ตัวบ่งชี้ระดับคณะ

NameSizeHits
NameSizeHits
F1.1ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
57 LAR 1.1-01 รายงานผลการประเมินหลักสูตรการท่องเที่ยว4.3 MB62
57 LAR 1.1-02 รายงานประเมินหลักสูตรโรงแรม4.5 MB41
57 LAR 1.1-03 ผลการประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4.5 MB36
57-MCT-1.1-01 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์3.0 MB66
57-MCT-1.1-02 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3.5 MB77
57-MCT-1.1-03 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์3.9 MB62
57-MCT-1.1-04 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย4.4 MB58
57-MCT-1.1-05 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์3.7 MB66
57-MCT-1.1-06 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล2.8 MB89
57-MCT-1.1-07 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน3.4 MB67
57-MCT-1.1-08 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์2.8 MB80
57AGR1.1-1-01 เล่มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เล่มรายงานผล29.9 MB33
57AGR1.1-1-02 เล่มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร สาขาวิชาประมง เล่มรายงานผล12.1 MB48
57AGR1.1-1-03 เล่มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เล่มรายงานผล11.8 MB129
57AGR1.1-1-04 เล่มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เล่มรายงานผล24.0 MB25
57AGR1.1-1-05 เล่มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ล่มรายงานผล9.5 MB38
57AGR1.1-1-06 เล่มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร สาขาวิชาการผลิตพืช เล่มรายงานผล9.6 MB48
57AGR1.1-1-07 เล่มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูป เล่มรายงานผล9.2 MB50
57AGR1.1-1-08 เล่มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลการผลิตพืช เล่มรายงานผล10.3 MB32
57AGR1.1-1-09 เล่มรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรป.โท สาขาวิชาเทคโนอุตสาหกรรม เล่มรายงานผล8.0 MB33
57AGR1.1-1-10 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร2.5 MB41
57ART1.1-01 รายงานผลการตรวจระดับหลักสูตร51.8 KB45
57BUS1.1-1-01ผลตรวจระดับหลักสูตร ปี 57584.0 KB107
57EN1-1.2-01 จำนวนบุคลากรประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์2.7 MB56
57EN1-1.2-01 จำนวนบุคลากรประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์(2)2.7 MB79
57HET1.1-01 รายงานผลการตรวจประเมิน หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม5.3 MB80
57HET1.1-02 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า458.5 KB69
57HET1.1-03 รายงานผลการตรวจประเมิน หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ5.0 MB42
57HET1.1-04 รายงานผลการตรวจประเมิน หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร4.2 MB57
57HET1.1-05 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์467.6 KB64
57HET1.1-06 รายงานผลการตรวจประเมิน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย4.0 MB41
57HET1.1-07 รายงานผลการตรวจประเมิน หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์4.9 MB57
57HET1.1-08 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557371.0 KB41
57SCI1.1-013.5 MB58
57TED1.1-1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557245.4 KB44
57TED1.1-10 เล่มรายงานผลการประเมินหลักสูตร ศษ บ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)79.5 KB44
57TED1.1-11 เล่มรายงานผลการประเมินหลักสูตร ศษ บ (เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา)87.3 KB50
57TED1.1-12 เล่มรายงานผลการประเมินหลักสูตร ศษ บ (คอมพิวเตอร์ศึกษา)92.9 KB55
57TED1.1-13 เล่มรายงานผลการประเมินหลักสูตร ป บัณฑิต (วิชาชีพครู)181.3 KB38
57TED1.1-14 เล่มรายงานผลการประเมินหลักสูตร ศษ ม (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)83.9 KB42
57TED1.1-15 เล่มรายงานผลการประเมินหลักสูตร ศษ ม (การบริหารการศึกษา)88.7 KB43
57TED1.1-16 เล่มรายงานผลการประเมินหลักสูตร ศษ ม (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)79.1 KB41
57TED1.1-17 เล่มรายงานผลการประเมินหลักสูตร ปร ด (เทคนิคศึกษา)84.1 KB34
57TED1.1-2 เล่มการรายงานผลประเมินหลักสูตร ค อ บ (วิศวกรรมโยธา)85.8 KB36
57TED1.1-3 เล่มการรายงานผลประเมินหลักสูตร ค อ บ (วิศวกรรมไฟฟ้า87.4 KB41
57TED1.1-4 เล่มการรายงานผลประเมินหลักสูตร ค อ บ (วิศวกรรมเครื่องกล)92.4 KB41
57TED1.1-5 เล่มรายงานผลการประเมินหลักสูตร ค อ บ (วิศวกรรมอุตสาหการ)90.8 KB44
57TED1.1-6 เล่มการรายงานผลประเมินหลักสูตร ค อ บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)79.4 KB36
57TED1.1-7 เล่มรายงานผลการประเมินหลักสูตร ค อ บ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)90.9 KB37
57TED1.1-8 เล่มรายงานผลการประเมินหลักสูตร อส บ (อุตสาหกรรมการผลิต)95.8 KB42
57TED1.1-9 เล่มการรายงานผลประเมินหลักสูตร วศ บ (สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)84.2 KB51
F1.2อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
57 LAR 1.2-01รายงานอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 25575.3 MB44
57-MCT-1.2-01 แบบรายงานจำนวนอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2557845.0 KB80
57AGR1.2-1-01 ตารางแสดงจำนวนอาจารย์730.6 KB34
57ART1.2-01ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ประจำปี 2557213.4 KB37
57BUS1.2-1171.2 KB47
57BUS1.2-1-01171.2 KB44
57HET1.2-01 ข้อมูลพื้นฐานแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 255760.2 KB54
57SCI1.2-011.1 MB49
57TED1.2-11.8 MB35
F1.3อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
57 LAR 1.3-01รายงานอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ 25575.2 MB40
57-MCT-1.3-01 แบบรายงานจำนวนอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2557845.0 KB80
57AGR1.3-1-01 ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ727.8 KB85
57BUS1.3-1171.2 KB63
57HET1.3-01 ข้อมูลพื้นฐานแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 255760.2 KB53
F1.4จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
57 LAR1.4-01 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบต่ออาจารย์ประจำ 2557618.2 KB73
57-MCT-1.4-01 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ปีการศึกษา 2557154.9 KB73
57-MCT-1.4-02 รายงานจำนวนอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน845.0 KB65
57AGR1.4-1-01 จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนปีการศึกษา 2557621.4 KB77
57AGR1.4-1-02 ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ730.6 KB33
57AGR1.4-1-03 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบ (FTES)ปีการศึกษา 2557901.3 KB42
57ART1.4-01 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ปีการศึกษา 2557180.6 KB86
57BUS1.4-1-01 ftes523.3 KB80
57EN1-1.4-01 ค่า FTES จากหน่วยงาน สวท.489.2 KB84
57EN1-1.4-01-E0B884E0B988E0B8B2-FTES-E0B888E0B8B2E0B881E0B8ABE0B899E0B988E0B8A7E0B8A2E0B887E0B8B2E0B899-E0B8AAE0B8A7E0B897.489.2 KB86
57HET1.4-01 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ปีการศึกษา 25575.5 MB38
57TED1.4-01 FTES 2557 แยกระดับการศึกษา523.3 KB67
F1.5การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
57 BUS 1.5 -3-047.0 MB69
57 LAR 1.5-1-01 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา1.4 MB51
57 LAR 1.5-1-02 ตัวอย่างแฟ้มประวัตินักศึกษา831.3 KB50
57 LAR 1.5-1-03 ตัวอย่างการให้คำปรึกษา740.7 KB55
57 LAR 1.5-1-04 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา786.4 KB53
57 LAR 1.5-1-05 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา24.6 MB37
57 LAR 1.5-1-06 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม322.0 KB30
57 LAR 1.5-1-07 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์สิ่งแวดล้อม7.0 MB36
57 LAR 1.5-2-01สรุปการใช้ห้องศูนย์ภาษาและห้องสมุด1.4 MB34
57 LAR 1.5-2-02 เว็บไซต์คณะ349.4 KB33
57 LAR 1.5-2-03 ตัวอย่างบอร์ดประชาสัมพันธ์264.0 KB45
57 LAR 1.5-2-04 เฟสบุคคณะ1.4 MB39
57 LAR 1.5-3-01สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ20.2 MB31
57 LAR 1.5-3-02 สรุปโครงการสอบ TOEIC6.6 MB29
57 LAR 1.5-3-03 สรุปสหกิจศึกษา7.8 MB28
57 LAR 1.5-5-01แผนปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 25581.4 MB47
57 LAR 1.5-5-02 ข่าวประชาสัมพันธ์ RMUTT Digital Signage295.3 KB34
57 LAR 1.5-5-03 โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ IC32.6 MB30
57 LAR 1.5-6-01facebook ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์1.3 MB36
57-MCT-1.5-1-01246.1 KB47
57-MCT-1.5-1-02213.4 KB42
57-MCT-1.5-1-03921.3 KB90
57-MCT-1.5-1-04237.0 KB48
57-MCT-1.5-1-053.6 MB86
57-MCT-1.5-1-062.7 MB29
57-MCT-1.5-1-0725.5 MB26
57-MCT-1.5-1-08976.3 KB85
57-MCT-1.5-1-09476.9 KB82
57-MCT-1.5-1-101.7 MB51
57-MCT-1.5-2-01321.2 KB52
57-MCT-1.5-2-02476.9 KB85
57-MCT-1.5-2-031.4 MB120
57-MCT-1.5-2-042.4 MB92
57-MCT-1.5-2-05294.0 KB36
57-MCT-1.5-2-06484.1 KB37
57-MCT-1.5-2-07702.4 KB37
57-MCT-1.5-2-081.9 MB40
57-MCT-1.5-2-098.9 MB37
57-MCT-1.5-3-01321.2 KB53
57-MCT-1.5-3-02346.7 KB46
57-MCT-1.5-3-03250.8 KB41
57-MCT-1.5-4-01353.0 KB50
57-MCT-1.5-4-02255.4 KB49
57-MCT-1.5-4-03188.5 KB61
57-MCT-1.5-4-04302.8 KB85
57-MCT-1.5-5-01302.8 KB62
57-MCT-1.5-5-02334.9 KB134
57-MCT-1.5-6-01266.9 KB42
57AGR1.5-1-01 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557284.6 KB85
57AGR1.5-1-02 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์แนะแนว50.8 KB88
57AGR1.5-1-03 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา2.7 MB31
57AGR1.5-1-04 รายงานผลโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา5.9 MB29
57AGR1.5-1-05 สรุปผลแบบติดตามผลการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา182.3 KB109
57AGR1.5-2-01 คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 255711.1 MB28
57AGR1.5-2-02 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ818.5 KB89
57AGR1.5-2-03 (1) จดหมายข่าวปักษ์หลัง เดือนพฤศจิกายน 25571.4 MB53
57AGR1.5-2-03 (2) จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 571.3 MB44
57AGR1.5-2-03 (3) จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 587.3 MB48
57AGR1.5-2-04 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์คณะ2.9 MB78
57AGR1.5-2-05 ตัวอย่างหน้าเฟชบุ๊คคณะ527.5 KB68
57AGR1.5-2-06 ตัวอย่างหน้าเฟชบุ๊ค ฝ่ายพัฒนานักศึกษา20.1 MB22
57AGR1.5-2-07 เอกสารโครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน9.6 MB28
57AGR1.5-3-01รายงานผลโครงการปัจฉิม4.0 MB70
57AGR1.5-3-02 รายงานผลโครงการเสวนาทางวิชาการ เหลียวหลัง แลหน้า10.3 MB30
57AGR1.5-4-01 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คำปรึกษา 20112558156.1 KB79
57AGR1.5-5-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.5-1-04 รายงานผลสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา5.9 MB26
57AGR1.5-5-02 หนังสือส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตร1.8 MB76
57AGR1.5-5-03 ใบอนุมัติการจัดสรรเงินโครงการพัฒนาศักยภาพ784.2 KB79
57AGR1.5-5-04 โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ ศิษย์เก่า622.0 KB56
57AGR1.5-6-01 ตัวอย่างช่องทางการบริการข่าวสารแก่ศิษย์เก่า1.7 MB68
57AGR1.5-6-02 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.5-3-02 รายงานผลโครงการเสวนา เหลียวหลัง10.3 MB26
57ART1.5-1-01 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา1.2 MB71
57ART1.5-1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ พบผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 583.8 MB49
57ART1.5-2-01 ภาพถ่ายบอร์ดประกาศ603.0 KB64
57ART1.5-2-02 เว็บไซด์คณะฯ918.4 KB46
57ART1.5-2-03 หนังสือแจ้งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน304.6 KB58
57ART1.5-3-01 ปฏิทินดำเนินโครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2557427.5 KB63
57ART1.5-3-02 โครงการศิลปกรรมจากไกลใจผูกพัน1.8 MB84
57ART1.5-4-01 สรุปความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบกลไก การให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร591.4 KB72
57ART1.5-5-01 รายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา1.8 MB72
57ART1.5-6-01 โครงการคืนสู่เหย้าชาวเซรามิก ครั้งที่ 21.9 MB78
57BUS 1.5-1-04(1)325.1 KB59
57BUS 1.5-1-04(2)257.0 KB67
57BUS 1.5-1-07153.3 KB73
57BUS 1.5-1-08 3.2 MB32
57BUS1.5-1-01190.5 KB67
57BUS1.5-1-02147.9 KB108
57BUS1.5-1-03(1)88.8 KB81
57BUS1.5-1-03(2)224.9 KB58
57BUS1.5-1-06214.6 KB100
57BUS1.5-2-01583.9 KB34
57BUS1.5-2-02(1)493.3 KB61
57BUS1.5-2-02(2)2.3 MB32
57BUS1.5-2-02(3)762.0 KB32
57BUS1.5-2-03119.4 KB31
57BUS1.5-2-04(1)235.3 KB69
57BUS1.5-2-04(2)188.5 KB94
57BUS1.5-2-04(3)450.8 KB71
57BUS1.5-2-04(3)229.4 KB67
57BUS1.5-2-05840.3 KB35
57BUS1.5-2-06203.4 KB54
57BUS1.5-2-07411.3 KB86
57BUS1.5-2-0844.5 KB111
57BUS1.5-2-09(1)490.7 KB76
57BUS1.5-2-09(2)418.8 KB89
57BUS1.5-3-01(2)3.8 MB42
57BUS1.5-3-02714.3 KB43
57BUS1.5-3-033.2 MB38
57BUS1.5-3-05(1)1.7 MB34
57BUS1.5-3-05(1)1.7 MB37
57BUS1.5-3-05(2)2.3 MB32
57BUS1.5-3-05(3)1.3 MB43
57BUS1.5-3-05(4)714.3 KB54
57BUS1.5-4-01215.3 KB50
57BUS1.5-4-02198.4 KB61
57BUS1.5-4-03 171.0 KB140
57BUS1.5-5-01169.4 KB44
57BUS1.5-5-02.(1)257.7 KB62
57BUS1.5-5-02.(2)1.1 MB130
57BUS1.5-6-01653.2 KB34
57BUS1.5-6-022.1 MB35
57BUS1.5-6-03751.3 KB35
57EN1.5-6-03 Facebook สมาคมศิษย์เก่า272.9 KB36
57HET1.5-1-01 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557574.0 KB41
57HET1.5-1-02 แบบฟอร์มการให้คำปรึกษา1.6 MB40
57HET1.5-1-03 แผนจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 25578.8 MB39
57HET1.5-2-01 หน้าเว็บไซด์คณะฯ หน้าเว็บไซค์ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา2.7 MB28
57HET1.5-3-01 ภาพกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่องานครัวระดับนานาชาติสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ376.7 KB61
57HET1.5-3-02 ภาพกิจกรรมโครงการตลาดนัดแรงงานด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม1.6 MB48
57HET1.5-3-03 แผนการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25581.4 MB51
57HET1.5-4-01 รายงานผลโครงการเสริมสร้างวินัยและจริยธรรม ปีการศึกษา 25578.3 MB38
57HET1.5-4-02 รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25573.9 MB33
57HET1.5-4-03 รายงานผลโครงการการเตรียมความพร้อมภาวะบทบาทผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 255714.5 MB31
57HET1.5-4-04 รายงานผลโครงการอบรม Staff สันทนาการ3.2 MB30
57HET1.5-4-05 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET1.5-4-02 รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25573.9 MB57
57HET1.5-4-06 รายงานผลโครงการไหว้ครูคณะฯ ประจำปีการศึกษา 25572.6 MB24
57HET1.5-4-07 รายงานผลโครงการสามัคคีรวมใจ สร้างสายใยพี่น้อง เข้าช่อพวงชมพู 4016.9 MB32
57HET1.5-4-08 รายงานผลโครงการเชียร์กีฬาเฟรชชี่ 20142.2 MB43
57HET1.5-4-09 รายงานผลโครงการ Freshy Day & Night 20143.3 MB30
57HET1.5-4-10 รายงานผลโครงการประกวด Freshy Boy And Girl 20141.9 MB48
57HET1.5-4-11 รายงานผลโครงการกีฬาพวงชมพูเกมส์4.2 MB39
57HET1.5-4-12 รายงานผลโครงการกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์3.9 MB41
57HET1.5-4-13 รายงานผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา1.9 MB40
57HET1.5-5-01 ตารางกิจกรรมปีการศึกษา 2557 และ 25582.0 MB47
57HET1.5-6-01 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า4.7 MB41
57TED1.5-1-1115.5 KB34
57TED1.5-1-2 ตารางสอนอาจารย์935.8 KB33
57TED1.5-1-3 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา6.1 KB50
57TED1.5-1-4 ห้องอาจารย์ที่ปรึกษา451.6 KB46
57TED1.5-1-5896.3 KB36
57TED1.5-1-6906.9 KB35
57TED1.5-2-15.1 MB26
57TED1.5-2-2 บอร์ดประชาสัมพันธ์1.2 MB34
57TED1.5-2-3 เว็บไซต์คณะ642.4 KB37
57TED1.5-2-4 เฟสบุ๊คฝ่ายพัฒนานักศึกษา857.7 KB41
57TED1.5-2-5 จดหมายข่าว223.0 KB35
57TED1.5-3-1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา2.0 MB62
57TED1.5-3-101.3 MB31
57TED1.5-3-13 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา3.8 MB53
57TED1.5-3-142.0 MB41
57TED1.5-3-152.3 MB30
57TED1.5-3-162.6 MB36
57TED1.5-3-18510.0 KB33
57TED1.5-3-21.7 MB44
57TED1.5-3-4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้3.0 MB45
57TED1.5-3-71.6 MB34
57TED1.5-3-9364.5 KB34
F1.6กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
57 BUS 1.6-2-01969.4 KB61
57 BUS 1.6-2-021.9 MB93
57 BUS 1.6-2-031.4 MB105
57 BUS 1.6-2-042.2 MB38
57 BUS 1.6-2-056.7 MB24
57 BUS 1.6-2-061.5 MB45
57 BUS 1.6-2-071.0 MB102
57 BUS 1.6-2-081.9 MB67
57 BUS 1.6-2-091.9 MB42
57 BUS 1.6-2-101.9 MB50
57 BUS 1.6-2-112.9 MB30
57 BUS 1.6-2-123.5 MB39
57 BUS 1.6-2-132.8 MB91
57 BUS 1.6-2-142.6 MB54
57 LAR 1.6-1-01แผนปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 25571.9 MB87
57 LAR 1.6-2-01โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม52.5 MB26
57 LAR 1.6-2-02 โครงการประเพณีสงกรานต์16.9 MB25
57 LAR 1.6-2-03 โครงการกิจกรรมนักศึกษาส่งเสริมสิ่งแวดล้อม7.0 MB30
57 LAR 1.6-2-04 โครงการกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์32.8 MB23
57 LAR 1.6-2-05 โครงการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ17.4 MB22
57 LAR 1.6-2-06 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา22.6 MB26
57 LAR 1.6-3-01โครงการสัมมนาเชิงปฏิบ้ติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา1.8 MB38
57 LAR 1.6-3-02 โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย985.6 KB32
57 LAR 1.6-4-01แผนปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2557237.3 KB37
57 LAR 1.6-4-02 แผนปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 25581.4 MB49
57 LAR 1.6-5-01แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2557481.9 KB46
57 LAR 1.6-6-01แผนปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 25581.4 MB42
57 LAR 1.6-6-02 โครงการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ264.5 KB41
57-MCT-1.6-1-012.1 MB56
57-MCT-1.6-1-02662.4 KB82
57-MCT-1.6-1-03213.7 KB37
57-MCT-1.6-1-04174.8 KB46
57-MCT-1.6-1-05321.2 KB51
57-MCT-1.6-1-06192.8 KB41
57-MCT-1.6-2-01498.3 KB42
57-MCT-1.6-2-02346.7 KB43
57-MCT-1.6-2-03498.5 KB42
57-MCT-1.6-2-04338.2 KB34
57-MCT-1.6-2-05530.0 KB35
57-MCT-1.6-3-01321.2 KB64
57-MCT-1.6-3-02498.3 KB55
57-MCT-1.6-3-0334.2 KB45
57-MCT-1.6-3-043.6 MB28
57-MCT-1.6-3-051.6 MB63
57-MCT-1.6-4-01147.8 KB43
57-MCT-1.6-5-01175.3 KB36
57-MCT-1.6-6-01175.3 KB43
57AGR1.6-1-01 แผนงานพัฒนานักศึกษา2.8 MB70
57AGR1.6-1-02 คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานฝ่าย644.1 KB81
57AGR1.6-1-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา291.5 KB82
57AGR1.6-2-01 รายงานผลโครงการปลูกป่า3.5 MB70
57AGR1.6-2-02 รายงานผลการดำเนินโครงการประกวดเขียนข้อความความดี6.2 MB38
57AGR1.6-2-03 รายงานผลโครงการไหว้ครู9.2 MB28
57AGR1.6-2-04 รายงานผลโครงการประกวดมารทยาทไทย5.9 MB25
57AGR1.6-2-05 รายงานผลโครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้4.4 MB84
57AGR1.6-2-06 รายงานผลโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสร3.8 MB88
57AGR1.6-2-07 รายงานผลการแนะแนวการศึกษา เปิดบ้านราชมงคล 6.1 MB31
57AGR1.6-2-08 รายงานผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2113.3 MB26
57AGR1.6-2-09 รายงานผลโครงการส่งเสริมแข่งขันวิชาชีพ16.9 MB25
57AGR1.6-2-10 รายงานผลโครงการสานสัมพันธ์สันทนาการ3.9 MB89
57AGR1.6-2-11 รายงานบัวน้ำเงินเกมส์ 58274.3 KB32
57AGR1.6-2-12 รายงานผลโครงการแข่งขันกีฬา Fershy ประจำปี 255714.6 MB28
57AGR1.6-2-13 เอกสารโครงการอบรม Computer Literacy IC3449.1 KB73
57AGR1.6-3-01 รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่6.7 MB24
57AGR1.6-3-02 หนังสือส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเครือข่าย244.3 KB49
57AGR1.6-4-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.6-2-01 รายงานผลโครงการปลูกป่า3.5 MB74
57AGR1.6-4-02 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.6-2-02 รายงานผลการดำเนินโครงการประกวดเขียนข้อความความดี6.2 MB30
57AGR1.6-4-03 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.6-2-03 รายงานผลโครงการไหว้ครู9.2 MB33
57AGR1.6-4-04 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.6-2-04 รายงานผลโครงการประกวดมารทยาทไทย5.9 MB35
57AGR1.6-4-05 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.6-2-05 รายงานผลโครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้4.4 MB81
57AGR1.6-4-06 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.6-2-06 รายงานผลโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสร3.8 MB81
57AGR1.6-4-07 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.6-2-07 รายงานผลการแนะแนวการศึกษา เปิดบ้านราชมงคล6.1 MB41
57AGR1.6-4-08 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.6-2-08 รายงานผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2113.3 MB37
57AGR1.6-4-09 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.6-2-09 รายงานผลโครงการส่งเสริมแข่งขันวิชาชีพ16.9 MB27
57AGR1.6-4-10 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.6-2-10 รายงานผลโครงการสานสัมพันธ์สันทนาการ3.9 MB108
57AGR1.6-4-11 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.6-2-11 ปกรายงานบัวน้ำเงินเกมส์ 58274.3 KB42
57AGR1.6-4-12 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR1.6-2-12 รายงานผลโครงการแข่งขันกีฬา Fershy ประจำปี 255714.6 MB32
57AGR1.6-5-01 รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนานักศึกษา942.8 KB96
57AGR1.6-6-01 แผนงานพัฒนานักศึกษา119.1 MB36
57AGR1.6-6-02 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา150.5 KB85
57ART1.6-1-01 รายงานการประชุม4.0 MB70
57ART1.6-2-01 โครงการแห่เทียนพรรษา2.3 MB74
57ART1.6-2-02 โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา2.1 MB59
57ART1.6-2-03 โครงการอบรมและเผยแพร่ศิลปะสู่ชุมชน1.9 MB55
57ART1.6-3-01 หนังสือแจ้งเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษานิสิน นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัยฯ501.4 KB54
57BUS1.6-1-0155.6 KB107
57BUS1.6-1-02454.6 KB40
57BUS1.6-1-03145.7 KB45
57HET1.6-1-01 แผนกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25575.4 MB38
57HET1.6-2-01 แผนกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25573.5 MB83
57HET1.6-3-01 โครงการการเตรียมความพร้อมภาวะบทบาทผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 255714.5 MB53
57HET1.6-3-02 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25573.9 MB27
57HET1.6-4-01 สรุปประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานักศึกษา6.6 MB38
57HET1.6-5-01 สรุปความพึงพอใจต่อแผนการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 25576.6 MB40
57HET1.6-6-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET1.5-3-03 แผนกิจกรรมปี 2558 57HET1.5-4-01 ถึง 57HET1.5-4-13 เล่มรายงานโครงการฯ68.1 MB27
57TED1.6-2-12.7 MB33
57TED1.6-3-13.9 MB28
F1.การผลิตบัณฑิต
57 TMC 1.5-1-01 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา2.3 MB74
57 TMC 1.5-1-02 ทะเบียนประวัตินักศึกษา3.4 MB75
57 TMC 1.5-1-03 ตารางว่าง/ตาราง Home Room1.1 MB84
57 TMC 1.5-1-04 แบบบันทึกการส่งต่อและแก้ไขปัญหาของนักศึกษา409.2 KB59
57 TMC 1.5-1-05 แบบบันทึกการเข้าพบนักศึกษา (Home Room) ในรายกลุ่ม636.4 KB75
57 TMC 1.5-1-06 แบบบันทึกการให้คำปรึกษารายบุคคล2.8 MB72
57 TMC 1.5-1-07 แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ/แนะนำ นักศึกษา464.2 KB79
57 TMC 1.5-1-08 แบบฟอร์มหนังสือเชิญผู้ปกครอง476.0 KB79
57 TMC 1.5-1-09 แบบสรุปรายงานอาจารย์ที่ปรึกษา2.0 MB78
57 TMC 1.5-1-10 บันทึกข้อความการจัดส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษา”9.8 MB33
57 TMC 1.5-1-11 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา522.0 KB76
57 TMC 1.5-1-12 โครงการก้าวใหม่สู่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 25571.2 MB30
57 TMC 1.5-1-13 ตัวอย่างภาพถ่ายกลุ่ม Facebook หรือ Line ของอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา1.4 MB75
57 TMC 1.5-2-01 http://www.tmc.rmutt.ac.th1.6 MB83
57 TMC 1.5-2-02 https://www.facebook.com/วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี24.7 MB33
57 TMC 1.5-2-03 ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์2.6 MB79
57 TMC 1.5-3-01 ขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกประสบการณ์ด้านธุรกิจสุขภาพสปา ณ โรงแรมราวินทราบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557- วันที่ 7 สิงหาคม 2557659.2 KB84
57 TMC 1.5-3-02 ขอส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย ณ บริษัท แสงสว่างตราค้างคาว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 - วันที่ 29 กรกฎาคม 2558960.8 KB78
57 TMC 1.5-3-03 ขอส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย ณ บริษัท ภูลประสิทธิ์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 - วันที่ 29 กรกฎาคม 25581.1 MB73
57 TMC 1.5-3-04 ขอส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย ณ บริษัท อุทัยประสิทธิ์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 - วันที่ 29 กรกฎาคม 25581.0 MB77
57 TMC 1.5-3-05 ขอส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย ณ บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 - วันที่ 29 กรกฎาคม 25581.1 MB86
57 TMC 1.5-3-06 เล่มแผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา491.3 KB70
57 TMC 1.5-3-07 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2557957.1 KB37
57 TMC 1.5-4-01 บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินต่อการให้บริการด้านวิชาการและด้านพัฒนานักศึกษา1.6 MB87
57 TMC 1.5-5-01 บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการด้านวิชาการและด้านพัฒนานักศึกษา873.0 KB78
57 TMC 1.5-6-01 โครงการ “ทบทวนความรู้ก่อนสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปี 2558”14.6 MB28
57 TMC 1.5-6-02 http://www.tmc.rmutt.ac.th2.8 MB76
57 TMC 1.5-6-03 https://www.facebook.com (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย)2.0 MB83
57 TMC 1.5-6-04 https://www.facebook.com (ชมรมศิษย์เก่า)3.8 MB69
57 TMC 1.5-6-05 ภายถ่าย Line กลุ่มของชมรมศิษย์เก่า 581.2 KB81
57 TMC 1.6-1-01 แผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา491.3 KB74
57 TMC 1.6-2-01 รายงานผลการดำเนินโครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ประจำปีการศึกษา 2557819.3 KB41
57 TMC 1.6-2-02 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย“งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย” ประจำปีการศึกษา 25571.3 MB38
57 TMC 1.6-2-03 รายงานผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2557957.1 KB54
57 TMC 1.6-2-04 เอกสารโครงการแพทย์แผนไทยใจอาสา ดูแลสุขภาพ ถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน12.7 MB29
57 TMC 1.6-2-05 รายงานผลการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย1.7 MB36
57 TMC 1.6-2-06 รายงานผลการดำเนินโครงการก้าวใหม่สู่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 25571.2 MB42
57 TMC 1.6-2-07 รายงานผลการดำเนินโครงการกีฬาประจำปีดอกปีบเกมส์ครั้งที่ 51.9 MB39
57 TMC 1.6-2-08 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อรับรองการเป็นประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการเป็นนานาชาติ1.8 MB33
57 TMC 1.6-3-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-06293.9 KB79
57 TMC 1.6-3-02 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษานิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย1.8 MB82
57 TMC 1.6-3-03 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมโครงการความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษานิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย1.1 MB75
57 TMC 1.6-4-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-01267.5 KB78
57 TMC 1.6-4-02 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-02254.8 KB80
57 TMC 1.6-4-03 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-03233.2 KB73
57 TMC 1.6-4-04 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-04249.3 KB77
57 TMC 1.6-4-05 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-05249.9 KB82
57 TMC 1.6-4-06 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-06249.7 KB80
57 TMC 1.6-4-07 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-07249.1 KB78
57 TMC 1.6-4-08 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-2-08247.8 KB74
57 TMC 1.6-5-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 1.6-1-01251.4 KB72
57 TMC 1.6-6-01 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี 25571.3 MB84
57 TMC 1.6-6-02 รายงานการประชุม16.3 MB20
57TMC1.1 1 01248.5 KB70
57TMC1.1 1 02177.4 KB82
57TMC1.1 1 036.7 MB56
57TMC1.2 1 011.6 MB59
57TMC1.3 1 0148.2 KB43
57TMC1.4 1 01503.5 KB81
57TMC1.4 1 0248.2 KB35
57TMC1.4 1 031.5 MB79
F2.1ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
57 LAR 2.1-1-01 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย443.0 KB67
57 LAR 2.1-1-02 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย359.9 KB47
57 LAR 2.1-1-03 ข้อมูลแหล่งทุนวิจัย331.2 KB44
57 LAR 2.1-1-04 ข้อมูลด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์665.6 KB37
57 LAR 2.1-1-05 ข้อมูลเกณฑ์ประเมินและแหล่งเผยแพร่งานวิจัย698.9 KB32
57 LAR 2.1-1-06 ตัวอย่าง facebook ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิกวิจัย366.0 KB32
57 LAR 2.1-1-07 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา354.9 KB28
57 LAR 2.1-1-08 ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี396.2 KB33
57 LAR 2.1-1-09 ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านวิจัย332.7 KB33
57 LAR 2.1-2-01คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย337.0 KB34
57 LAR 2.1-2-02 ฐานข้อมููลงานวิจัย270.8 KB30
57 LAR 2.1-2-03 ห้องปฏิบัติการงานวิจัย1.3 MB33
57 LAR 2.1-2-04 แบบสรุปงบประมาณวิจัยเงินรายได้796.6 KB41
57 LAR 2.1-2-05 บันทึกขออนุมัติค่าลงทะเบียนเพื่อเสนอผลงาน2.9 MB33
57 LAR 2.1-2-06 ระบบสืบค้นสารนิเทศห้องสมุด1.1 MB37
57 LAR 2.1-2-07 ระบบสืบคืนสารนิเทศออนไลน์539.0 KB32
57 LAR 2.1-2-08 ตัวอย่างระบบบริหารวิจัยแห่งชาติ355.1 KB27
57 LAR 2.1-2-09 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดการประชุมวิชาการ952.5 KB31
57 LAR 2.1-3-01ตัวอย่างหนังสือประชาสัมพันธ์เปิดรับโครงการวิจัย3.0 MB29
57 LAR 2.1-3-02 แบบสรุปงบประมาณวิจัย3.7 MB35
57 LAR 2.1-4-01ประกาศการพิจารณาให้รางวัลงานวิจัย404.3 KB36
57 LAR 2.1-4-02 บันทึกขอรับการสนับสนุนการพิจารณาให้รางวัล34.7 MB25
57 LAR 2.1-5-01โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยชั้นเรียน16.6 MB22
57 LAR 2.1-5-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่าย15.5 MB31
57 LAR 2.1-5-03 โครงการอบรม เส้นทางสู่การตีพิมพ์16.3 MB24
57 LAR 2.1-5-04 รายชื่อผู้เข้าอบรม8.9 MB26
57 LAR 2.1-5-05 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์การสร้างขวัญและกำลังใจ2.3 MB29
57 LAR 2.1-6-01คู่มือแนวทางปฏิบัติหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา9.0 MB24
57 LAR 2.1-6-2 เอกสารจดสิทธิบัตร2.6 MB26
57-MCT-2.1-1-01376.8 KB90
57-MCT-2.1-1-02416.7 KB63
57-MCT-2.1-2-01314.5 KB73
57-MCT-2.1-2-02864.8 KB79
57-MCT-2.1-2-03354.5 KB64
57-MCT-2.1-2-04474.3 KB67
57-MCT-2.1-3-011.3 MB55
57-MCT-2.1-3-02232.8 KB69
57-MCT-2.1-4-01637.6 KB70
57-MCT-2.1-4-02791.8 KB59
57-MCT-2.1-4-03649.4 KB60
57-MCT-2.1-4-04264.7 KB53
57-MCT-2.1-4-05381.8 KB72
57-MCT-2.1-5-012.1 MB76
57-MCT-2.1-6-01451.5 KB60
57AGR2.1-1-01 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ46.3 MB26
57AGR2.1-1-02 ระบบสารสนเทศของคณะฯ9.6 MB29
57AGR2.1-1-03 กรอบนโยบายงานวิจัยของคณะฯ737.6 KB41
57AGR2.1-1-04 แบบฟอร์มข้อพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณรายได้389.8 KB88
57AGR2.1-1-05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบรายได้388.9 KB91
57AGR2.1-1-06 กรอบการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณอื่น ๆ347.5 KB86
57AGR2.1-1-07 กรอบการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ797.5 KB117
57AGR2.1-1-08 แผนผังแสดงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของคณะฯ555.6 KB96
57AGR2.1-1-09 แผนภาพขั้นตอนการลงทะเบียนงานวิจัยที่ใช้งบประมาณอื่น ๆ281.0 KB78
57AGR2.1-1-10 แผนผังขั้นตอนการขอไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย4.5 MB64
57AGR2.1-2-01 ข้อมูลและรูปภาพครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการ12.8 MB25
57AGR2.1-2-02 เว็บไซต์ www.agr.rmutt.ac.th653.5 KB75
57AGR2.1-2-03 ข้อมูลรายการหนังสือจากห้องสมุด7.9 MB31
57AGR2.1-2-04 คำสั่งคณะกรรมการโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ882.0 KB97
57AGR2.1-2-05 ข้อควรปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ0611255811.9 MB29
57AGR2.1-3-01 หนังสือส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม368.9 KB73
57AGR2.1-3-02 คำสั่งคณะอนุกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยฯ658.1 KB75
57AGR2.1-3-03 คำสั่งแต่งตั้งนักวิจัยพี่เลี้ยง10.8 MB41
57AGR2.1-3-04 หนังสือแจ้งจัดสรรเงินงบประมาณรายได้574.0 KB85
57AGR2.1-3-05 ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัย20.7 MB28
57AGR2.1-3-06 ปฏิทินการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและหลักฐานอ้างอิง40.8 MB22
57AGR2.1-3-07 การลงทะเบียนงานวิจัยที่ใช้งบประมาณอื่นๆ345.8 KB79
57AGR2.1-3-08 ขั้นตอนการดำเนินการภายหลังได้รับอนุมัติทุน5.1 MB53
57AGR2.1-3-09 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย622.7 KB67
57AGR2.1-3-10 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ602.7 KB81
57AGR2.1-3-11 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายได้ของคณะฯ1.7 MB91
57AGR2.1-3-12 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมนักวิจัย1.6 MB68
57AGR2.1-3-13 หนังสือสัญญารับทุนจากแหล่งทุนห้างหุ้นส่วน บางกอก646.0 KB80
57AGR2.1-3-14 หนังสือสัญญารับทุนจากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์1.0 MB78
57AGR2.1-3-15 หนังสือสัญญารับทุนจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา885.0 KB74
57AGR2.1-3-16 หนังสือสัญญารับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย914.1 KB75
57AGR2.1-4-01 บันทึกขออนุมัติไปราชการ แบบฟอร์มการเสนอผลงาน3.3 MB68
57AGR2.1-4-02 Flow กระบวนการดำเนินการขอรับการสนับสนุน ณ ต่างประเทศ474.4 KB78
57AGR2.1-4-03 ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี2.1 MB76
57AGR2.1-4-04 บันทึกข้อความ ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย2.1 MB85
57AGR2.1-4-05 ระเบียบว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย7.5 MB30
57AGR2.1-4-06 เอกสารจากระบบซอฟแวร์3.6 MB57
57AGR2.1-4-07 เอกสารแจ้งนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย1.4 MB65
57AGR2.1-5-01 หนังสือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดทำชุดความรู้1.0 MB86
57AGR2.1-5-02 เล่มรายงานผลการดำเนินโครงการอบรม11.0 MB29
57AGR2.1-5-03 คู่มือโครงการวิจัย สำหรักนักวิจัย2.4 MB52
57AGR2.1-5-04 บันทึกเสนอนักวิจัยที่ได้รับรางวัล3.7 MB60
57AGR2.1-5-05 บันทึกการขอรับการสนับสุนการตีพิมพ์บทความวิจัย2.4 MB73
57AGR2.1-6-01 โครงสร้างขององค์กร2.0 MB88
57AGR2.1-6-02 คู่มือแสดงขั้นตอน2.2 MB70
57AGR2.1-6-03 แบบคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร2.9 MB82
57ART2.1-1-011.1 MB37
57ART2.1-2-02 เอกสารการเข้าร่วมประชุมวิชาการ5.8 MB36
57ART2.1-3-01 ตารางสรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ปี 255797.8 KB33
57ART2.1-3-02 สัญญารับทุนวิจัย ปี 255715.2 MB28
57ART2.1-4-01 ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.5 MB79
57ART2.1-5-02 หนังสือแจ้งเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่4.8 MB70
57ART2.1-5-03 หน้าเว็บคณะฯ ที่มีการประชาสัมพันธ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัล616.5 KB38
57ART2.1-5-04 ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.5 MB67
57ART2.1-6-01 หน้าเว็บหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี2.2 MB59
57BUS2.1-1-014.2 MB56
57BUS2.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 25574.2 MB97
57BUS2.1-1-0271.4 KB46
57BUS2.1-1-0383.2 KB42
57BUS2.1-1-051.0 MB73
57BUS2.1-1-0667.2 KB33
57BUS2.1-1-0781.6 KB43
57BUS2.1-1-0814.8 MB27
57BUS2.1-1-091.5 MB41
57BUS2.1-1-10103.0 KB78
57BUS2.1-1-10103.0 KB102
57BUS2.1-1-10103.0 KB44
57BUS2.1-1-111.1 MB34
57BUS2.1-2-01418.0 KB43
57BUS2.1-2-021.3 MB82
57BUS2.1-2-035.6 MB61
57BUS2.1-2-044.1 MB40
57BUS2.1-2-05567.7 KB57
57BUS2.1-2-05567.7 KB40
57BUS2.1-2-061.5 MB39
57BUS2.1-2-064.9 MB33
57BUS2.1-2-074.9 MB44
57BUS2.1-2-09890.1 KB37
57BUS2.1-3-0148.3 KB32
57BUS2.1-3-0148.3 KB30
57BUS2.1-3-0351.7 KB32
57BUS2.1-3-0351.7 KB29
57BUS2.1-3-0463.9 KB29
57BUS2.1-3-05148.4 KB47
57BUS2.1-3-05148.4 KB45
57BUS2.1-3-06147.1 KB35
57BUS2.1-3-07265.8 KB41
57BUS2.1-3-0861.8 KB31
57BUS2.1-3-0951.7 KB42
57BUS2.1-3-10869.0 KB30
57BUS2.1-3-10-1 สัญญางบภายนอกปี 57 (อ.ณัฐพงษ์)67.0 KB37
57BUS2.1-3-10-10 สัญญารายได้ปี 58 (อ.จุฑาทิพย์)26.3 KB35
57BUS2.1-3-10-11 สัญญารายได้ปี 58 (อ.ชัยมงคล)24.3 KB28
57BUS2.1-3-10-12 สัญญารายได้ปี 58 (อ.ถนอมพงษ์)27.4 KB32
57BUS2.1-3-10-13 สัญญารายได้ปี 58 (อ.ทรรศิน)25.0 KB43
57BUS2.1-3-10-14 สัญญารายได้ปี 58 (อ.นาถรพี)27.6 KB37
57BUS2.1-3-10-15 สัญญารายได้ปี 58 (อ.ปภาภัทร)29.2 KB32
57BUS2.1-3-10-16 สัญญารายได้ปี 58 (อ.ปัทมา)25.2 KB26
57BUS2.1-3-10-17 สัญญารายได้ปี 58 (อ.พิมพา)25.2 KB28
57BUS2.1-3-10-18 สัญญารายได้ปี 58 (อ.รังสรรค์)25.7 KB32
57BUS2.1-3-10-19 สัญญารายได้ปี 58 (อ.วาสนา)37.4 KB36
57BUS2.1-3-10-2 สัญญางบสถาบันปี 57 (อ.ปัทมา)27.1 KB35
57BUS2.1-3-10-20 สัญญารายได้ปี 58 (อ.ศุภกิจ)25.7 KB34
57BUS2.1-3-10-21 สัญญารายได้ปี 58 (อ.สุรีรัตน์)24.5 KB33
57BUS2.1-3-10-22 สัญญารายได้ปี 58 (อ.อดิศร)26.3 KB31
57BUS2.1-3-10-23 สัญญารายได้ปี 58 (อ.ฉัตรปารี)27.6 KB29
57BUS2.1-3-10-24 สัญญารายได้ปี 58 (อ.นาถรพี)28.2 KB35
57BUS2.1-3-10-25 สัญญารายได้สะสมปี 58 (อ.กฤษดา)26.0 KB39
57BUS2.1-3-10-26 สัญญารายจ่ายปี 58 (อ.สุภา)25.0 KB35
57BUS2.1-3-10-27 สัญญารายจ่ายปี 58 (อ.อุมาวสี)25.0 KB35
57BUS2.1-3-10-28 สัญญาหน้าใหม่ปี 57 รุ่น 2 (อ.ปัทมา)26.2 KB31
57BUS2.1-3-10-29 สัญญาหน้าใหม่ปี 57 (อ.รังสรรค์)25.3 KB32
57BUS2.1-3-10-3 สัญญารายได้ปี 58 (อ.เขมมารี)25.5 KB30
57BUS2.1-3-10-30 สัญญาหน้าใหม่ปี 57 (อ.สุรีรัตน์)26.0 KB34
57BUS2.1-3-10-31 สัญญาหน้าใหม่ปี 58 (อ.ดวงพร)29.0 KB34
57BUS2.1-3-10-32 สัญญาหน้าใหม่ปี 58 (อ.ปิยะฉัตร)29.3 KB30
57BUS2.1-3-10-4 สัญญารายได้ปี 58 (อ.เนตร์พัณณา)24.8 KB31
57BUS2.1-3-10-5 สัญญารายได้ปี 58 (อ.กนกพร)24.0 KB35
57BUS2.1-3-10-6 สัญญารายได้ปี 58 (อ.กฤษดา)28.8 KB29
57BUS2.1-3-10-7 สัญญารายได้ปี 58 (อ.กล้าหาญ)23.7 KB36
57BUS2.1-3-10-8 สัญญารายได้ปี 58 (อ.จิตรลดา)27.1 KB29
57BUS2.1-3-10-9 สัญญารายได้ปี 58 (อ.จิระพันธ์)24.2 KB31
57BUS2.1-3-11-01184.1 KB77
57BUS2.1-3-11-0222.8 KB33
57BUS2.1-3-1253.0 KB44
57BUS2.1-4-01282.2 KB95
57BUS2.1-4-01282.2 KB35
57BUS2.1-4-02846.9 KB39
57BUS2.1-4-02846.9 KB42
57BUS2.1-5-01632.0 KB45
57BUS2.1-5-01632.0 KB35
57BUS2.1-6-011.6 MB49
57BUS2.1-6-01 เว็บไซต์ TLO1.6 MB45
57BUS2.1-6-0253.5 KB31
57BUS2.1.1-04103.1 KB39
57BUS2.1.3-0292.5 KB34
57EN2.1-6-01 อนุสิทธิบัตร425.8 KB80
57HET2.1-2-01 ภาพห้องปฏิบัติการด้านการวิจัย1.5 MB57
57HET2.1-2-02 หนังสือขออนุมัติโครงการจัดซื้อหนังสือ ตำรา วารสารและคอมพิวเตอร์ ประจำปี 25584.1 MB38
57HET2.1-3-01 หนังสือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้สะสม ประจำปี 2558562.9 KB37
57HET2.1-3-02 หนังสือการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 25581.5 MB42
57HET2.1-3-03 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET2.1-3-02 หนังสือการจัดสรรงบประมาณรายได้ประจำปี พ ศ 25581.5 MB35
57HET2.1-3-04 สัญญาทุนภายนอกปีงบประมาณ 255822.6 MB31
57HET2.1-3-05 หนังสือจัดสรรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยประจำปี 25582.7 MB31
57HET2.1-4-01 ระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรรค์603.4 KB45
57HET2.1-5-01 ข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ เรื่อง การพัฒนาเค้กเนยเสริมจมูกข้าว7.5 MB43
57HET2.1-5-02 ข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ เรื่อง ผลของการใช้ต้นอ่อนข้าวหอมมะลิและสารทดแทนความหวานฯ9.7 MB80
57HET2.1-5-03 ข้อเสนอโครงการวิจัย การใช้แป้งข้าวเหนียวดำทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์บราวนี่10.9 MB35
57HET2.1-5-04 ข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากเส้นใยตาล4.8 MB41
57HET2.1-5-05 หนังสือประชาสัมพันธ์และแบบตอบรับการส่งผลงานเข้าร่วม The 5th Innovation Awards18.7 MB24
57HET2.1-5-06 ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม The 5th Innovation Awards2.6 MB48
57HET2.1-6-01 หนังสือการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร13.2 MB34
57SCI-2.1-1-011.5 MB63
57SCI-2.1-1-02181.8 KB61
57SCI-2.1-1-03353.9 KB56
57SCI-2.1-2-01181.5 KB89
57SCI-2.1-2-02134.4 KB76
57SCI-2.1-2-03379.0 KB71
57SCI-2.1-2-04167.1 KB79
57SCI-2.1-2-05185.1 KB66
57SCI-2.1-2-06220.4 KB83
57SCI-2.1-2-07245.7 KB79
57SCI-2.1-2-08154.8 KB75
57SCI-2.1-2-09595.6 KB78
57SCI-2.1-2-10704.5 KB66
57SCI-2.1-2-11322.4 KB87
57SCI-2.1-2-12337.7 KB56
57SCI-2.1-2-13203.8 KB76
57SCI-2.1-3-01427.4 KB82
57SCI-2.1-3-02349.9 KB80
57SCI-2.1-4-01672.2 KB79
57SCI-2.1-5-01957.7 KB79
57SCI-2.1-6-01345.4 KB84
57SCI-2.1-6-02254.2 KB86
57SCI-2.1-6-03325.1 KB80
57SCI-2.1-6-04493.2 KB82
57TED2.1-1-11.6 MB36
57TED2.1-1-2 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยรายไตรมาส11.0 MB33
57TED2.1-1-2 ผลการดำเนินงานวิจัยรายไตรมาส11.0 MB30
57TED2.1-1-3 เอกสารขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย2.4 MB28
57TED2.1-2-1 ภาพประกอบสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย1.9 MB51
57TED2.1-2-212.6 MB30
57TED2.1-2-3 เล่มรายงานโครงการการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย13.9 MB38
57TED2.1-2-4 เล่มรายงานโครงการอบรมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้6.0 MB28
57TED2.1-2-5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสนับสนุนด้านการวิจัย1.5 MB37
57TED2.1-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย720.2 KB38
57TED2.1-3-1 หนังสืออนุมัติโครงการงบประมาณเงินรายได้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม1.7 MB35
57TED2.1-3-2 หนังสืออนุมัติโครงการงบประมาณเงินรายได้สะสม มทร ธัญบุรี558.5 KB36
57TED2.1-3-3 หนังสืออนุมัติโครงการงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร ธัญบุรี577.8 KB33
57TED2.1-3-4 หนังสืออนุมัติโครงการงบประมาณแผ่นดิน887.6 KB35
57TED2.1-4-1 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557-25581.3 MB32
57TED2.1-4-2 หนังสือขออนุญาตไปนำเสนอผลงานระดับชาติ6.2 MB31
57TED2.1-4-3 หนังสือขออนุญาตไปนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ11.2 MB34
57TED2.1-5-1 เอกสารการจัดสรรงบประมาณกองทุนวิจัย567.2 KB37
57TED2.1-5-2 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้1.2 MB62
57TED2.1-5-3 เอกสารอนุมัติการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย2.2 MB32
57TED2.1-5-4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี่ยงนักวิจัย311.6 KB36
57TED2.1-5-5 ข้อเสนอโครงการวิจัย ที่มีนักวิจัยพี่เลี่ยงร่วมเป็นนักวิจัย3.2 MB27
57TED2.1-5-6 เกณฑ์การคัดนักวิจัยเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ501.9 KB42
57TED2.1-6-1 Print Screen หน้าเว็บไซต์ TLO108.0 KB33
57TED2.1-6-2 Print Screen หน้าเว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์งานวิจัย536.8 KB33
57TMC2.1-1-01 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.ird.rmutt.ac.th217.5 KB35
57TMC2.1-1-02 เว็บไซต์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย http://www.tmc.rmutt.ac.th304.7 KB38
57TMC2.1-2-01 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการกลาง332.3 KB30
57TMC2.1-2-02 ภาพถ่ายโรงงานผลิตยาแผนโบราณและโรงงานเครื่องสำอาง211.2 KB37
57TMC2.1-2-03 โครงการจัดซื้อหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต285.2 KB32
57TMC2.1-2-04 ภาพถ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต1.3 MB76
57TMC2.1-2-05 เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ1.9 MB75
57TMC2.1-2-06 หนังสือลงนามความร่วมมือเครือข่ายการจัดประชุมวิชาการ3.4 MB25
57TMC2.1-3-01 โครงสร้างบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา173.5 KB64
57TMC2.1-3-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยฯ192.8 KB30
57TMC2.1-3-03 กระบวนการดำเนินการขอรับการสนับสนุนเพื่อไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ282.2 KB55
57TMC2.1-3-04 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 25471.0 MB83
57TMC2.1-3-05 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 25571.9 MB37
57TMC2.1-3-06 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 2555525.4 KB81
57TMC2.1-3-07 หลักเกณฑ์การให้เงินเพื่อสนับสนุนบุคลากรไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 25573.4 MB65
57TMC2.1-3-08 หลักเกณฑ์การให้เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2553125.2 KB51
57TMC2.1-3-09 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย ประจำวิทยาลัยฯ2.0 MB81
57TMC2.1-3-10 แผนปฏิบัติราชการประจำวิทยาลัยฯ ประจำปี 25572.1 MB71
57TMC2.1-3-11 สัญญาการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปี 255760.7 MB26
57TMC2.1-4-01 อ้างอิง 57 TMC 2.1-3-01 ถึง 57 TMC 2.1-3-1128.7 KB33
57TMC2.1-5-01 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ. 25573.6 MB62
57TMC2.1-5-02 สัมมนาการวิจัยทางคลินิกกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 8 มิถุนายน 25581.7 MB33
57TMC2.1-5-03 โครงการแผนพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล วันที่ 20–23 กรกฎาคม 2558969.1 KB75
57TMC2.1-5-04 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยใหม่19.3 MB25
57TMC2.1-5-05 คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ912.8 KB31
57TMC2.1-5-07 รายงานการฝังตัวในสถานประกอบการของบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปี 25578.8 MB26
57TMC2.1-6-01 โครงสร้างหน่วยจัดการทรัพย์สินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล265.5 KB34
57TMC2.1-6-02 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา103.9 KB42
57TMC2.1-6-03 โครงสร้างหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และข้อมูลการดำเนินงานผ่านเว็บไซด์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ http://www.ubi.rmutt.ac.th./3.9 MB77
57TMC2.1-6-04 โครงสร้างศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม5.9 MB47
F2.2เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
57 LAR 2.2-01รายงานอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์218.9 KB34
57 LAR 2.2-02 สรุปงบประมาณสนับสนุนวิจัย3.0 MB32
57 LAR 2.2-03 สัญญาทุนวิจัย28.1 MB27
57-MCT-2.2-01302.3 KB60
57-MCT-2.2-02300.5 KB56
57-MCT-2.2-03296.7 KB83
57-MCT-2.2-041.5 MB76
57-MCT-2.2-051.3 MB61
57-MCT-2.2-06986.9 KB66
57-MCT-2.2-07210.4 KB59
57-MCT-2.2-08294.0 KB90
57-MCT-2.2-09921.3 KB82
57-MCT-2.2-101.3 MB78
57-MCT-2.2-111.3 MB66
57-MCT-2.2-12285.3 KB59
57-MCT-2.2-13280.3 KB53
57-MCT-2.2-141.3 MB61
57-MCT-2.2-15706.5 KB71
57-MCT-2.2-16335.2 KB61
57-MCT-2.2-17327.0 KB62
57-MCT-2.2-18349.9 KB59
57-MCT-2.2-19330.8 KB42
57-MCT-2.2-20335.6 KB83
57-MCT-2.2-21706.5 KB62
57AGR2.2-1-01 ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิ696.7 KB80
57AGR2.2-1-02 (1) การศึกษาไฟโตเอสโตรเจน696.9 KB76
57AGR2.2-1-02 (10) ผลของสารเคลือบผิวซิลเวอร์นาโนพาติเคิล970.7 KB79
57AGR2.2-1-02 (11) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม359.4 KB81
57AGR2.2-1-02 (12) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเยลลี่367.8 KB79
57AGR2.2-1-02 (13) ผลของสารสกัดสมุนไพร375.9 KB88
57AGR2.2-1-02 (14) กล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติคแห้ง344.8 KB79
57AGR2.2-1-02 (15) ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์513.7 KB79
57AGR2.2-1-02 (16) การให้น้ำและอัตราปุ๋ยละลายช้า376.6 KB70
57AGR2.2-1-02 (17) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ธาตุอาหารพืช426.4 KB83
57AGR2.2-1-02 (18) การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยน้ำชีวภาพ613.6 KB77
57AGR2.2-1-02 (19) อิทธิพลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโต510.2 KB86
57AGR2.2-1-02 (2) การพัฒนากล้าเชื้อโปรไบโอติคแห้ง344.0 KB77
57AGR2.2-1-02 (20) พัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตปลาป่น438.5 KB85
57AGR2.2-1-02 (21) ผลของการใช้แกนสับปะรดผงต่อคุณภาพ360.2 KB72
57AGR2.2-1-02 (22) การผลิตเครื่องดื่มเห็ดหอม339.6 KB88
57AGR2.2-1-02 (23) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดอย่างรวดเร็ว343.1 KB81
57AGR2.2-1-02 (24) ผลของรูปแบบการเตรียมต่อปริมาณใยอาหาร406.3 KB59
57AGR2.2-1-02 (25) การปลูกไม้ผลในภาชนะ396.7 KB98
57AGR2.2-1-02 (26) ผลของน้ำหมักชีวภาพ338.9 KB84
57AGR2.2-1-02 (27) การใช้ยีสต์และน้ำหมักชีวภาพ354.5 KB87
57AGR2.2-1-02 (28) การศึกษาความเข้มข้นของปุ๋ย404.7 KB80
57AGR2.2-1-02 (29) การพัฒนากล้าเชื้อยีสต์ที่แยกจากผลตาล368.4 KB83
57AGR2.2-1-02 (3) ผลของรูปแบบการปลูกต่อปริมาณไนเตรท470.4 KB83
57AGR2.2-1-02 (30) ผลของการใช้เยื่อหุ้มฟักข้าวที่มีต่อผลิตภัณฑ์1.4 MB84
57AGR2.2-1-02 (31) ผลของกัมจากลูกสำรอง627.1 KB149
57AGR2.2-1-02 (32) การศึกษากรรมวิธีในการทำชาจากดอกกุหลาบ650.7 KB81
57AGR2.2-1-02 (33) ผลของการห่อผลที่มีต่อคุณภาพของส้มโอ977.0 KB83
57AGR2.2-1-02 (34) การตรวจหาความชุกทางโมเลกุล3.2 MB58
57AGR2.2-1-02 (35) ผลของฮอร์โมน2.6 MB79
57AGR2.2-1-02 (4) การประเมินศักยภาพในการบำบัดตนเอง427.7 KB73
57AGR2.2-1-02 (5) การศึกษาเชื้อแบคทีเรียก่อโรค367.1 KB84
57AGR2.2-1-02 (6) ศักยภาพของข้าวหมาก394.4 KB74
57AGR2.2-1-02 (7) การตรวจหาความชุกทางโมเลกุล1.5 MB86
57AGR2.2-1-02 (8) การใช้ประโยชน์เปลือกว่านหางจระเข้459.9 KB89
57AGR2.2-1-02 (9) การพัฒนาระบบส่งเสริมเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ790.9 KB73
57EN2-2.2-01 รายชื่อนักวิจัย2.9 MB89
57HET2.2-01 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาลวดลายและหน้าผ้าขาวม้าสำหรับชุดโอกาสพิเศษ1.1 MB54
57HET2.2-02 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบและตัดเย็บชุดสตรีมุสลิมจากผ้าทอกะเหรี่ยง748.1 KB53
57HET2.2-03 สัญญาทุนโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาลวดลายย้อมสีหม้อฮ่อมและออกแบบตัดเย็บชุดลำลอง742.9 KB58
57HET2.2-04 สัญญาทุนโครงการวิจัยเรื่องผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ1.2 MB34
57HET2.2-05 สัญญาทุนโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากฟางข้าวไทยโดยเทคโนโลยีฯ2.7 MB37
57HET2.2-06 สัญญาทุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยฯ22.6 MB30
57HET2.2-07 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกากขมิ้นชันรสต้มยำ707.4 KB38
57HET2.2-08 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณค่าของข้าวตังเสริมข้าวไรซ์เบอรี่711.1 KB36
57HET2.2-09 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นสมุนไพร1.2 MB51
57HET2.2-10 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่ขาวทอดกรอบ705.2 KB40
57HET2.2-11 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง ผำแผ่นปรุงรสน้ำพริกแกงเขียวหวาน1.2 MB43
57HET2.2-12 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรเสริมเกสรดอกบัวหลวง721.5 KB46
57HET2.2-13 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยฟูภาคใต้เสริมข้าวสังข์หยด1.5 MB33
57HET2.2-14 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเค้กเนยเสริมจมูกข้าว687.6 KB36
57HET2.2-15 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง ผลของการใช้ต้นอ่อนข้าวหอมมะลิและสารทดแทนความหวานฯ705.9 KB35
57HET2.2-16 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การใช้แป้งข้าวเหนียวดำทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์บราวนี่694.6 KB60
57HET2.2-17 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวุ้นเส้นเสริมแป้งแก่นตะวัน2.1 MB41
57HET2.2-18 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะสมุนไพรแช่แข็ง725.9 KB43
57HET2.2-19 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาร่มถักลายสัญลักษณ์ราชมงคลฯ733.0 KB30
57HET2.2-20 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดดอกไม้ประดิษฐ์715.0 KB41
57HET2.2-21 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องเล่นจากวัสดุธรรมชาติฯ722.1 KB36
57HET2.2-22 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนฯ1.2 MB36
57HET2.2-23 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากเส้นใยตาล1.2 MB35
57HET2.2-24 ตารางแสดงงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ งปม.25581.1 MB64
57SCI2.2-0186.7 KB79
57SCI2.2-0278.0 KB84
57SCI2.2-0384.1 KB79
57SCI2.2-0483.5 KB62
57SCI2.2-0580.5 KB81
57SCI2.2-0685.9 KB71
57SCI2.2-0786.3 KB81
57SCI2.2-0891.6 KB73
57SCI2.2-0992.3 KB57
57SCI2.2-1085.7 KB74
57SCI2.2-11103.4 KB79
57SCI2.2-1286.7 KB89
57SCI2.2-1383.7 KB78
57SCI2.2-14100.0 KB77
57SCI2.2-1585.7 KB82
57SCI2.2-1688.9 KB80
57SCI2.2-1780.7 KB72
57SCI2.2-1891.6 KB86
57SCI2.2-1983.8 KB76
57SCI2.2-20203.1 KB86
57SCI2.2-2176.9 KB72
57SCI2.2-2287.0 KB66
57SCI2.2-2382.4 KB83
57SCI2.2-2486.1 KB85
57SCI2.2-2585.1 KB82
57SCI2.2-2676.1 KB85
57SCI2.2-2785.1 KB97
57SCI2.2-2889.9 KB83
57SCI2.2-2978.9 KB81
57SCI2.2-3086.7 KB88
57SCI2.2-3187.9 KB94
57SCI2.2-3285.0 KB85
57SCI2.2-33118.5 KB80
57SCI2.2-34126.5 KB90
57SCI2.2-3576.7 KB71
57SCI2.2-36105.8 KB82
57SCI2.2-3787.8 KB73
57SCI2.2-3879.6 KB59
57SCI2.2-3982.4 KB83
57SCI2.2-4087.1 KB79
57SCI2.2-4196.3 KB90
57SCI2.2-42112.7 KB83
57SCI2.2-4382.3 KB83
57SCI2.2-44110.0 KB74
57SCI2.2-45114.7 KB79
57SCI2.2-4684.6 KB81
57SCI2.2-4787.9 KB75
57SCI2.2-48103.6 KB84
57SCI2.2-4986.0 KB86
57SCI2.2-5076.2 KB77
57SCI2.2-51236.5 KB82
57SCI2.2-52139.4 KB59
57SCI2.2-53198.7 KB87
57SCI2.2-54260.2 KB76
57TED2.2-1 สรุปเงินวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557 คอ.249.3 KB53
57TED2.2-1.1 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาระบบการเรียนการสอน-ดร ต้องลักษณ์-แผ่นดิน593.1 KB95
57TED2.2-1.10 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างชุดเก็บก๊าซชีวภาพ-ผศ ชัยรัตน์-รายได้สะสม642.9 KB54
57TED2.2-1.11 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง การสร้างเครื่องดักจับอนุภาคฝุ่น-อ เรวัต-รายได้สะสม595.3 KB63
57TED2.2-1.12 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผ่นฉนวนดูดซับเสียงจ-อ กิตติชาติ-รายได้สะสม644.7 KB85
57TED2.2-1.13 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง การศึกษาและเปรียบเทียบการถ่ายโอน-ผศ สุเมธ-รายได้สะสม596.0 KB64
57TED2.2-1.14 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ-รศ ดร ประเสริฐ-รายได้สะสม607.8 KB53
57TED2.2-1.15 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีการตรวจสอบโลหะ-ดร สมบูรณ์-รายได้คณะ585.5 KB66
57TED2.2-1.16 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม-ผศ เมธี-รายได้คณะ606.2 KB61
57TED2.2-1.17 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบของเครื่องพ่นแรงดัน-เรวัต-รายได้คณะ606.6 KB88
57TED2.2-1.18648.4 KB58
57TED2.2-1.19597.8 KB82
57TED2.2-1.2 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อน-ผศ ณัฐ-แผ่นดิน593.2 KB90
57TED2.2-1.20 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง ศึกษาการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว-สุนทร-รายได้คณะ600.7 KB57
57TED2.2-1.21 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ-ดร ปริญญา-กองทุน597.0 KB57
57TED2.2-1.22 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึก-นภดล-กองทุน659.5 KB61
57TED2.2-1.23 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง อุปกรณ์เสริมกำลังเพื่อการลุกนั่ง-ธนัญ-กองทุน664.1 KB60
57TED2.2-1.24 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง ารพัฒนาเครื่องคัดขนาดดอกมะลิ-สมพร-กองทุน641.5 KB62
57TED2.2-1.25648.4 KB63
57TED2.2-1.264.7 MB32
57TED2.2-1.27 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง มรดกวัฒนธรรมชาวมอญ ปทุมธานี และ นนทบุรี-ผศ ดร รุ่งอรุณ-ภายนอก1.1 MB37
57TED2.2-1.3 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง วงจรทบระดับแรงดันประสิทธิภาพสูง- ผศ ยุทธชัย-แผ่นดิน601.7 KB60
57TED2.2-1.4 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง เครื่องชดเชยแรงดันตกชั่วขณะ-ผศ ยุทธชัย-แผ่นดิน583.3 KB59
57TED2.2-1.5 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง การควบคุมกำลังของวงจรอินเวอร์เตอร์-อ จิรพงษ์-แผ่นดิน2.2 MB29
57TED2.2-1.6 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง การออกแบบเครื่องเคลื่อนไหวหัวไหล่-ดร เดชฤทธิ์-รายได้สะสม579.7 KB68
57TED2.2-1.7 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ค่าสภาพความต้านทาน-อ นิกร-รายได้สะสม609.6 KB66
57TED2.2-1.8 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์แทรกแซงโทรศัพท์-ผศ ดร สมบูรณ์-รายได้ด้สะสม1.0 MB41
57TED2.2-1.9 สัญญาทุนวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดคุณภาพมังคุด-ผศ ดร รัฐพล-รายได้สะสม599.8 KB64
F2.3ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
130 การตีพิมพ์บทความวิจัย7.5 MB65
57 LAR 2.3-01 แบบสรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ คณะศิลปศาสตร์ ปี 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)1.9 MB55
57 LAR 2.3-02 บทความรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ46.7 MB25
57-MCT-2.3-011.7 MB59
57-MCT-2.3-021.7 MB76
57-MCT-2.3-031.7 MB66
57-MCT-2.3-041.8 MB65
57-MCT-2.3-051.5 MB69
57-MCT-2.3-061.7 MB63
57-MCT-2.3-071.4 MB61
57-MCT-2.3-082.0 MB58
57-MCT-2.3-091.6 MB74
57-MCT-2.3-101.1 MB84
57-MCT-2.3-111.3 MB56
57-MCT-2.3-126.5 MB33
57-MCT-2.3-14978.1 KB63
57-MCT-2.3-151.6 MB50
57-MCT-2.3-161.6 MB71
57-MCT-2.3-17298.1 KB57
57-MCT-2.3-181.4 MB60
57-MCT-2.3-19909.0 KB61
57-MCT-2.3-205.8 MB46
57-MCT-2.3-211.1 MB76
57-MCT-2.3-22 (1)583.2 KB93
57-MCT-2.3-22 (2)2.4 MB57
57-MCT-2.3-22 (3)6.2 MB41
57-MCT-2.3-22 (4)453.3 KB66
57-MCT-2.3-231.8 MB54
57-MCT-2.3-241.6 MB82
57-MCT-2.3-252.0 MB86
57-MCT-2.3-261.3 MB56
57-MCT-2.3-272.3 MB45
57-MCT-2.3-281.9 MB69
57-MCT-2.3-291.5 MB55
57-MCT-2.3-30637.5 KB65
57-MCT-2.3-312.2 MB69
57AGR2.3-1-01 ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิ696.7 KB57
57AGR2.3-1-01 ผลของแคลเซียมซิเตรท1.8 MB79
57AGR2.3-1-02 การใช้สภาพบรรยากาศดัดแปลงเพื่อยืดอายุ1.4 MB95
57AGR2.3-1-03 คุณภาพทางเคมีและประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มชา1.6 MB88
57AGR2.3-1-04 การศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องดื่มชา1.9 MB85
57AGR2.3-1-05 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตพร้อมดื่ม1.3 MB160
57AGR2.3-1-06 การใช้ผงเปลือกส้มเขียวหวาน1.3 MB84
57AGR2.3-1-07 The influence of color and oder of Kanohm1.8 MB83
57AGR2.3-1-08 Water-Based screen printion2.1 MB85
57AGR2.3-1-09 Prefrence colors GAC fruit blended1.6 MB80
57AGR2.3-1-10 การศึกษาและทดสอบเครื่องนวดเมล็ดบัวหลวง5.2 MB52
57AGR2.3-1-11 STUDY OF COLOR3.2 MB70
57AGR2.3-1-12 Silkscreen Printing on Cotton4.0 MB74
57AGR2.3-1-13 ผลของการเสริมผงเปลือกกล้วยน้ำว้า4.7 MB88
57AGR2.3-1-14 การวิจัยและพัฒนาธาตุอาหารพืช6.0 MB30
57AGR2.3-1-15 ผลของอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบ4.6 MB86
57AGR2.3-1-16 ผลของปุ๋ยที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต4.6 MB101
57AGR2.3-1-17 ปรสิตในปลาบู่ทราย5.4 MB33
57AGR2.3-1-18 สภาพปัญหาแรงงานในงานภูมิทัศน์5.5 MB38
57AGR2.3-1-19 การสำรวจพยาธิในทางเดินอาหาร5.1 MB110
57AGR2.3-1-20 Growth Yield and yield5.6 MB41
57AGR2.3-1-21 The Use ofTempering and Pricking5.3 MB29
57AGR2.3-1-22 ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลา5.3 MB40
57AGR2.3-1-23 Phytoplankton Community3.7 MB62
57AGR2.3-1-24 The study of physiotogicat5.2 MB47
57AGR2.3-1-25 ศึกษาสมการทำนายน้ำหนักมีชีวิตของโคนม5.0 MB105
57AGR2.3-1-26 แรงจูงใจที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ5.7 MB27
57AGR2.3-1-27 ลักษณะการขนส่งและปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่ง6.7 MB45
57AGR2.3-1-28 ปรสิตปลิงใสในปลาช่อน4.1 MB79
57AGR2.3-1-29 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชันโรง4.4 MB44
57AGR2.3-1-30 การคัดเลือกและจำแนกแบคทีเรีย7.0 MB41
57AGR2.3-1-31 การตรวจหาความชุกโดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์5.9 MB62
57AGR2.3-1-32 Production of lactic acid2.0 MB74
57ART2.3-01 แบบรายงานการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 255775.9 KB52
57ART2.3-02 สูจิบัตร Flowers of love74.9 MB21
57ART2.3-03 สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม ครุศิลปะ 1 new-s10.0 MB24
57ART2.3-04 สูจิบัตรนิทรรศการกลุ่มหอไตร10.0 MB26
57ART2.3-05 สูจิบัตรกิจกรรมศิลปินทัศนศิลป์มอบผลงานให้สภากาชาดไทย12.8 MB28
57ART2.3-06 สูจิบัตร Art exhibition by Poysien Artists19.2 MB23
57ART2.3-07 สูจิบัตร Time Exhibition7.1 MB22
57ART2.3-08 สูจิบัตร Kamol Tassananchalee & Friends30.1 MB24
57ART2.3-09 สูจิบัตรหนังสือที่ระลึกนิทรรศการทัศนศิลป์ 84 ปี5.6 MB27
57ART2.3-10 สูจิบัตรนิทรรศการกลางแจ้ง4.9 MB28
57ART2.3-11 สูจิบัตรนิทรรศการ Aesthetic Thai-China11.5 MB27
57ART2.3-12 สูจิบัตร Exhibition of Daejeon International2.1 MB54
57ART2.3-13 สูจิบัตรนิทรรศการ Asean Art Festival & Art Workshop at Huahin, Thailand 201411.7 MB26
57ART2.3-14 สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 76.5 MB30
57ART2.3-15 สูจิบัตรการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติครั้งที่1039.0 MB22
57ART2.3-16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระลึกชนเผ่าภาคเหนือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์-กรณีศึกษาชนเผ่าเย้า5.1 MB42
57ART2.3-17 ทิศทางการจัดการศึกษาด้านแฟชั่นและสิ่งทอ-แนวคิดการจัดการศึกษาในกระแสเศรษฐกิจสร้างสรรค์5.3 MB43
57ART2.3-18 ภาพพิมพ์น้ำหนักกลางจากภาพพิมพ์น้ำหนักสีน้ำ2.8 MB32
57ART2.3-19 ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิตอล4.2 MB33
57ART2.3-20 ศิลปะลายรดน้ำและรายกำมะลอ-องค์ความรู้ที่ไม่เคยสูญ5.3 MB46
57ART2.3-21 สี-บรรยากาศซ้อนเร้นภายในรูปทรงผ้าแพร5.3 MB28
57ART2.3-22 นาฏศิลป์ไทย-สื่อทางวัฒนธรรมที่มากกว่าความบันเทิง7.4 MB45
57ART2.3-23 เยือนถิ่นกัมพูชาชมอัปสราฟ้อนรำ3.9 MB45
57ART2.3-24 ละครนอกวัง-นาฏกรรมของสามัญชน4.4 MB31
57ART2.3-25 ผืนผ้าจากเส้นใยผักตบชวาผสมด้ายฝ้าย4.4 MB27
57HET2.3-01 Process Development Of Khanom Jak5.1 MB119
57HET2.3-02 Effects Of Butterfly Pea Extract And Flower Petals On Sensory, Physical, Chemical And Microbiological Characteristics Of Sugar-free Ice Cream6.0 MB70
57HET2.3-03 The Innovation Of Thai Silk For Design And Production Of Muslim Women Dresses7.1 MB51
57HET2.3-04 ผลของการใช้สารทดแทนน้ำตาลซูคราโลสและมอลทิทอลต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสกายภาพ1.2 MB30
57HET2.3-05 Characteristics And Properties Of Paper Mulberry Yarns7.9 MB35
57HET2.3-06 Hypoglycemic Activity In L6 Muscle Cells And 3T3-L1 Adipose Cells Of Nelumbo Nucifera Rhizome Extract Fraction6.2 MB30
57HET2.3-07 Sensory Evaluation Of Chili In Wolffia Globosa Seasoning Dried Sheet4.8 MB26
57HET2.3-08 การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมฯ3.1 MB30
57HET2.3-09 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของเมี่ยงคำแก่นตะวัน4.2 MB38
57HET2.3-10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะขบอบแห้ง12.1 MB29
57HET2.3-10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะขบอบแห้ง(2)12.1 MB31
57HET2.3-11 Total Phenolic Compounds, Antioxidant Activity And Nutrition Values Of Sugar-free And Reduced-fat Milk-based Ice Cream Enriched With Select Herb Ingredients5.1 MB59
57HET2.3-13 นานาวิธี...การแยกเส้นใยเพื่อผลผลิตที่เหมาะสม2.4 MB27
57HET2.3-14 การแยกเส้นใยกล้วยเพื่อยกระดับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร2.2 MB36
57HET2.3-15 วิธีการแยกสกัด...กับความแข็งแรงของเส้นใยธรรมชาติจากพืช2.5 MB42
57SCI2.3-012.2 MB65
57SCI2.3-023.0 MB83
57SCI2.3-032.2 MB81
57SCI2.3-041.4 MB80
57SCI2.3-051.3 MB86
57SCI2.3-06827.0 KB76
57SCI2.3-071.2 MB86
57SCI2.3-081.2 MB168
57SCI2.3-09707.6 KB77
57SCI2.3-10663.7 KB83
57SCI2.3-111.0 MB75
57SCI2.3-12794.1 KB88
57SCI2.3-13521.9 KB84
57SCI2.3-14987.1 KB91
57SCI2.3-15889.3 KB78
57SCI2.3-161.3 MB78
57SCI2.3-17295.8 KB79
57SCI2.3-18284.6 KB63
57SCI2.3-191.2 MB93
57SCI2.3-20787.8 KB91
57SCI2.3-211.4 MB53
57SCI2.3-22939.5 KB85
57SCI2.3-231.1 MB62
57SCI2.3-241.3 MB61
57SCI2.3-251.7 MB79
57SCI2.3-261.5 MB66
57SCI2.3-271.2 MB95
57SCI2.3-281.4 MB88
57SCI2.3-29696.2 KB83
57SCI2.3-301.4 MB92
57SCI2.3-31691.1 KB66
57SCI2.3-321.2 MB78
57SCI2.3-331.2 MB86
57SCI2.3-34690.6 KB91
57SCI2.3-35710.0 KB83
57SCI2.3-36943.3 KB84
57SCI2.3-37845.3 KB137
57SCI2.3-38333.6 KB84
57SCI2.3-39768.3 KB81
57SCI2.3-40651.1 KB73
57SCI2.3-41692.3 KB83
57SCI2.3-42593.0 KB70
57SCI2.3-43529.2 KB87
57SCI2.3-44214.2 KB85
57SCI2.3-45225.1 KB86
57SCI2.3-46196.2 KB84
57SCI2.3-47153.1 KB78
57SCI2.3-48501.4 KB85
57SCI2.3-49511.2 KB87
57SCI2.3-50216.4 KB83
57SCI2.3-51286.9 KB80
57SCI2.3-52255.2 KB79
57SCI2.3-53237.2 KB73
57SCI2.3-541.0 MB80
57SCI2.3-551.4 MB109
57SCI2.3-56871.9 KB80
57SCI2.3-57429.1 KB62
57SCI2.3-58674.4 KB77
57SCI2.3-59494.2 KB58
57SCI2.3-60901.7 KB64
57SCI2.3-61737.0 KB89
57SCI2.3-62413.8 KB75
57SCI2.3-63398.1 KB71
57SCI2.3-64355.6 KB78
57SCI2.3-65631.8 KB82
57SCI2.3-66696.6 KB83
57SCI2.3-67618.9 KB64
57SCI2.3-68517.0 KB87
57SCI2.3-69369.9 KB83
57SCI2.3-70260.3 KB76
57SCI2.3-71224.1 KB77
57SCI2.3-72211.3 KB84
57SCI2.3-73248.6 KB65
57SCI2.3-74239.8 KB87
57SCI2.3-751.3 MB87
57SCI2.3-76465.1 KB66
57SCI2.3-77577.8 KB71
57SCI2.3-78197.5 KB71
57SCI2.3-79684.1 KB92
57SCI2.3-801.2 MB88
57SCI2.3-81702.8 KB85
57SCI2.3-82307.5 KB86
57TED2.3-01301.0 KB52
57TED2.3-1.10T408.4 KB34
57TED2.3-1.11T434.5 KB48
57TED2.3-1.12T270.4 KB35
57TED2.3-1.13T466.3 KB56
57TED2.3-1.14T359.0 KB44
57TED2.3-1.15T737.8 KB35
57TED2.3-1.16T325.8 KB29
57TED2.3-1.17T187.3 KB33
57TED2.3-1.18T168.3 KB36
57TED2.3-1.19T244.3 KB34
57TED2.3-1.1S3.0 MB39
57TED2.3-1.1T3.9 MB64
57TED2.3-1.20T128.2 KB29
57TED2.3-1.21T133.8 KB34
57TED2.3-1.22T12.3 MB105
57TED2.3-1.2S4.0 MB27
57TED2.3-1.2T295.5 KB34
57TED2.3-1.3S1.7 MB32
57TED2.3-1.3T310.9 KB35
57TED2.3-1.4S380.8 KB39
57TED2.3-1.4T1.9 MB34
57TED2.3-1.5S353.3 KB37
57TED2.3-1.5T373.5 KB143
57TED2.3-1.6S224.7 KB36
57TED2.3-1.6T187.3 KB45
57TED2.3-1.7S12.3 MB49
57TED2.3-1.7T256.8 KB35
57TED2.3-1.8T680.1 KB37
57TED2.3-1.9T402.6 KB41
F3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
57 LAR 3.1-1-01แผนงานด้านบริการวิชาการ1.9 MB64
57 LAR 3.1-1-02 รายงานการประชุม1.8 MB49
57 LAR 3.1-2-01แผนการใช้ประโยชน์858.7 KB50
57 LAR3.1-3-01 สรุปโครงการบริการวิชาการ 25571.9 MB71
57 LAR3.1-4-01 รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ 25571.9 MB79
57 LAR3.1-5-01 โครงการอาสาสมัครนำเที่ยว12.2 MB32
57 LAR3.1-6-01 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ระยะที่ 532.5 MB22
57 TMC 3.1-1-01 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย3.7 MB40
57 TMC 3.1-1-02 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 380.0 KB60
57 TMC 3.1-1-03 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้านภูมิปัญญาไทย4.4 MB30
57 TMC 3.1-1-04 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรให้ชุมชน259.1 KB101
57 TMC 3.1-1-05 รายงานแบบสำรวจความต้องการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยของชุมชนในเขต อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี1.8 MB60
57 TMC 3.1-2-01 มคอ. 6 วิชา ฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย 2296.3 KB39
57 TMC 3.1-2-02 มคอ. 3 วิชา การนวดเพื่อสุขภาพความงาม485.2 KB79
57 TMC 3.1-2-03 รายงานประเมินความพึงพอใจของการบูรณาการทางวิชาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน วิชา ฝึกทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมแผนไทย 2293.0 KB55
57 TMC 3.1-2-04 รายงานประเมินความพึงพอใจของการบูรณาการทางวิชาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน วิชา การนวดเพื่อสุขภาพความงาม256.0 KB79
57 TMC 3.1-4-01 รายงานการประชุมงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 130.5 KB57
57 TMC 3.1-5-01 แบบเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559220.1 KB59
57 TMC 3.1-6-01 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ 60 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ภายใต้ชื่อ โครงการการสร้างธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงามให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน7.6 MB83
57-MCT-3.1-1-01173.1 KB61
57-MCT-3.1-1-02131.4 KB86
57-MCT-3.1-1-03586.7 KB55
57-MCT-3.1-1-04223.0 KB64
57-MCT-3.1-1-05514.7 KB52
57-MCT-3.1-1-06494.4 KB72
57-MCT-3.1-1-07960.7 KB110
57-MCT-3.1-1-082.3 MB73
57-MCT-3.1-2-01657.6 KB97
57-MCT-3.1-3-01897.2 KB73
57-MCT-3.1-4-01308.7 KB58
57-MCT-3.1-4-02147.3 KB64
57-MCT-3.1-5-01134.1 KB97
57-MCT-3.1-6-011.4 MB71
57-MCT-3.1-6-021.1 MB70
57AGR3.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการ444.5 KB76
57AGR3.1-1-02 แผนงานบริการวิชาการ1.5 MB76
57AGR3.1-1-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม79.4 KB78
57AGR3.1-1-04 แบบสำรวจความต้องการของชุมชน5.8 MB31
57AGR3.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ5.2 MB60
57AGR3.1-2-01 รายการจัดสรรงบประมาณ1.7 MB79
57AGR3.1-2-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน942.8 KB85
57AGR3.1-2-03 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ5.7 MB25
57AGR3.1-2-04 หนังสือแจ้งหน่วยงานและหนังสือตอบรับ1.9 MB73
57AGR3.1-2-05 รายงานผลการดำเนินโครงการ 84 ชุมชม (ปี 57-58)30.7 MB25
57AGR3.1-2-06 รายงานการติดตามผล513.7 KB84
57AGR3.1-2-07 การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน5.3 MB42
57AGR3.1-2-08 รายงานผลการดำเนินโครงการปี 57 และ 58)50.6 MB23
57AGR3.1-2-09 รายงานการติดตามและการถอดบทเรียน678.5 KB86
57AGR3.1-2-10 การบูรณาการงานบริการวิชาการ12.8 MB23
57AGR3.1-2-11 การบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย4.1 MB90
57AGR3.1-2-12 รายงานผลการดำเนินโครงการปี 57 และ 5819.9 MB25
57AGR3.1-2-13 รายงานการติดตามและถอดบทเรียน440.9 KB83
57AGR3.1-2-14 การบูรณาการงานบริการวิชการ8.6 MB26
57AGR3.1-3-01 รายการจัดสรรงบประมาณ1.8 MB78
57AGR3.1-4-01 แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม663.1 KB86
57AGR3.1-4-02 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 57 (84 หมู่บ้าน)26.7 MB25
57AGR3.1-4-03 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 57 โครงการถ่ายทอด29.2 MB35
57AGR3.1-4-04 การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน5.1 MB78
57AGR3.1-4-05 การบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย3.1 MB86
57AGR3.1-4-06 รายงานผลการดำเนินงาน 84 หมู่บ้าน26.9 MB25
57AGR3.1-4-07 รายงานผลการดำเนินโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี21.2 MB20
57AGR3.1-4-08 รายงานผลการดำเนินโครงการ ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ20.4 MB24
57AGR3.1-4-09 การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน8.7 MB31
57AGR3.1-4-10 รายงานการประชุม2.4 MB74
57AGR3.1-4-11 รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 561.1 MB58
57AGR3.1-5-01 แบบสำรวจความต้องการของชุมชน2.2 MB53
57AGR3.1-5-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและใบเสนอชื่อ2.8 MB84
57AGR3.1-5-03 แบบประเมินผลความสำเร็จของโครงการ133.5 KB82
57AGR3.1-6-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ723.8 KB85
57ART3.1-1-03 รายงานโครงการอบรมวิชาชีพศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี2.1 MB66
57ART3.1-1-04 รายงานโครงการให้ความรู้จากผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี1.9 MB62
57ART3.1-1-05 รายงานโครงการเสริมความรู้ทางด้านดนตรีสากลแก่โรงเรียนเครือข่าย1.9 MB79
57ART3.1-1-06 รายงานโครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์1.6 MB49
57ART3.1-1-07 รายงานโครงการจัดนิทรรศการ ผลงานการแสดงด้านนาฏศิลป์ดนตรี2.7 MB54
57ART3.1-1-08 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ปุ๋ย อบต. ต.คลองสาม จ.ปทุมธานี เพื่อการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการส่งออกในกลุ่มอาเซียน3.8 MB61
57ART3.1-1-09 โครงการออกแบบวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อการเสริมสร้างอัตลักษณ์3.9 MB62
57BUS3.1-1-0191.4 KB41
57BUS3.1-1-02124.9 KB34
57BUS3.1-2-0150.2 KB42
57BUS3.1-3-0117.0 KB28
57BUS3.1-3-0217.2 KB35
57BUS3.1-4-01127.5 KB32
57BUS3.1-4-02495.8 KB33
57BUS3.1-5-0116.0 KB34
57BUS3.1-5-0217.9 KB33
57BUS3.1-5-0352.0 KB33
57BUS3.1-6-0121.5 KB55
57BUS3.1-7-1-01 TFRS401.7 KB36
57BUS3.1-7-1-02204.9 KB37
57BUS3.1-7-1-033.0 MB34
57BUS3.1-7-1-04915.3 KB36
57BUS3.1-7-1-051.4 MB35
57BUS3.1-7-1-061.7 MB37
57BUS3.1-7-1-074.2 MB31
57BUS3.1-7-1-084.6 MB31
57BUS3.1-8-0146.8 KB35
57BUS3.1-9-01128.1 KB35
57BUS3.1-9-0265.7 KB36
57HET3.1-1-01 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25581.3 MB38
57HET3.1-1-02 รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามแผน 7 โครงการ49.5 MB29
57HET3.1-2-01 มคอ.3 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ9.7 MB34
57HET3.1-3-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET3.1-1-01 และ 57HET3.1-1-0250.9 MB20
57HET3.1-4-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET3.1-1-02 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2-2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 25582.4 MB33
57HET3.1-5-01 รายงานผลโครงการถอดบทเรียน10.4 MB97
57HET3.1-6-01 รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย55.6 MB31
57TED3.1-1-01105.0 KB41
57TED3.1-1-02118.6 KB32
57TED3.1-1-03186.9 KB36
57TED3.1-1-04300.6 KB38
57TED3.1-1-05808.3 KB36
57TED3.1-1-06650.8 KB35
57TED3.1-1-07651.9 KB45
57TED3.1-1-081.2 MB41
57TED3.1-2-017.1 MB32
57TED3.1-2-02688.7 KB38
57TED3.1-2-03963.3 KB33
57TED3.1-2-42.5 MB34
57TED3.1-3-014.9 MB34
57TED3.1-4-011.5 MB35
F3.การบริการวิชาการ
57BUS3.1-10-0158.2 KB28
57BUS3.1-10-0258.3 KB30
57BUS3.1-11-0164.7 KB37
57BUS3.1-11-02101.7 KB32
57BUS3.1-12-0115.7 KB33
57BUS3.1-13-0154.2 KB45
F4.1ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
57 LAR 4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม325.0 KB48
57 LAR 4.1-2-01แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 25572.0 MB57
57 LAR4.1-3-01 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 12/2557 และครั้งที่ 6/25582.2 MB72
57 LAR4.1-4-01 รายงานผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 25571.0 MB74
57 LAR4.1-5-01 แผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2558992.1 KB75
57 LAR4.1-6-01 ตัวอย่างภาพการเผยแพร่กิจกรรมผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์4.8 MB65
57 TMC 4.1-1-01 ระบบและกลไกทางด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม807.2 KB120
57 TMC 4.1-1-02 หนังสือแต่งตั้งคำสั่งโครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย งานบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 25572.0 MB82
57 TMC 4.1-1-03 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งรายชื่อบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม590.4 KB88
57 TMC 4.1-2-01 แผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา491.3 KB76
57 TMC 4.1-2-02 หนังสือที่ ศธ. 0578.18/4425 ลว.30 กันยายน 2556 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25573.9 MB82
57 TMC 4.1-2-03 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 4.1-2-01280.0 KB77
57 TMC 4.1-3-01 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการประจำเดือนเมษายน 25572.6 MB70
57 TMC 4.1-3-02 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบประมาณประจำปี 25572.4 MB74
57 TMC 4.1-4-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57 TMC 4.1-2-01272.2 KB80
57 TMC 4.1-5-01 รายงานการประชุม4.7 MB81
57 TMC 4.1-5-02 รายงานผลการดำเนินโครงการ ปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย“งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ และไหว้ครูแพทย์แผนไทย” ประจำปีการศึกษา 25576.7 MB30
57 TMC 4.1-6-01 http://www.tmc.rmutt.ac.th976.9 KB74
57 TMC 4.1-6-02 https://www.facebook.com (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย)1.0 MB79
57 TMC 4.1-6-03 บอร์ดทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม1.8 MB84
57-01-1.4-105 สรุปผลการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา2.2 MB80
57-MCT-4.1-1-01321.2 KB60
57-MCT-4.1-1-02476.9 KB80
57-MCT-4.1-1-03127.8 KB37
57-MCT-4.1-2-0188.3 KB34
57-MCT-4.1-4-01169.2 KB46
57-MCT-4.1-5-01169.2 KB41
57-MCT-4.1-6-01299.3 KB33
57-MCT-4.1-6-01 (2)1.1 MB39
57AGR4.1-1-01 แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-25601.9 MB89
57AGR4.1-1-02 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่าย355.0 KB77
57AGR4.1-2-01 แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 25571.8 MB57
57AGR4.1-2-02 หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558464.3 KB84
57AGR4.1-3-01 เอกสารรายงานการประชุม1.6 MB78
57AGR4.1-3-02 รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนานักศึกษา1.0 MB92
57AGR4.1-4-01 รายงานผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 213.1 MB80
57AGR4.1-4-02 รายงานผลโครงการพิธีเทิดพระเกียรติฯ3.7 MB76
57AGR4.1-4-03 รายงานผลโครงการพิธีเทิดพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม 575.5 MB25
57AGR4.1-4-04 รายงานผลโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่13.1 MB29
57AGR4.1-4-05 รายงานผลโครงการไหว้ครู10.2 MB31
57AGR4.1-4-06 รายงานผลโครงการพิธีสักการะและบวงสรวง1.7 MB83
57AGR4.1-4-07 รายงานผลโครงการต้นกล้าความดี1.9 MB86
57AGR4.1-4-08 รายงานผลโครงการประกวดมารยาทไทย2.5 MB98
57AGR4.1-4-09 รายงานผลโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย2.6 MB77
57AGR4.1-4-10 รายงานผลโครงการลอยประทีปตามวิถี1.9 MB84
57AGR4.1-4-11 รายงานผลโครงการผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน1.9 MB34
57AGR4.1-5-01 หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย922.7 KB72
57AGR4.1-6-01 รายงานผลโครงการผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน1.9 MB83
57AGR4.1-6-02 เอกสารการเผยแพร่ผลงานโครงการศิลปะและวัฒนธรรม3.1 MB64
57ART4.1-1-02 โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง2.0 MB51
57ART4.1-1-03 โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี4.3 MB60
57ART4.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการ-4-ปี-พ.ศ.2557-25602.0 MB37
57ART4.1-6-01 เว็บไซต์คณะฯ1.5 MB64
57BUS4.1-3-01-179.5 KB38
57BUS4.1-3-01-217.9 MB23
57BUS4.1-3-02-148.5 KB39
57BUS4.1-3-02-24.0 MB29
57BUS4.1-3-0348.4 KB37
57BUS4.1-3-03-148.4 KB77
57BUS4.1-3-03-22.1 MB32
57BUS4.1-3-04-154.8 KB35
57BUS4.1-3-04-2476.6 KB40
57BUS4.1-3-05-154.0 KB31
57BUS4.1-3-05-22.6 MB31
57EN4.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ ศ.2555-25584.3 MB54
57EN4.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ ศ.2555-25584.3 MB76
57HET4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม526.5 KB29
57HET4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม526.5 KB33
57HET4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม(10)526.5 KB29
57HET4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม(2)526.5 KB32
57HET4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม(4)526.5 KB31
57HET4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม(5)526.5 KB35
57HET4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม(6)526.5 KB30
57HET4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม(7)526.5 KB29
57HET4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม(8)526.5 KB33
57HET4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม(9)526.5 KB39
57HET4.1-2-01 แผนกลยุทธ์การพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.3 MB35
57HET4.1-2-01 แผนกลยุทธ์การพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(2)1.3 MB51
57HET4.1-2-01 แผนกลยุทธ์การพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(3)1.3 MB54
57HET4.1-2-02แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์856.2 KB32
57HET4.1-2-03 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 1.4 MB35
57HET4.1-2-04 รายงานผลการดำเนินโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย ประจำปี 25574.3 MB25
57HET4.1-3-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET4.1-2-04 รายงานผลการดำเนินโครงการฯ4.3 MB28
57HET4.1-4-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET4.1-2-04 รายงานผลการดำเนินโครงการฯ4.3 MB25
57HET4.1-5-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET4.1-2-04 รายงานผลการดำเนินโครงการฯ4.3 MB37
57HET4.1-6-01 หน้าเว็บไซต์ของคณะ, หน้า Facebook Fanpage ของคณะ, วารสารของมหาวิทยาลัย716.8 KB48
57TED4.1-1-1131.8 KB53
57TED4.1-1-2496.7 KB43
57TED4.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี998.7 KB33
57TED4.1-2-2998.7 KB33
57TED4.1-2-3251.2 KB29
57TED4.1-2-4212.0 KB45
57TED4.1-2-51.9 MB56
57TED4.1-3-1400.8 KB35
57TED4.1-3-22.5 MB28
57TED4.1-3-35.0 MB28
57TED4.1-3-42.4 MB37
57TED4.1-3-62.1 MB35
57TED4.1-3-74.3 MB24
57TED4.1-4-1425.1 KB33
57TED4.1-6-1789.2 KB33
57TED4.1-6-1 เว็บไซต์คณะ789.2 KB36
F5.1การบริการของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
57 LAR 5.1-3-01คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง299.6 KB33
57 LAR 5.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง1.2 MB37
57 LAR 5.1-3-04 แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง1.2 MB44
57 LAR 5.1-3-05 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง1.2 MB38
57 LAR 5.1-3-06 สรุปจำนวนนักศึกษาโครงการพัฒนาการทำแบบทดสอบ TOEIC336.5 KB32
57 LAR 5.1-3-07 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง1.2 MB37
57 LAR 5.1-3-08 แบบประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง 25581.2 MB33
57 LAR 5.1-4-01 อ้างอิงหลักฐาน57 LAR5.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2557-2560)18.7 MB27
57 LAR 5.1-4-161.7 MB31
57 LAR 5.1-5-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้1.1 MB36
57 LAR 5.1-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้5.7 MB36
57 LAR 5.1-5-03 รายงานการประชุมสาขาภาษาตะวันตก909.9 KB44
57 LAR 5.1-5-04 รายงานผลการดำเนินโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคนิกการสอน TOEIC267.2 KB34
57 LAR 5.1-5-05 โครงการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบ TOEIC6.1 MB33
57 LAR 5.1-5-06 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนผ่าน facebook2.2 MB176
57 LAR 5.1-5-08 การจัดการด้านความรู้ด้านการเรียนการสอนเรื่อง เทคนิกพิชิต TOEIC3.3 MB29
57 LAR 5.1-5-09 สรุปคะแนนทดสอบหลังเรียนกับคะแนนสอบ TOEIC610.6 KB39
57 LAR 5.1-5-10 แบบรายงานผลการจัดการความรู้ด้านวิจัย4.2 MB34
57 LAR 5.1-6-01 แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์147.8 KB39
57 LAR5.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2557-2560)18.7 MB23
57 LAR5.1-1-02 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 255826.4 MB29
57 LAR5.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 10/25571.8 MB82
57 LAR5.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/25571.6 MB64
57 LAR5.1-1-06 การประชุมผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย948.7 KB70
57 LAR5.1-2-01 รายงานวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย2.7 MB53
57 LAR5.1-4-02 อ้างอิงหลักฐาน57 LAR5.1-1-02 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 255826.4 MB22
57 LAR5.1-4-03 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/25572.1 MB62
57 LAR5.1-4-04 โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์477.2 KB86
57 LAR5.1-4-05 อ้างอิงหลักฐาน57 LAR5.1-1-02 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 255826.4 MB22
57 LAR5.1-4-07 อ้างอิงหลักฐาน57 LAR5.1-4-04 โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์477.2 KB59
57 LAR5.1-4-10 ตัวอย่างแบบสรุปโครงการ1.8 MB61
57 LAR5.1-4-11 ตัวอย่าางเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์538.6 KB65
57 LAR5.1-4-12 อ้างอิงหลักฐาน57 LAR5.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 10/25571.8 MB51
57 LAR5.1-4-13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ2.0 MB68
57 LAR5.1-4-14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์1.1 MB62
57 LAR5.1-4-15 อ้างอิงหลักฐาน57 LAR5.1-4-04 โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์477.2 KB87
57 LAR5.1-4-17 การอบรมสายวิชาการและสายสนับสนุน2.5 MB68
57 LAR5.1-4-18 ประกาศรับสมัครงาน714.5 KB88
57 LAR5.1-4-19 ตัวอย่างรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์3.1 MB66
57 LAR5.1-4-8 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ1.4 MB59
57 LAR5.1-4-9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์355.5 KB64
57 LAR5.1-7-1 รายงานประเมินตนเอง39.9 MB32
57 TMC 5.1-1-01281.7 KB54
57 TMC 5.1-1-021.2 MB58
57 TMC 5.1-1-03298.5 KB81
57 TMC 5.1-1-04692.1 KB94
57 TMC 5.1-1-05341.5 KB90
57 TMC 5.1-1-06231.1 KB64
57 TMC 5.1-1-07630.5 KB83
57 TMC 5.1-1-081.3 MB85
57 TMC 5.1-1-09387.5 KB74
57 TMC 5.1-1-10703.2 KB78
57 TMC 5.1-1-11340.9 KB86
57 TMC 5.1-1-12113.6 KB82
57 TMC 5.1-1-13252.6 KB81
57 TMC 5.1-1-146.2 KB78
57 TMC 5.1-1-152.0 MB84
57 TMC 5.1-1-16699.4 KB83
57 TMC 5.1-1-176.4 KB78
57 TMC 5.1-1-186.5 MB32
57 TMC 5.1-1-192.6 MB66
57 TMC 5.1-1-201.0 MB58
57 TMC 5.1-1-21880.1 KB76
57 TMC 5.1-1-22154.0 KB87
57 TMC 5.1-2-0163.0 KB87
57 TMC 5.1-2-0236.6 KB55
57 TMC 5.1-2-0336.3 KB81
57 TMC 5.1-4-012.5 MB69
57 TMC 5.1-4-0258.9 KB78
57 TMC 5.1-4-03592.6 KB81
57 TMC 5.1-4-04751.2 KB77
57 TMC 5.1-4-05781.6 KB82
57 TMC 5.1-4-06672.4 KB69
57 TMC 5.1-4-07755.4 KB87
57 TMC 5.1-4-08555.4 KB81
57 TMC 5.1-4-09390.0 KB79
57 TMC 5.1-4-10452.5 KB88
57 TMC 5.1-4-11153.9 KB83
57 TMC 5.1-4-1254.7 KB86
57 TMC 5.1-4-1377.4 KB83
57 TMC 5.1-4-1455.8 KB72
57 TMC 5.1-4-15189.2 KB86
57 TMC 5.1-4-16143.3 KB80
57 TMC 5.1-4-1763.3 KB84
57 TMC 5.1-4-18296.5 KB71
57 TMC 5.1-5-01518.4 KB98
57 TMC 5.1-5-0255.5 KB68
57 TMC 5.1-5-03223.9 KB79
57 TMC 5.1-5-042.0 MB35
57 TMC 5.1-5-056.3 MB40
57 TMC 5.1-6-01332.2 KB33
57 TMC 5.1-6-02175.4 KB36
57 TMC 5.1-6-03175.4 KB35
57 TMC5 1 7 011.8 MB63
57 TMC5.1-7-02522.8 KB65
57 TMC5.1-7-031.5 MB64
57 TMC5.1-7-04554.7 KB88
57 TMC5.1-7-05527.7 KB59
57 TMC5.1-7-06103.4 KB35
57 TMC5.1-7-07134.2 KB36
57 TMC5.1-7-08181.3 KB41
57 TMC5.1-7-09118.2 KB40
57 TMC5.1-7-105.8 MB27
57 TMC5.1-7-112.7 MB44
57 TMC5.1-7-121.0 MB34
57 TMC5.1-7-13814.9 KB44
57 TMC5.1-7-145.4 MB30
57 TMC5.1-7-15455.6 KB63
57 TMC5.1-7-16395.9 KB91
57 TMC5.1-7-17502.5 KB79
57 TMC5.1-7-18384.9 KB49
57 TMC5.1-7-19371.6 KB66
57 TMC5.1-7-20431.9 KB52
57 TMC5.1-7-21442.6 KB38
57 TMC5.1-7-22175.9 KB76
57 TMC5.1-7-23432.3 KB35
57-MCT-5.1-1-016.2 MB24
57-MCT-5.1-1-021.7 MB88
57-MCT-5.1-1-031.8 MB66
57-MCT-5.1-1-0449.3 KB61
57-MCT-5.1-1-05727.5 KB91
57-MCT-5.1-1-06918.2 KB36
57-MCT-5.1-1-07430.6 KB48
57-MCT-5.1-1-08961.3 KB55
57-MCT-5.1-1-09997.8 KB83
57-MCT-5.1-1-101.6 MB67
57-MCT-5.1-1-11310.9 KB60
57-MCT-5.1-1-12805.0 KB48
57-MCT-5.1-1-131.4 MB56
57-MCT-5.1-1-14151.6 KB58
57-MCT-5.1-1-15 (1)3.0 MB65
57-MCT-5.1-1-15 (2)4.1 MB54
57-MCT-5.1-1-15 (3)2.3 MB41
57-MCT-5.1-1-15 (4)3.0 MB52
57-MCT-5.1-2-011.0 MB79
57-MCT-5.1-2-02218.8 KB64
57-MCT-5.1-2-0394.3 KB62
57-MCT-5.1-2-0492.9 KB69
57-MCT-5.1-3-01537.6 KB54
57-MCT-5.1-3-02379.6 KB62
57-MCT-5.1-3-03260.4 KB67
57-MCT-5.1-3-041.2 MB51
57-MCT-5.1-3-05381.0 KB61
57-MCT-5.1-3-06246.4 KB48
57-MCT-5.1-3-07279.7 KB53
57-MCT-5.1-3-08318.5 KB57
57-MCT-5.1-3-09348.5 KB80
57-MCT-5.1-3-10231.1 KB69
57-MCT-5.1-4-01195.3 KB81
57-MCT-5.1-4-02466.1 KB68
57-MCT-5.1-4-032.9 MB75
57-MCT-5.1-4-04590.8 KB72
57-MCT-5.1-4-051.8 MB78
57-MCT-5.1-4-062.9 MB47
57-MCT-5.1-4-072.9 MB67
57-MCT-5.1-4-082.9 MB59
57-MCT-5.1-4-096.2 MB30
57-MCT-5.1-4-10119.3 KB48
57-MCT-5.1-4-11686.0 KB62
57-MCT-5.1-4-12575.9 KB61
57-MCT-5.1-4-13359.7 KB87
57-MCT-5.1-4-14492.1 KB60
57-MCT-5.1-4-15379.9 KB63
57-MCT-5.1-4-16528.2 KB69
57-MCT-5.1-4-17331.6 KB70
57-MCT-5.1-4-18411.0 KB59
57-MCT-5.1-4-191.4 MB49
57-MCT-5.1-4-20348.2 KB63
57-MCT-5.1-4-21203.4 KB43
57-MCT-5.1-4-22195.3 KB66
57-MCT-5.1-4-23466.1 KB77
57-MCT-5.1-4-24230.4 KB58
57-MCT-5.1-4-25208.2 KB66
57-MCT-5.1-4-26186.7 KB56
57-MCT-5.1-4-27274.3 KB77
57-MCT-5.1-4-28373.6 KB51
57-MCT-5.1-4-29518.3 KB63
57-MCT-5.1-4-30349.5 KB52
57-MCT-5.1-4-31499.6 KB96
57-MCT-5.1-4-32292.4 KB55
57-MCT-5.1-4-33952.4 KB83
57-MCT-5.1-4-341.5 MB62
57-MCT-5.1-5-0154.6 KB60
57-MCT-5.1-5-021.1 MB58
57-MCT-5.1-5-031.1 MB45
57-MCT-5.1-5-0446.4 KB35
57-MCT-5.1-5-053.3 MB39
57-MCT-5.1-5-063.7 MB53
57-MCT-5.1-5-07434.5 KB71
57-MCT-5.1-5-0837.5 KB41
57-MCT-5.1-5-09744.6 KB78
57-MCT-5.1-5-102.9 MB59
57-MCT-5.1-5-115.8 MB29
57-MCT-5.1-5-125.9 MB31
57-MCT-5.1-5-13683.2 KB71
57-MCT-5.1-5-1411.0 MB27
57-MCT-5.1-5-15319.3 KB81
57-MCT-5.1-5-162.6 MB54
57-MCT-5.1-5-173.7 MB56
57-MCT-5.1-5-182.0 MB55
57-MCT-5.1-5-191.9 MB80
57-MCT-5.1-5-20328.6 KB86
57-MCT-5.1-5-21304.9 KB82
57-MCT-5.1-5-2213.1 MB28
57-MCT-5.1-5-23263.8 KB73
57-MCT-5.1-5-241.1 MB83
57-MCT-5.1-5-25338.2 KB91
57-MCT-5.1-5-2698.0 KB34
57-MCT-5.1-5-27386.4 KB73
57-MCT-5.1-6-01690.3 KB70
57-MCT-5.1-6-023.4 MB73
57-MCT-5.1-6-032.3 MB69
57-MCT-5.1-6-043.3 MB77
57-MCT-5.1-6-051.4 MB98
57-MCT-5.1-6-06530.6 KB46
57-MCT-5.1-6-078.4 MB32
57-MCT-5.1-6-081.1 MB83
57-MCT-5.1-6-096.3 MB26
57-MCT-5.1-6-103.6 MB61
57-MCT-5.1-6-112.8 MB71
57-MCT-5.1-6-122.0 MB71
57-MCT-5.1-6-13356.8 KB70
57-MCT-5.1-6-144.8 MB61
57-MCT-5.1-6-155.5 MB31
57-MCT-5.1-6-161.7 MB79
57-MCT-5.1-6-17436.9 KB79
57-MCT-5.1-6-185.4 MB25
57-MCT-5.1-6-195.4 MB31
57-MCT-5.1-6-202.4 MB84
57-MCT-5.1-6-212.0 MB80
57-MCT-5.1-6-224.3 MB90
57-MCT-5.1-6-232.8 MB84
57-MCT-5.1-6-241.3 MB73
57-MCT-5.1-6-25468.4 KB81
57-MCT-5.1-6-26394.7 KB56
57-MCT-5.1-6-273.2 MB65
57-MCT-5.1-6-282.2 MB77
57-MCT-5.1-7-01436.5 KB73
57-MCT-5.1-7-02247.5 KB79
57-MCT-5.1-7-03350.7 KB65
57-MCT-5.1-7-041.6 MB57
57-MCT-5.1-7-051.9 MB62
57AGR5.1-1-01 แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน10.5 MB28
57AGR5.1-1-02 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-256022.4 MB24
57AGR5.1-1-03 คณะกรรมการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์399.0 KB88
57AGR5.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทบทวน4.1 MB58
57AGR5.1-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ1.4 MB69
57AGR5.1-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ1.9 MB87
57AGR5.1-1-07 รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ953.0 KB78
57AGR5.1-1-08 รายงานการประชุมบุคลากรคณะ867.3 KB91
57AGR5.1-1-09 Print หน้าเว็บไซต์ของคณะ708.6 KB89
57AGR5.1-1-10 โปสเตอร์ แผ่นพับและเล่มแผนฉบับย่อ (ของมหาวิทยาลัยฯ)1.4 MB71
57AGR5.1-1-11 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2557-25601.9 MB82
57AGR5.1-1-12 ผังเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์534.7 KB80
57AGR5.1-1-13 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 255820.5 MB31
57AGR5.1-1-14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 12 เดือน1.6 MB82
57AGR5.1-1-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร1.4 MB67
57AGR5.1-1-16 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน12.9 MB25
57AGR5.1-1-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร798.7 KB75
57AGR5.1-1-18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน9.1 MB31
57AGR5.1-1-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร1.5 MB75
57AGR5.1-1-20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 9 เดือน13.0 MB31
57AGR5.1-1-21 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร2.6 MB73
57AGR5.1-1-22 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ1.8 MB73
57AGR5.1-1-23 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ1.4 MB84
57AGR5.1-1-24 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ1.4 MB70
57AGR5.1-2-01 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25572.2 MB54
57AGR5.1-3-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง391.6 KB78
57AGR5.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง481.4 KB84
57AGR5.1-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ2.9 MB74
57AGR5.1-3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ1.1 MB85
57AGR5.1-3-05 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี4.0 MB63
57AGR5.1-4-01 เล่มแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี4.2 MB51
57AGR5.1-4-02 เล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี 25582.3 MB68
57AGR5.1-4-03 เล่มแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์2.0 MB85
57AGR5.1-4-04 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ1.2 MB82
57AGR5.1-4-05 รายงานผลดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี 25584.4 MB49
57AGR5.1-4-06 แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน3.5 MB56
57AGR5.1-4-07 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน781.9 KB79
57AGR5.1-4-08 เอกสารเผยแพร่4.5 MB67
57AGR5.1-4-09 รายงานการประชุมบุคลากร1.3 MB86
57AGR5.1-4-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ5.2 MB67
57AGR5.1-4-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ7.5 MB27
57AGR5.1-4-12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ1.9 MB64
57AGR5.1-4-13 หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพัฒนาหลักสูตร1.3 MB80
57AGR5.1-4-14 คำบรรยายลักษณะงาน2.2 MB83
57AGR5.1-4-15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง362.6 KB87
57AGR5.1-4-16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย381.2 KB80
57AGR5.1-4-17 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย392.1 KB80
57AGR5.1-4-18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านงานวิจัย425.9 KB81
57AGR5.1-4-19 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม379.0 KB78
57AGR5.1-4-20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน364.2 KB83
57AGR5.1-4-21 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ347.4 KB78
57AGR5.1-4-22 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย591.8 KB87
57AGR5.1-4-23 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา501.8 KB58
57AGR5.1-4-24 ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน461.7 KB97
57AGR5.1-4-25 กระบวนการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา1.1 MB86
57AGR5.1-4-26 หนังสือรับนักศึกษาพิการ495.9 KB45
57AGR5.1-4-27 จัดสรรทุนการศึกษา1.8 MB295
57AGR5.1-5-01 แนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ13.4 MB30
57AGR5.1-5-02 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 25582.1 MB64
57AGR5.1-5-03 บันทึกข้อความส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม5.7 MB25
57AGR5.1-5-04 บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงบุคลากร1.3 MB91
57AGR5.1-5-05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ของคณะ1.1 MB78
57AGR5.1-5-06 รายงานการประชุมครั้งที่ 12.6 MB68
57AGR5.1-5-07 รายงานการประชุมครั้งที่ 21.5 MB61
57AGR5.1-5-08 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ e-learning1.2 MB88
57AGR5.1-5-09 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย1.3 MB71
57AGR5.1-5-10 ภาพถ่ายอาจารย์ได้รับรางวัล การใช้สื่อการสอนออนไลน์291.6 KB78
57AGR5.1-5-11 รายงานผลการดำเนินโครงการการจัดการความรู้ การใช้ e-learning10.2 MB26
57AGR5.1-5-12 รายงานผลการดำเนินโครงการการจัดการความรู้ เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย11.1 MB28
57AGR5.1-5-13 คู่มือการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ คู่มือการเตรียมผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์11.4 MB39
57AGR5.1-5-14 เอกสารเผยแพร่เว็บไซต์ของคณะ494.3 KB76
57AGR5.1-5-15 ผลการประเมินของนักศึกษาจากการใช้ระบบ4.4 MB51
57AGR5.1-5-16 รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการตอบรับ7.6 MB46
57AGR5.1-6-01 อ้างอิงเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี378.7 KB79
57AGR5.1-6-02 แผนอัตรากำลัง8.3 MB27
57AGR5.1-6-03 บันทึกส่งเอกสารขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ2.4 MB40
57AGR5.1-6-04 บันทึกส่งเอกสารการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน2.5 MB55
57AGR5.1-6-05 บันทึกกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการและพนักงาน4.6 MB48
57AGR5.1-6-06 แผนลาศึกษาต่อ14.7 MB29
57AGR5.1-6-07 บันทึกรายงานสรุปผลการพัฒนาทางด้านประชุม สายวิชาการ2.4 MB61
57AGR5.1-6-08 บันทึกรายงานสรุปผลการพัฒนาทางด้านประชุม สายสนับสนุน1.7 MB60
57AGR5.1-6-09 บันทึกการรายงานผลการฝึกประสบการณ์13.3 MB24
57AGR5.1-6-09 บันทึกการรายงานผลการฝึกประสบการณ์7.3 MB26
57AGR5.1-6-11 บันทึกบุคลากรเข้าร่วมแข่งกีฬาสี865.9 KB83
57AGR5.1-6-12 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์678.6 KB76
57AGR5.1-6-13 บันทึกแจ้งการจัดสวัสดิการ13.9 MB28
57AGR5.1-6-14 หนังสือแจ้งกำหนดการรับเงินช่วยเหลือ6.5 MB26
57AGR5.1-6-15 ประกาศมหาวิทยาลัย การให้ความช่วยเหลือ4.8 MB86
57AGR5.1-7-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ56.0 KB85
57AGR5.1-7-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้631.1 KB84
57AGR5.1-7-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม370.7 KB98
57AGR5.1-7-04 ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพ319.1 KB82
57AGR5.1-7-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประจำคณะ1.8 MB79
57AGR5.1-7-06 นโยบายด้านการประกันคุณภาพ258.0 KB85
57AGR5.1-7-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร889.5 KB82
57AGR5.1-7-08 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านนโยบาย327.6 KB94
57AGR5.1-7-09 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ462.9 KB87
57AGR5.1-7-10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม280.5 KB88
57AGR5.1-7-11 แผนการติดตามการดำเนินงาน11.1 MB32
57AGR5.1-7-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร1.1 MB89
57AGR5.1-7-13 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรและระดับคณะ598.3 KB96
57AGR5.1-7-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร1.6 MB73
57AGR5.1-7-15 นโยบายด้านการประกันคุณภาพ207.1 KB51
57AGR5.1-7-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร904.6 KB80
57AGR5.1-7-17 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์ภาระงาน5.3 MB25
57AGR5.1-7-18 คู่มือการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (สกอ.)6.8 MB21
57AGR5.1-7-19 คู่มือการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย2.2 MB70
57AGR5.1-7-20 คู่มือระดับหลักสูตรและระดับคณะ4.3 MB50
57AGR5.1-7-21 การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ20.0 MB27
57AGR5.1-7-22 ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ CHE QA Online1.9 MB83
57AGR5.1-7-23 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา739.5 KB53
57AGR5.1-7-24 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ1.2 MB60
57AGR5.1-7-25 นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนการสอน835.2 KB81
57AGR5.1-7-26 สถานประกอบการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต1.1 MB86
57AGR5.1-7-27 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม389.1 KB78
57AGR5.1-7-28 สรุปผลความพึงพอใจของชุมชน430.5 KB77
57AGR5.1-7-29 สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย441.6 KB74
57AGR5.1-7-30 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ1.7 MB92
57ART5.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-25602.0 MB30
57ART5.1-1-02 แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ.2557-2560538.2 KB79
57ART5.1-1-03 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558558.1 KB57
57ART5.1-1-04 แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ.2557-2560 ปรับปรุงครั้งที่ 1ต.ค.571.2 MB34
57ART5.1-1-05 คำเสนอของบประมาณเงินรายจ่ายประจำปี 2558353.2 KB55
57ART5.1-1-06 คำเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2558473.7 KB59
57ART5.1-1-07 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2557-2560470.7 KB33
57ART5.1-1-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1, 3, 525582.3 MB62
57ART5.1-1-10 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ไตรมาสที่ 1, 2, 3, 44.4 MB56
57ART5.1-1-11 รายงานแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน , 12 เดือน1.5 MB75
57ART5.1-2-01 เล่มต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์3.0 MB62
57ART5.1-2-02 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์3.8 MB61
57ART5.1-3-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง209.8 KB78
57ART5.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง737.9 KB62
57ART5.1-3-03 แบบประเมินความเสี่ยง คณะศิลปกรรมศาสตร์ RT-ERM 1216.5 KB53
57ART5.1-3-04 แผนบริหารความเสี่ยง คณะศิลปกรรมศาสตร์ RT-ERM 2432.4 KB57
57ART5.1-3-06 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการความเสี่ยง RT-ERM3259.3 KB67
57ART5.1-3-08 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการความเสี่ยง RT-ERM4294.1 KB63
57ART5.1-3-10 รายงานผลต่ออธิการบดี ผ่านผอ.สำนักประกันคุณภาพการศึกษา552.4 KB82
57ART5.1-4-01 ระบบบัญชี 3 มิติ ERP307.4 KB70
57ART5.1-4-02 ระบบ GFMIS312.4 KB62
57ART5.1-4-03 ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP267.1 KB58
57ART5.1-4-04 งานสารบรรณด้วยระบบ e-Office627.4 KB46
57ART5.1-4-09 โครงสร้างการบริหารงานคณะศิลปกรรมศาสตร์319.1 KB36
57ART5.1-4-10 โครงการการแบ่งส่วนราชการคณะศิลปกรรมศาสตร์301.7 KB39
57ART5.1-5-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา604.1 KB68
57ART5.1-5-04 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี3.3 MB75
57ART5.1-6-01 แผนกรอบอัตรากำลัง1.5 MB41
57ART5.1-6-02 แผนสรรหาบุคลากร3.9 MB84
57ART5.1-6-04 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี336.3 KB54
57ART5.1-6-08 เอกสารการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากร (กบค.)2.2 MB62
57ART5.1-6-12 เอกสารการฝึกอบรมพัฒนาศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ14.9 MB32
57ART5.1-6-13 รายงานแบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา9.6 MB31
57ART5.1-6-14 ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จของการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล3.4 MB79
57ART5.1-6-17 เอกสารการสำเร็จการศึกษา1.8 MB65
57ART5.1-6-18 คำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ727.8 KB69
57ART5.1-6-19 เอกสารเงินช่วยเหลือค่าทำศพ1.9 MB37
57ART5.1-7-01 ตารางจัดพี่เลี้ยงทางวิชาการเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ของผลงานทางวิชาการมากขึ้น611.8 KB57
57ART5.1-7-02 ตารางแสดงตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพระดับคณะสำหรับกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้339.1 KB59
57ART5.1-7-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคณะทำงานและกำกับดูแลระบบประกันคุณภาพระดับคณะและระดับหลักสูตร451.0 KB57
57ART5.1-7-04 โครงการอบรมการเขียนประเมินตนเองตาม มคอ.72.3 MB55
57ART5.1-7-06 หนังสือเชิญวิทยากรบรรยายการเขียนประเมินตนเองตาม มคอ.7และการเขียนรายงานผลแบบ PDCA1.8 MB60
57ART5.1-7-07 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557406.4 KB80
57ART5.1-7-08 คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษารับคณะและหลักสูตร345.8 KB33
57ART5.1-7-09 หนังสือเชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านการเขียนหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ และให้ความรู้ด้านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ1.2 MB64
57ART5.1-7-10 ตารางแสดงการส่งตัวชี้วัดด้านการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ในคณะจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์75.9 KB30
57ART5.1-7-11 โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา2.1 MB87
57ART5.1-7-12 โครงการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย532.5 KB83
57BUS1.1-1-10352.7 KB38
57BUS1.1-1-118.4 MB32
57BUS1.1-1-1213.7 MB29
57BUS1.1-1-13470.8 KB65
57BUS5.1-1-01254.8 KB85
57BUS5.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้ง254.8 KB95
57BUS5.1-1-0286.0 KB48
57BUS5.1-1-03132.7 KB32
57BUS5.1-1-04261.8 KB32
57BUS5.1-1-05669.1 KB79
57BUS5.1-1-06165.6 KB37
57BUS5.1-1-0724.8 MB24
57BUS5.1-1-088.6 MB31
57BUS5.1-1-1-01 คำสั่งแต่งตั้ง254.8 KB82
57BUS5.1-1-14159.4 KB76
57BUS5.1-1-15-013.7 MB72
57BUS5.1-1-15-022.4 MB83
57BUS5.1-1-15-033.9 MB63
57BUS5.1-1-1665.4 KB37
57BUS5.1-1-17-0187.8 KB33
57BUS5.1-1-17-02178.0 KB33
57BUS5.1-1-17-03193.5 KB37
57BUS5.1-1-17-04142.4 KB33
57BUS5.1-1-18387.7 KB84
57BUS5.1-1-198.3 MB35
57BUS5.1-1-201.3 MB86
57BUS5.1-1-21-01179.4 KB33
57BUS5.1-1-21-02192.3 KB31
57BUS5.1-1-21-03176.7 KB50
57BUS5.1-1-21-04177.3 KB32
57BUS5.1-1-21-05176.8 KB42
57BUS5.1-1-21-06207.6 KB51
57BUS5.1-1-21-07369.1 KB35
57BUS5.1-1-21-08433.7 KB49
57BUS5.1-1-225.8 MB48
57BUS5.1-1-23 KPI 583.0 MB25
57BUS5.1-1-24-01293.4 KB37
57BUS5.1-1-24-022.9 MB27
57BUS5.1-1-24-031.5 MB83
57BUS5.1-1-25249.6 KB38
57BUS5.1-1-26175.6 KB33
57BUS5.1-1-27289.0 KB33
57BUS5.1-1-28205.9 KB29
57BUS5.1-1-29128.1 KB31
57BUS5.1-1-30146.6 KB35
57BUS5.1-1-31111.0 KB42
57BUS5.1-2-1-012.5 MB79
57BUS5.1-2-1-021.8 MB70
57BUS5.1-2-2-01430.1 KB86
57BUS5.1-2-2-02392.1 KB81
57BUS5.1-2-2-03402.3 KB73
57BUS5.1-2-2-04408.3 KB76
57BUS5.1-2-2-05398.1 KB82
57BUS5.1-2-2-06374.3 KB70
57BUS5.1-2-2-07391.3 KB73
57BUS5.1-2-2-08378.2 KB83
57BUS5.1-2-2-09380.2 KB88
57BUS5.1-2-2-10346.1 KB82
57BUS5.1-2-2-11375.0 KB83
57BUS5.1-2-2-12374.3 KB74
57BUS5.1-2-3219.4 KB76
57BUS5.1-2-4219.4 KB78
57BUS5.1-2-5261.8 KB78
57BUS5.1-2-6267.2 KB77
57BUS5.1-2-7-011.7 MB73
57BUS5.1-2-7-022.2 MB80
57BUS5.1-2-84.5 MB151
57BUS5.1-3-0118.1 KB31
57BUS5.1-3-0236.5 KB36
57BUS5.1-3-03-1-01117.7 KB32
57BUS5.1-3-03-1-02123.8 KB30
57BUS5.1-3-03-1-03121.1 KB33
57BUS5.1-3-03-1-04110.6 KB35
57BUS5.1-3-03-1-05163.8 KB50
57BUS5.1-3-03-1-06165.6 KB32
57BUS5.1-3-03-1-07134.6 KB32
57BUS5.1-3-03-1-08117.6 KB29
57BUS5.1-3-03-1-09104.5 KB35
57BUS5.1-3-03-2-10104.8 KB35
57BUS5.1-3-03-2-1187.6 KB41
57BUS5.1-3-03-3-01127.1 KB33
57BUS5.1-3-03-3-02133.2 KB39
57BUS5.1-3-03-3-03132.1 KB31
57BUS5.1-3-03-3-04110.9 KB37
57BUS5.1-3-03-3-05164.0 KB37
57BUS5.1-3-03-3-06135.9 KB35
57BUS5.1-3-03-3-0782.5 KB33
57BUS5.1-3-03-3-08121.5 KB34
57BUS5.1-3-03-3-09106.1 KB38
57BUS5.1-3-03-3-10107.0 KB31
57BUS5.1-3-0529.7 KB31
57BUS5.1-3-0634.8 KB31
57BUS5.1-3-0718.5 KB35
57BUS5.1-3-0854.1 KB30
57BUS5.1-3-09220.0 KB35
57BUS5.1-4-01-12.5 MB45
57BUS5.1-4-01-24.2 MB43
57BUS5.1-4-01-3429.3 KB45
57BUS5.1-4-02-121.9 MB24
57BUS5.1-4-02-2235.6 KB34
57BUS5.1-4-03-17.3 MB24
57BUS5.1-4-03-2222.3 KB23
57BUS5.1-4-04-11.1 MB28
57BUS5.1-4-04-2639.3 KB32
57BUS5.1-4-05-17.8 MB26
57BUS5.1-4-05-2147.6 KB33
57BUS5.1-4-05-31.7 MB33
57BUS5.1-4-066.4 MB29
57BUS5.1-4-07-13.8 MB27
57BUS5.1-5-0125.8 KB36
57BUS5.1-5-0225.8 KB31
57BUS5.1-5-0356.2 KB30
57BUS5.1-5-0417.2 KB29
57BUS5.1-5-0530.3 KB29
57BUS5.1-5-06324.2 KB37
57BUS5.1-5-07324.2 KB37
57BUS5.1-5-0815.4 KB32
57BUS5.1-5-0915.4 KB29
57BUS5.1-5-1030.1 KB35
57BUS5.1-5-1117.2 KB30
57BUS5.1-5-1117.2 KB34
57BUS5.1-5-1230.8 KB33
57BUS5.1-5-13513.0 KB33
57BUS5.1-5-1413.3 KB36
57BUS5.1-6-01แผนพัฒนาบุคลากร ปี571.4 MB44
57BUS5.1-6-01แผนพัฒนาบุคลากร ปี571.4 MB49
57BUS5.1-6-02แผนพัฒนาบุคลากร ปี57-60551.8 KB65
57BUS5.1-6-02แผนพัฒนาบุคลากร ปี57-60551.8 KB61
57BUS5.1-6-03แผนพัฒนารายบุคคล กบร.46.6 KB50
57BUS5.1-6-04แผนพัฒนารายบุคคล การเงิน33.8 KB33
57BUS5.1-6-05แผนพัฒนารายบุคคล บัญชี41.5 KB66
57BUS5.1-6-06แผนรายบุคคล เศรษฐศาสตร์36.9 KB46
57BUS5.1-6-07แผนรายบุคคล การจัดการ46.1 KB47
57BUS5.1-6-08แผนรายบุคคล การตลาด53.8 KB66
57BUS5.1-6-09แผนรายบุคคล สารสนเทศ42.0 KB41
57BUS5.1-7-01619.8 KB35
57BUS5.1-7-02117.9 KB40
57BUS5.1-7-03306.3 KB32
57BUS5.1-7-04333.1 KB34
57BUS5.1-7-059.2 MB32
57BUS5.1-7-06268.8 KB36
57BUS5.1-7-078.4 MB29
57BUS5.1-7-08386.3 KB29
57BUS5.1-7-0967.9 KB31
57BUS5.1-7-101.7 MB45
57BUS5.1-7-11233.2 KB33
57BUS5.1-7-1279.4 KB32
57BUS5.1-7-1350.2 KB32
57BUS5.1-7-1476.8 KB33
57EN5-5.1-20 รายงานประจำปี 25575.9 MB59
57HET5.1-1-01 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน648.0 KB69
57HET5.1-1-01 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน648.0 KB87
57HET5.1-1-01 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน(2)648.0 KB74
57HET5.1-1-01 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน(3)648.0 KB78
57HET5.1-1-01 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน(4)648.0 KB82
57HET5.1-1-01 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน(5)648.0 KB84
57HET5.1-1-01 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน(6)648.0 KB75
57HET5.1-1-01 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน(7)648.0 KB82
57HET5.1-1-01 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน(8)648.0 KB79
57HET5.1-1-01 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน(9)648.0 KB68
57HET5.1-1-01 คำสั้งแต่ตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน648.0 KB80
57HET5.1-1-01 คำสั้งแต่ตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน(2)648.0 KB79
57HET5.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการ1.4 MB84
57HET5.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการ(2)1.4 MB76
57HET5.1-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผน1.4 MB79
57HET5.1-1-02 เอกสารแนบการประชุมทบทวนแผน8.0 MB26
57HET5.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9 ปี 576.9 MB21
57HET5.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9 ปี 576.9 MB24
57HET5.1-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9 ปี 57(2)6.9 MB28
57HET5.1-1-04 รายงานการประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 1 ปี 584.5 MB53
57HET5.1-1-05 รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 1 ปี 582.1 MB74
57HET5.1-1-06 แผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน(57-60) ฉบับย่อ1.3 MB32
57HET5.1-1-07 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (57-60)2.8 MB47
57HET5.1-1-08 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ ศ 25582.1 MB30
57HET5.1-1-09 รายงานการประชุมบุคลากรคณะ3.6 MB82
57HET5.1-1-10 เอกสารหน้าเว็บ141.8 KB62
57HET5.1-1-11781.7 KB60
57HET5.1-1-11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน781.7 KB89
57HET5.1-1-12 การประชุมครั้งที่ 1-2558 วันที่ 28 มกราคม 25585.1 MB46
57HET5.1-1-13 แผนกลยุทธ์ทางการเงินและผังความเชื่อมโยงแผนฯ506.0 KB34
57HET5.1-1-14 รายงานการใช้เงินแต่ละไตรมาส23.6 MB25
57HET5.1-1-15 รายงานการประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 9-2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 25578.7 MB30
57HET5.1-1-16 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET5.1-1-08 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ ศ 25582.1 MB33
57HET5.1-1-17 เอกสารการจัดสรรงบประมาณปี 58 เงินแผ่นดิน0511255821.2 MB21
57HET5.1-1-17 เอกสารการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 255842.6 MB24
57HET5.1-1-18 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 ปั 57051125584.4 MB49
57HET5.1-1-19 เอกสารตัวบ่งชี้ของแผน ปี 58051125587.1 MB23
57HET5.1-1-20 รายงานผลการดำเนินโครงการ6.9 MB23
57HET5.1-1-21 รายงานการประชุมกรรมการคณะ ไตรมาส 1 – 2 – 3 วาระพิจารณา13.0 MB30
57HET5.1-1-22 รายงานการประชุมกรรมการคณะ วาระพิจารณา รายงานผลรอบ 6 เดือน ประจำปี 2558 วันที่ 30 เมษายน 255820.1 MB53
57HET5.1-1-23 รายงานการประชุมกรรมการคณะ วาระพิจารณา รายงานผลรอบ 9 เดือน ประจำปี 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม 255819.5 MB51
57HET5.1-1-24 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET5.1-1-333.8 MB20
57HET5.1-2-01449.3 KB82
57HET5.1-2-01 ขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำต้นทุนหลักสูตร449.3 KB59
57HET5.1-2-02 ค่าใช้จ่ายของคณะแยกตามพันธกิจหลักของคณะฯ และมหาวิทยาลัย4.9 MB52
57HET5.1-2-03 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร671.8 KB59
57HET5.1-2-04 รายงานการประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 2-2558 วันที่ 14 สิงหาคม 25583.0 MB56
57HET5.1-3-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง374.4 KB32
57HET5.1-3-02 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง RT-ERM4.8 MB26
57HET5.1-3-03 แบบสรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ2.5 MB38
57HET5.1-3-04 แผนการจัดการความรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ด้านการเขียนบทความวิจัย3.3 MB26
57HET5.1-3-05 แบบสรุปผลงานวิจัยที่ผ่านการเสนอขอทุนสนับสนุนจากภายนอก2.7 MB23
57HET5.1-3-06 สัญญาทุนวิจัยภายนอก ปี 2557-255842.2 MB30
57HET5.1-3-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2-25581.3 MB31
57HET5.1-4-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET5.1-1-13 และ 57HET5.1-1-1423.6 MB25
57HET5.1-4-02 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET5.1-1-08 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ ศ 25582.1 MB30
57HET5.1-4-03 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET5.1-1-17 เอกสารการจัดสรรรเงินงบประมาณประจำปี 255842.6 MB25
57HET5.1-4-04 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET5.1-1-01 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน648.0 KB83
57HET5.1-4-05 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET5.1-1-07 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 57HET1.1-08 สรปุผล SAR ระดับหลักสูตร2.8 MB31
57HET5.1-4-06 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET5.1-1-06 แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน1.3 MB30
57HET5.1-4-07 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และอ้างอิง 57HET5.1-2-026.2 MB24
57HET5.1-4-08 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557538.1 KB31
57HET5.1-4-09 อ้างอิงรายการหลักฐาน57HET5.1-1-01 57HET5.1-3-01 57HET5.1-5-011.2 MB30
57HET5.1-4-10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน676.4 KB32
57HET5.1-4-11 ระบบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร31.3 MB26
57HET5.1-4-12 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET5.1-1-19 เอกสารตัวบ่งชี้ของแผน ปี 25587.1 MB31
57HET5.1-4-13 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET5.1-1-04,57HET5.1-1-15,57HET5.1-1-21-2365.8 MB27
57HET5.1-5-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้360.5 KB33
57HET5.1-5-02 RT-KM1477.7 KB32
57HET5.1-5-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1-25582.2 MB29
57HET5.1-5-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 1-25581.7 MB30
57HET5.1-5-05 RT-KM22.2 MB33
57HET5.1-5-06 แบบสำรวจความต้อการการจัดการความรู้ และแบบประเมินผลการจัดการความรู้20.4 MB22
57HET5.1-5-07 กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ-TM15 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1.3 MB84
57HET5.1-5-08 กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์2.0 MB32
57HET5.1-5-09 เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ268.7 KB29
57HET5.1-5-10 บทความวิจัยที่อยู่ระหว่างการขอตีพิมพ์เผยแพร่7.3 MB49
57HET5.1-5-11 RT-KM32.0 MB31
57HET5.1-5-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2-25581.2 MB52
57HET5.1-6-01 แผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557574.9 KB34
57HET5.1-6-02 ประกาศรับสมัครฯ13.4 MB24
57HET5.1-6-03 ตารางอบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่2.9 MB25
57HET5.1-6-04 เอกสารกำหนดค่างาน1.9 MB34
57HET5.1-6-05 เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร6.4 MB28
57HET5.1-6-06 เอกสารประเมินทดลองปฏิบัติงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงาน3.1 MB67
57HET5.1-6-07 เอกสารประเมินต่อสัญญาจ้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินต่อสัญญาจ้าง14.6 MB27
57HET5.1-6-08 บันทึกข้อความส่งบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการ3.8 MB76
57HET5.1-6-09 บันทึกข้อความส่งบุคลากรสายสนับสนนเข้าร่วมโครงการ2.3 MB66
57HET5.1-6-10 เล่มรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ28.5 MB25
57HET5.1-7-01 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา1.2 MB38
57HET5.1-7-02 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25573.3 MB71
57HET5.1-7-03 บันทึกข้อความนำส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ1.7 MB41
57HET5.1-7-04 บันทึกส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ673.4 KB41
57HET5.1-7-05 บันทึกส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง1.1 MB32
57HET5.1-7-06 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2557505.8 KB33
57HET5.1-7-07 เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 25571.4 MB33
57HET5.1-7-08 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 25571.8 MB38
57HET5.1-7-09 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 255710.4 MB60
57HET5.1-7-10 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556393.6 KB31
57HET5.1-7-11 การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 7 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 255728.3 MB26
57SCI5.1-2-0111.0 MB23
57SCI5.1-2-0111.0 MB22
57SCI5.1-2-0211.0 MB27
57SCI5.1-2-03บริหารคณะ7.6 MB24
57SCI5.1-2-03ประจำคณะ26.8 MB24
57SCI5.1-3-013.5 MB56
57SCI5.1-3-0217.8 MB35
57SCI5.1-3-0313.7 MB31
57SCI5.1-3-03คู่มือความเสี่ยง62.3 MB27
57SCI5.1-3-0418.0 MB32
57SCI5.1-3-0569.1 MB27
57SCI5.1-3-06109.0 MB34
57SCI5.1-3-07110.6 MB31
57SCI5.1-3-08คลินิกวิจัย36.1 MB24
57SCI5.1-3-08โครงการเขียนข้อเสนอ77.0 MB24
57SCI5.1-3-097.8 MB27
57SCI5.1-3-105.9 MB31
57SCI5.1-4-012.6 MB70
57SCI5.1-4-021.8 MB76
57SCI5.1-4-036.3 MB22
57SCI5.1-4-0442.4 MB20
57SCI5.1-4-0525.4 MB24
57SCI5.1-4-0687.6 MB24
57SCI5.1-4-0721.8 MB24
57SCI5.1-4-084.8 MB29
57SCI5.1-4-091.4 MB80
57SCI5.1-4-1010.5 MB25
57SCI5.1-4-117.6 MB35
57SCI5.1-4-124.2 MB47
57SCI5.1-4-1313.0 MB37
57SCI5.1-4-14316.0 KB39
57SCI5.1-4-1528.8 MB23
57SCI5.1-4-166.6 MB27
57SCI5.1-4-173.6 MB67
57SCI5.1-4-181.3 MB69
57SCI5.1-4-1925.4 MB22
57SCI5.1-4-2087.6 MB27
57SCI5.1-4-2110.0 MB27
57SCI5.1-4-222.6 MB73
57SCI5.1-4-233.6 MB59
57SCI5.1-4-241.5 MB77
57SCI5.1-4-2535.3 MB22
57SCI5.1-4-2633.9 MB21
57SCI5.1-4-2724.2 MB26
57SCI5.1-4-2819.9 MB25
57SCI5.1-4-2913.5 MB23
57SCI5.1-4-303.3 MB53
57SCI5.1-4-3132.2 MB24
57SCI5.1-4-322.9 MB79
57SCI5.1-4-3327.0 MB23
57SCI5.1-5-01คำสั่ง3.6 MB54
57SCI5.1-5-01รายงานการประชุม5.1 MB61
57SCI5.1-5-021.3 MB64
57SCI5.1-5-037.5 MB26
57SCI5.1-5-04ยุทธฯ117.1 MB25
57SCI5.1-5-04ยุทธฯ214.2 MB28
57SCI5.1-5-053.2 MB73
57SCI5.1-5-0618.9 MB24
57SCI5.1-5-074.1 MB92
57SCI5.1-5-08886.0 KB125
57SCI5.1-5-0915.8 MB27
57SCI5.1-5-108.7 MB29
57SCI5.1-5-108.7 MB21
57SCI5.1-6-0227.9 MB27
57SCI5.1-6-0374.5 MB23
57SCI5.1-6-0413.2 MB35
57SCI5.1-6-0612.4 MB24
57SCI5.1-6-076.4 MB31
57SCI5.1-6-0920.9 MB21
57SCI5.1-6-1019.3 MB25
57SCI5.1-6-113.3 MB80
57SCI5.1-6-1219.3 MB21
57SCI5.1-6-131.5 MB87
57SCI5.1-6-141.3 MB75
57SCI5.1-6-151.3 MB74
57SCI5.1-6-1749.2 MB19
57SCI5.1-6-209.4 MB24
57SCI5.1-6-2111.3 MB24
57SCI5.1-6-2255.8 MB20
57SCI5.1-7-016.9 MB23
57SCI5.1-7-027.6 MB25
57SCI5.1-7-039.1 MB26
57SCI5.1-7-045.5 MB33
57SCI5.1-7-0544.8 MB31
57SCI5.1-7-0613.8 MB26
57SCI5.1-7-07220.4 KB36
57SCI5.1-7-08ไตรมาส238.8 MB25
57SCI5.1-7-08ไตรมาส340.5 MB26
57SCI5.1-7-08ไตรมาส447.6 MB22
57SCI5.1-7-0941.3 MB27
57SCI5.1-7-103.9 MB72
57SCI5.1-7-11206.6 KB33
57SCI5.1-7-12278.4 KB40
57SCI5.1-7-131.1 MB27
57SCI5.1-7-141.4 MB31
57SCI5.1-7-1527.7 MB22
57SCI5.1-7-167.7 MB24
57SCI5.1-7-171.4 MB67
57SCI5.1-7-196.3 MB26
57SCI5.1-7-207.5 MB28
57SCI5.1-7-214.3 MB83
57SCI5.1-7-222.5 MB71
57SCI5.1-7-232.5 MB72
57TED5.1-1-1310.0 KB36
57TED5.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน310.0 KB31
57TED5.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน(2)310.0 KB33
57TED5.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผน(3)310.0 KB32
57TED5.1-1-10113.6 KB35
57TED5.1-1-111.4 MB39
57TED5.1-1-12242.9 KB34
57TED5.1-1-136.4 MB36
57TED5.1-1-14244.9 KB34
57TED5.1-1-1510.5 MB53
57TED5.1-1-15 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ ศ 2557-256010.5 MB47
57TED5.1-1-168.0 MB28
57TED5.1-1-17141.3 KB34
57TED5.1-1-182.1 MB37
57TED5.1-1-193.3 MB28
57TED5.1-1-22.2 MB29
57TED5.1-1-204.0 MB23
57TED5.1-1-21960.7 KB35
57TED5.1-1-222.1 MB33
57TED5.1-1-233.5 MB28
57TED5.1-1-243.7 MB26
57TED5.1-1-252.9 MB30
57TED5.1-1-261.2 MB34
57TED5.1-1-27384.6 KB35
57TED5.1-1-31.5 MB35
57TED5.1-1-3 SWOT MATRIX1.5 MB30
57TED5.1-1-41.0 MB37
57TED5.1-1-51.6 MB38
57TED5.1-1-6377.4 KB36
57TED5.1-1-7 1.0 MB32
57TED5.1-1-8924.5 KB32
57TED5.1-1-91.8 MB32
57TED5.1-2-1104.4 KB31
57TED5.1-2-32.6 MB27
57TED5.1-2-4122.4 KB31
57TED5.1-2-5124.3 KB37
57TED5.1-2-6129.8 KB38
57TED5.1-2-73.9 MB25
57TED5.1-2-7 บันทึกค่าใช้จ่ายหักพันธกิจ3.9 MB48
57TED5.1-2-8122.1 KB33
57TED5.1-2-91.9 MB29
57TED5.1-3170.3 KB40
57TED5.1-3170.5 KB56
57TED5.1-3243.0 KB53
57TED5.1-3340.0 KB57
57TED5.1-3530.1 KB38
57TED5.1-3350.3 KB32
57TED5.1-3395.6 KB54
57TED5.1-3-1376.9 KB77
57TED5.1-3-290.6 KB38
57TED5.1-3-5170.5 KB41
57TED5.1-3-664.2 KB36
57TED5.1-3-7371.8 KB38
57TED5.1-3-8172.9 KB53
57TED5.1-3-9224.9 KB60
57TED5.1-4-1307.6 KB43
57TED5.1-4-102.3 MB30
57TED5.1-4-11254.9 KB42
57TED5.1-4-12128.1 KB32
57TED5.1-4-136.8 MB29
57TED5.1-4-141.4 MB41
57TED5.1-4-151.6 MB35
57TED5.1-4-16773.1 KB30
57TED5.1-4-17917.6 KB36
57TED5.1-4-197.6 MB29
57TED5.1-4-2284.7 KB30
57TED5.1-4-320.7 MB25
57TED5.1-4-41.9 MB32
57TED5.1-4-51.8 MB35
57TED5.1-4-62.3 MB30
57TED5.1-4-75.4 MB29
57TED5.1-4-8111.2 KB31
57TED5.1-4-91.7 MB41
57TED5.1-5-1143.3 KB30
57TED5.1-5-2433.5 KB32
57TED5.1-5-3733.7 KB43
57TED5.1-5-41.3 MB39
57TED5.1-5-55.0 MB35
57TED5.1-5-63.5 MB32
57TED5.1-5-73.2 MB25
57TED5.1-6-18.1 MB32
57TED5.1-6-10505.1 KB40
57TED5.1-6-11483.2 KB37
57TED5.1-6-121.7 MB35
57TED5.1-6-13185.4 KB32
57TED5.1-6-141.6 MB42
57TED5.1-6-155.1 MB27
57TED5.1-6-162.3 MB36
57TED5.1-6-171.4 MB41
57TED5.1-6-18123.2 KB31
57TED5.1-6-193.9 MB23
57TED5.1-6-21.0 MB42
57TED5.1-6-33.3 MB29
57TED5.1-6-51.0 MB39
57TED5.1-6-63.9 MB38
57TED5.1-6-72.3 MB32
57TED5.1-6-83.4 MB21
57TED5.1-6-92.1 MB31
57TED5.1-7-16.9 MB25
57TED5.1-7-10345.2 KB38
57TED5.1-7-112.9 MB28
57TED5.1-7-121.9 MB38
57TED5.1-7-1324.4 MB25
57TED5.1-7-146.6 MB26
57TED5.1-7-152.5 MB251
57TED5.1-7-16925.4 KB37
57TED5.1-7-17244.0 KB39
57TED5.1-7-2101.0 KB42
57TED5.1-7-31.4 MB66
57TED5.1-7-41.7 MB41
57TED5.1-7-57.0 MB24
57TED5.1-7-64.6 MB26
57TED5.1-7-7226.8 KB35
57TED5.1-7-81.1 MB31
57TED5.1-7-98.0 MB29
Grad2558370.9 KB52
HET5.1-1-1513.4 MB24
F5.2ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
57 LAR 5.2-1-02 รายงานการประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา73.1 KB68
57 LAR 5.2-2-01คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา373.5 KB42
57 LAR 5.2-2-02 รายงานการประชุม78.4 KB41
57 LAR 5.2-3-01รายงานประเมินหลักสูตร13.3 MB34
57 LAR 5.2-4-01 ผลประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร13.3 MB34
57 LAR 5.2-6-01ผลการประเมินหลักสูตร13.3 MB34
57 LAR5.2-1-1 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา275.8 KB76
57 LAR5.2-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์2.0 MB101
57 TMC5.2-1-01 คำสั่งที่ 104 /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะที่ 2 เป็นคณะกรรมการด้านวิชาการและบริการวิชาการ102.7 KB31
57 TMC5.2-1-02 คำสั่งคณะกรรมการประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ 22/2558 สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558796.6 KB60
57 TMC5.2-1-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร3.4 MB38
57 TMC5.2-1-04 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มทร.ธัญบุรี826.4 KB36
57 TMC5.2-1-05 คำสั่งที่ 101 /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย46.0 KB28
57 TMC5.2-1-06 สรุปองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และผู้จัดเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร669.7 KB64
57 TMC5.2-1-07 คำสั่งที่ 105 /2557 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557102.7 KB32
57 TMC5.2-1-08 เอกสารเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษ์หลักสูตร676.0 KB60
57 TMC5.2-2-01 อ้างอิง 57 TMC 5.2-1-02138.2 KB36
57 TMC5.2-2-02 อ้างอิง 57 TMC 5.2-1-01150.6 KB33
57 TMC5.2-2-03 อ้างอิง 57 TMC 5.2-1-05138.3 KB40
57 TMC5.2-2-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556752.7 KB86
57 TMC5.2-2-05 อ้างอิง 57 TMC 5.2-1-07163.8 KB37
57 TMC5.2-2-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2557102.7 KB27
57 TMC5.2-2-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2557134.5 KB52
57 TMC5.2-2-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2557118.2 KB60
57 TMC5.2-3-01 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 146.0 KB37
57 TMC5.2-3-02 มคอ. 7 หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร ข้อ 2 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ170.6 KB257
57 TMC5.2-3-03 บันทึกข้อความกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ ศธ 0578.20/2513 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เรื่อง ติดตามผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการของมหาวิทยาลัย881.9 KB64
57 TMC5.2-3-04 บันทึกข้อความวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ที่ ศธ 0578.12/พส 230001 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ ด้วยเงินรายได้งบประมาณโครงการฯ ประจำปี 2558 งบอุดหนุน540.0 KB49
57 TMC5.2-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 /2558 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 25583.4 MB45
57 TMC5.2-4-02 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557611.0 KB63
57 TMC5.2-4-03 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ปีการศึกษา 25571.3 MB61
57 TMC5.2-4-04 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา (ปรับปรุง พ.ศ.2554)290.9 KB94
57 TMC5.2-4-05 บันทึกข้อความนำส่ง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 25572.5 MB49
57 TMC5.2-5-01 บันทึกข้อความที่ ศธ 0578.12/ ฝว 156 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 เรื่องขอส่งข้อเสนอแนะผลการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556194.4 KB58
57 TMC5.2-5-02674.1 KB70
57 TMC5.2-5-02 บันทึกข้อความที่ ศธ 0578.12/ ฝว 156 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอชื่อแผน/โครงการฯ ปีการศึกษา 2557 ที่ได้จัดทำตามข้อเสนอแนะจากการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556674.1 KB66
57 TMC5.2-5-04 แผน/โครงการ ที่ได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ365.7 KB35
57 TMC5.2-5-05 ร่าง หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 181.6 KB32
57 TMC5.2-5-06 ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)183.6 KB34
57 TMC5.2-6-01 อ้างอิง 57 TMC 5.2-4-02187.1 KB36
57-MCT-5.2-1-011.4 MB60
57-MCT-5.2-1-02175.2 KB78
57-MCT-5.2-1-03289.6 KB80
57-MCT-5.2-1-04508.8 KB62
57-MCT-5.2-2-01508.8 KB71
57AGR5.2-1-01 แผนประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ560.4 KB72
57AGR5.2-1-02 แผนประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร69.1 KB96
57AGR5.2-1-03 ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร3.2 MB43
57AGR5.2-1-04 การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ตามกรอบระยะเวลา12.6 MB29
57AGR5.2-1-05 ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร4.6 MB70
57AGR5.2-1-06 การติดตามการจัดทำ มคอ.3-41.6 MB82
57AGR5.2-1-07 ติดตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา825.7 KB86
57AGR5.2-1-08 คณะส่งบุคลากรระดับหลักสูตรเข้าฝึกอบรม632.2 KB84
57AGR5.2-1-09 แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตร578.0 KB75
57AGR5.2-1-10 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม413.5 KB71
57AGR5.2-1-11 การตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร1.2 MB77
57AGR5.2-1-12 ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง1.4 MB76
57AGR5.2-1-13 รายงานแนวทางปรับปรุงของทุกหลักสูตร1.0 MB85
57AGR5.2-1-14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ1.9 MB79
57AGR5.2-2-01 รายงานการประชุม1.2 MB81
57AGR5.2-3-01 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557891.7 KB68
57AGR5.2-3-02 โครงการปรับปรุงหลักสูตร2.8 MB62
57AGR5.2-3-03 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์1.4 MB87
57AGR5.2-3-04 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้คณะ2.3 MB75
57AGR5.2-3-05 โครงการแข่งขันทางวิชาการ6.7 MB32
57AGR5.2-3-06 โครงการพัฒนาบุคลากร1.1 MB72
57AGR5.2-4-01 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร41.8 MB23
57AGR5.2-5-01 รายงานผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร4.2 MB78
57AGR5.2-6-01 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57AGR5.2-4-01 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร41.8 MB24
57ART5.1-2-01 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557406.4 KB62
57ART5.1-2-02 คู่มือปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร345.8 KB32
57ART5.2-1-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบกำกับดูแลและติดตามการจัดทำประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร425.5 KB84
57ART5.2-1-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบกำกับดูแลและติดตามการจัดทำประกันคุณภาพภายในระดับคณะ203.5 KB72
57ART5.2-1-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์1.4 MB65
57ART5.2-3-01 เอกสารเข้าร่วมโครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา849.0 KB61
57ART5.2-3-02 หนังสือแจ้งการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะวิชาและรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม726.9 KB56
57ART5.2-4-01 หนังสือแจ้งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร และรายชื่อผู้เข้าอบรม2.0 MB51
57ART5.2-4-02 หนังสือแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2557 ระดับหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยฯ1.0 MB55
57ART5.2-4-03 ใบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557605.1 KB55
57ART5.2-4-04 รูปเล่มรายงานผลการตรวจประเมินทุกหลักสูตร2.1 MB58
57ART5.2-4-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5-2558 วาระที่ 3.4903.8 KB55
57BUS5.2-1-01-02371.0 KB31
57BUS5.2-1-01-02371.0 KB34
57BUS5.2-2-01-04373.3 KB30
57BUS5.2-2-01-04373.3 KB28
57BUS5.2-3-015.7 KB29
57BUS5.2-3-015.7 KB27
57BUS5.2-4-0198.2 KB28
57BUS5.2-4-0198.2 KB30
57BUS5.2-4-0260.2 KB70
57BUS5.2-4-0260.2 KB25
57BUS5.2-4-0360.7 KB28
57BUS5.2-4-03-01กบร.(ไทย)257.4 KB30
57BUS5.2-4-03-02การตลาด(ไทย)647.2 KB34
57BUS5.2-4-03-03การจัดการ337.3 KB38
57BUS5.2-4-03-04บัญชี467.2 KB41
57BUS5.2-4-03-05การเงิน319.2 KB31
57BUS5.2-4-03-06คอมฯ(ไทย)808.5 KB39
57BUS5.2-4-03-07เศรษฐศาสตร์626.7 KB32
57BUS5.2-4-03-08กบร.(Inter)511.2 KB26
57BUS5.2-4-03-09ตลาด(Inter)851.9 KB34
57BUS5.2-4-03-1 ผลตรวจคะแนนระดับหลักสูตร60.7 KB32
57BUS5.2-4-03-10 ภาษาInter281.5 KB48
57BUS5.2-4-03-10คอมฯ(Inter)486.0 KB39
57BUS5.2-4-03-11 ตลาดInter851.9 KB30
57BUS5.2-4-03-11ภาษาอังกฤษธุรกิจ281.5 KB60
57BUS5.2-4-03-12 ป.โท550.4 KB39
57BUS5.2-4-03-12ปริญญาโท550.4 KB34
57BUS5.2-4-03-13 ป.เอก241.9 KB32
57BUS5.2-4-03-13ปริญญาเอก241.9 KB34
57BUS5.2-4-03-2 กบร.ไทย257.4 KB31
57BUS5.2-4-03-3 การตลาดไทย647.2 KB30
57BUS5.2-4-03-4 การจัดการ337.3 KB30
57BUS5.2-4-03-5 บัญชี467.2 KB31
57BUS5.2-4-03-6 การเงิน319.2 KB33
57BUS5.2-4-03-7 คอม(ไทย)808.5 KB31
57BUS5.2-4-03-8 เศรษฐศาสตร์626.7 KB37
57BUS5.2-4-03-9 กบร.Inter511.2 KB39
57BUS5.2-4-04211.2 KB26
57BUS5.2-4-04211.2 KB33
57BUS5.2-5-01393.3 KB34
57BUS5.2-5-01393.3 KB25
57BUS5.2-6-0165.0 KB32
57BUS5.2-6-0165.0 KB33
57HET5.2-1-01 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร697.9 KB42
57HET5.2-1-01 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร697.9 KB36
57HET5.2-1-01 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร(2)697.9 KB32
57HET5.2-1-02 แผนงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 255711.9 MB29
57HET5.2-1-03 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET5.1-7-02 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25573.3 MB68
57HET5.2-1-04 คู่มือการเขียนรายงานการประมินตนเองระดับหลักสูตรโดยใช้ มคอ.7 (หลักสูตรปริญญาตรี)15.0 MB35
57HET5.2-1-05 คู่มือการเขียนรายงานการประมินตนเองระดับหลักสูตรโดยใช้ มคอ.7 (หลักสูตรปริญญาโท)8.0 MB33
57HET5.2-1-06 คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ33.7 MB26
57HET5.2-1-07 อ้างอิงรายการหลักฐาน 57HET5.1-7-06 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 25571.1 MB28
57HET5.2-2-01 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ2.8 MB27
57HET5.2-2-02 อ้างอิง 57HET5.1-7-10 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 2556393.6 KB31
57HET5.2-2-03 อ้างอิง 57HET5.1-7-11 การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 7 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 255728.3 MB27
57HET5.2-2-04 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์10.4 MB36
57HET5.2-2-05 รายงานการประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 8-25581.7 MB31
57HET5.2-3-01 เอกสารการจัดสรรงบประมาณ6.5 MB34
57HET5.2-4-01 อ้างอิงรายกาารหลักฐาน 57HET5.1-7-09 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา10.4 MB24
57HET5.2-4-02 รายงานการประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 8-25581.2 MB61
57HET5.2-5-01 แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2.0 MB34
57HET5.2-6-01 อ้างอิง 57HET5.1-7-11 การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 7 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 255728.3 MB24
57SCI5.2-1-015.1 MB24
57SCI5.2-2-0155.9 MB25
57SCI5.2-2-0232.1 MB25
57SCI5.2-2-034.0 MB320
57SCI5.2-3-0132.7 MB25
57SCI5.2-3-024.8 MB25
57SCI5.2-3-03742.6 KB33
57SCI5.2-3-048.4 MB24
57SCI5.2-3-051.4 MB83
57SCI5.2-4-014.4 MB41
57SCI5.2-4-0259.9 MB23
57SCI5.2-5-039.8 MB28
57TED5.2-1-1575.6 KB28
57TED5.2-1-10237.9 KB29
57TED5.2-1-1111.0 KB31
57TED5.2-1-2279.5 KB35
57TED5.2-1-350.1 KB33
57TED5.2-1-469.9 KB35
57TED5.2-1-59.8 KB30
57TED5.2-1-618.5 KB36
57TED5.2-1-712.5 KB38
57TED5.2-1-8173.5 KB32
57TED5.2-1-940.2 KB35
57TED5.2-275.3 KB38
57TED5.2-299.0 KB39
57TED5.2-248.0 KB30
57TED5.2-2-110.1 KB29
57TED5.2-3-1318.6 KB38
57TED5.2-4-110.2 KB33
5SCIแนวปฏิบัติ5.2 MB28

ใส่ความเห็น