUS๔ ๖-๕๑การศึกษาความคิดเห็นและความต้องการที่มีการจัดหาพัสดุ5.0 MB112
55BUS๔ ๖-๕๒การศึกษากลุยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด2.5 MB113
55BUS๔ ๖-๕๓ผลกระทบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อชุมชนปทุมธานี2.8 MB112
55BUS๔ ๖-๕๔การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบมทร ธัญบุรี4.3 MB106
55BUS๔ ๖-๕๕ภาพลักษณ์ของมทร ธัญบุรีในมุมมองของประชาชน4.3 MB122
55BUS๔ ๖-๕๖การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันอัญมณี3.9 MB111
55BUS๔ ๖-๕๗บุคลิกภาพและอารมณ์ต่อความคาดหวังของนักท่องเที่ยว3.5 MB118
55BUS๔ ๖-๕๘ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้มุ่งสู่ความปลอภัย3.6 MB103
55BUS๔ ๖-๕๙การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3.2 MB117
55BUS๔ ๖-๖๐โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอุทกภัย1.8 MB163
55BUS๔.๖-๐๑ สรุปงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์144.7 KB136
55EN๔.๖ แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ปี 2555103.8 KB173
55EN๔.๖-๑-๒๕ แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ปี 2555129.5 KB196
55HET4.6 - 01526.4 KB231
55HET4.6 - 02744.3 KB107
55HET4.6 - 03307.8 KB105
55HET4.6 - 04373.5 KB111
55HET4.6 - 05489.1 KB129
55HET4.6 - 062.7 MB93
55HET4.6 - 074.4 MB96
55HET4.6 - 082.7 MB110
55HET4.6 - 092.5 MB110
55HET4.6 - 102.5 MB107
55HET4.6 - 112.8 MB128
55HET4.6 - 12674.2 KB120
55HET4.6 - 132.3 MB108
55HET4.6 - 14883.4 KB95
55HET4.6 - 153.6 MB115
55HET4.6 - 161.9 MB128
55HET4.6 - 171.0 MB104
55HET4.6 - 183.3 MB124
55HET4.6 - 191.1 MB108
55HET4.6 - 201.9 MB104
55HET4.6 - 211.6 MB121
55MCT๔ ๖(สมศ ๖)-01 แบบรายงานสรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 255580.0 KB258
55TED๔ ๖ สรุปงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ พ ศ.2555219.2 KB188
55TED๔ ๖-01แบบรายงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2555163.3 KB262
55TED๔.๖-๐๑การพัฒนาระบบควบคุมมลภาวะทางอากาศอุตสาหกรรมงานชุบโลหะ3.5 MB91
55TED๔.๖-๐๒การสร้างอินเวอเตอร์เอนกประสงค์ที่ควบคุมด้วย FPGA สำหรับห้องปฏิบัติการ2.3 MB106
55TED๔.๖-๐๓สร้างชุดยกผู้ป่วยอัมพาตด้วยระบบอัตโนมัติ3.5 MB103
55TED๔.๖-๐๔มาตรฐานวิชาชีพครูการอาชีวศึกษา6.7 MB83
55TED๔.๖-๐๕การพัฒนาอุปกรณ์กำจัดก๊าซ H2S ในก๊าซชีวภาพสำหรับจะใช้ในเครื่องยนต์เล็ก3.8 MB102
55TED๔.๖-๐๖เครื่องอัดขึ้นรูปกระถางจากขุยและใยมะพร้าว 1.2 MB1982
55TED๔.๖-๐๗แผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมัน4.1 MB1144
55TED๔.๖-๐๘เครื่องสร้างสัญญาณขับนำเกตเอนกประสงค์2.5 MB103
55TED๔.๖-๐๙ชุดควบคุมเครื่องจำลองโหลดทางกล3.9 MB136
55TED๔.๖-๑๐รถเข็นคนพิการไฟฟ้าควบคุมด้วยศีรษะ(Electric-Wheelchair Control by Head),เครื่องเคลื่อนไหวข้อเข่าแบบต่อเนื่อง ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์,รถสามล้อพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์606.5 KB316
55TED๔.๖-๑๑เครื่องควบคุมภาระไฟฟ้าในสำนักงาน814.7 KB96
55TED๔.๖-๑๒การสร้างชุดแบบเรียนการฝึกปฏิบัติการอินเตอร์เฟสมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51987.4 KB236
55TED๔.๖-๑๓การสร้างชุดแบบเรียน เรื่อง โครงข่ายสวิตชิ่ง684.7 KB126
55TED๔.๖-๑๔ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดไตร่ตรองของนักศึกษาครู ไปใช้ประกอบการฝึกอบรม5.4 MB78
55TED๔.๖-๑๕การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการความรู้ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม1.5 MB103
55TED๔.๖-๑๖การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานระดับระดับปฏิบัติการสายการผลิตในสถานประกอบการ502.1 KB876
55TED๔.๖-๑๗รูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร4.7 MB107
55TED๔.๖-๑๘การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง พื้นฐานการหล่อลื่นในงานอุตสาหกรรม สำหรับพนักงานระดับปฎิบัติการในสายการผลิต 3.5 MB103
55TED๔.๖-๑๙การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้างานในสถานประกอบการ 2.7 MB89
55TED๔.๖-๒๐การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ด้วยเครื่องจักรกลพลังงานอุณหภูมิ 3.1 MB130
55TED๔.๖-๒๑การหาประสิทธิภาพระบบทำความเย็นแบบระเหยชนิดโดยตรงและโดยอ้อม 373.0 KB176
55TED๔.๖-๒๒การศึกษาการกำจัดยางรถยนต์ด้วยสิธีการตัดแยก 719.7 KB1591
55TED๔.๖-๒๓การพัฒนารูปแบบการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับชุมชนคลองหก2.1 MB104
55TED๔.๖-๒๔เซอร์โวไฮดรอลิกส์ควบคุมตำแหน่งแบบไฮบริดจ์605.7 KB363
55TED๔.๖-๒๕การออกแบบและพัฒนาเตาย่างที่ใช้ถ่านอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง1.0 MB941
55TED๔.๖-๒๖ศึกษาสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม845.5 KB81
55TED๔.๖-๒๗การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์สองล้อ2.2 MB121
55TED๔.๖-๒๘สภาพปัญหาและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขครุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี3.0 MB117
55TED๔.๖-๒๙การศึกษาการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าด้วยวงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตซ์2.3 MB105
55TED๔.๖-๓๐การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแผงโซล่าเซลล์ให้เคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์4.0 MB92
55TED๔.๖-๓๑การสร้างเครื่องตัดวัชพืชโดยใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ1.3 MB108
55TED๔.๖-๓๒การอบแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบทอความร้อนร่วมกับห้องอบแห้งแบบกรีนเฮาส์3.4 MB94
55TED๔.๖-๓๓การพัฒนาแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร3.0 MB105
55TED๔.๖-๓๔การศึกษาเปรียบเทียบการสึกหรอของโลหะภายใต้สภาวะการเคลือบผิวด้วยน้ำมันหล่อลื่น1.7 MB88
55TED๔.๖-๓๕การพัฒนาเว็บช่วยสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา2.5 MB96
55TED๔.๖-๓๖การพัฒนาเว็บช่วยสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี749.4 KB570
55TED๔.๖-๓๗การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา(5 ปี)806.2 KB1845
55TED๔.๖-๓๘รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา726.7 KB267
55TED๔.๖-๓๙การพัฒนารูปแบบวีดิทัศน์แทรกคำบรรยายให้ภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี4.9 MB94
55TED๔.๖-๔๐การพัฒนาสมรรถนะการเขียนรายงานทางวิชาการของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการประเมินความต้องการจำเป็นที่บูรณาการในการสอน879.5 KB179
55TED๔.๖-๔๑การจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์สู่สังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี954.2 KB77
55TED๔.๖-๔๒คุณภาพงานวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี5.5 MB90
55TED๔.๖-๔๓การศึกษาเปรียบเทียบการบรรจุภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาผลมะนาวที่อุณหภูมิต่ำ3.0 MB103
55TED๔.๖-๔๔ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครู2.0 MB105
55TED๔.๖-๔๕การจัดการความรู้ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม11.0 MB102
55TED๔.๖-๔๖การศึกษาประสิทธิภาพอากาศเย็นแบบอากาศหมุนวนในท่อ2.0 MB120
55TED๔.๖-๔๗การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ699.4 KB388
55TED๔.๖-๔๘เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 1 เฟส โดยการควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์449.4 KB122
55TED๔.๖-๔๙วงจรเรียงกระแสสามเฟส5.3 MB125
55TED๔.๖-๕๐การหาความเหมาะสมท่อแคปพิลลารี่ของเครื่องปรับอากาศ2.1 MB103
55TMC4.6-1-01รายงานการนำผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์206.6 KB233
55TMC4.6-1-02 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์1.8 MB125
55TMC4.6-1-03 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ปี255318.6 MB74
55TMC4.6-1-04 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ปี255426.6 MB74
55TMC4.6-1-05 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ปี255536.7 MB85
๕๕ LAR ๔ ๖-๑-๐๑ แบบรายงานงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ - Copy629.5 KB112
๕๕ LAR ๔ ๖-๑-๐๒ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์24.1 MB88
๔.๗.(สมศ. ๗)ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
55AGR๔ ๗(สมศ ๗) แบบรายงานผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ15.6 KB116
55AGR๔ ๗-๐๑3.6 MB136
55AGR๔ ๗-๐๒6.9 MB131
55AGR๔ ๗-๐๓4.3 MB176
55AGR๔ ๗-๐๔5.2 MB195
55AGR๔ ๗-๐๕4.2 MB100
55AGR๔ ๗-๐๖4.2 MB149
55AGR๔ ๗-๐๗3.4 MB113
55AGR๔ ๗-๐๘3.8 MB126
55AGR๔ ๗-๐๙3.2 MB171
55AGR๔ ๗-๑๐5.9 MB125
55AGR๔ ๗-๑๑3.2 MB123
55AGR๔ ๗-๑๒5.2 MB92
55AGR๔ ๗-๑๓4.2 MB104
55AGR๔ ๗-๑๔3.0 MB120
55AGR๔ ๗-๑๕3.0 MB111
55AGR๔ ๗-๑๖3.1 MB113
55AGR๔ ๗-๑๗3.1 MB101
55AGR๔ ๗-๑๘3.2 MB127
55AGR๔ ๗-๑๙2.7 MB116
55AGR๔ ๗-๒๐3.9 MB127
55AGR๔ ๗-๒๑3.4 MB170
55AGR๔ ๗-๒๒2.6 MB115
55AGR๔ ๗-๒๓3.8 MB106
55ART๔ ๗-๐๑ วารสารศิลปกรรมบูรพาปี25554.2 MB124
55ART๔ ๗-๐๒ สืบสายลายทอง2.5 MB111
55ART๔ ๗-๐๓ เครื่องประดับจากหนัง2.0 MB113
55ART๔ ๗-๐๔ ดนตรีไทยศึกษา11.7 MB133
55ART๔ ๗-๐๕ ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย1.9 MB125
55ART๔ ๗-๐๖ การออกแบบร่างผลิตภัณฑ์1.9 MB121
55ART๔ ๗-๐๗ ประวัติและแบบอย่างศิลปะ1.8 MB109
55ART๔ ๗-๐๘ เครื่องหนังทฤษฎีสู่การปฏิบัติ2.2 MB123
55ART๔ ๗-๐๙ ดนตรีพื้นเมืองภาคใต้2.2 MB102
55ART๔ ๗-๑๐ โสตทักษะ1.4 MB121
55ART๔ ๗-๑๑ การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม1.9 MB109
55ART๔ ๗-๑๒ ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย2.2 MB93
55ART๔ ๗-๑๓ ศิลปะภาพพิมพ์32.8 MB122
55ART๔ ๗-๑๔ ทฤษฎีพื้นฐานทางประติมากรรม3.4 MB115
55ART๔ ๗-๑๕ Product Design Of Analysis1.6 MB118
55ART๔ ๗-๑๖ ประวัติการออกแบบภายในและการตกแต่งสถาปัตยกรรม1.5 MB113
55ART๔ ๗-๑๗ พระคเณศและเทพองค์สำคัญ2.8 MB129
55ART๔ ๗-๑๘ เส้นศิลป์ลีลาไทยในรามเกียรติ์1.8 MB135
55ART๔ ๗-๑๙ จิตรกรรมไทยพุทธศิลป์1.9 MB128
55ART๔ ๗-๒๐ พุทธลักษณ์พุทธรูป2.1 MB141
55ART๔ ๗-๒๑ การวิเคราะห์ทัศนศิลป์3.4 MB122
55ART๔ ๗-๒๒ การออกแบบบรจุภัณฑ์หัตถกรรม1.9 MB244
55ART๔ ๗-๒๓ การจัดแสงในงานออกแบบภายใน1.9 MB132
55ART๔ ๗-๒๔ ออกแบบตกแต่ง1.9 MB129
55ART๔ ๗-๒๕ อักษรประดิษฐ์1.9 MB111
55ART๔ ๗-๒๖ ประติมากรรม31.7 MB135
55ART๔ ๗-๒๗ นวัตกรรมการสอนประติมากรรมพระเครื่อง2.1 MB126
55BUS๔.๗-ผลดำเนินงาน149.4 KB84
55BUS๔.๗-๐๑แบบสรุปหนังสือตำราที่ได้รับรองคุณภาพ139.4 KB212
55BUS๔.๗-๐๒คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหนังสือตำรา115.8 KB197
55BUS๔.๗-๐๓การส่งเสริมการตลาด-ผศ เกยูร6.7 MB150
55BUS๔.๗-๐๔การวิจัยการตลาด-ผศ พิมพา7.2 MB153
55BUS๔.๗-๐๕หลักการตลาด-ผศ พิมพา5.3 MB128
55BUS๔.๗-๐๖การจัดการการตลาด-อ สุวิมล7.8 MB131
55BUS๔.๗-๐๗การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม-ผศ พิมพา5.1 MB138
55BUS๔.๗-๐๘การจัดการสำนักงาน-รศ เนตร์พัณณา6.5 MB135
55BUS๔.๗-๐๙การจัดการสมัยใหม่-รศ เนตร์พัณณา6.8 MB245
55BUS๔.๗-๑๐การบริหารเชิงกลยุทธ์-ผศ ดร เขมมารี4.0 MB135
55BUS๔.๗-๑๑ทฤษฎีองค์การ-ผศ ดร เขมมารี5.0 MB192
55BUS๔.๗-๑๒การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน-รศ ดร ชนงกรณ์5.2 MB136
55BUS๔.๗-๑๓หลักการจัดการและองค์การ-รศ ดร ชนงกรณ์5.3 MB134
55BUS๔.๗-๑๔การฝึกอบรมในองค์กร-ดร กล้าหาญ5.8 MB119
55BUS๔.๗-๑๕การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ-ผศ ฉัตรปารี5.2 MB119
55BUS๔.๗-๑๖การสอนวิชาธุรกิจเฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์-อ ฉัตรปารี5.8 MB130
55BUS๔.๗-๑๗การบัญชีสินทรัพย์-ผศ มาลี4.5 MB141
55BUS๔.๗-๑๘การบัญชีชั้นสูง2-ผศ กุสุมา5.8 MB103
55BUS๔.๗-๑๙การบัญชีชั้นต้น1-ผศ ดร วันชัย4.3 MB125
55BUS๔.๗-๒๐การบัญชีห้างหุ้นส่วน-ผศ นุชจรี5.2 MB216
55BUS๔.๗-๒๑การบัญชีขั้นต้น2-ผศ วัลลภ4.8 MB209
55BUS๔.๗-๒๒การบัญชีชั้นกลาง2-ผศ ดร วันชัย5.2 MB120
55BUS๔.๗-๒๓การบัญชีชั้นกลาง1-ผศ ดร วันชัย5.4 MB158
55BUS๔.๗-๒๔การบัญชีเพื่อการจัดการ-ผศ ดร วันชัย5.2 MB136
55BUS๔.๗-๒๕การรายงานและวิเคราะห์งบการเงิน-ผศ นุชจรี6.7 MB162
55BUS๔.๗-๒๖วิชาระบบฐานข้อมูล-ผศ ดร ยุทธชัย3.6 MB137
55BUS๔.๗-๒๗การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น-ผศ ดร ณัทณรงค์4.0 MB144
55BUS๔.๗-๒๘การเขียนโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์-ผศ สุวัตร4.5 MB135
55BUS๔.๗-๒๙ระบบจัดการฐานข้อมูล-ผศ ดร สุวรินทร์4.3 MB141
55BUS๔.๗-๓๐การบัญชี1-อ อดิศร5.4 MB125
55BUS๔.๗-๓๑ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ-ผศ ดร สุรีรัตน์5.8 MB121
55BUS๔.๗-๓๒การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์-ผศ กฤติยา5.2 MB173
55BUS๔.๗-๓๓ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ-ผศ ดร สุรีรัตน์4.7 MB135
55BUS๔.๗-๓๔การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาC-ผศ ดร สุรีรัตน์7.3 MB133
55BUS๔.๗-๓๕เศรษฐศาสตร์การจัดการ-ผศ นิชช์กรณ์5.2 MB131
55BUS๔.๗-๓๖เศรษฐศาตร์มหภาค1-ผศ นิกร7.1 MB153
55BUS๔.๗-๓๗เศรษฐศาสตร์มหภาค2-ผศ นิกร6.9 MB155
55BUS๔.๗-๓๘ประวัติลัทธิเศรษฐกิจและเศรษฐกิจไทย-อ นัทธปราชญ์4.9 MB131
55BUS๔.๗-๓๙เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม-ผศ สุภิญญา4.9 MB126
55BUS๔.๗-๔๐หลักเศรษฐศาสตร์-อ ทรรศิน12.0 MB135
55BUS๔.๗-๔๑การตลาดระหว่างประเทศ-ผศ สุดาพร6.0 MB132
55BUS๔.๗-๔๒การจัดการระหว่างประเทศ-รศ ดร ชนงกรณ์5.5 MB132
55BUS๔.๗-๔๓การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ-รศ ดร ชนงกรณ์6.5 MB132
55BUS๔.๗-๔๔ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ1-อ เมทินี5.9 MB153
55BUS๔.๗-๔๕การเงินและการธนาคาร-รศ อภิรดา5.7 MB156
55BUS๔.๗-๔๖การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน-ผศ สุภา4.8 MB148
55EN๔.๗-๑-๖ แบบรายงานสรุปผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพปี 255533.3 KB131
55EN๔.๗-๑-๖ แบบรายงานสรุปผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพปี 255533.3 KB109
55EN๔.๗-๑-๖ แบบรายงานสรุปผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพปี 255533.3 KB102
55HET4.7 -019.6 MB161
55HET4.7 -028.8 MB117
55HET4.7 -032.6 MB98
55HET4.7 -043.4 MB109
55HET4.7 -0511.2 MB136
55HET4.7 -068.6 MB136
55HET4.7 -078.2 MB131
55MCT๔ ๗(สมศ ๗)-01 แบบรายงานสรุปผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพปี 255558.3 KB196
55MCT๔ ๗(สมศ ๗)-02 หนังสือรับรอง พื้นฐานความรู้ทางการวิจัยฯ4.6 MB115
55MCT๔ ๗(สมศ ๗)-03 หนังสือรับรอง หลักการผลิตสื่อ3.8 MB141
55MCT๔ ๗(สมศ ๗)-04 หนังสือรับรอง การออกแบบสิ่งพิมพ์3.5 MB117
55MCT๔ ๗(สมศ ๗)-05 หนังสือรับรอง เทคนิคการจัดสัมมนาเพื่องานสื่อสารมวลชน4.6 MB115
55MCT๔ ๗(สมศ ๗)-06 หนังสือรับรอง เทคนิคการเป็นผู้ประกาศฯ4.5 MB111
55MCT๔ ๗(สมศ ๗)-07 หนังสือรับรอง อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมขั้วต่อทางภาพและเสียง5.3 MB103
55MCT๔ ๗(สมศ ๗)-08 หนังสือรับรอง การพิมพ์ออฟเซต4.1 MB136
55MCT๔ ๗(สมศ ๗)-09 หนังสือรับรอง การถ่ายภาพทางการพิมพ์4.2 MB138
55SCI๔ ๗-๐๑การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีช่องว่าง15.3 MB206
55SCI๔ ๗-๐๒ คอนโทรลลีฟวิ่งแรดิคอลพอลิเมอไรเซชันในการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชั่น13.2 MB110
55SCI๔ ๗-๐๓ การประยุกต์ใช้อิมมูโนเซนเซอร์สำหรับการวิเคราะห์ทางอาหาร8.4 MB110
55SCI๔ ๗-๐๔ การสังเคราะห์อนุภาคคอมโพสิทของพอลิเมอร์กับสารแม่เหล็ก17.9 MB93
55SCI๔ ๗-๐๕ ปัญญาประดิษฐ์แนวทางสมัยใหม่7.5 MB133
55SCI๔ ๗-๐๖ปฏิบัติการหลักนิเวศวิทยา7.0 MB107
55SCI๔ ๗-๐๗ ปริมาณสัมพันธ์6.7 MB139
55SCI๔ ๗-๐๘ ปฏิบัติการเชื้อรา8.1 MB136
55SCI๔ ๗-๐๙ ฟิสิกส์2รศ วัชระ10.4 MB179
55SCI๔ ๗-๑๐ ฟิสิกส์1-จรัส6.1 MB148
55SCI๔ ๗-๑๑สถิติเชิงอนุมาน13.7 MB136
55SCI๔ ๗-๑๒สถิติเบื้องต้น4.3 MB114
55SCI๔ ๗-๑๓General Statistics PartI4.4 MB88
55SCI๔ ๗-๑๔สถิติทั่วไป-อิศราภรณ์5.0 MB108
55SCI๔ ๗-๑๕สถิติทั่วไป-ยุรีย์6.1 MB106
55SCI๔ ๗-๑๖คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์15.7 MB181
55SCI๔ ๗-๑๗คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์25.1 MB126
55SCI๔ ๗-๑๘09-111-152แคลคูลัส25.1 MB285
55SCI๔ ๗-๑๙หลักชีววิทยา4.3 MB119
55SCI๔ ๗-๒๐ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม6.8 MB167
55SCI๔ ๗-๒๑ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป6.6 MB130
55SCI๔ ๗-๒๒การจัดการเชื้อราแบบบูรณาการ6.3 MB122
55SCI๔ ๗-๒๓หลักการใช้SQLเบื้องต้น14.0 MB91
55SCI๔ ๗-๒๔ปฏิบัติการเคมี15.6 MB111
55SCI๔ ๗-๒๕ปฏิบัติการชีวเคมี5.6 MB147
55SCI๔ ๗-๒๖เคมีชีวิต5.7 MB74
55SCI๔ ๗-๒๗เคมีคำนวณ6.7 MB108
55SCI๔ ๗-๒๘แคลคูลัสสำหรับวิศวกร27.1 MB167
55SCI๔ ๗-๒๙แคลคูลัสสำหรับวิศวกร36.9 MB112
55SCI๔ ๗-๓๐คณิตศาสตร์-ธาวัลย์7.3 MB88
55SCI๔ ๗-๓๑จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม13.4 MB124
55SCI๔ ๗-๓๒ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป7.9 MB99
55SCI๔ ๗-๓๓โครงสร้างดีสครีต12.3 MB128
55SCI๔ ๗-๓๔การจัดระเบียบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม14.5 MB127
55TED๔.๗-ประกาศมทร.-หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ1.6 MB147
55TED๔.๗-๐๑การติดตั้งระบบไฟฟ้าในสร้ะว่ายน้ำและอ่างน้ำพุ(ตอนที่2)โคมไฟสรพว่ายน้ำชนิดติดตั้งถาวรและการประสานศักย์10.3 MB149
55TED๔.๗-๐๒การติดตั้งระบบไฟฟ้าในสระว่ายน้ำและอ่างน้ำพุ(ตอนที่ 3)การต่อลงดินและการต่อลงดินของบริภัณฑ์8.5 MB134
55TED๔.๗-๐๓การติดตั้งระบบไฟฟ้าในสระว่ายน้ำและอ่างน้ำพุ(ตอนที่ 4)การติดตั้งระบบไฟฟ้าอ่างน้ำแร่(Spas)อ่างน้ำร้อน(Hot Tubs)และอ่างอาบน้ำนวดตัว(Hydromassage Bathtubs)14.0 MB137
55TED๔.๗-๐๔การติดตั้งระบบไฟฟ้าในสระว่ายน้ำและอ่างน้ำพุ(ตอนที่ 5)การติดตั้งระบบไฟฟ้าอ่างน้ำพุ(Fountains)15.0 MB345
55TED๔.๗-๐๕เครื่องป้องกันตัดไฟรั่วไฟดูด ควรติดตั้งที่ใดบ้าง17.5 MB111
55TED๔.๗-๐๖ระบบปฏิบัติการ7.2 MB111
55TED๔.๗-๐๗ไฟฟ้าในภูมิทัศน์3.3 MB129
55TED๔.๗-๐๘วิศวกรรมไฟฟ้า4.5 MB142
55TED๔.๗-๐๙การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า5.0 MB131
55TED๔.๗-๑๐การสื่อสารใยแก้วนำแสง4.6 MB279
55TED๔.๗-๑๑คู่มือการทดลองวิชาปฏิบัติการสื่อสารทางแสง2.9 MB132
55TED๔.๗-๑๒เทคโนโลยีการศึกษา3.4 MB114
55TED๔.๗-๑๓ระบบดับเพลิงในอาคาร6.5 MB127
55TED๔.๗-๑๔การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา2.3 MB134
55TED๔.๗-๑๕กำลังงานของไหล5.8 MB130
55TED๔.๗-๑๖วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ4.2 MB133
55TED๔.๗-๑๗ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม4.6 MB135
55TED๔.๗-๑๘กฎหมายและระเบียบทางการศึกษา3.1 MB128
55TED๔.๗-๑๙การออกแบบวงจรดิจิตอลและภาษาวีเอชดีแอล5.7 MB180
55TED๔.๗-๒๐งานวัดละเอียดเบื้องต้น2.3 MB133
55TED๔.๗-๒๑การผลิตเสียงประกอบสื่อ2.8 MB123
55TED๔.๗-๒๒คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม2.7 MB92
55TED๔.๗-๒๓การเขียนโปรแกรมปาสคาล2.9 MB111
55TED๔.๗-๒๔โครงสร้างข้อมูล6.1 MB91
55TED๔.๗-๒๕หลักและวิธีการสอน2.5 MB129
55TED๔.๗-๒๖การพัฒนาหลักสูตร2.5 MB113
55TED๔.๗-๒๗การวัดและประเมินผลการศึกษา2.3 MB129
55TED๔.๗-๒๘ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน2.2 MB117
55TED๔.๗-๒๙การวิจัยเบื้องต้นทางการศึกษา2.8 MB120
55TED๔.๗-๓๐การวัดและการประเมินผลการศึกษา2.5 MB134
55TED๔.๗-๓๑รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพ2.0 MB123
55TED๔.๗-๓๒การวิจัยทางการศึกษา2.4 MB111
55TED๔.๗-๓๓การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง2.4 MB122
55TED๔.๗-๓๔ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล2.1 MB102
55TED๔.๗-๓๕กลยุทธ์การบริหารตนเอง2.1 MB116
55TED๔.๗-๓๖เทคนิคการครองใจคน2.1 MB142
55TED๔.๗-๓๗การสร้างผลิตผลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ2.0 MB121
55TED๔.๗-๓๘จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว2.4 MB155
55TED๔.๗-๓๙การวิจัยในชั้นเรียน2.0 MB132
55TED๔.๗-๔๐นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา3.0 MB138
55TED๔.๗-๔๑เทคนิคการฝึกอบรม2.3 MB136
55TED๔.๗-๔๒การผลิตชุดการสอน3.0 MB143
55TED๔.๗-๔๓เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา2.4 MB110
55TED๔.๗-๔๔การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหาร2.7 MB124
55TED๔.๗-๔๕คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต5.4 MB97
55TED๔.๗-๔๖The Development of Professional Ethics Teaching3.8 MB119
55TED๔.๗-๔๗การพัฒนาหลักสูตร(อาชีวะและเทคนิคศึกษา)4.5 MB128
55TED๔.๗-๔๘การผลิตหนังสือนิทานสามมิติ(Pop Up)4.9 MB24653
55TMC4.7-1 ตำราวิชาการ59.0 KB225
55TMC4.7-1-01การซักประวัติและการตรวจร่างกาย17.7 MB77
55TMC4.7-1-02พื้นฐานเวชกรรมแผนไทย3.8 MB13872
55TMC4.7-1-03 พื้นฐานการพยาบาลและเคหะพยาบาล6.9 MB1337
55TMC4.7-1-04การจัดการด้านธุรกิจสปา15.3 MB108
55TMC4.7-1-05 พื้นฐานหัตถเวชกรรมแผนไทย5.5 MB4528
55TMC4.7-1-06ระบบรับความรู้สึก8.6 MB94
55TMC4.7-1-07ระบบประสาท25.7 MB77
55TMC4.7-1-08ระบบต่อมไร้ท่อ6.0 MB103
๕๕ LAR ๔ ๗-๑-๐๑ แบบรายงานสรุปผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ปี 2555 - Copy1.9 MB128
๕๕ LAR ๔ ๗-๑-๐๒ คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ574.4 KB185
๕๕ LAR ๔ ๗-๑-๐๓ หนังสือหรือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ1.7 MB139
๕๕ LAR ๔ ๗-๑-๐๔ หนังสือหรือตำราที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรง29.5 MB90

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/sar55/?p=161

ส.ค. 02

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

NameSizeHits
NameSizeHits
1.1.(สกอ.)กระบวนการพัฒนาแผน
55 ARCH 1.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 53-56327.6 KB160
55 ARCH 1.1-1-02 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 55-583.2 MB113
55 ARCH 1.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 4 เม ย5565.0 KB122
55 ARCH 1.1-1-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี93.2 KB116
55 ARCH 1.1-1-05รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน313.1 KB122
55 ARCH 1.1-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 15 พ ค55180.4 KB110
55 ARCH 1.1-1-07 หนังสือที่ศธ0578.11-0405 แจ้งร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผน57.7 KB129
55 ARCH 1.1-1-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 7 มิ ย.55104.0 KB142
55 ARCH 1.1-1-09 หนังสือที่ศธ0578.11-0517 ขอส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี55.3 KB110
55 ARCH 1.1-2-10 หนังสือที่ศธ0578.11-0521 แจ้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีแก่บุคลากร55.2 KB108
55 ARCH 1.1-3-11 คำของบประมาณแผ่นดินปี 2555285.3 KB132
55 ARCH 1.1-3-12 คำของบประมาณเงินรายได้241.7 KB100
55 ARCH 1.1-3-13 แจ้งจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน570.3 KB117
55 ARCH 1.1-3-14 แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินรายได้580.2 KB103
55 ARCH 1.1-3-15 แผนปฏิบัติราชการปี 25553.1 MB98
55 ARCH 1.1-5-16 รายงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน978.2 KB231
55 ARCH 1.1-5-17 รายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร TQF2.0 MB153
55 ARCH 1.1-5-18 รายงานสรุปสถานะงานวิจัยปีงบประมาณ 2555282.1 KB117
55 ARCH 1.1-5-19 รายงานโครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา10.1 MB566
55 ARCH 1.1-5-20 รายงานโครงการออกแบบวัสดุภูมิทัศน์240.2 KB175
55 ARCH 1.1-5-21 รายงานโครงการทางเท้าจากขยะเหลือบริโภค241.8 KB142
55 ARCH 1.1-5-23 รายงานโครงการฟื้นฟูคลองรังสิต ฟื้นชีวิตชุมชน74.3 MB93
55 ARCH 1.1-5-24 รายงานโครงการรักษ์พื้นถิ่นฯ77.3 KB110
55 ARCH 1.1-5-25 รายงานโครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ฯ114.4 KB117
55 ARCH 1.1-5-26 รายงานโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ2.2 MB136
55 ARCH 1.1-6-27 รายงานแผนรอบ 9 เดือน328.9 KB122
55 ARCH 1.1-6-28 หนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ3.6 MB108
55 ARCH 1.1-6-29 รายงานแผนรอบ 12 เดือน372.7 KB110
55 ARCH 1.1-6-31 หนังสือส่งรายงานตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี43.3 KB98
55 ARCH 1.1-7-30 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 16 ต ค.5578.5 KB197
55 LAR 1.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและพัฒนาแผนปฏิบัติ209.6 KB123
55 LAR 1.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนและพัฒนาแผน373.5 KB146
55 LAR 1.1-1-03 รายงานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ วันที่ 221.3 MB123
55 LAR 1.1-1-04 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ ศ 2555-2558)3.1 MB141
55 LAR 1.1-1-05 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ ศ 25557.0 MB115
55 LAR 1.1-1-06 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ วันที่ 15 พค.551.8 MB134
55 LAR 1.1-2-01 หนังสือส่งแผนประจำปี 2555 ให้แก่ รองคณบดี และหั134.5 KB112
55 LAR 1.1-2-02 หน้าเว็ปไซด์คณะศิลปศาสตร์183.5 KB124
55 LAR 1.1-2-03 โครงการถ่ายทอดแผนงานสู่การปฏิบัติ5.6 MB113
55 LAR 1.1-3-01 คำเสนอของบประมาณรายจ่าย และรายได้ ประจำปี 2555356.9 KB127
55 LAR 1.1-3-02 หนังสือแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี1.5 MB182
55 LAR 1.1-3-03 รายงานการประชุมบริหารคณะฯ1.1 MB122
55 LAR 1.1-5-01 รายงานผลการใช้จ่ายตามไตรมาส3.7 MB108
55 LAR 1.1-5-02 รายงานผลการดำเนินโครงการ235.3 KB118
55 LAR 1.1-6-01 บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดป148.8 KB137
55 LAR 1.1-6-02 เอกสารรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานของโครงการ รอบ1.7 MB117
55 LAR 1.1-6-03 เอกสารรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานของโครงการ รอบ1.7 MB118
55 LAR 1.1-7-01 เอกสารผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี และแผนประจำ1.2 MB128
55 LAR 1.1-7-02 รายงานการประชุมประจำ วันที่ 29 มค.563.1 MB136
55 OREG 1.1-1-01คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผน 4 ปี349.8 KB104
55 OREG 1.1-1-02 รายงานการประชุมฯจัดทำแผน 1.551.3 MB109
55 OREG 1.1-1-03 รายงานการประชุมฯจัดทำแผน 2.551.3 MB112
55 OREG 1.1-1-04 รายงานการประชุมฯจัดทำแผน 3.55611.7 KB104
55 OREG 1.1-1-05 รายงานการประชุมฯจัดทำแผน 5.554.4 MB136
55 OREG 1.1-1-06 รายงานการประชุมฯจัดทำแปน 6.552.1 MB111
55 OREG 1.1-1-07 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี1.2 MB83
55 OREG 1.1-1-08 แผนปฏิบัติราชการประจำปี1.2 MB85
55 OREG 1.1-1-09 บันทึกส่งแผนฯ ให้ กนผ311.4 KB105
55 OREG 1.1-2-01ขอส่งแผนราชการ4ปี และแผนฯประจำปี .551.3 MB91
55 OREG 1.1-2-02 หน้าเว็บไซต์ของ สวท.(งานประกันคุณภาพ)392.8 KB104
55 OREG 1.1-3-01 คำเสนอขอ งปม.รายจ่าย ปี พ.ศ.556.5 MB101
55 OREG 1.1-3-02 คำเสนอขอ งปม.รายได้ ปี พ.ศ.555.6 MB94
55 OREG 1.1-3-03 บันทึกข้อความ (ขอส่งคำเสนอขอ งปม.เงินรายได้ ปี 55)331.7 KB95
55 OREG 1.1-3-04 บันทึกข้อความ(ขอส่งคำเสนอขอ งปม.รายจ่าย ประจำปี 55497.0 KB100
55 OREG 1.1-5-01 รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร จ.ปราจีนบุรี308.0 KB103
55 OREG 1.1-5-02 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ .555.5 MB109
55 OREG 1.1-6-01 รายงานการประชุมฯ 7.556.8 MB97
55 OREG 1.1-6-02 รายงานการประชุมฯ10.558.0 MB86
55 OREG 1.1.1-1-08 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 25551.2 MB77
55AGR1.1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน564.1 KB166
55AGR1.1-02 บันทึกแจ้งการจัดทำแผนฯ7.7 MB117
55AGR1.1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน1.4 MB101
55AGR1.1-04 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ ศ.2555-25581.8 MB128
55AGR1.1-05 หนังสือส่งแผนปฏิ่บัติราชการ พ ศ.2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ ศ.2555399.2 KB129
55AGR1.1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ6.7 MB95
55AGR1.1-07 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่อาจารย์ฯ3.1 MB105
55AGR1.1-09 คำเสนอของบประมาณแผ่นดิน ปี 255541.1 MB101
55AGR1.1-10 บันทึกส่งงบประมาณประจำปี 25551.1 MB142
55AGR1.1-11 หนังสือแจ้งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 25559.2 MB166
55AGR1.1-12 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 255549.8 MB82
55AGR1.1-13 (1) รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย4.8 MB144
55AGR1.1-13 (10) รายงานการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 255526.6 MB103
55AGR1.1-13 (11) รายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง41.7 MB102
55AGR1.1-13 (12) รายงานการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช3.9 MB294
55AGR1.1-13 (13) รายงานผลโครงการอบรมประกันคุณภาพ5.5 MB128
55AGR1.1-13 (14) รายงานการดำเนินโครงการ Outlook998.7 KB227
55AGR1.1-13 (2) รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อชุมชน204.6 MB85
55AGR1.1-13 (3) รายงานการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ(การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์)2.7 MB141
55AGR1.1-13 (4) รายงานการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง2.8 MB253
55AGR1.1-13 (5) รายงานผลการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้22.7 MB101
55AGR1.1-13 (6) รายงานการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเบเกอรี่6.7 MB487
55AGR1.1-13 (7) รายงานการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ(84 ชุมชน)23.3 MB102
55AGR1.1-13 (8) รายงานผลการดำเนินโครงการ Supervisor7.0 MB186
55AGR1.1-13 (9) รายงานกิจกรรม 3 D งบประมาณ 255538.1 MB102
55AGR1.1-13 รายงานผลการดำเนินโครงการ30.2 KB115
55AGR1.1-14 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี งปม.2555(รอบ 12 เดือน)13.0 MB109
55AGR1.1-15 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ 2555 (รอบ 9 เดือน)1.7 MB135
55AGR1.1-16 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ 2555 (รอบ 12 เดือน)3.5 MB112
55AGR1.1-17 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ4.5 MB142
55AGR1.1-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร6.4 MB82
55AGR1.1-19 รายงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายแผน4ปี รอบ9,12เดือน4.4 MB125
55AGR1.1-20 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร4.4 MB103
55ART1.1-01คำสั่งแต่งตั้้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างแผนและคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ2.9 MB92
55ART1.1-02รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนและพัฒนาแผน1.5 MB129
55ART1.1-03เอกสารหลักฐานประชาพิจารณ์แผน1.1 MB126
55ART1.1-04รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3-2555 วาระที่ 5.3646.0 KB116
55ART1.1-05แผนปฏิบัติราชการ-4-ปี-พ ศ.2555-25586.8 MB163
55ART1.1-06เว็บไซต์คณะ842.0 KB116
55ART1.1-07คำของบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2555178.8 KB117
55ART1.1-08คำของบประมาณเงินรายได้ปีจำปีงบประมาณ2555147.1 KB106
55ART1.1-09เอกสารการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555 ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้2.7 MB121
55ART1.1-10แผนปฏิบัติราชการประจำปี-พ ศ.25552.1 MB100
55ART1.1-11รายงานการปนะชุมคณะกรรมการประจำ๕ระ ครั้งที่ 2-2555(วาระที่ 5.2)1.1 MB119
55ART1.1-12รายงานผลแบบติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีรายงานผลในรอบ 12 เดือน2.4 MB99
55ART1.1-13บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี25552.2 MB105
55ART1.1-14บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 25552.2 MB136
55ART1.1-15รายงานการประชุมพิจารณาผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5-2555998.5 KB144
55ART1.1-16แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะ422.3 KB115
55BUS1.1-1-0115.7 KB89
55BUS1.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-255815.7 KB106
55BUS1.1-1-0269.0 KB88
55BUS1.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนและพัฒนาแผนฯ69.0 KB102
55BUS1.1-1-02รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ4ปี13.8 KB89
55BUS1.1-1-03150.4 KB92
55BUS1.1-1-03รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะเพื่อทบทวนและพัฒนาแผนฯ1.4 MB106
55BUS1.1-1-0453.5 KB94
55BUS1.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวาระพิจารณาแผนฯ53.5 KB115
55BUS1.1-1-04หลักฐานเอกสารการประชาพิจารณ์แผนฯ2.0 MB90
55BUS1.1-1-05 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-25582.7 MB111
55BUS1.1-1-05รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯเพื่อพิจารณาแผนฯ51.2 KB179
55BUS1.1-2-0117.3 KB91
55BUS1.1-2-0267.7 KB89
55BUS1.1-2-02 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้บุคลากรในคณะฯ67.7 KB93
55BUS1.1-2-03 รายงานการประชุมคณาจารย์1.7 MB77
55BUS1.1-2-04 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่89.5 KB117
55BUS1.1-3-0188.6 KB105
55BUS1.1-3-01 คำของบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 255588.6 KB97
55BUS1.1-3-01คำของบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ25551.4 MB80
55BUS1.1-3-02คำของบประมาณเงินรายได้35.8 KB84
55BUS1.1-3-03139.2 KB102
55BUS1.1-3-03 เอกสารการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555 และงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้139.2 KB94
55BUS1.1-3-04แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ ศ.25551.3 MB99
55BUS1.1-3-05236.2 KB75
55BUS1.1-3-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะัจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555236.2 KB82
55BUS1.1-5-02279.0 KB84
55BUS1.1-5-02 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ279.0 KB101
55BUS1.1-6-0126.7 KB97
55BUS1.1-6-02317.5 KB78
55BUS1.1-6-02รายงานผลการติดตามตัวบ่งชี้ตามแผน230.5 KB119
55BUS1.1-6-02รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555598.4 KB93
55BUS1.1-7-0126.7 KB85
55BUS1.1-7-01 บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 255526.7 KB98
55BUS1.1-7-02317.5 KB93
55BUS1.1-7-02 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2555317.5 KB127
55BUS1.1-7-02รายงานผลการติดตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการ4ปี264.7 KB112
55BUS1.1-7-0339.8 KB89
55BUS1.1-7-03 รายงานการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของคณะกรรมการประจำคณะฯ39.8 KB87
55BUS1.1-7-03 รายงานการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของคณะกรรมการประจำคณะฯ39.8 KB91
55BUS1.1-7-03 รายงานการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของคณะกรรมการประจำคณะฯ39.8 KB83
55BUS1.1-7-03 รายงานการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของคณะกรรมการประจำคณะฯ39.8 KB85
55BUS1.1-7-03 รายงานการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของคณะกรรมการประจำคณะฯ39.8 KB81
55BUS1.1-7-03 รายงานการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของคณะกรรมการประจำคณะฯ39.8 KB82
55BUS1.1-8-01รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ1.9 MB123
55BUS1.1-8-02หลักฐานการนำข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นไปปรับใช้กับแผนฯ259.5 KB106
55EN 1.1 -6-02 หนังสือส่งผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทย์การพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ. 2553-2556 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555146.8 KB137
55EN 1.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25552.0 MB121
55EN 1.1.5-02 ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555263.6 KB111
55EN1-1-1 หนังสือเชิญประชุมเรื่องแผน928.5 KB107
55EN1.1-1-01 แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พ.ศ.2553-2556) 97.4 KB108
55EN1.1-1-03 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ วศ.114/2555 ลงวันที่ี่ 4 พฤษภาคม 2555106.7 KB137
55EN1.1-1-05 เล่มแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ.2555-2558)2.8 MB107
55EN1.1-1-06 Strategy Map309.1 KB92
55EN1.1-1-06 Strategy Map309.1 KB92
55EN1.1-1-07 หนังสือบันทึกข้อความ ส่งเล่มแผนแจ้งภาคเพื่อทราบและปฏิบัติ16.3 KB99
55EN1.1-1-08 รายงานการประชุมบุคลากร ก่อนเปิดภาคการศึกษา1.6 MB187
55EN1.1-1-09 หนังสือบันทึกส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา19.9 KB92
55EN1.1-2-01 หนังสือแจ้งเวียน886.2 KB104
55EN1.1-2-01 อ้างอิงจากเอกสาร 55EN 1.1-1-07 และ 55EN 1.1-1-081.6 MB123
55EN1.1-2-02 การประชุมการทบทวนละจัดทำแผนฯ (PDCA)4.3 MB111
55EN1.1-2-03 เว๊บไซต์ของคณะฯ185.7 KB112
55EN1.1-3-01 รายการจัดทำคำของบประมาณ ปี255511.4 MB127
55EN1.1-3-02 การจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปี 2555454.1 KB132
55EN1.1-3-04รายละเอียดคำเสอนของบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 25559.8 MB73
55EN1.1-3-04รายละเอียดคำเสอนของบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 25559.8 MB113
55EN1.1-4-01 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.25557.1 MB90
55EN1.1-4-02 แผนกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ. 2553-2556 (อ้างอิง 55EN1.1-1-01)97.4 KB72
55EN1.1-4-03 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 (อ้างอิง 55EN1.1-1-05)2.8 MB84
55EN1.1-4-03 แผนประจำปี5.4 MB81
55EN1.1-5-01 แบบรายงานผลการดำนเนินงานตามแผนการปฏบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 (KPI 1.1(5))236.8 KB140
55EN1.1-5-03 บันทึกแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย11.4 MB93
55EN1.1-5-04 บันทึกแจ้งจัดสรรงบประมาณรายได้11.4 MB90
55EN1.1-5-05 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ182.3 KB95
55EN1.1-6-01 แบบรายงานผลการดำนเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนการปฏบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 (KPI 1.1(6)415.2 KB126
55EN1.1-7-01 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 261.8 KB113
55EN1.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่3/2555 182.3 KB117
55EN1.1-8-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 255511.9 MB167
55EN1.1-8-01 รายงานการประชุมประจำคณะฯ17.0 MB82
55EN1.1-8-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555102.7 KB61
55EN1.1-8-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555102.7 KB64
55EN1.1-8-03 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 255615.3 MB62
55EN1.1.-1-04 เสนอขออนุมัติโครงการประเมินผลและปรับปรุงแผนกลยุทธ์3.0 MB102
55EN1.1.5-02 ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555134.0 KB100
55EN1.1.6-02 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555223.2 KB103
55HET1.1-1-011.1 MB88
55HET1.1-1-021.8 MB92
55HET1.1-1-0318.8 MB73
55HET1.1-1-048.7 MB83
55HET1.1-1-057.9 MB90
55HET1.1-2-0210.0 MB92
55HET1.1-3-014.3 MB84
55HET1.1-3-025.8 MB97
55HET1.1-3-0345.3 MB66
55HET1.1-3-046.9 MB88
55HET1.1-3-0510.9 MB88
55HET1.1-4-011.1 MB87
55HET1.1-5-011.4 MB89
55HET1.1-6-0113.5 MB93
55HET1.1-6-021.4 MB98
55HET1.1-7-011.3 MB80
55HET1.1-7-027.8 MB83
55HET1.1-7-036.3 MB88
55HET1.1-8-021.1 MB92
55IRD1.1.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี351.8 KB149
55IRD1.1.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรการประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 2-5587.5 KB119
55IRD1.1.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรการประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 2-5587.5 KB76
55IRD1.1.1-1-03 บันทึกแจ้งเวียนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ751.8 KB131
55IRD1.1.1-1-04 แผนผังแสดงความเชื่อมโยง91.3 KB145
55IRD1.1.1-1-05 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-255843.2 MB117
55IRD1.1.1-1-06 Swot406.1 KB146
55IRD1.1.1-1-07 หนังสือนำส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี354.0 KB142
55IRD1.1.1-2-01 รายงานการประชุม บุคลากร พิเศษ-5548.3 KB148
55IRD1.1.1-2-02 กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแผน 4 ปี202.1 KB144
55IRD1.1.1-2-03 หนังสือแจ้งเวียนผู้รับผิดชอบ391.1 KB140
55IRD1.1.1-2-04 เว็บไซต์ สวพ. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ256.5 KB116
55IRD1.1.1-3-01 เอกสารการแปลงแผนกลยุทธ์101.8 KB137
55IRD1.1.1-3-02 คำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 25556.6 MB119
55IRD1.1.1-3-03 หนังสือส่งคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555373.1 KB131
55IRD1.1.1-3-04 บันทึกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25552.3 MB129
55IRD1.1.1-3-05 แผนปฏิบัติราชการประจำ ปี 255518.0 MB119
55IRD1.1.1-3-06 รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี77.8 KB129
55IRD1.1.1-4-01 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนดำเนินการ44.5 KB133
55IRD1.1.1-4-02 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนฯ202.1 KB134
55IRD1.1.1-4-03 บันทึกข้อความขอให้ดำเนินการจัดทำแผน351.1 KB136
55IRD1.1.1-5-01 ปฏิทินการดำเนินงาน ปี551.6 MB119
55IRD1.1.1-5-02 รายงานผลการดำเนินโครงการ ระบบ BPM4.9 MB129
55IRD1.1.1-5-03 รายงานผลการดำเนินโครงการปี 2555211.7 KB143
55IRD1.1.1-6-01 รายงานการประชุม กรรมการประจำส่วนราชการ 3-5572.0 KB124
55IRD1.1.1-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 1-56110.1 KB69
55IRD1.1.1-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 1-56110.1 KB107
55IRD1.1.1-6-03 หนังสือรายงานผลโครงการและตัวชี้วัด840.9 KB123
55IRD1.1.1-7-01 รายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบฯ142.2 KB120
55IRD1.1.1-7-02 สรุปผลค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด491.3 KB104
55IRD1.1.1-7-03 หนังสือรายงานผลการดำเนินโครงการฯ843.4 KB112
55IRD1.1.1-7-04 รายงานการประชุมกรรมการประจำส่วนราชการ 1-56102.5 KB77
55IRD1.1.1-7-04 รายงานการประชุมกรรมการประจำส่วนราชการ 1-56102.5 KB91
55IRD1.1.1-7-04 รายงานการประชุมกรรมการประจำส่วนราชการ 1-56102.5 KB70
55IRD1.1.1-8-01 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 255618.2 MB106
55IRD1.1.1-8-02 ติดตามรายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์-แผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน68.9 KB122
55MCT1.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแผนฯ177.2 KB111
55MCT1.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555187.7 KB105
55MCT1.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555169.9 KB91
55MCT1.1-1-04 เอกสารสำรวจความคิดเห็น1.4 MB116
55MCT1.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 255593.1 KB90
55MCT1.1-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เดือนมิถุนายน 2555651.1 KB98
55MCT1.1-1-07 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ ศ.2555-25587.0 MB84
55MCT1.1-2-02 บันทึกข้อความส่งแผนฯ ให้กับฝ่าย สาขาวิชาและสาขา126.5 KB102
55MCT1.1-3-01 เอกสารคำเสนอของบประมาณเงินรายจ่าย ประจำปี 25557.8 MB94
55MCT1.1-3-02 เอกสารคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 255515.4 MB108
55MCT1.1-3-03 เอกสารจัดสรรงบประมาณ เงินรายจ่าย ประจำปี 2555706.9 KB103
55MCT1.1-3-04 เอกสารจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปี 2555279.0 KB113
55MCT1.1-3-05 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 25555.3 MB96
55MCT1.1-5-01 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555102.2 KB103
55MCT1.1-6-01 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ รอบ 9 เดือน900.7 KB92
55MCT1.1-6-02 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน1.8 MB97
55MCT1.1-7-01 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี1.8 MB113
55MCT1.1-7-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประจำเดือนธันวาคม พ ศ 2555854.0 KB107
55MCT1.1-8-03 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ ศ 25562.2 MB130
55RMUTT 1.1-15 มติสภา ครั้งที่ 12/2555 พิจารณาแผนปี 255652.6 KB89
55RMUTT 1.1-24 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555 9.7 MB147
55RMUTT 1.1-25 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 17.1 MB98
55RMUTT1.1-01 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (55-58) มทร.ธัญบุรี68.4 MB87
55RMUTT1.1-02 Flow Chart93.6 KB151
55RMUTT1.1-03 แผนภาพเชื่อมโยง ปรัชญา พรบ.มทร. พ.ศ.2548 จุดเน้นกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)138.9 KB162
55RMUTT1.1-04 พรบ.มทร.พ.ศ.2548290.9 KB112
55RMUTT1.1-05 มาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ.25511.4 MB116
55RMUTT1.1-06 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) 1.4 MB95
55RMUTT1.1-07 แผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)6.1 MB112
55RMUTT1.1-08 คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555139.0 KB97
55RMUTT1.1-09 รายงานสรุปข้อมูลจากการรวบรวมแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี304.7 KB160
55RMUTT1.1-10 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ทั้ง 3 ครั้ง1.3 MB83
55RMUTT1.1-11 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 พิจารณาแผนปี 55-5860.9 KB90
55RMUTT1.1-12 รายงานผลโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัย Orirntation และ Retreat ระดมความรู้ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2555 ณ สวนผึ้ง จ.นครปฐม50.3 MB97
55RMUTT1.1-13 รายงานผลโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโลยี ราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย4.0 MB328
55RMUTT1.1-14 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ พ.ศ.25562.1 MB147
55RMUTT1.1-16 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ถ่ายทอดนโยบาย และแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 สู่การปฏิบัติ 13.3 MB91
55RMUTT1.1-17 Print หน้าเว็บ มทร.ธัญบุรี และกองนโยบายและแผน ที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์452.2 KB120
55RMUTT1.1-18 โปสเตอร์ และแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ทิศทางการพัฒนา มทร.ธัญบุรี12.4 MB89
55RMUTT1.1-19 รายงานผลการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจเรื่องทิศทางการพัฒนา ของ มทร.ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25551.3 MB102
55RMUTT1.1-20 แผนที่กลยุทธ์ (Strategic map)246.4 KB125
55RMUTT1.1-21 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มทร.ธัญบุรี10.3 MB64
55RMUTT1.1-22 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้วที่ 7/2555 วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค 55 วาระที่ 4.2.3 พิจารณารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 มิ.1.9 MB102
55RMUTT1.1-23 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555 วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 วาระที่ 4.2.3 พิจารณา รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึ1.5 MB106
55RMUTT1.1-26 บันทึกเร่งรัดการติดตามผลการดำเนินงาน1.0 MB69
55RMUTT1.1-27 หนังสือที่ ศธ 0578.18/0673 ลว 6 ก.ย. 55 เรื่อง การพิจารณาจัดสรรโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556201.7 KB93
55RMUTT1.1-28 หนังสือที่ ศธ 0578.18/0674 ลว 6 ก.ย. 55 เรื่อง การพิจารณาจัดสรรโครงการศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556190.2 KB107
55SCI1.1-1-01 คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ825.4 KB114
55SCI1.1-1-024.5 MB90
55SCI1.1-1-03 ร่างแผนปฏิบัติราชการฯ5.7 MB111
55SCI1.1-1-04897.9 KB88
55SCI1.1-1-05 แผนปฏิบัิติราชการ 4 ปี5.0 MB115
55SCI1.1-1-06 ครั้งที่14(25เม ย.55)101.0 KB86
55SCI1.1-1-07 ประจำคณะ ครั้งที่ 2 (27 เม ย 55)327.6 KB85
55SCI1.1-1-08218.8 KB87
55SCI1.1-2-01 รายงานการประชุมบุคลากร3.3 MB103
55SCI1.1-2-02 รายงานการประชุมนักศึกษา3.4 MB88
55SCI1.1-2-02รายงานการประชุมบุคลากร วันที่ 11 มีนาคม 56334.5 KB119
55SCI1.1-2-03 บันทึกขอส่งแผนปฏิบัติราชาการฯ353.8 KB99
55SCI1.1-2-04 หน้าเว็บไซต์2.2 MB101
55SCI1.1-3-01เล่มคำเสนอของบประมาณแผ่นดิน 559.5 MB77
55SCI1.1-3-02 เล่มคำเสนอของงบประมาณเงินรายได้ 554.0 MB76
55SCI1.1-3-03 บันทึกแจ้งการจัดสรรงปม 55-12.0 MB89
55SCI1.1-3-04 บันทึกแจ้งจัดสรรเงินรายได้55-11.6 MB95
55SCI1.1-3-05 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 25553.6 MB62
55SCI1.1-4-01 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 25553.6 MB101
55SCI1.1-4-02 KPI รอบ 12 เดือน70.9 KB93
55SCI1.1-5-01 บันทึกแจ้งการจัดสรรงปม 55-12.7 MB76
55SCI1.1-5-02 บันทึกแจ้งจัดสรรเงินรายได้55-12.2 MB98
55SCI1.1-5-03 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 25551.1 MB87
55SCI1.1-5-04 ครั้งที่36(24ต ค.55)กบ743.0 KB80
55SCI1.1-5-05 ครั้งที่6 (25ต ค.55) กป3.1 MB63
55SCI1.1-6-01650.2 KB106
55SCI1.1-6-02316.7 KB81
55SCI1.1-6-03 KPI รอบ 9 เดือน156.1 KB117
55SCI1.1-6-04 KPI รอบ 12 เดือน70.9 KB124
55SCI1.1-6-05 ครั้งที่ 22-55(5 ก ค.55)1.8 MB111
55SCI1.1-6-06 ครั้งที่36(24ต ค.55)กบ1.5 MB105
55SCI1.1-6-07 ครั้งที่ 4-55(18ก ค.55)กป5.1 MB89
55SCI1.1-6-08 ครั้งที่6 (25ต ค.55) กป3.1 MB79
55SCI1.1-7-01603.2 KB91
55SCI1.1-7-02374.3 KB82
55SCI1.1-7-05 ครั้งที่ 22-55(5 ก ค.55)2.0 MB87
55SCI1.1-7-06 ครั้งที่ 36(24ต ค.55)782.8 KB95
55SCI1.1-7-07 ครั้งที่ 4(18ก ค.55)กป5.3 MB119
55SCI1.1-7-08 ครั้งที่6 (25ต ค.55) กป3.3 MB116
55SCI1.1-8-01 ครั้งที่ 4(18ก ค.55)กป5.5 MB93
55SCI1.1-8-02 บันทึกเร่งรัด264.9 KB84
55SCI1.1-8-03 ครั้งที่6 (25ต ค.55) กป3.5 MB92
55SCI1.1-8-04 ครั้งที่ 13-56(8พ ค.56)2.2 MB98
55SCI1.1-8-05 ครั้งที่ 4-56 (15 พ ค 56)2.6 MB135
55SCI1.1-8-06 บันทึกเร่งดำเนินการขออนุมัติ269.6 KB86
55SCI1.1-8-0713.7 MB84
55SCI1.1-8-08 รายงานการประชุมปรึกษา หารือฯ1.3 MB109
55TED1.1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน1.2 MB125
55TED1.1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน ครั้งที่ 1-559.4 MB102
55TED1.1-03 โครงการทิศทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม6.0 MB81
55TED1.1-04 แผนปฏิบัติราชการของภาควิชา4.4 MB88
55TED1.1-05 ภาพประกอบการทบทวนแผน1.7 MB91
55TED1.1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน ครั้งที่ 2-554.9 MB83
55TED1.1-07 เอกสารการประชาพิจารณ์แผน12.0 MB76
55TED1.1-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน ครั้งที่ 3-552.9 MB95
55TED1.1-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1-55 พิจารณาแผน6.4 MB90
55TED1.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2-55 อนุมัติแผน2.5 MB107
55TED1.1-11 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ ศ 2555-25586.8 MB147
55TED1.1-12 หนังสือเวียนเพื่อถ่ายทอดแผน2.1 MB84
55TED1.1-13 หนังสือเวียนแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการ3.3 MB83
55TED1.1-14 หนังสือเวียนแจ้งตัวชี้วัดของแผน2.3 MB81
55TED1.1-15 รายงานการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี1.9 MB84
55TED1.1-16 Print หน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่แผน302.5 KB98
55TED1.1-17 เอกสารคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ ศ.25555.2 MB75
55TED1.1-18 เอกสารคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ ศ.25552.7 MB87
55TED1.1-19 เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ ศ.255511.7 MB94
55TED1.1-20 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ ศ.25551.7 MB96
55TED1.1-21 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ ศ 25554.3 MB105
55TED1.1-22 หนังสือเวียนแจ้งการจัดสรรงบประมาณ2.8 MB81
55TED1.1-23 ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ ศ.2555-2558973.1 KB95
55TED1.1-24 ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ ศ.2555979.6 KB90
55TED1.1-25 รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส (รอบ 12 เดือน)10.0 MB92
55TED1.1-26 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (รอบ 9 เดือน)8.8 MB75
55TED1.1-27 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (รอบ 9 เดือน)2.4 MB84
55TED1.1-28 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2-25551.9 MB101
55TED1.1-29 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (รอบ 12 เดือน)9.0 MB81
55TED1.1-30 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (รอบ 12 เดือน)2.2 MB81
55TED1.1-31 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4-553.7 MB88
55TED1.1-32 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด2.2 MB80
55TED1.1-33 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2-552.5 MB85
55TED1.1-34 เอกสารการเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25561.0 MB105
55TMC 1.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555101.4 KB125
55TMC 1.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 ปี 55172.2 KB89
55TMC 1.1-1-03 รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนฯ ครั้งที่ 1 -2555198.0 KB88
55TMC 1.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 1-2555219.6 KB135
55TMC 1.1-1-05 รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนฯ ครั้งที่ 2- 25552.9 MB99
55TMC 1.1-1-06 รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดทำร่างแผน ฯ ครั้งที่ 1-2555133.2 KB85
55TMC 1.1-1-07 รายงานการประชุมบุคลากร วพท1-2555297.1 KB94
55TMC 1.1-1-08 รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดทำแผน ครั้งที่ 3- 2555119.3 KB101
55TMC 1.1-1-09 รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1-2555229.1 KB84
55TMC 1.1-1-10 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ ศ 2555-2558และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 25555.9 MB152
55TMC 1.1-1-11 บันทึกข้อความส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ ศ 2555-2558และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555287.5 KB98
55TMC 1.1-2-02 รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2-2555 Docx813.2 KB102
55TMC 1.1-2-03 บันทึกข้อความการถ่ายทอดแผนฯ239.8 KB130
55TMC 1.1-2-04 หน้าเว็บไซต์ Www Tmc Rmutt Ac Th.247.0 KB99
55TMC 1.1-3-01 คำของบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 25551.4 MB105
55TMC 1.1-3-02 คำของบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 25551.8 MB126
55TMC 1.1-3-03 เอกสารแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและรายได้9.2 MB105
55TMC 1.1-5-01 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ18.8 MB78
55TMC 1.1-6-01 รายงานผลการติดตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 25551.6 MB126
55TMC 1.1-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2-2555154.2 KB112
55TMC 1.1-7-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1-25562.2 MB101
55TMC 1.1-8-01 ตัวชี้วัดแผน 4 ปี และแผนประจำปี 25563.4 MB118
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5 ปี 2555180.9 KB70
ฺ55BUS1.1-1-03 เอกสารประชาพิจารณ์แผน150.4 KB85

Permanent link to this article: http://www.sar.rmutt.ac.th/sar55/?p=136